Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevledda utvecklingssamtal

En folder med delar inför Elevledda samtal

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Elevledda utvecklingssamtal

 1. 1. REGION GOTLAND, SANDA SKOLA Elevledda utvecklingssamtal Åk 4 Cecilia Duckert & Eva Lundin Läsår 2014-15 Eftersom eleverna har svårt att överblicka sina mål och förmågor de ska uppnå fick eleverna i åk 4 chansen att hålla i sitt eget utvecklingssamtal. Ett steg i vårt utvecklingsarbete på Sanda skola. Stora delar av metoden har hämtats från Skolverket, Myrsjöskolans artikel: http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf
 2. 2. Hur vi har arbetat med elevledda utvecklingssamtal i åk 4 För att motivera eleven till att ta större ansvar för sin skolgång funderade vi ut en möjlig väg. Målet var att öka elevens engagemang i sin inlärning för att uppnå högre måluppfyllelse och mer fokuserade inlärningssituationer. Ett viktigt utvecklingsarbete! Vi började med att gå igenom skolverkets kunskapsmål för de ämnen som eleven undervisades i under terminen. Sedan tittade vi mer specifikt på det centrala innehållet i respektive ämne och reflekterade över de moment som eleven faktiskt arbetat med under åk 4 Eleven fick dela upp det centrala innehållet i två kolumner BRA och UTVECKLA. Här valde han/hon i vilken kolumn varje del skulle var i (ex. idrott: dansa i BRA eller ATT UTVECKLA). Viktigt att varje elev fick fundera själv över vad han/hon behövde utveckla. iPads: Book Creator När vi var klara med alla ämnen fick eleven arbeta med iPad i Appen ”Book Creator”. Här skrev de i sina ämnen med kolumnen BRA/UTVECKLA. För att lära sig hantera appen skulle alla använda alla funktioner i appen och lägga till bilder, ljud och diverse formalia funktioner i texten. Boken sparades i egen elevmapp i Showbie. Utöver boken i iPad fick eleven välja ut minst fem saker han/hon ville visa upp under samtalet t.ex. teckning, skrivbok, Power Point om djuret vi gjort, mm. När boken var klar övade han/hon att presenter sin bok först för en kamrat som filmade och sedan för mentor. Vårdnadshavarens delaktighet När alla elever var klara fick vårdnadshavare en välkomstfolder (info vidare i detta dokument) samt bokade tid för samtal på Schoolsoft. Det blev två kvällar med 6 -7 elever/kväll. Sv/SO läraren och Ma/NO lärarna tog tre samtal var/kväll. Det elevledda samtalet varade i 20-30 minuter och sedan kom mentorn och avslutade samtalet med övriga frågor och sammanställde en IUP med elev och vårdnadshavare. I samband med samtalet fick vårdnadshavare även fylla i en utvärderingsenkät (finns i detta dokument).
 3. 3. Efter samtalet Efter samtalet skickades IUP och nyaste omdömet hem. Respektive lärare har elevernas IUPmål och schemalägger minst en IUPstund/veckan då hen arbetar med sina egna mål. Nästa tillfälle för utvecklingssamtal sker i maj Tills dess har eleverna fortsatt bygga vidare på sina böcker med arbeten som ägt rum under terminens gång.
 4. 4. Vårdnadshavarnas svar på intervjufrågorna Intervjufrågorna: 1. Hur förbereder du dig som vårdnadshavare inför ett utvecklingssamtal? Svar: Samtalar om skolan varje dag, skolarbete, kompisar, raster, behovet av extra stöd från hemmets sida. Läst igenom omdömesblanketten. Förberett sig mentalt. Tänkt ut frågor att ställa på det elevledda samtalet. 2. Berätta om vad barnet hade svårt att förklara/förmedla. Svar: De allra flesta tyckte att deras barn presenterade sitt arbete lugn, sakligt och jättebra sätt. 3. Vilka positiva faktorer tycker du finns med ett samtal som han/hon förbereder och genomför på egen hand? Svar: Man får lära sig att berätta vad man är bra. Blir delaktig i sitt skolarbete. Barnet lär sig ta ansvar. Hen utvecklar sin personlighet. Lär sig prata inför andra. Lärt sig planera och får insikt i hur hen fungerar i olika ämnen och socialt. Förstår och litar på sin förmåga att prestera och se sina utvecklingsområden. Slipper känna sig ”dömd” av läraren. Barnet var mer förberett och utsattes för mindre press. Vårdnadshavaren fick veta mycket mera om skolvardagen. Det var roligt att få berätta om sig själv. Stärker självförtroendet och är en bra erfarenhet.
 5. 5. Information om arbetsgången för elevledda samtal som vårdnadshavare fick hem i inbjudan 1. Du får inbjudan, läser igenom, stryker under och skickar tillbaka till skolan snarast. 2. Bokar tid för samtalet på Schoolsoft. 3. Tittar igenom omdömet och funderar ut frågor till samtalet. 4. Kommer till skolan 21/1 eller 4/2. Samtalet inleds med vårdnadshavare och elev, efter 20 minuter kommer Cecilia eller Eva att delta och skriva IUP gemensamt med er. 5. Fyller du/ni i enkäter för att vi ska kunna fortsätta utveckla det elevledda samtalet.
 6. 6. En sida i Inbjudan skulle fyllas i och skickas tillbaka till skolan snarast. Stryk under vad du vill diskutera under samtalet Ansvar för skolarbetet Ansvar för läxarbetet Arbetsro Läsning Kamrater Raster Övrigt:______________________ Vill du ha ett extra samtal med Cecilia efter det elevledda utvecklingssamtalet? JA NEJ
 7. 7. Att tänka på som vårdnadshavare under utvecklingssamtalet (info i inbjudan) För att få ett riktigt bra samtal är det viktigt att du som vuxen är positiv och engagerad i samtalet. INFÖR SAMTALET Läs igenom omdömet, tänk ut frågor, fundera över vilka 3-4 mål du främst vill att eleven ska sträva efter. UNDER SAMTALET Lyssna utan att avbryta. Var positiv och uppmuntrande. Ställ gärna dina frågor för att få en tydlig bild av elevens skolvardag för att öka hans/hennes engagemang i sitt skolarbete. FÖRSLAG PÅ FRÅGOR EFTER HAN/HON HAR HAFT SITT SAMTAL  Vad arbetar du med just nu? Vilka ämnen är roligast?  Är något extra svårt och hur kan jag/skolan hjälpa dig?  Får/ger du arbetsro? Hinner du med ditt arbete?  Vad gör du på rasterna? Hur tycker du bussresan går?  Hur känns det att hålla i ditt eget samtal?
 8. 8. Enkät för att utvärdera det elevledda samtalet Intervjufrågorna: 1. Hur förbereder du dig som vårdnadshavare inför ett utvecklingssamtal? 2. Berätta om vad barnet hade svårt att förklara/förmedla. 3. Vilka positiva faktorer tycker du finns med ett samtal som han/hon förbereder och genomför på egen hand? 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ ___________________________________________ 3 ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________
 9. 9. Foldern som skickades hem Gjordes i Publisher, veks ihop och blev en liten folder som skickades hem.
 10. 10. Länkar Artikel om elevledda samtal http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf Blanketter IUP och omdömen http://www.skolverket.se/bedomning/iup-med-omdomen Inbjudan till vårdnadshavare http://www.slideshare.net/ceciliaduckert/inbjudan-till-frldrarna

×