Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevledda samtal - Inbjudan till föräldrarna

Foldern innehåller arbetsgång, samtalsval, samtalsregler för elevledda utvecklingssamtal

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Elevledda samtal - Inbjudan till föräldrarna

  1. 1. Välkommen till ____________ utvecklingssamtal! INBJUDAN TILL VÅRDNADSHAVARE RegionGotland Sandaskola åk4 Arbetsgångenförelevleddasamtal: 1.Dufårinbjudan,läserigenom,strykerunderoch skickartillbakatillskolansnarast. 2.BokartidförsamtaletpåSchoolsoft. 3.Tittarigenomomdömetochfunderarutfrågor tillsamtalet. 4.Kommertillskolan21/1eller4/2.Samtaletin- ledsmedvårdnadshavareochelev,efter20mi- nuterkommerCeciliaellerEvaattdeltaoch skrivaIUPgemensamtmeder. 5.Fyllerdu/niienkäterförattviskakunnafort- sättautveckladetelevleddasamtalet. Strykundervadduvilldiskuteraunder samtalet Ansvarförskolarbetet Ansvarförläxarbetet Arbetsro Läsning Kamrater Raster Övrigt:______________________ VillduhaettextrasamtalmedCeciliaefter detelevleddautvecklingssamtalet? JANEJ Brajobbat! Att tänka på som vårdnadshavare under utvecklingssam- talet För att få ett riktigt bra samtal är det viktigt att du som vuxen är positiv och engagerad i samtalet. INFÖR SAMTALET Läs igenom omdömet, tänk ut frågor, fundera över vilka 3-4 mål du främst vill att eleven ska sträva efter. UNDER SAMTALET Lyssna utan att avbryta. Var positiv och uppmuntrande. Ställ gärna dina frågor för att få en tydlig bild av elevens skolvardag för att öka hans/hennes engagemang i sitt skolarbete. FÖRSLAG PÅ FRÅGOR EFTER HAN/HON HAR HAFT SITT SAMTAL Vad arbetar du med just nu? Vilka ämnen är roligast ? Är något extra svårt och hur kan jag/skolan hjälpa dig? Får/ger du arbetsro? Hinner du med ditt arbete? Vad gör du på rasterna? Hur tycker du bussresan går? Hur känns det att hålla i ditt eget samtal?

×