Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures Martie 2010

738 views

Published on

Buletin Informativ

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures Martie 2010

  1. 1. Buletin de informare europeană Maramureş Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Anul II, Nr. 3 martie 2010 Schimbări climatice Strategia post copenhaga Comisia Europeană a prezentat Până în prezent, ţările indus- o strategie menită să contribuie trializate şi cele în curs de dezvol- la menţinerea ritmului susţinut al tare, responsabile de peste 80% eforturilor globale de combatere din emisiile globale de gaze cu a schimbărilor climatice. efect de seră, au inclus în acord centrul europe Direct Comunicarea propune ca UE propriile obiective sau acţiuni în maramureş să treacă imediat la implemen- materie de emisii. Acest fapt ara- tarea Acordului de la Copenhaga, tă voinţa fermă a majorităţii naţi- încheiat în decembrie anul tre- unilor de a-şi intensifica eforturile cut, în special a mecanismului de de combatere a schimbărilor cli- asistenţă financiară iniţială rapidă matice. pentru ţările în curs de dezvoltare. Comisia consideră că UE tre- Din cuprins: Totodată, UE trebuie să milite- ze în continuare în favoarea unui buie să-şi dovedească poziţia de lider luând măsuri tangibile pen- acord global solid şi obligatoriu tru a deveni regiunea cu cel mai din punct de vedere juridic, care mare respect pentru mediu din - Schimbări climatice: să permită participarea efectivă a lume, în cadrul strategiei „UE tuturor ţărilor la acţiunile de com- 2020” propusă la 3 martie 2010. Acordul de la Copenhaga batere a schimbărilor climatice. UE s-a angajat să reducă emi- În acest scop, este necesară inte- siile cu 20 % până în 2020 faţă de grarea Acordului de la Copenhaga nivelurile din 1990 şi să crească - Maramureşul este în negocierile din cadrul ONU şi remedierea deficienţelor Protoco- acest procent până la 30% dacă şi alte economii majore accep- reprezentat în Comite- lului de la Kyoto. tă să îşi aducă în mod echitabil UE ar fi pregătită să ajungă la aportul la efortul global. tul Regiunilor un acord global obligatoriu din În vederea Consiliului Euro- punct de vedere juridic cu ocazia pean din iunie, Comisia va elabo- conferinţei ONU privind clima de ra o analiză a politicilor concre- - Consultare publică la Cancun (Mexic) care va avea loc la sfârşitul acestui an, însă te care ar trebui implementate pentru a reduce emisiile cu 30%. privind Strategia 2020 Comisia recunoaşte că divergen- Ulterior, Comisia va defini calea ţele de opinii dintre ţări ar putea pe care va trebui să o urmeze UE duce la întârzierea adoptării unui pentru a deveni, până în 2050, - Egalitatea de şanse acord până în 2011. Acordul de la Copenhaga, care o economie cu emisii reduse de carbon. între femei şi bărbaţi: ar urma să intre în vigoare în 2013, sprijină obiectivul central În conformitate cu strategia „UE 2020”, obiectivul urmărit - Ziua internaţională al UE, şi anume limitarea încălzi- este de a găsi soluţii inteligente rii globale la maximum 2ºC peste care să fie valorificate nu numai a femeii; temperatura din perioada prein- în domeniul combaterii schimbă- - Carta Femeilor dustrială, pentru a preveni ast- fel efectele cele mai nefaste ale rilor climatice, ci şi al securităţii energetice şi al creării de locuri - Salarizare egală schimbărilor climatice. de muncă. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş cOmitetUl reGiUNilOr 2010-2015: Un nou mandat, noi competenţe maramureşul este reprezentat în comitetul regiunilor. Dl Cristian Anghel, primarul Municipiului Baia Mare, este unul dintre cei 15 români membri în Comitetul Regiunilor. În luna februarie 2010, noii de a consulta membri în Comitetul Regiunilor Comitetul în s-au reunit la Bruxelles pentru domeniile po- sesiunea plenară de constituire litice care pri- pentru mandatul 2010-2015. vesc regiunile Noul Comitet al Regiunilor şi oraşele. (CoR) este alcătuit din 344 de re- După reînno- prezentanţi locali şi regionali eu- irea Parlamen- ropeni: preşedinţi de regiuni, de- tului European şi putaţi, primari şi consilieri locali a Comisiei Euro- din întreaga Europă. pene, un Comi- În următorii cinci ani, 15 ro- tet al Regiunilor mâni reprezentanţi ai aleşilor lo- (CoR) consolidat cali vor fi membri ai CoR, în ca- a început un litate de purtători de cuvânt ai nou mandat. autorităţilor locale din România. Deţinători ai unui mandat electoral tive comunitare, pentru a proteja Printre aceştia se află şi primarul în oraşul sau regiunea de proveni- competenţele locale şi regionale. municipiului Baia Mare, Cristian enţă şi numiţi oficial de Consiliul Comitetul Regiunilor salută Anghel, care activează în cadrul de Miniştri al UE, noii membri CoR obiectivele şi modelul de guver- a două comisii: Comisia Mediu, vor depune eforturi în următorii nanţă pe care le propune Strate- schimbări climatice şi energie şi cinci ani pentru a modela măsurile gia Europa 2020, însă subliniază Comisia de Coeziune teritorială. UE în interesul cetăţenilor. că eficienţa acesteia va rămâne Cum sunt numiţi membrii Pe lângă extinderea cerinţelor limitată dacă rolul autorităţilor CoR în România? în materie de consultare a CoR pe locale şi regionale se va mărgini Guvernul României a adoptat un parcursul adoptării legislaţiei UE, la punerea în aplicare a deciziilor memorandum care stabileşte pro- Comitetul are acum dreptul să con- luate de alţii. cedura de numire a membrilor de- teste în instanţă noile acte legisla- Pagina de internet a CoR: legaţiei române la CoR. Înainte de a www.cor.europa.eu fi adoptată de către guvern, proce- dura a fost aprobată de cele patru europa 2020 - comitetul regiunilor cheamă la dezbatere regiu- asociaţii ale autorităţilor locale – nile şi oraşele europene Uniunea Naţională a Consiliilor Ju- Comitetul Regiunilor a lansat o consultare europeană, orientată că- deţene din România, care face şase tre autorităţile locale şi regionale, cu privire la Strategia Europa 2020 pen- propuneri, Asociaţia Municipiilor din tru ieşirea din criză şi pregătirea economiei UE pentru deceniul următor. România (trei propuneri), Asociaţia Chestionarul subliniază aspecte importante din cadrul strategiei, Oraşelor din România (trei propu- care sunt relevante pentru autorităţile locale şi regionale. neri) şi Asociaţia Comunelor din Ro- Astfel, în chestionar sunt incluse în- mânia (trei propuneri). trebări cu privire la stabilirea de obiec- Comitetul Regiunilor este Adu- tive diferenţiate la nivel teritorial; rolul narea UE a reprezentanţilor locali autorităţilor locale şi regionale în imple- şi regionali. Misiunea celor 344 mentarea noii strategii; relaţia între noua de membri din cele 27 de state strategie, politica de coeziune şi bugetul membre ale UE este de a impli- UE; nevoia de a comunica noua strategie ca autorităţile locale şi regionale către toţi cetăţenii UE. şi comunităţile pe care acestea le Termenul limită este 12 aprilie 2010. reprezintă în procesul decizional Chestionarul poate fi completat şi în al UE şi de a le informa cu privire limba română. la politicile UE. Mai multe informaţii: http://portal. Comisia Europeană, Parlamentul cor.europa.eu/europe2020/ European şi Consiliul au obligaţia 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş eGalitatea De şaNSe îNtre femei şi bărbaţi • Ziua internaţională a la ONU, de exemplu, nu este cu- remunerare între femei şi bărbaţi femeii - 8 martie 2010 noscută de majoritatea femeilor. în următorii cinci ani; La cincisprezece ani de la eve- - egalitatea în luarea nimentul major care a fost cea deciziilor prin interme- de-a patra Conferinţă mondială diul unor măsuri de sti- privind femeile, care a avut loc mulare ale UE; la Beijing în 1995, comunitatea - demnitatea, integri- internaţională dispune de norme tatea şi eradicarea vio- legale clare privind interzicerea lenţei în relaţiile dintre discriminării şi promovarea activă femei şi bărbaţi prin in- a emancipării femeilor şi a egali- termediul unui cadru cu- tăţii de şanse între femei şi bărbaţi. prinzător de politici; Aceste norme sunt acceptate - egalitatea de şanse în toate ţările din lume, ca parte între femei şi bărbaţi în a drepturilor omului. De aseme- afara UE prin abordarea nea, comunitatea internaţională acestei chestiuni în rela- dispune de organisme care pot ţiile externe şi cu organi- monitoriza în mod eficient pune- zaţiile internaţionale. rea în aplicare a drepturilor feme- ilor. Acesta este cazul Comitetului • egalitatea de ONU pentru eliminarea tuturor şanse între femei şi formelor de discriminare faţă bărbaţi de femei („Comitetul CEDAW”) Înainte de Ziua in- şi recent stabilitul Reprezentant ternaţională a femeii, Special al Secretarului General Comisia Europeană şi-a al ONU privind violenţa împotriva consolidat şi aprofundat femeilor în situaţii de conflict. angajamentul de a sus- Cu toate acestea, punerea în ţine egalitatea de şanse aplicare a acestor norme este între femei şi bărbaţi prin lentă în multe ţări ale lumii. publicarea unei carte a Un nou studiu pentru zece ţări femeilor. cu privire la sănătatea femeilor şi Această declaraţie po- la violenţa domestică, realizat de litică stabileşte cinci do- către Organizaţia Mondială a Să- menii-cheie de acţiune şi nătăţii, arată că între 15% şi 71% angajează Comisia să introducă dintre femei au afirmat că au fă- egalitatea de şanse între femei • comisia europeană vi- cut obiectul unor acte de violenţă şi bărbaţi în toate politicile sale zează reducerea semnificati- fizică sau sexuală din partea unui pentru următorii cinci ani, luând vă a diferenţelor de salarizare soţ sau partener. în acelaşi timp măsuri specifice între femei şi bărbaţi Conform acestui studiu, între pentru promovarea acesteia. Comisia Europeană intenţi- 4% şi 12% dintre femei au fost Scopul Cartei este de a promova: onează să recurgă la o serie de agresate fizic în timpul sarcinii. - egalitatea de şanse pe piaţa măsuri menite să reducă în mod În fiecare an, în întreaga lume, forţei de muncă şi o independen- semnificativ diferenţele de salari- aproximativ 5 000 de femei sunt ţă economică egală între femei şi zare între femei şi bărbaţi pe par- ucise de către membri ai familiei bărbaţi, în special prin interme- cursul următorilor cinci ani. în numele onoarei. diul strategiei „Europa 2020”; Diferenţa medie de salariza- În aceste condiţii, mecanisme- - plata egală pentru muncă re între femei şi bărbaţi este în le de protecţie a drepturilor feme- egală, precum şi muncă de va- momentul de faţă în UE de 18%. ilor rămân insuficient utilizate, iar loare egală, prin colaborarea cu Pentru a reduce această diferen- posibilitatea pentru victimele in- statele membre pentru a reduce ţă, Comisia intenţionează să sen- dividuale de a depune reclamaţii în mod semnificativ diferenţele de sibilizeze angajatorii cu privire la 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. acest aspect, să încurajeze ini- ◊ va sprijini dezvoltarea unor ţiativele de promovare a ega- instrumente care să ajute an- lităţii de şanse între femei şi gajatorii să analizeze diferen- bărbaţi şi să susţină dezvolta- ţele de salarizare între femei şi rea unor instrumente de mă- bărbaţi în cadrul întreprinderilor surare a diferenţelor de salari- lor. zare între femei şi bărbaţi. Pe De exemplu, Germania a de altă parte, nu sunt excluse elaborat un software care cal- noi măsuri juridice. culează diferenţele de salarii. Comisia intenţionează să Acest instrument poate ajuta consulte partenerii sociali eu- angajatorii să cunoască situa- ropeni şi să analizeze impactul ţia şi să ia măsuri pentru re- mai multor opţiuni: înăsprirea medierea diferenţelor de sala- sancţiunilor, instaurarea trans- rizare; parenţei cu privire la salarizare ◊ va îmbunătăţi furnizarea şi raportarea periodică privind şi calitatea statisticilor privind diferenţele de salarizare. diferenţele de salarizare. Un sondaj foarte recent Eu- Rezultatele studiului vor robarometru, arată că peste fi prezentate pe 5 mai. 80% dintre europeni susţin luarea de urgenţă a unor mă- suri care să remedieze aceste diferenţe. De asemenea, Comisia: Comisia va analiza în detaliu, ◊ va sensibiliza sala- împreună cu partenerii sociali eu- riaţii, angajatorii şi publicul ropeni, impactul economic şi soci- larg în ceea ce priveşte ca- al al anumitor opţiuni, precum: uzele diferenţelor de salari- ◊ raportarea privind diferen- zare şi soluţiile potenţiale; ţele de salarizare şi asigurarea ◊ va încuraja iniţiati- transparenţei în materie de poli- vele de promovare a ega- tică salarială la nivelul întreprin- lităţii de şanse între femei derilor şi la nivel individual sau şi bărbaţi la locul de mun- colectiv, prin informarea şi con- că prin intermediul unor ti- sultarea lucrătorilor; tluri, carte şi premii în do- ◊ consolidarea obligaţiei de a meniu. asigura clasificări ale locurilor de În Franţa, de exemplu, titlul muncă şi grile de salarizare neutre „Label égalité professionnelle” a Dosarul de presă privind di- din punct de vedere al genului; fost instituit în 2004. Întreprinde- ferenţele de salarizare între ◊ îmbunătăţirea dispoziţiilor rile pot obţine acest titlu pentru o femei şi bărbaţi referitoare la sancţiunile aplica- perioadă de trei ani dacă urmea- http://ec.europa.eu/social/main. bile în cazul încălcării dreptului la ză o procedură specială şi îşi de- jsp?langId=en&catId=89&newsId salarizare egală, astfel încât să se monstrează angajamentul pentru =708&furtherNews=yes asigure că acestea sunt disuasi- egalitatea de şanse între femei şi Alte informaţii despre egal- ve şi proporţionale (de exemplu, bărbaţi într-o serie de domenii, de itatea de şanse între femei şi sancţiuni mai severe în caz de re- la stabilirea programului de lucru, bărbaţi: cidivă). la dezvoltarea carierei şi promo- http://ec.europa.eu/social/main. varea internă a femeilor în poziţii jsp?langId=en&catId=418 cheie; Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/publicatii.htm Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mihai PĂTRAŞCU

×