Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014

1,191 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • COMISIA EUROPEANĂ prezintă un cadru pentru pro- tejarea statului de drept în UNIUNEA EUROPEANĂ Anul VI, Nr. 3 Martie 2014 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Cadrul european pentru pro- tejarea statului de drept • Alegerile europarlamentare • Știri pe scurt: -- Programul Uniunii Europene privind protecția consumatorilor -- Siguranța rutieră în Uniunea Europeană -- e-Sănătatea în UE • Utile pentru tineri: -- Concurs video ”Uniunea Europeană în 10 cuvinte” Comisia Europeană a adoptat un cadru nou pentru abordarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept în oricare dintre cele 28 de state mem- bre ale UE. Principalele caracteristici ale Noului cadru privind statul de drept: • Se bazează pe deplin pe tra- tatele actuale ale UE, comple- tând instrumentele existente. • Se axează pe statul de drept. Statul de drept reprezintă funda- mentul tuturor valorilor pe care se bazează Uniunea. Prin ga- rantarea respectării statului de drept, se asigură protecția altor valori fundamentale. • Comisia a adoptat o definiție în sens larg a statului de drept, pe baza principiilor stabili- te în jurisprudența Curții Europe- ne de Justiție și a Curții Europene a Drepturilor Omului, sensul fi- ind, în esență, un sistem în care se aplică legile și se asigură res- pectarea acestora. • Cadrul poate fi activat în situațiile în care există o deficiență sis- temică ce afectează integritatea, stabilitatea și buna funcționare a instituțiilor și a mecanismelor instituite la nivel național pentru asigurarea statului de drept. Cadrul UE nu este conceput pentru a aborda situații individuale sau cazuri izolate de încălcare a drepturilor fundamentale sau de erori judiciare. • Egalitatea dintre statele membre: cadrul se va aplica în același mod în toate statele membre și va funcționa pe baza acelorași elemente de referință cu privire la ceea ce se consideră a fi o amenințare sistemică la adresa statului de drept. • Cadrul UE instituie un instrument de avertizare timpurie prin in- termediul căruia se va răspunde amenințărilor la adresa statului de drept și care permite Comisiei să inițieze un dialog cu statele membre vizate pentru identificarea unor soluții înainte de a se recurge la mecanismele juridice existente prevăzute la articolul 7 din tratat. Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Comisia Europeană are un rol central în acest cadru nou privind statul de drept, în calitatea sa de gardian independent al valorilor Uniunii. Comisia poate valorifica expertiza altor instituții ale UE și organizații internaționale [în special Parlamentul European, Consiliul, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) etc.]. Numărătoarea inversă continuă: în săptămâna 22-25 mai 2014, în toate cele 28 de state mem- bre ale Uniunii Europene se vor desfășura alegerile europene. În România, alegerile europarla- mentare vor avea loc pe 25 mai 2014, dată la care ne vom prezenta la urne pentru a-i alege pe cei 32 de eurodeputați români care ne vor reprezenta în Parlamentul European în următorii 5 ani. ALEGERILE EUROPENE 2014 DE DATA ACEASTA ESTE DIFERIT! Continuare din pag. 1 Definiția Statului de drept în sistemul juridic al Uniunii Europene În jurisprudența sa, Curtea de Justiție a subliniat o serie de principii generale de drept ce decurg din tradițiile constituționale comune statelor membre care sunt legate de statul de drept. Printre acestea se numără: (a) principiul legalității, care, în fond, include un proces de adoptare a legilor transparent, responsabil, democratic și pluralist; (b) securitatea juridică, ce impune, printre altele, ca normele să fie clare și previzibile și să nu poată fi schimbate retroactiv; (c) interzicerea caracterului arbitrar al puterilor executive. Principiul statului de drept reglementează exercitarea puterilor publice și garantează că fiecare intervenție a statului are un temei juridic și se încadrează în limitele legii; (d) controlul jurisdicțional independent și efectiv, care include respectarea drepturilor fundamen- tale. Curtea a reiterat faptul că UE este o uniune bazată pe statul de drept, în care se controlează compatibilita- tea acțiunilor instituțiilor sale în special cu tratatele, cu principiile generale de drept și cu drepturile fundamentale. Cetățenii au dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă. (e) există o legătură clară între dreptul la un proces echitabil și separarea puterilor. Numai o instanță independentă de puterile executive poate garanta cetățenilor un proces echitabil. Curtea a făcut referire la o se- parare operațională a puterilor care implică un control jurisdicțional independent și efectiv, subliniind faptul că „[...] dreptul Uniunii nu se opune posibilității ca un stat membru să fie legiuitor, administrator și în același timp judecător, atât timp cât aceste funcții sunt exercitate cu respectarea principiului separării puterilor care caracte- rizează funcționarea unui stat de drept”; (f) egalitatea în fața legii. Curtea a subliniat rolul egalității de tratament ca principiu general al dreptului UE, afirmând că „trebuie amintit că principiul egalității de tratament constituie un principiu general al dreptului Uniunii, consacrat la articolele 20 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”. Sistemul de liste deschise se aplică în Austria, Bel- gia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia. În cazul sistemului de liste închise, partidele po- litice stabilesc ordinea candidaților, iar alegătorii pot vota doar un partid. Sistemul de votare pe liste închise este utilizat în Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Portugalia, Româ- nia, Spania și Regatul Unit (cu excepția Irlandei de Nord). În Irlanda și în Malta, precum și în Irlanda de Nord, se folosește sistemul de vot unic transferabil. Alegerile pentru Parlamentul European sunt în mare parte organizate în conformitate cu tradițiile și legislațiile naționale. Normele comune ale UE prevăd că alegerile trebuie să se desfășoare prin vot universal direct, în mod liber și confidențial. Deputații în Parla- mentul European trebuie să fie aleși în statele mem- bre pe baza unei reprezentări proporționale. SISTEMUL DE VOTARE. Fiecare stat membru decide dacă va folosi un sistem de liste deschise sau închise. În cazul unui sistem de liste deschise, alegătorii își pot exprima preferința pentru unul sau mai mulți candidați de pe listă. Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Programul Uniunii Europene privind protecția consumatorilor: Buget total de 188,8 milioane de euro pentru perioada 2014-2020 Programul le va fi de ajutor consumatorilor din toate statele membre, cu proiecte care merg de la coordonarea acțiunilor de aplicare a legii și cofinanțarea Centrelor Europene ale Consumatorilor până la sprijinirea autorităților naționale în rezolva- rea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul protecției consumatorilor. Patru domenii cheie: - o piață unică a produselor sigure în bene- ficiul cetățenilor și în interesul întreprinderilor și al comercianților competitivi; - o piață unică în care cetățenii să fie bine reprezentați de organizații ale consumatorilor efi- ciente, care au capacitatea de a face față provocări- lor legate de mediul economic actual; - facilitarea accesului la mecanisme de reparație în caz de probleme, fără a fi nevoie să se recurgă la proceduri judiciare de lungă durată și costisitoare atât pentru consumatori, cât și pentru bugetul public; - o colaborare concretă și eficientă între or- ganismele naționale în scopul de a sprijini aplica- rea drepturilor consumatorilor și de a le oferi aces- tora consultanță. Entitățile guvernamentale, organismele publice și organizațiile de consumatori de la nivel național și de la nivelul UE pot, de asemenea, să solicite sprijin prin intermediul acestor fonduri. Detalii: http://ec.europa.eu/consumers/strate- gy-programme/financial-programme/index_en.htm • Siguranța rutieră în Uniunea Europeană 2013 este al doilea an consecutiv în care s-a înre- gistrat o scădere impresionantă a numărului de per- soane ucise pe șoselele Europei. Conform cifrelor pre- liminare, numărul deceselor rutiere a scăzut cu 8% în comparație cu 2012, după o scădere de 9% între 2011 și 2012. Acest lucru înseamnă că UE se află în prezent ȘTIRI EUROPENE PE SCURT într-o poziție avantajoasă în vederea atingerii obiec- tivului strategic de reducere la jumătate a numărului deceselor rutiere între 2010 și 2020. Siguranța rutieră este una dintre marile povești de succes ale Europei. Prin scăderea cu 17% a deceselor rutiere începând cu 2010 au fost salvate aproximativ 9000 de vieți. În România, situația este următoarea, în ceea ce privește evoluția numărului total de decese: • 2010-2013: -21% • 2011-2012: +1% • 2012-2013: -9% Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/31032014_euro- pa_se_inscrie_ferm_pe_calea_realizarii_obiectivelor_ro.htm • e-Sănătatea în UE Potrivit rezultatelor a două sondaje realizate în spi- talele de urgență și printre medicii generaliști din Eu- ropa, sistemele de tip e-sănătate încep să fie utilizate din ce în ce mai mult. Astfel, în 2013, 60% dintre me- dicii generaliști au folosit aceste instrumente, numă- rul lor fiind cu 50% mai mare decât în 2007. Cu toate acestea, mai rămân multe de făcut în acest sens. Serviciile e-sănătate sunt încă în mare parte uti- lizate mai degrabă pentru operațiuni tradiționale, și anume pentru efectuarea de înregistrări și pentru re- dactarea de rapoarte, decât în scopuri clinice, cum ar fi efectuarea de consultații online (numai 10% dintre medicii generaliști efectuează consultații online). În ceea ce privește procesul de digitizare a fișelor medicale ale pacienților, Olanda se află pe primul loc, înregistrând un procent de digitizare de 83,2%; Danemarca se situează pe locul doi (80,6%), în timp ce pe locul III este Marea Britanie (80,5%). Cu toa- te acestea, numai 9% dintre spitalele din Europa le permit pacienților să aibă acces online la propriile fișe medicale, iar majoritatea acestor spitale oferă doar acces parțial; Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/24032014_e- sanatatea_in_ue_care_este_diagnosticul_ro.htm CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE Fiecare stat membru își poate stabili circumscripțiile electorale pentru alegerile pentru Parlamentul Euro- pean sau își poate împărți teritoriul electoral în mod di- ferit. Majoritatea statelor membre (inclusiv România) au preferat să considere întreaga țară o circumscripție electorală unică. Belgia, Franța, Irlanda și Regatul Unit au mai multe circumscripții sau zone electorale. În Germania, Italia și Polonia, voturile sunt, de asemenea, exprimate în circumscripții electorale se- parate, dar rezultatele alegerilor sunt stabilite la nivel național. Votarea este obligatorie în Belgia, Cipru, Grecia și Luxemburg. Webisteul dedicat Alegerilor europarlamen- tare: http://www.elections2014.eu/ro/ Vom prezenta alte înformații în numărul viitor Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Concurs video: „Uniunea Europeană în 10 cuvinte” Ești elev în ciclul gimnazial sau liceal? Îți place să re- alizezi materiale video cu telefonul mobil? Sau vrei să-ți cultivi pasiunea și ai deja o camera video semi-profesi- onală? Ești creativ și îți place să te exprimi cu ajutorul imaginii? Atunci ești persoana potrivită pentru a te înscrie la concursul „Uniunea Europeana în 10 cuvinte”. Criterii de eligibilitate: 1. Participanții la concurs pot fi elevi din clasele V- VIII și IX-XII care să urmeze cursurile unei instituții de învățământ înscrise în campania “Europa, casa noastră”; 2. Pentru înscrierea în campanie, un cadru didactic trebuie să completeze formularul de la rubrica Înregistra- re aflat pe website-ul www.europacasanoastra.ro; 3. Elevii a căror unitate de învățământ nu este înscrisă în campanie nu pot participa la concurs. Condiții de participare: 1. Concursul se va derula la nivel național în perioada 18 martie – 15 iunie 2014; 2. Fiecare participant va trimite un material video care va răspunde la întrebarea ce înseamnă Uniunea Europea- nă pentru el în maximum 10 cuvinte. Materialul video nu trebuie să depășească 2 minute; 3. Din cadrul aceleiași instituții de învățământ pot participa mai mulți elevi, nu există un număr limită de participanți per școală; 4. Un participant nu poate înscrie în competiție mai mult de un material; 5. Pentru a participa la concurs, videoclipul trebuie tri- mis prin wetrasfer.com catre Claudia Oprescu (contact@ europacasanoastra.ro), poate fi încărcat pe Youtube, iar link-ul aferent acestuia trimis la adresa contact@europa- casanoastra.ro. Este important ca în email să fie foarte clar precizate urmatoarele informatii: școala, numele profesorului co- ordonator, emailul și telefonul mobil al acestuia; numele, adresa și numărul de telefon mobil al elevului sau al unu- ia dintre părinți (în cazul în care elevul este minor). 6. Videoclipul va fi inclus de către organizatori pe pa- gina de Facebook a campaniei Europa, casa noastră unde va putea fi votat apăsând butonul „Like”; 7. Mesajul explicit sau implicit al filmului nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei persoane, imaginea şcolii ca instituţie, în general sau în particular; 8. Materialele încărcate trebuie să fie lucrări proprii, originale, care să se încadreze în regulamentul concursu- lui, să nu folosească imagini ofensatoare sau un limbaj licențios. Fiecare material trebuie să conțină numele par- ticipantului, scoala, localitatea, judetul si numele profeso- rului coordonator. Evaluare și premii: 1. Punctaj maxim: 100 puncte, din care max 30 punc- te: numărul de „Like-uri” de pe pagina de Facebook a proiectului și max 70 puncte: evaluarea juriului. Criteriile de evaluare care vor fi luate în calcul sunt: legătura cu tema propusă (30 puncte) și originalitatea materialului (40 puncte); 2. Termenul limită pentru trimiterea videoclipurilor este 15 iunie 2014. Câștigătorii vor fi publicați pe websi- te-ul campaniei până la data de 1 iulie 2014; 3. Câștigătorii vor primi 6 tablete. Elevii care se vor clasa pe primele 3 locuri din clasele V-VIII și cei care vor ocupa primele 3 locuri din clasele IX-XI vor primi câte o tabletă Allview City Life, Procesor Cortex A9 Dual Core 1.5GHz si diploma. Profesorul coordonator va primi o di- ploma de participare. Detalii: http://www.europacasanoastra.ro/categorii/ concurs-video

×