Abc aftrekbare kosten jaimie wilms

1,761 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abc aftrekbare kosten jaimie wilms

 1. 1. Back to the roots van de fiscaliteit:ABC van aftrekbare kostenSpreker: Jaimie Wilms, Alaska Antwerpen - Waasland
 2. 2. Inhoud:•Voorstelling ALASKA•Wettelijke bepalingen - Tijdstip - Doel - Bewijs• Overzicht van de beroepskosten• Verworpen uitgaven
 3. 3.  2007 ALASKA
 4. 4. Alaska Voorstelling. (c) 2010 Alaska
 5. 5. Onze expertiseAlaska, dat is multidisciplinaire dienstverlening. Corporate Audit & Tax Advisory Accountancy Finance Assurance (c) 2010 Alaska
 6. 6. Onze sectoren Profit Not-for-Profit Publie kAlaska, werkt sectoroverschrijdend. (c) 2010 Alaska
 7. 7. Onze blogs • www.alaska-group.eu • www.vzw-huis.be • actuele en relevante info • nieuws en publicaties via RSS • accountancy, boekhouden, economie, financiën, legal, subsidies, successie, tax, ... (c) 2010 Alaska
 8. 8. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingen
 9. 9. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenDe basis = artikel 49Volledige tekst :“Als beroepskosten zijn aftrekbaar, de kosten die de belastingplichtige - in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen - om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden - waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, indien zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, dekosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter vanzekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanigzijn geboekt.”.
 10. 10. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenDe basis = artikel 49Vier voorwaarden :1 Verband beroepswerkzaamheid2 Tijdstip van aftrekbaarheid3 Doel van de kosten : om belastbare inkomsten te verwerven of tebehouden4 Te leveren bewijs.
 11. 11. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenTijdstip van aftrekbaarheid-Werkelijk betaald of gedragenof-Karakter van vaststaande schulden of verliezen verkregen-Geen keuze mogelijk : aftrek MOET gebeuren in hetbelastbaar tijdperk waarin de kosten zeker en vaststaandkarakter hebben gekregen indien dit ogenblik valt voor debetaling ervan (PV nr 1088 Hatry 15/05/1998).
 12. 12. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenTijdstip van aftrekbaarheidVoorbeelden:- Ristorno‟s worden berekend op basis van leveringen gedaan in ‟84, deonderneming boekt de kost van de ristorno‟s in ‟85, jaar van betalingfiscus : aftrek geweigerd in ‟85, de kost had al een zeker en vaststaand karakterin ‟84- Maar : de uitbetaling van de ristorno‟s was in dit geval voorwaardelijk :verbonden aan een fusie en of klanten trouw zouden blijven aan overnemendevennootschapHof van Beroep van Gent : voorwaardelijk – dus niet zeker en vaststaand –aftrek in ‟85 aanvaard (Gent, 4 december 1997)
 13. 13. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenTijdstip van aftrekbaarheidVoorbeelden:- Interesten betaald in 1993, contractueel verschuldigd op 31/12/1992 –vennootschap boekt interesten in kosten in 1993 : aftrek geweigerd (Gent, 5oktober 2004)- Boete opgelegd door Raad voor de Mededinging – beslissing van 21/01/1999onderneming boekt al de kost in jaarrekening van 1998 – zeker en vaststaandkarakter pas in 1999 – geen aftrek in 1998 mogelijk (Antwerpen, 23 juni 2009)- Verzekeringscontract ondertekend 17/09/1991, premie betaald 25/09/1991,aanvang 31/12/1990: schuld zeker en vaststaand op moment vanondertekening – dus geen aftrek mogelijk in 1990 (Gent, 24 april 2007)
 14. 14. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenDoel van de kosten• Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden - Rechtstreeks verband met de beroepsactiviteit : de kosten zouden niet gemaakt worden indien het beroep niet werd uitgeoefend. - De intentie is belangrijk - Niet noodzakelijk dat er ook (direct) beroepsinkomsten verkregen worden (Rb Brussel 28 juni 2006) - Opleidingskosten voor toegang tot een beroep zijn niet aftrekbaar (vb studiekosten) – wel aftrekbaar : kosten voor vervolmakingscursussen, specialisaties,… die kaderen binnen een bestaande beroepsactiviteit
 15. 15. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenDoel van de kosten•Voor vennootschappen: kosten moeten kaderen binnenhet maatschappelijk doel -Cassatie 18 januari 2001: - Vennootschap – call en putoptieverrichtingen (Hof van Luik 22/9/1999) -Belastingplichtige: kosten aftrekbaar – argument : alle uitgaven van een vennootschap hebben noodzakelijkerwijze een beroepskarakter -Fiscus: eist dat vennootschap aantoont dat verrichtingen noodzakelijk zijn voor uitoefening van de activiteit zoals omschreven in de statuten
 16. 16. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenDoel van de kosten•Voor vennootschappen: kosten moeten kaderen binnenhet maatschappelijk doel -Uiteenlopende rechtspraak in kader van aankoop tweede verblijf al dan niet met een vruchtgebruik constructie -Aankoop van appartement aan zee door vb doktersvennootschap : aftrek geweigerd indien dit niet kadert binnen maatschappelijk doel van de vennootschap (Cassatie 12 december 2003; Rb Antwerpen 2 september 2005; Rb Brugge, 12 november 2007)
 17. 17. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenBewijs•Principe : bewijskrachtige stukken vereist•Afwijking : voor beroepskosten waarvan geen schriftelijkbewijs kan geleverd worden, mag de belastingplichtige opbasis van vermoedens een bedrag bepalen en kan hiervooreen akkoord worden afgesloten•Voor commissies en erelonen : individuele fiches ensamenvattende opgaven•Visa-staten•Het is onjuist aan te nemen dat elke uitgave die door eenvennootschap wordt gedaan, gedaan wordt in het kadervan haar beroepsactiviteit, behoudens een tegenbewijs televeren door de Administratie.
 18. 18. HOOFDSTUK 1:Wettelijke bepalingenVerworpen uitgaven•Verworpen uitgaven : bij wet opgesomde niet-aftrekbare ofbeperkt aftrekbare kosten•Meest courante (zie verder): -Restaurantkosten -Autokosten -Kosten voor onthaal -Niet-specifieke beroepskledij -Sociale voordelen (vb maaltijdcheques) -Belastingen -Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen
 19. 19. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskosten
 20. 20. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenMobiliteit: autokosten•Kosten van personenwagens : -In de personenbelasting : aftrek beperkt tot 75% -In de vennootschapsbelasting : aftrek beperkt in functie van CO2- uitstoot -Waarom dat verschil ? Diesel Benzine Aftrekpercentage 0 gr 0 gr 120% < 60 gr < 60 gr 100% 60 gr – 105 gr 60 gr – 105 gr 90% 105 gr – 115 gr 105 gr – 125 gr 80% 115 gr – 145 gr 125 gr – 155 gr 75% 145 gr – 170 gr 155 gr – 180 gr 70% 170 gr – 195 gr 180 gr – 205 gr 60% > 195 gr of > 205 gr of 50% ongekend ongekend
 21. 21. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenMobiliteit: autokosten•Brandstofkosten voor personenwagens: sedert 01/01/2010: 75% aftrekbaar•Parkeergelegenheid : aftrekbare kost indien voorklanten/leveranciers en eigen wagens van het personeel,beperkt aftrekbaar voor eigen personenwagens van deonderneming•Financieringskosten en mobilofoonkosten : aftrekbaar•Uitzondering voor taxi‟s, autorijscholen en verhuurdeauto‟s
 22. 22. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenMobiliteit: motorfiets•Aftrekbeperking voor personenwagens is niet vantoepassing•Kosten integraal aftrekbaar•Degressieve afschrijving mogelijk•Maar: beroepskarakter!•In de PB : gemengd gebruik: geen investeringsaftrekmogelijk
 23. 23. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenMobiliteit: buitenlandse zakenreizen•Principe: aftrekbaar•Algemene regel toepassen : aantonen van beroepsmatigkarakter•Dossier opbouwen•Kosten voor meereizende partner ? Beroepskarakter ? -Voordeel van alle aard ?•Forfaitaire dagvergoedingen mogelijk
 24. 24. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenMobiliteit: forfaitaire onkostenvergoedingen•Principe: -Terugbetaling van eigen kosten van de werkgever is niet belastbaar bij werknemer/bedrijfsleider -Aftrekbaar in hoofde van de werkgever (eventueel beperkt)•Bewijslast – rechtspraak: -Niet-belastbaarheid in hoofde van de werknemer: werknemer moet NIET verantwoorden -Belastingadministratie mag aantonen dat betaalde sommen geheel of gedeeltelijk bezoldigingen zijn, aan de hand van alle middelen van recht, inclusief vermoedens
 25. 25. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenMobiliteit: forfaitaire onkostenvergoedingen•Kilometervergoeding -Beroepsverplaatsingen met privé-auto: ◦Vrij beroeper en zijn vennootschap : enkel situatie waarbij de bedrijfsleider zijn auto niet in de vennootschap heeft zitten ◦0.3178€ per kilometer (indexatie op 01/07) ◦Maximaal 24.000km voor toepassing forfait ◦Hoger bedrag kan mits bewijs van werkelijke kost ◦Voor werkgever: aftrekbeperking ifv CO2-uitstoot (venB) of 25% (PB) ◦Alternatief = auto verhuren
 26. 26. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenRepresentatie: publiciteit, sponsoring en representatiekosten•Speciaal geval : „publicitaire cateringkosten‟: -Evenement om bestaand en potentieel cliënteel te informeren; Ruime publiciteit voor dit evenement; verkoopsploeg aanwezig; verhoogde omzet vastgesteld -Buffet en drank voorzien voor bezoekers, verzorgd door traiteur -Vennootschap: geen receptiekosten – maar publiciteit -Fiscus aanvaardt dit niet -Rechtbank: verwijst naar BTW-reglementering ◦“Definitie van publiciteit = hoofdzakelijk en rechtstreeks doel is eindkoper in te lichten over bestaan of hoedanigheden van product of dienst met de bedoeling verkoop te bevorderen” ◦100% aftrek toegestaan (Rb Gent, 13 oktober 2010) ◦Contra Leuven : 4 februari 2011
 27. 27. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenRepresentatie: publiciteit, sponsoring en representatiekostenInteressante argumentatie van de rechtbankVerschillende bedoeling van de wetgever BTW : BTW op kosten die niet louter professioneel zijn wordt uitgesloten in casu wel het geval Directe belastingen: sommige kosten – alhoewel 100 % beroepsmatig – zijn nu eenmaal in het wetboek directe belastingen onderhevig aan beperkingen zijnde in casu 50
 28. 28. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenRepresentatie: publiciteit, sponsoring en representatiekosten•Lidgeld rotary / golfclub -Discussie ◦Administratie: privé aangelegenheid ◦Sommige rechtspraak: beroepskarakter aanvaard lidmaatschap maakt het mogelijk om contacten te leggen en relaties te onderhouden waaruit belastbare beroepsinkomsten kunnen voortkomen (RB Bergen, 18 maart 2010) ◦Neverending discussies: gemarchandeer
 29. 29. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenKantoorkosten•Aftrekbaar : -Huur of afschrijving -Onroerende voorheffing -Verwarming -Elektriciteit -Onderhoud -Herstellingen -Interesten -Verzekeringen -…
 30. 30. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenKantoorkosten•Kantoor in privéwoning : aftrekbaar MAARberoepskarakter moet bewezen zijn•Huur betaald aan bedrijfsleider -Herkwalificatie als bezoldiging indien huur > 5/3 x KI x revalorisatiecoëfficient (3,87 voor aj 2011). Coëfficiënt = stijging van de huurprijzen sedert 1/1/1975 -Vooruitbetaalde huur : ineens aftrekbaar in vennootschap, gespreid belastbaar bij verhuurder
 31. 31. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenKantoorkosten•Herkwalificatie als bezoldiging indienhuur > 5/3 x KI x revalorisatiecoëfficient(3,87 voor aj 2011) – voorbeeld -KI = 980€ -Ontvangen huur = 625€ per maand – 7500€ per jaar -Herkwalificatie : ◦980 x 5/3 x 3.87 = 6321€ ◦Ontvangen huur = 7500€ ◦Te herkwalificeren = 1179€
 32. 32. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoeding bedrijfsleiding Bestuurdervergoedingen / Tantièmes / managementvergoeding Nat.persoon Nat. persoon Nat. Persoon of vennootschap Bestuursmandaatbestuursmandaat Managementcontract vennootschap vennootschap vennootschap Bestuursmandaat vennootschap
 33. 33. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingBestuurdervergoedingen / Tantièmes •Echtheid van de kost moet in principe bewezen worden -Vb: vennootschap betaalt bedragen voor aanbrengen en uitvoeren van werken. Bij controle blijken deze werken niet uitgevoerd te zijn. Besluit : geen aftrek van facturen mogelijk (Gent, 24 september 2002) -Bestuurdersbezoldigingen ? ◦Discussie betreffende verantwoording ◦Rechtspraak tendeert naar strengere eisen inzake verantwoording van prestaties ◦Anderzijds : niet enkel een vergoeding voor werkelijke prestaties, maar ook voor verantwoordelijkheid
 34. 34. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingmanagementvergoedingen •Los van een officieel mandaat •Bewijs van effectieve prestaties •Aandacht aan waardering van deze prestaties •Fiscus mag opportuniteit of nut van de uitgave niet beoordelen •Tips : (Gent, 15 december 2009) -Contract -Schriftelijke rapportering -Duidelijkheid over berekening van de vergoedingen •Arrest Cassatie 10/6/2010) ivm “doorgeefluik
 35. 35. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingmanagementvergoedingen Op papier is Y manager van Z; in realiteit voert X de opdracht uit voor 10 000 €. Bovendien was Y een lege doos met veel kosten en schulden art. 344 WIB twee overeenkomsten zijn in wezen één overeenkomst 20 000 € wordt verworpen Vennootschap Managementcontract 10.000 € Vennootschap Y X Managementcontract 30.000 € Vennootschap Z
 36. 36. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingOnkostenvergoedingen •Terugbetaling van vast bedrag per maand voor allerlei kleine onkosten voor de vennootschap •Bewijs soms moeilijk te leveren→ forfaitaire terugbetaling mogelijk •Mogelijkheid om akkoord van fiscus te vragen •Ernstige normen •Solide verantwoording opbouwen: hou gedurende vb 3 maanden bewijsstukken bij en bereken dan gemiddelde per maand
 37. 37. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingForfaitaire onkostenvergoedingen •Welke kosten : -Bureau thuis ◦Afschrijving / huur ◦Elektriciteit, verwarming, water ◦Gemeente- en provinciebelasting ◦Brandverzekering ◦Klein kantoormateriaal (papier, balpen, mappen,…) ◦Inkt cartridges voor de printer ◦Aankoop PC, printer, scanner ◦Aankoop meubilair ◦Onderhoud kantoor ◦Beroepsmatige tijdschriften, boeken, …
 38. 38. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingForfaitaire onkostenvergoedingen •Welke kosten : -Telefoon en internet ◦Internetaansluiting ◦Telefoonkosten vast toestel ◦GSM kosten -Autokosten ◦Parkingkosten ◦Carwash ◦Onderhoudsproducten ◦Garage
 39. 39. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingpensioenopbouw •Aftrekbaar binnen 80% grens -= latere toekenningen bij leven, wettelijke en extrawettelijke, uitgedrukt in jaarlijkse rente, mogen niet meer bedragen dan 80% van de laatste normale bruto-jaarbezoldiging -Geen rekening houden met uitkeringen op grond van pensioensparen en individuele levensverzekeringen -Geldig voor premies betaald in kader van groepsverzekering of individuele pensioentoezegging -Ook voor interne pensioenopbouw – voorziening voor pensioen
 40. 40. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingpensioenopbouw •Backservice: -Mogelijkheid om verleden en/of carrière buiten de vennootschap alsnog te gaan verzekeren -Beperkt tot maximum 10 jaar
 41. 41. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen bedrijfsleidingpoetshulp •Aftrekbaar indien -Voor beroepsactiviteit van de vennootschap -Of indien de poetshulp deels voor de bedrijfsleider privé werkt: bij aanrekening van een VAA -Aan te rekenen VAA = 5.950€ voor voltijdse tewerkstelling, proratering van VAA bij minder tewerkstelling is toegelaten
 42. 42. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Vergoedingen personeelpersoneelsfeest •100% aftrekbaar indien: -Nav Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, huldigingen, patroonheilige -Alle werknemers uitgenodigd -Één feest per jaar Andere personeelsfeesten = sociaal voordeel = niet - aftrekbaar
 43. 43. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten VariaGiften - sponsoring •Giften: niet aftrekbaar -Tenzij: ◦aan erkende instelling ◦Min 30€ per jaar/per instelling ◦Maximaal 5% van som van ◦toename in gereserveerde winsten ◦+ verworpen uitgaven ◦+ uitgekeerde dividenden -Fiscaal technisch : eerst opnemen in verworpen uitgaven en daarna vrijstellen indien er voldoende belastbare basis is. •Sponsoring of publiciteit : aftrekbaar
 44. 44. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten VariaBelastingen •Principe: aftrekbaar indien algemene voorwaarden vervuld zijn -Voorbeelden: ◦Verkeersbelasting (beperkt indien personenwagen) ◦Openingstaks op drankslijterijen ◦Registratierechten ◦BTW (voor niet-BTW-plichtigen) ◦Buitenlandse belastingen •Uitzonderingen: niet-aftrekbaar -Personenbelasting en desbetreffende opcentiemen -Vennootschapsbelasting -Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies -Verhogingen, vermeerderingen en nalatigheidsinteresten op deze belastingen
 45. 45. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten VariaBoetes •Principe: niet aftrekbaar •Uitzondering: -Proportionele boetes met betrekking tot aftrekbare belastingen (vb BTW, registratierechten) -Boetes die door werkgever betaald worden en als voordeel van alle aard aangerekend worden aan de werknemer -Parkeerretributies geïnd door gemeentes (wel beperking voor personenauto‟s) -Contractuele schadevergoedingen -Bijdragen wegens laattijdige neerlegging van de jaarrekening
 46. 46. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenNiet kaskost: afschrijvingen•Voorwaarden : -Vaste activa en oprichtingskosten -Beperkte gebruiksduur -Waardevermindering ◦Vb kunstvoorwerpen / antiek : geen waardevermindering – dus niet afschrijfbaar ◦Grond -Beroepsmatig -Economische eigendom
 47. 47. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenNiet kaskost: afschrijvingen•Onroerende goederen : -Grond : niet afschrijfbaar -Bijkomende kosten op grond : aftrekbaar als waardevermindering -Gebouwen : afschrijven over 20 à 30 jaar•Materieel en roerende voorwerpen : -Klein materieel : mag ineens in kosten indien geringe bedragen•Cliënteel : -Fiscus : 10 à 12 jaar -Boekhoudkundig : verantwoording indien meer dan 5 jaar
 48. 48. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenNiet kaskost: afschrijvingen•Afschrijvingspercentages van de fiscus: -Handelsgebouwen en kantoorgebouwen: 3% -Nijverheidsgebouwen: 5% -Rollend materieel: 20% -Meubilair: 10% -Motorkledij : 3 jaar
 49. 49. HOOFDSTUK 2:Overzicht beroepskostenNiet kaskost: afschrijvingen•Kleine vennootschappen : -Voor laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria overschrijden : ◦Jaargemiddelde van personeelsbestand : 50 ◦Jaaromzet : 7.300.000 € ◦Balanstotaal : 3.650.000€ -Niet prorateren in functie van bezitsduur voor nieuwe investeringen -Bijkomende kosten : keuze ◦Afschrijven op zelfde wijze als hoofdactief ◦Onmiddellijk volledig in kosten nemen ◦Afschrijven volgens eigen ritme
 50. 50. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Niet kaskost: afschrijvingen•Degressief afschrijven -Afschrijvingspercentage = dubbele van het lineaire afschrijvingspercentage met maximum 40% van de AW -Afschrijvingspercentage wordt toegepast op residuwaarde -Als degressieve afschrijving < lineaire afschrijving : overstap naar lineaire methode -Formulier 328 K opmaken
 51. 51. HOOFDSTUK 2: Overzicht beroepskosten Niet kaskost: afschrijvingen•Degressief afschrijven -Niet voor : ◦Personenwagens ◦Activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden (verhuurde activa – tenzij verhuring aan natuurlijke personen die het niet zelf voor hun beroep gebruiken) ◦Immateriële vaste activa ◦Bedrijfsfietsen voor woon-werkverkeer ◦Bijkomende kosten indien actief zelf niet degressief afgeschreven wordt
 52. 52. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgavenOverzicht van de meest frequente verworpen uitgaven
 53. 53. HOOFDSTUK 3: Verworpen uitgaven•Belastingen -Roerende voorheffing (werkelijke en fictieve) -Vennootschapsbelasting -Voorafbetalingen -Verhogingen, nalatigheidsinteresten op deze belastingen -Aanvullende crisisbijdrage -Geraamde belastingen (vennootschapsbelasting)•Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies -Heffing op oppervlaktewater -Op buiten gebruik gestelde of leegstaande gebouwen -Milieubelastingen
 54. 54. HOOFDSTUK 3: Verworpen uitgaven•Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen -Boete: ◦als straf : niet aftrekbaar ◦als schadevergoeding : aftrekbaar•Niet-aftrekbare pensioenen, kapitalen,werkgeversbijdragen en –premies -Indien niet voldaan aan 80% grens •Autokosten -Personenauto‟s -Uitgesloten: -Uitsluitend voor praktisch onderricht -Uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen gebruikt -Uitsluitend aan derden verhuurd •Auto‟s voor dubbel gebruik •Minibussen •Kosten van lichte vrachtwagens: 100% aftrekbaar
 55. 55. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgaven•Definitie lichte vrachtwagen : -Voertuig bestemd voor goederenvervoer waarvan de maximaal toegelaten massa 3500 kg niet overschrijdt -Pick-up of open laadbak = lichte vracht -Bestelwagen met één enkele cabine: ◦Passagiersruimte met max 2 plaatsen (excl bestuurder) afgesloten van laadruimte met scheidingswand of rugleuning ◦Lengte van de laadruimte minstens 50% van de lengte van de wielbasis ◦Vaste horizontale laadvloer in laadruimte zonder verankeringspunten voor bijkomende banken, zetels of gordels -Bestelwagens met dubbele cabine ◦Passagiersruimte max 6 plaatsen excl bestuurder) volledig afgesloten van laadruimte met niet-afneembare, ononderbroken scheidingswand uit hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte ◦Lengte van de laadruimte minstens 50% van de lengte van de wielbasis ◦Vaste horizontale laadvloer in laadruimte zonder verankeringspunten voor bijkomende banken, zetels of gordels
 56. 56. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgaven•Autokosten : beperkt in functie van CO2 uitstoot•Brandstof : 25% op te nemen in verworpen uitgaven (vanaf01/01/2010)•Mobilofoon en interesten: 100% aftrekbaar•Receptiekosten en relatiegeschenken : 50% -Relatiegeschenken: voorwerpen met een zeker waarde die periodiek of toevallig worden aangeboden in het kader van beroepsrelaties vb drank, bloemen, pralines,… -Wel aftrekbaar indien een voordeel van alle aard, fiche 281.50 op naam van de verkrijger•Bemerk : btw aftrekbaar indien waarde max. 50 € excl.BTW (behalve tabak, alcohol)
 57. 57. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgaven•Restaurantkosten : 31% verworpen uitgaven•Kosten voor niet-specifieke beroepskledij -Indien voordeel van alle aard : aftrekbaar -VAA of VU ? ◦PV 102 dd 29/04/2008: kosten voor niet-specifieke beroepskledij in se als een voordeel van alle aard dient te worden aangemerkt. De vennootschap die het voordeel heeft verleend mag in dergelijk geval niet kiezen voor de toepassing van een ander belastingstelsel, zoals het opnemen van de kosten onder de verworpen uitgaven ◦Wat dan wel in VU ?
 58. 58. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgaven•Sociale voordelen -Voordelen die geen objectieve vermogensverrijking inhouden, maar “genoegens” verschaffen op collectief vlak – onbelangrijke voordelen met sociaal oogmerk door de werkgever verschaft -Deze zijn niet belastbaar bij de genieter, niet-aftrekbaar bij de verstrekker: ◦niet mogelijk om per verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen ◦wel individualiseerbaar, maar niet de aard van een werkelijke bezoldiging ◦geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid. ◦Maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques
 59. 59. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgaven•Niet aftrekbare sociale voordelen – voorbeelden -Hulp bij uitzonderlijke omstandigheden (overlijden, ziekte, huwelijk) -Collectieve hospitalisatieverzekering -Kosten voor gebruik van accommodatie door personeelsleden voor sport, cultuur, vrijetijdsbesteding -Geringe geschenken bij geboorte -Kosten van sociale vakantiehuizen -Kosten van in de onderneming ingericht kinderdagverblijf -Personeelsreizen
 60. 60. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgaven•Overdreven interesten -interesten hoger dan de marktrente die niet in dividenden worden geherkwalificeerd•Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaaldeleningen -Interesten betaald aan verkrijger in belastingparadijs in de mate dat bedrag van de lening hoger is dan 7 x de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk
 61. 61. HOOFDSTUK 3:Verworpen uitgaven•Overdreven kosten : zuivere luxe-uitgaven -Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen = art. 53, 10 e WIB -Indien doel van de kosten = complementaire beroepsinkomsten : aftrek toegestaan -Jarenlange wanverhouding tussen de kosten en inkomsten : niet- aftrekbare kosten
 62. 62. Questions?
 63. 63. Spreker: Jaimie WilmsFiscaal jurist bij Alaska Antwerpen -WaaslandContactgegevens:• E-mail: j.wilms@alaska-group.eu•Telefoon: 03/454 30 00Website: www.alaska-group.euAlaska Antwerpen- WaaslandJan Van Gentstraat 1 bus 4012000 Antwerpen

×