Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2017

299 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2017

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html UNIUNEA EUROPEANĂ, LA 60 DE ANI DE LA SEMNAREA TRATATELOR DE LA ROMA Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • UNIUNEA EUROPEANĂ, LA 60 DE ANI DE LA SEMNAREA TRATATELOR DE LA ROMA • Utile pentru TINEri: -- CONCURS de fotografie „Programul Erasmus, de 30 de ani schimbă vieți” -- Young Audience Music Awards 2017 Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Cu 60 de ani în urmă, la Roma au fost puse bazele Europei așa cum o știm astăzi, eveniment care a marcat începutul celei mai lungi perioade de pace din istoria scrisă a Europei. Tratatele de la Roma au instituit o piață comună în care persoanele, bunurile, serviciile și capitalul pot circula liber și au creat condițiile pentru asigurarea prosperității și stabilității tuturor cetățenilor europeni. La ceas aniversar, Europa privește spre trecut cu mândrie, iar spre viitor cu speranță. Timp de 60 ani, am construit o Uniune care promovează co- operarea pașnică, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea și solidaritatea între națiunile și popoarele europene. O SCURTĂ ISTORIE A UNIUNII EUROPENE • Către Comunitatea Economică Europeană (1941-1957) După Al Doilea Război Mondial, ideea unei Europe unite s-a transformat în realitate concretă. Ideea lui Jean Monnet de a folosi integrarea eco- nomică drept instrument de reconciliere politică a constituit baza deciziei luate de Belgia, Republica Federală Germania, Franța, Țările de Jos, Italia și Luxemburg de a crea, în 1950, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Conceptul care stă la baza acestui proiect nu era de natură pur economică, ci și politică și simbolică. Acesta a pregătit terenul pentru reconcilierea franco-germană, instituind un nou sistem de relații între statele europene. Apeluri pentru o Europă unită au fost lansate și de intelectuali și grupuri sociale. Deosebit de active au fost mișcările federaliste, susținătoare ale unei autentice federații europene, Altiero Spinelli fiind una dintre principalele figuri care le-au inspirat. Prima încercare de a extinde integrarea euro- peană, prin crearea unei Comunități Europene de Apărare, care includea proiectul lui Alcide De Gasperi de instituire a unei Comunități Politice Eu- ropene, a generat un moment de criză, dar a reprezentat, mai târziu, o oportunitate. Eșecul Comunității Europene a Apărării (1954) a fost urmat de o relansare a proiectului de integrare europeană. Continuare în pag. 2 Anul IX, Nr. 3 Martie 2017
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 Reuniunea din iunie 1955 de la Messina a miniștrilor afacerilor externe din țările membre ale CECO, organi- zată de Paul-Henri Spaak, a dus la inițierea discuțiilor care au culminat cu semnarea Tratatului de la Roma, la 25 martie 1957, prin care au fost instituite Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM). • De la Roma la Maastricht (1958 - 1992) La 1 ianuarie 1958, și-au început activitatea oficială CEE și EURA- TOM și instituțiile lor principale, Comisia, Consiliul de Miniștri, Adunarea Parlamentară și Curtea de Justiție. În primul deceniu al integrării europene s-a înregistrat o creștere puternică a pieței și instituțiilor Comunității, odată cu lansarea politicii agricole comune și finalizarea uniunii vamale, în 1968. În același timp, în cadrul EURATOM, au fost lansate pri- mele proiecte de cooperare în domeniul cercetării nucleare. CEE și-a confirmat rolul în domeniul comerțului internațional și, prin Convenția de la Yaoundé (1963), a pus bazele introducerii unei politici comunitare în domeniul cooperării pentru dezvoltare. La nivel politic, anii 1960 au fost caracterizați de vetoul francez la cererea Marii Britanii de aderare la CEE și de diferențele de opinie între viziunea interguvernamentală promovată de Paris și vocația supranațională a Comisiei Europene. Succesul economic al Comunității și schimbările politice și sociale radicale de la sfârșitul anilor 1960 i-au încurajat pe liderii grupului celor șase să se reunească la Haga în decembrie 1969 pentru a iniția discuții privind extinderea și introducerea de noi politici în domeniile monetar, social, regional și al mediului. Parlamentul European și-a consolidat legitimitatea democratică prin intermediul primelor ale- geri directe, în 1979. Finalizarea pieței unice și relansarea conceptului de integrare monetară au fost principalele reali- zări ale CEE în anii 1980. Adoptarea Actului Unic European în 1986 a constituit baza unei Europe mai integrate din punct de vedere atât politic, cât și economic. Astfel a fost deschisă calea către crearea Uniunii Europene, eveniment care a avut loc după perioada Războiului Rece, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Ma- astricht la 1 noiembrie 1993. • Uniunea Europeană după Maastricht (1993 - 2017) Piața unică și Uniunea economică și monetară au fost principalele acțiuni finalizate de UE în deceniul care a urmat semnării Tratatului de la Maastricht. După Maastricht, procesul de integrare europeană a fost caracterizat de valuri succesive de extindere, care, din 1995 până în prezent, au mărit numărul țărilor membre de la 12 la 28. Acest proces a consolidat unificarea continen- tului european în contextul diviziunilor politice și ideologice manifestate în timpul și ca urmare a Războiului Rece. Evoluția UE după 1992 a impus un nou set de reforme ale tratatelor fondatoare, menite să îmbunătățească modul de funcționare al instituțiilor și procesul decizional. Tratatul de la Maastricht a fost, prin urmare, refor- mat prin Tratatele de la Amsterdam (1997) și Nisa (2001), care au fost urmate de propunerea privind un Tratat de instituire a unei Constituții pentru Europa (2004). Deși acest tratat nu a fost ratificat niciodată, ca urmare a respingerii sale prin referendumurile organizate în Franța și în Olanda în 2005, a reprezentat baza Tratatului de la Lisabona (2007). Printre principalele inovații introduse de acest tratat, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, s-au numărat consolidarea rolului Parlamentului European, o cooperare mai aprofundată în domeniul relațiilor externe și al securității comune și competențe comunitare extinse în ceea ce privește controalele la frontierele externe, imigrația, cooperarea judiciară și polițienească. Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 3/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene PROVOCĂRILE anului 2017 pentru Uniunea Europeană CARTEA ALBĂ PRIVIND VIITORUL EUROPEI: REFLECȚII ȘI SCENARII PENTRU UE-27 Cartea albă prezentată de Comisia Europeană la 1 martie 2017, definește diverse căi posibile pentru vii- torul Europei. Ne confruntăm cu numeroase provocări, de la globalizare și impactul noilor tehnologii asupra societății și a ocupării forței de muncă, până la amenințările la adresa securității sau ascensiunea populismului. Trebuie să ne asigurăm că nu ne vom lăsa copleșiți de aceste tendințe și că, dimpotrivă, vom ști să profităm de oportunitățile pe care ni le oferă. Iată de ce cartea albă propune CINCI SCENARII pentru evoluția Uniunii: 1. Continuăm pe același drum: UE-27 se axează pe re- alizarea agendei sale de reforme pozitive; 2. Accent exclusiv pe piața unică: UE-27 se reaxea- ză treptat pe piața unică; 3. Cei care doresc mai mult realizează mai mult: UE-27 permite cooperarea mea strânsă între statele membre care doresc să realizeze mai mult în anumite domenii; 4. Mai puțin, dar mai eficient: UE-27 se axează pe obținerea de rezultate mai multe și mai rapide în anumite domenii de politică, acționând mai puțin în celelalte; 5. Mult mai mult, împre- ună: statele membre decid să realizeze mai mult, colaborând în toate domeniile de acțiune. Calea de urmat Cartea albă este contribuția Comisiei Europene la summitul de la Roma din 25 martie, oca- zie cu care liderii UE vor discuta despre realizările ultimilor 60 de ani și despre viitorul UE-27. Pentru a încuraja dezba- terea, Comisia Europeană, în colaborare cu Parlamentul Eu- ropean și cu statele membre interesate, va găzdui o serie de „Dezbateri pe marginea viitorului Europei” în orașe și regiuni din toată Europa, va iniția dialoguri cu parlamen- tele naționale, cu autoritățile locale și regionale și cu socie- tatea civilă în general. Comisia va contribui la dez- batere și cu o serie de docu- mente tematice de reflecție care prezintă diferite opțiuni pentru evoluția Europei. Acțiunile concrete se vor derula pentru a le putea prezenta cetățenilor un plan, o viziune și o cale de urmat până la alegerile pentru Parlamentul European din iunie 2019. Avem cu toții un cuvânt de spus: viitorul Europei este în mâinile noastre. Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Utile pentru TINEri • CONCURS de fotografie „Programul Erasmus, de 30 de ani schimbă vieți” Noi, Centrul Europe Direct Maramureș vă invităm să participați la Concursul foto „Programul Erasmus, de 30 de ani schimbă vieți”, organizat cu prilejul aniversării a 30 de ani de la lansarea Programului Erasmus. Scopul concursului este de a evidenția bene- ficiile proiectelor Erasmus în plan personal, profesional, al dezvoltării organizaționale și în comunitate, precum și pentru a promova educația și voluntariatul ca factori de schim- bare și progres în societate. Tema concursului se referă la fotografii care ilustrează proiecte de succes în domeniul educației și voluntariatului: schimburi de tineri, elevi și ca- dre didactice; acțiuni cu impact și beneficii pen- tru comunitate; beneficii ale burselor Erasmus; experiențe personale și profesionale; dezvoltare organizațională etc. Grup țintă: elevi, studenți, cadre didactice, vo- luntari români și străini, reprezentanți ONG, instituții școlare și universitare care au activat sau activea- ză în Județul Maramureș și care au implementat, derulează sau sunt implicați în proiecte finanțate prin Programul Erasmus sau alte proiecte/activități educaționale și de voluntariat generatoare de idei, experiențe și evoluții personale, profesionale, organizaționale și în comunitățile maramureșene. Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc de Ziua Europei, în cadrul Conferinței „Împreună în Europa – România, de 10 ani în UE”, organiza- tă de Centrul Europe Direct Maramureș, pe 9 mai 2017. Lucrările expuse vor putea fi votate de către participanții la conferință. Festivitatea de premiere și o nouă expoziție vor avea loc pe 5 Octombrie 2017, cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, când Centrul Europe Direct Maramureș va organiza a doua ediție a evenimen- tului ”Ziua Centrelor Europe Direct”. Premii și diplome vom acorda atât pentru lucrările votate de participanții la conferință, cât și pentru fotografiile care au primit celemaimulteLike-uripeFacebook. Premiile constau în obiecte promoționale ale Centrului Europe Direct Maramureș. Toți participanții vor primi diplome de participare la concurs. Teremen limită de transmitere a fotografiilor (prin email și poștă/personal): 21 aprilie 2017 Detalii și regulamentul concursului: http://eu- ropedirect.cdimm.org/noutati/va-invitam-la-concur- sul-de-fotografie-dedicat-educatiei-si-voluntariatului • Young Audience Music Awards 2017 Concursul premiază creativitatea și inovarea în domeniul producțiilor muzicale pentru publicul tâ- năr, din toate colțurile lumii, create de grupuri din comunități, școli, ONG-uri, companii, trupe și an- sambluri de toate tipurile, de la artiști la orchestre. Participarea este deschisă tuturor producțiilor muzicale pentru publicul de până la 18 ani. Premiile vor fi acordate pentru următoarele categorii: - Cel mai bun Ansamblu mic pentru publicul tânăr - Cel mai bun Ansamblu mare pentru publicul tânăr - Cea mai bună Operă pentru publicul tânăr Pe lângă aceste premii, vor fi oferite premii în bani pentru Producția anului și câștigătorul pre- miului Alegerea publicului (selectat dintre primii 4 nominalizați la fiecare categorie). Câștigătorii vor fi anunțați la YAMsession 2017, care va avea loc la Porto, Portugalia, 4 - 6 septem- brie 2017. Termen limită: 1 iunie 2017, 17:00 CET. Detalii: http://yamawards.org/ Buletin informativ electronic lunar 3/2017

×