Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tratatul de la Lisabona

1,865 views

Published on

Europa cetăţenilor

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tratatul de la Lisabona

 1. 1. Centrul Europe Direct Maramureş Maramureş TraTaTul de la lisabona Europa cetăţenilor
 2. 2. Maramureş Proiect implementat de Fundaţia CDIMM Maramureş
 3. 3. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Europa în secolul al XXI-lea În 50 de ani, Europa s-a schim- Acesta este obiectivul tratatu- bat mult - la fel ca întreaga lume. lui semnat la Lisabona, la 13 de- Astăzi, mai mult ca niciodată, cembrie 2007. Liderii europeni au într-o lume în evoluţie constantă, convenit asupra unor noi reguli ţi- Europa trebuie să facă faţă unor nând cont de schimbările politice, noi provocări: globalizarea econo- economice şi sociale şi dorind, în miei, evoluţia demografică, schim- acelaşi timp, să răspundă aspiraţi- bările climatice, nevoia de surse ilor şi speranţelor europenilor. durabile de energie şi noile ame- Tratatul de la Lisabona stabi- ninţări la adresa securităţii. Iată leşte care sunt competenţele UE şi provocările secolului al XXI-lea. mijloacele pe care aceasta le poa- Iar acestea nu ţin cont de fron- te utiliza şi modifică structura in- tiere. Statele membre nu mai sunt stituţiilor şi modul de funcţionare a în măsură să facă faţă singure tu- acestora. În consecinţă, caracterul turor acestor probleme. Pentru a democratic şi valorile fundamenta- găsi soluţii şi a răspunde preocu- le ale Uniunii sunt consolidate. părilor cetăţenilor, este necesar un Tratatul este rezultatul negoci- efort colectiv la nivel european. erilor între statele membre, reuni- Europa trebuie să se moderni- te în cadrul unei conferinţe inter- zeze, să dispună de instrumente guvernamentale, la lucrările căreia eficiente şi coerente, adaptate nu au participat Comisia Europeană şi numai la funcţionarea unei Uniuni Parlamentul European. Toate cele recent extinse de la 15 la 27 de 27 de state membre l-au ratificat state membre, ci şi la transformă- urmând proceduri variate, în func- rile rapide prin care trece lumea ţie de constituţia naţională. de astăzi. Prin urmare, regulile Tratatul a intrat în vigoare la 1 care stau la baza cooperării dintre decembrie 2009, în conformitate ţări trebuie revizuite. cu Articolul 6. www.europedirect.cdimm.org
 4. 4. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Tratatul pe scurt Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le înlocui) şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. 1. O Europă mai democratică şi • O mai mare implicare a parla- mai transparentă, mentelor naţionale: în care Parlamentul parlamentele naţi- European şi parla- onale pot participa mentele naţionale se într-o măsură mai bucură de un rol con- mare la activităţile solidat, în care ce- Uniunii Europene, în tăţenii au mai multe special datorită unui şanse de a fi ascultaţi nou mecanism care le şi care defineşte mai permite să se asigure clar ce este de făcut că aceasta intervine la nivel european şi numai atunci când naţional şi de către se pot obţine rezul- cine. tate mai bune la nivel comunitar (principiul • Un rol consoli- subsidiarităţii). Alături de rolul con- dat pentru Parlamentul European: solidat al Parlamentului European, ales direct de către cetăţenii Uniunii implicarea parlamentelor naţionale Europene, acesta are noi atribuţii conduce la consolidarea caracteru- majore privind legislaţia, bugetul lui democratic şi la creşterea legiti- Uniunii Europene şi acordurile in- mităţii acţiunilor Uniunii. ternaţionale. Prin faptul că se recurge mai des • O voce mai puternică pentru ce- la procedura de codecizie în cadrul tăţeni: datorită iniţiativei cetăţeni- elaborării politicilor europene, Par- lor, un milion de cetăţeni din diferite lamentul European se află pe o po- state membre pot cere Comisiei să ziţie de egalitate cu Consiliul (care prezinte noi propuneri politice. reprezintă statele membre) în ceea • Cine şi ce face: relaţia dintre ce priveşte adoptarea celei mai mari statele membre şi Uniunea Euro- părţi a legislaţiei Uniunii Europene. peană este mai clară, odată cu re- partizarea competenţelor. www.europedirect.cdimm.org 2
 5. 5. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor • Retragerea din Uniune: Tratatul al Consiliului European (ales pentru de la Lisabona recunoaşte explicit, un mandat de doi ani şi jumătate), pentru prima dată, posibilitatea ca introduce o legătură directă între un stat membru să se retragă din alegerea preşedintelui Comisiei şi Uniune. rezultatele alegerilor europene, prevede noi dispoziţii referitoare la 2. O Europă viitoarea structură a Parlamentului mai eficientă, European şi include reguli clare pri- cu metode de vind cooperarea consolidată şi dis- lucru şi reguli de poziţiile financiare. vot simplificate, cu instituţii efici- • O viaţă mai bună pentru euro- ente şi moderne peni: Tratatul de la Lisabona amelio- pentru o Uniune rează capacitatea UE de a acţiona în Europeană cu diverse domenii de prioritate majoră 27 de membri, capabilă să acţione- pentru Uniunea de azi şi pentru cetă- ze mai bine în domenii de prioritate ţenii săi - precum libertatea, securita- majoră. tea şi justiţia (combaterea terorismu- lui sau lupta împotriva criminalităţii). • Un proces decizional eficient: votul cu majoritate calificată din Consiliu este extins la noi domenii politice, astfel încât procesul deci- zional să se desfăşoare mai rapid şi mai eficient. Începând din 2014, calcularea majorităţii calificate se va baza pe sistemul dublei majorităţi, a sta- telor membre şi a populaţiei, re- flectând astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obţine Într-o anumită măsură, Tratatul atunci când o decizie este luată prin se referă şi la alte domenii, printre votul a 55% din statele membre, care politica energetică, sănătatea reprezentând cel puţin 65% din po- publică, schimbările climatice, ser- pulaţia Uniunii. viciile de interes general, cercetare, spaţiu, coeziune teritorială, politică • Un cadru instituţional mai stabil comercială, ajutor umanitar, sport, şi mai eficient: Tratatul de la Lisa- turism şi cooperare administrativă. bona creează funcţia de preşedinte www.europedirect.cdimm.org 3
 6. 6. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor 3. O Europă a drepturilor, va- drepturilor fundamentale şi conferă lorilor, libertăţii, solidarităţii şi si- dispoziţiilor acesteia forţă juridică guranţei, care promovează valorile obligatorie. Se referă la drepturi ci- Uniunii, introduce Carta drepturilor vile, politice, economice şi sociale. fundamentale în dreptul primar eu- ropean, prevede noi mecanisme de • Libertate pentru cetăţenii euro- solidaritate şi asigură o mai bună peni: Tratatul de la Lisabona menţi- protecţie a cetăţenilor europeni. ne şi consolidează cele „patru liber- tăţi”, precum şi libertatea politică, economică şi socială a cetăţenilor europeni. • Solidaritate între statele mem- bre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul că Uniunea şi statele mem- bre acţionează împreună în spirit de solidaritate în cazul în care un stat membru este ţinta unui atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate de om. De asemenea, se subliniază solidarita- tea în domeniul energiei. • Valori democratice: Tratatul de • Mai multă siguranţă pentru toţi: la Lisabona specifică şi consolidea- Uniunea beneficiază de o capacita- ză valorile şi obiectivele care stau te extinsă de acţiune în materie de la baza Uniunii. Aceste valori sunt libertate, securitate şi justiţie, ceea menite să servească drept punct de ce aduce avantaje directe în ceea ce referinţă pentru cetăţenii europeni priveşte capacitatea sa de a lupta şi să arate ce anume are de oferit împotriva criminalităţii şi teroris- Europa partenerilor săi din întreaga mului. lume. Noile prevederi în materie de protecţie civilă, ajutor umanitar şi • Drepturile cetăţenilor şi Carta sănătate publică au, de asemenea, drepturilor fundamentale: Tratatul obiectivul de a întări capacitatea de la Lisabona menţine drepturile Uniunii de a răspunde la ameninţă- existente şi introduce altele noi. rile la adresa securităţii cetăţenilor În mod special, garantează liber- europeni. tăţile şi principiile înscrise în Carta www.europedirect.cdimm.org 4
 7. 7. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor 4. Europa ca actor pe scena este şi unul din vicepreşedinţii Co- internaţională – instrumentele de misiei, va creşte impactul, coerenţa politică externă de care dispune Eu- şi vizibilitatea acţiunii externe a UE. ropa sunt regrupate atât în ceea ce priveşte elaborarea, cât şi adopta- • Noul Serviciu european pentru rea noilor politici. acţiune externă va oferi Înaltului Tratatul de la Lisabona oferă Eu- Reprezentant sprijinul necesar. ropei o voce mai clară în relaţiile cu • Uniunea are o personalitate juri- partenerii săi din întreaga lume. De dică unică, ceea ce îi întăreşte pute- asemenea, utilizează forţa dobândi- rea de negociere, determinând-o să tă de Europa în domeniul economic, umanitar, politic şi diplomatic pen- tru a promova interesele şi valori- le europene pe plan mondial, res- pectând, în acelaşi timp, interesele specifice ale statelor membre în do- meniul afacerilor externe. fie mai eficientă pe plan mondial şi un partener mai vizibil pentru ţările terţe şi organizaţiile internaţionale. • Evoluţia politicii europene de securitate şi apărare se va realiza păstrând unele modalităţi decizi- onale specifice, facilitându-se tot- odată o cooperare consolidată în cadrul unui grup mai mic de state membre. • Numirea unui Înalt Reprezen- tant al Uniunii pentru afaceri ex- terne şi politica de securitate, care www.europedirect.cdimm.org 5
 8. 8. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Întrebări şi răspunsuri De ce are nevoie Europa de Pentru prima dată, tratatele cu- Tratatul de la Lisabona? prind o secţiune dedicată energiei, Pentru a-şi valorifica întregul care stabileşte ca obiective pen- potenţial, Uniunea Europeană tre- tru politica Uniunii din acest sec- buie să se modernizeze şi să in- tor asigurarea unei bune funcţio- troducă reforme. Uniunea extinsă nări a pieţei energiei (în special în la 27 de state membre funcţionea- ceea ce priveşte aprovizionarea cu ză după reguli elaborate pentru o energie şi promovarea eficienţei Uniune formată din 15 ţări. energetice şi a economiei de ener- Există trei motive fundamentale gie) şi dezvoltarea unor surse de pentru care avem nevoie de acest energie noi şi regenerabile. Tratat: o mai mare eficienţă în pro- cesul de luare a deciziilor; mai mul- Au fost create noi posibilităţi tă democraţie prin conferirea unui pentru a aborda, de exemplu, as- rol mai important Parlamentului pecte legate de protecţia civilă sau European şi parlamentelor naţio- de sănătatea publică în context nale; o mai mare coerenţă pe plan transfrontalier şi pentru a sprijini extern. Toate acestea îi vor permi- activităţile transfrontaliere în do- te Uniunii să promoveze mai bine meniul sportului. interesele cetăţenilor săi, zi de zi. Uniunea Europeană poate acum Ce schimbări aduce Trata- să acţioneze mai eficient împotriva tul de la Lisabona pentru cetă- grupărilor criminale care fac trafic ţeni? de persoane, să promoveze şi să Tratatul de la Lisabona răs- sprijine acţiunile în domeniul pre- punde îngrijorărilor exprimate de venirii criminalităţii şi să ajute la cetăţenii europeni. combaterea terorismu- De exemplu, Tratatul lui prin îngheţarea acti- reflectă fidel anga- velor. jamentul politic de a Mai mult decât atât, face faţă celor două Tratatul confirmă anga- provocări interdepen- jamentul UE de a ela- dente, schimbările cli- bora o politică comună matice şi politica ener- privind imigraţia. getică. www.europedirect.cdimm.org 6
 9. 9. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Tratatul de la Lisabona conţine, de asemenea, o „clauză de solidari- tate”, potrivit căreia Uniunea şi sta- tele membre vor acţiona împreună în spirit de solidaritate în cazul în care un stat membru este ţinta unui atac terorist sau victima unei catas- trofe naturale sau provocate de om. Parlamentele naţionale au un rol mai activ în afacerile co- munitare? Da. Pentru prima dată, parla- Cetăţenii pot înainta iniţiati- mentele naţionale sunt recunos- ve către instituţiile Uniunii? cute ca făcând parte integrală din Da. Tratatul de la Lisabona in- structura democratică a Uniunii troduce Iniţiativa cetăţenilor euro- Europene. peni. Sunt introduse prevederi speci- Noua dispoziţie privind demo- ale destinate să ajute parlamen- craţia participativă prevede că un tele naţionale să se implice mai milion de cetăţeni provenind din- îndeaproape în activitatea Uniunii. tr-un număr semnificativ de sta- În special, parlamentele na- te membre pot lua iniţiativa de a ţionale pot acţiona în calitate de invita Comisia să prezinte orice „gardieni” ai principiului de sub- propunere adecvată referitoare la sidiaritate. (Acest principiu este aspecte care, în opinia cetăţenilor, destinat să garanteze faptul că necesită un act legislativ elaborat deciziile sunt luate cât mai aproa- la nivelul Uniunii în scopul aplicării pe de cetăţeni şi că se verifică Tratatului de la Lisabona. Detaliile constant dacă acţiunea întreprinsă cu privire la această procedură vor la nivel comunitar este justificată, fi stabilite prin legislaţie. având în vedere posibilităţile dis- ponibile la nivel naţional, regional În ce constă noul sistem de sau local). vot în Consiliul de Miniştri? Parlamentele naţionale au pute- În Consiliul de Miniştri, siste- rea de a influenţa deciziile în faza mul standard de vot va fi „votul iniţială a elaborării unei propuneri, cu majoritate calificată”. Acesta se înainte ca aceasta să fie analiza- va baza pe principiul dublei majo- tă în detaliu de Parlamentul Euro- rităţi. pean şi de Consiliul de Miniştri. www.europedirect.cdimm.org 7
 10. 10. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Pentru a fi adoptate în Consi- Câteva dintre celelalte modifi- liul de Miniştri, deciziile trebuie să cări se referă la aspecte precum fie susţinute de 55% din statele iniţiativele cetăţenilor, protecţia membre (în prezent, 15 din 27 de diplomatică şi consulară şi diferite ţări ale UE), reprezentând cel pu- aspecte procedurale. Votul în una- ţin 65% din populaţia UE. Pentru nimitate rămâne necesar în do- a elimina posibilitatea ca un nu- menii precum fiscalitatea, politica măr foarte mic de state membre, externă, apărarea şi securitatea dintre cele mai populate, să poa- socială. tă bloca adoptarea unei decizii, o minoritate de blocaj trebuie să fie alcătuită din cel puţin patru sta- te membre. În caz contrar, se va considera că majoritatea calificată este atinsă chiar dacă nu este în- deplinit criteriul populaţiei. Consiliul European a convenit ca noul sistem să intre în vigoare în 2014. În primii trei ani, până în 2017, un stat membru poate cere ca un act să fie adoptat prin majo- ritate calificată, aşa cum este defi- Care sunt cele mai impor- nită în Tratatul de la Nisa. tante modificări instituţionale introduse de Tratat? Votul cu majoritate califi- Spre deosebire de tratatele cată va fi folosit pentru luarea existente, Tratatul de la Lisabona mai multor decizii? prevede că fiecare stat membru Da. Tratatul de la Lisabona ex- va avea propriul comisar. tinde aria de aplicare a votului cu Parlamentul European poate majoritate calificată la noi domenii avea cel mult 751 de membri, iar politice. fiecare stat membru poate avea Este în interesul Uniunii Euro- maxim 96 şi minim 6 reprezen- pene să se simplifice procesul de- tanţi. cizional, inclusiv în domenii pre- Tratatul de la Lisabona creea- cum lupta împotriva schimbărilor ză un nou post permanent, cel de climatice, securitatea energetică Preşedinte al Consiliului European, şi ajutorul umanitar de urgenţă în numit de Consiliul European pentru zonele sensibile de pe glob. o perioadă de doi ani şi jumătate. www.europedirect.cdimm.org 8
 11. 11. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Acest aspect conferă mai multă Cele şase capitole ale Cartei cu- continuitate şi stabilitate activităţii prind următoarele aspecte: drep- Consiliului European. turi individuale legate de demnita- Tratatul de la Lisabona creează, te, libertăţi, egalitate, solidaritate, de asemenea, postul de Înalt Re- drepturi legate de statutul cetă- prezentant al Uniunii pentru afa- ţeniei şi justiţie. Aceste drepturi ceri externe şi politica de securita- se inspiră în mare parte din alte te, care este în acelaşi timp şi unul instrumente internaţionale, cum dintre vicepreşedinţii Comisiei şi ar fi Convenţia europeană a drep- prezidează lucrările Consiliului turilor omului, oferindu-le o formă Relaţii Externe. Aceasta va adu- juridică în cadrul Uniunii. ce mai multă coerenţă în acţiunea Instituţiile Uniunii trebuie să externă şi va contura profilul UE respecte drepturile înscrise în Car- pe scena internaţională, creând o tă. Aceleaşi obligaţii revin statelor identitate a Uniunii. membre când pun în aplicare le- gislaţia Uniunii. Curtea de Justi- Cum contribuie Carta drep- ţie va garanta aplicarea corectă a turilor fundamentale la îmbu- Cartei. Includerea Cartei nu modi- nătăţirea drepturilor cetăţeni- fică competenţele Uniunii, ci oferă lor europeni? drepturi consolidate şi mai multă libertate cetăţenilor. Acest Tratat slăbeşte capa- citatea statelor membre de a avea o politică externă inde- pendentă? Nu. Uniunea Europeană acţio- nează atunci când este nevoie de o voce coerentă pe scena interna- Tratatul de la Lisabona face tri- ţională. O serie de aspecte legate mitere la Carta drepturilor funda- de politica externă sunt abordate mentale, considerată un adevărat cel mai bine prin acţiunea comu- catalog al drepturilor de care toţi nă a statelor membre ale Uniunii cetăţenii Uniunii trebuie să bene- Europene. ficieze în raport cu instituţiile Uni- Funcţia de Înalt Reprezentant unii şi cu garanţiile obligatorii din nu creează noi puteri, ci simplifică punct de vedere juridic ale legisla- acţiunea externă a UE, eliminând ţiei comunitare. suprapunerile şi confuziile. www.europedirect.cdimm.org 9
 12. 12. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Înaltul Reprezentant ia măsuri mai transparente a punerii în apli- în domeniul politicii externe, pe care a politicilor UE, pentru a ga- baza deciziilor adoptate în unani- ranta faptul că deciziile sunt luate mitate de cele 27 de state mem- cât mai aproape de cetăţean. bre ale UE, iar rolul său este de a Acesta include dimensiunea lo- completa, nu de a înlocui politica cală şi regională în cadrul juridic al externă sau eforturile diplomatice UE şi precizează că Uniunea tre- ale statelor membre. buie să respecte identităţile naţio- nale ale statelor membre, care fac Tratatul creează o armată parte integrantă din structurile lor europeană? fundamentale, inclusiv autonomia Nu. Apărarea rămâne în conti- regională şi locală. Tratatul simpli- nuare un domeniu de competenţă fică doar distribuţia competenţelor al statelor membre. între Uniune şi statele membre Tratatul prevede că statele precizând atribuţiile fiecărei părţi membre pot pune la dispoziţia implicate. Există astfel mai puţine Uniunii resurse civile şi militare zone „de umbră”, susceptibile să pentru desfăşurarea operaţiunilor creeze confuzie şi nesiguranţă. sale în domeniul securităţii comu- ne şi apărării. Cu toate acestea, orice stat membru are dreptul de a se opune unor astfel de operaţi- uni. Toate contribuţiile vor fi întot- deauna pe bază voluntară. Un grup de state membre care doresc şi au capacitatea necesară vor putea îndeplini operaţiuni de dezarmare, misiuni umanitare şi de evacuare, misiuni de consiliere pe probleme militare şi de menţi- Tratatul de la Lisabona cre- nere a păcii. Niciun stat membru ează un „suprastat” european? nu poate fi obligat însă să partici- Nu. Tratatul de la Lisabona este pe la astfel de operaţiuni. un tratat internaţional, convenit şi ratificat de state membre suvera- Tratatul de la Lisabona mă- ne care sunt de acord să pună în reşte numărul deciziilor luate comun o parte din suveranitatea la Bruxelles? lor, în favoarea cooperării supra- Nu. Tratatul pune bazele unei naţionale. abordări mai descentralizate şi www.europedirect.cdimm.org 10
 13. 13. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Tratatul de la Lisabona sublini- Cele două tratate principale ale ază faptul că Uniunea reflectă do- Uniunii vor fi redenumite Tratatul rinţa statelor membre şi a cetăţe- privind Uniunea Europeană şi Tra- nilor săi şi că puterile sale îi sunt tatul privind Funcţionarea Uniunii conferite de aceste ţări. Europene. Acestea vor avea ace- Tratatul nu aduce atingere na- laşi statut. turii fundamentale a UE, ci introdu- Textul consolidat al celor două ce o serie de inovări instituţionale tratate de bază, cuprinzând modi- majore, care conferă Uniunii mai ficările pe care le aduce Tratatul de multă putere şi eficienţă. Acest lu- la Lisabona, este acum disponibil. cru nu este în detrimentul statelor membre. Dimpotrivă, UE comple- Cum şi când a intrat în vi- tează acţiunea statelor membre goare Tratatul de la Lisabona? când acestea nu-şi pot îndeplini Tratatul a intrat în vigoare la singure obiectivele. data de 1 decembrie 2009. Pen- tru a intra în vigoare, Tratatul de De ce nu este Tratatul de la la Lisabona a trebuit să fie ratificat Lisabona mai uşor de citit? de către cele 27 de state membre. Modificările aduse tratatelor Fiecare stat membru a avut liber- UE au fost întotdeauna făcute cu tatea de a decide, în conformita- ajutorul amendamentelor la trata- te cu regulile sale constituţionale, tele anterioare: acesta a fost ca- dacă această ratificare se va face zul pentru Actul Unic European, prin referendum sau prin vot par- precum şi pentru Tratatele de la lamentar. Maastricht, Amsterdam şi Nisa. Tratatul de la Lisabona utilizează aceeaşi tehnică. www.europedirect.cdimm.org 11
 14. 14. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ TraTaTul de la lisabona - europa cetăţenilor Drumul până la Lisabona Tratatul de la Lisabona a fost la Lisabona obţine aprobare parla- convenit după 6 ani de discuţii între mentară în 26 din cele 27 de state statele membre pe tema reforme- membre lor care erau necesare pentru a face faţă provocărilor secolului al XXI-lea. 12 iunie 2008: În urma referen- dumului din Irlanda nu este obţinu- 1952: Tratatul de la Paris de in- tă majoritatea în favoarea ratificării stituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului 19 iunie 2009: Consiliul Euro- pean a confirmat că, în continua- 1957: Tratatele de la Roma de re, Comisia Europeană va include instituire a Comunităţii Economice un cetăţean din fiecare stat mem- Europene şi a Euratom bru. Şefii de stat sau de guvern au convenit asupra unor garanţii cu 1986: Actul unic european privire la domeniile identificate de 1992: Tratatul de la Maastricht autorităţile irlandeze în materie de fiscalitate, dreptul la viaţă, educa- 1997: Tratatul de la Amsterdam ţie şi familie şi politica tradiţională 2001: Tratatul de la Nisa de neutralitate militară a Irlandei, garanţii care vor fi încorporate prin 29 octombrie 2004: Tratatul de intermediul unui Protocol în trata- instituire a unei Constituţii pentru tele UE după intrarea în vigoare a Europa semnat de statele membre Tratatului de la Lisabona. Este, de la Roma asemenea, adoptată o Declaraţie solemnă privind importanţa drep- mai - iunie 2005: Franţa şi ţările de turilor lucrătorilor şi a serviciilor Jos resping Tratatul prin referendum publice. 13 decembrie 2007: Semnarea 2 octombrie 2009: Al doilea re- Tratatului de la Lisabona de către ferendum în Irlanda. cele 27 de state membre 1 decembrie 2009 - Tratatul de 2007 - mai 2009: Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare www.europedirect.cdimm.org 12
 15. 15. Acest document a fost realizat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Surse de informare utilizate Responsabilitatea privind conţinutul pentru realizarea materialului: acestui document este a http://europa.eu/lisbon_treaty/ Fundaţiei CDIMM Maramureş index_ro.htm şi nu reprezintă în nici un fel poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiect finanţat de Uniunea Europeană
 16. 16. Centrul europe DireCt MaraMureş Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş Broşură editată de: Centrul Europe Direct Maramureş Data publicării: Februarie 2010 Coordonator proiect: Margareta CĂPÎLNEAN Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 221.380, 222.409 E-mail: europedirect@cdimm.org Web: www.europedirect.cdimm.org Maramureş

×