Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preduzetnistvo biznis plan

7,135 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Preduzetnistvo biznis plan

 1. 1. Šta je biznis plan? Početni dokument koji služi za razgovor sa investitorima i finansijerima određenog poslovnog poduhvata. Sadrži prikaz stanja poslovnog procesa određenog preduzeća i osnovne elemente vezane za određeni poslovni poduhvat koji preduzeće želi da realizuje.
 2. 2. Šta je biznis plan?(nastavak) To nije klasičan planski dokument, kao što su godišnji i srednoročni planovi. Biznis plan se ne odnosi samo na preduzeće, već, pre svega na određeni poslovni poduhvat.
 3. 3. Odnos poslovnog plana i drugihplanskih elaborata U odnosu na studiju opravdanosti, znatno je manji i manje detaljan. Obično se kreira za period od 1-5 godina, za razliku od studije opravdanosti koja opisuje celokupan vek investicije. Dakle, Biznis plan ima više operativni karakter
 4. 4. Kada se kreira biznis plan? Kada preduzetnik otvara novu firmu. Kada se vrše ulaganja u novi pogon, rekonstrukciju postojećeg, proširenja proizvodnje, uvođenja novog ili poboljšanja postojećeg proizvoda. Kada preduzeće traži spoljne partnere.
 5. 5. Kada se kreira biznis plan?(nastavak) Kada se vrši ulaganje u oživljavanje proizvodnje preduzeća koje se nalazi u teškoćama. Kada preduzeće preduzima reorganizaciju. Kada preduzeće pokreće poslovni poduhvat, a nije u mogućnosti da ga samo finansira. Kada treba prodati određeno preduzeće ili deo preduzeća
 6. 6. Na koja pitanja biznis plan treba dapruži odgovor? Ko radi?  Koja je kompanija u pitanju? Šta radi?  Koji su proizvodi ili usluge u pitanju?  Da li se proizvod ili usluga može Za koga? prodati na tržištu?  Da li postoje proizvodne Kako? Čime? mogućnosti za relizaciju tih proizvoda ili usluga? Koliko to košta?  Kolika su finansijska sredstva potrebna za relizaciju poduhvata. Šta se time dobija?  Koji se rezultati očekuju?
 7. 7. Sadržaj biznis plana(uža verzija) (šira verzija) Rezime biznis plana Stanje kompanije  ko? Opis proizvoda ili usluga  šta? Plan marketinga  za koga? Plan proizvodnje  kako? Plan organizacije i kadrova Finansijski plan  sredstva Zaključak i predlog i rezultati?
 8. 8. Rezime biznis plana Osnovni elementi vezani za stanje preduzeća, proizvode i usluge, kraći rezultati marketing istraživanja, osnovni podaci o proizvodnom procesu . Na kraju rezimea osnovni podaci vezani za finansijski plan i predlog potreba za finansiranjem poduhvata
 9. 9. Stanje kompanije Ako je u pitanju postojeća kompanija prikazati sažeto  programske i tržišne aspekte,  tehnološku osnovu i proizvodne mogućnosti ,  raspoloživost prizvodnog, administrativnog i menadžerskog kadra Poseban deo ovog prikaza je vezan za ekonomsko- finansijko stanje kompanije. Prikazati:  osnovne ekonomsko-finansijske pokazatelje (ukupan prihod, troškove poslovanja, plate, produktivnost, rentabilnost, likvidnost...).  uvozno-izvozne bilanse kompanije,  dosadašnja ulaganja, zaduženost i kreditne obaveze.
 10. 10. Stanje kompanije(nastavak) Ako je u pitanju pokretanje novog preduzeća treba prikazati osnovne podatke o preduzetniku, njegovom dosadašnjem radu, realizovanim poslovima, mogućnostima kojima raspolaže ...
 11. 11. Opis proizvoda ili usluga Da li je pitanju novi ili poboljšani postojeći proizvod? Namena i svrha korišćenja proizvoda? Pitanja vezana za kvalitet, dizajn, pakovanje, način korišćenja ... Prednosti novog proizvoda u odnosu na postojeći Da li postoje konkurentski proizvodi? Supstituti po nameni i svrsi, kao i po ceni i kvalitetu.
 12. 12. Plan marketinga Izvršiti segmentaciju tržišta i odrediti ciljno tržište (domaće i međunarodno, uvoz supstituta) Određivanje potencijalnih kupaca. Defnisanje ciljnih grupa, njihov opis, karakteristike, ponašanje ... Detaljna analiza konkurencije (Na osnovu analize utvrditi dobre i loše strane konkurencije- osnova za konkurentsku utakmicu) Dati procenu tržišnog učešća kompanije, odnosno procenu mogućnosti prodaje. Ovo je ključni podatak. Određivanje strategije prodaje Određivanje prodajne cene Određivanje kanala distribucije
 13. 13. Plan proizvodnje Osnovni podaci o lokaciji proizvodnje. Kako i zašto je izbrana data lokacija (posebno ako je u pitanju novo postrojenje) Za nove kompanije dati prikaz potrebnog prostora (proizvodnog i administrativnog) Podatke o načinu izbora tehnologije Ako je u pitanju novi poduhvat dati specifikaciju potrebne opreme, mašina i uređaja i odakle će se nabaviti. Za postojeći poduhvat prikazati postojeće mašine.
 14. 14. Plan proizvodnje(nastavak) Defninisati porebne sirovine i materijale, i prikazati izvore i mogućnosti za njihovu nabavku Odrediti potrebnu radnu snagu za realizaciju datog poduhvata Definisati način obezbeđenja kvaliteta proizvoda i usluga Obraditi deo vezan za ekologiju
 15. 15. Plan organizacije i kadrova Ovaj deo plana prikazuje koliko je efikasno organizaovana firma i da li predviđeni menadžment tim može da ostvari planirane rezultate Dati prikaz načina na koji će firma biti organizovana (organizacionu šemu) Odrediti ukupan broj zaposlenih radnika i njihovu kvalifikacionu strukturu. (Posebno proizvodni i administrativni radnici.) Ako postoji potreba definisati potrebe za prekvalifikacijama, obukom itd. Posebno prikazati menadžersku strukturu Angažovanje spoljih konsultanata i eksperata
 16. 16. Finansijski plan Za postojeću kompaniju prikaz postignutih finansijskih rezultata u poslednjih par godina, radi ocenjivanja finansijskog položaja i sposobnosti kompanije. Za startovanje nove kompanije započinje se proračunom potrebnih sredstava. Planirani prihod. Troškovi poslovanja (materijalni, nematerijalni, amortizacija, plate...) Bilans stanja Bilans uspeha Finansijski tok projekta (ocena likvidnosti) Ocena projekta (PTR, MS, rok vraćanja)
 17. 17. Zaključak i predlog Zaključna razmatranja vezana za sve prethodne tačke Predlog za učešća investitora ili kreditora u realizaciji
 18. 18. Hvala na pažnji
 19. 19. Sadržaj biznis plana(šira verzija)  Uvod  Istraživanje i razvoj  Izvršni rezime  Plan proizvodnje  Opis kompanije ili  Plan organizacije i preduzetnika menadžmenta  Opis poduhvata  Finansijski plan  Opis proizvoda ili  Zahtevi za usluga finansiranjem  Analiza konkurencije  Plan primene  Plan marketinga i  Zaključak prodaje Povratak
 20. 20. Pokazatelji koji se koriste u oceniprojekta Prelomna tačka rentabilnosti (PTR) Margina sigurnosti (MS) Rok vraćanja
 21. 21. Prelomna tačka rentabilnosti(PTR)  PTR – prelomna tačka FT rentabilnostiPRT = VT  FT – fiksni troškovi 1−  VT – varijabilni UP troškovi  UP – ukupan prihod
 22. 22. Margina sigurnosti (MS) MS= (1 – Obim prodaje na PTR / Postojeći obim prodaje)*100%
 23. 23. Rok vraćanja t – rok vraćanja u godinama I t=  I – ukupna uložena sredstva NP  NP – godišnji neto efekat (neto priliv) od investicije

×