Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures Mai 2010

763 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures Mai 2010

  1. 1. Buletin de informare europeană Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Anul II, Nr. 5 Mai 2010 Serviciul de Orientare pentru Cetăţeni Vă deplasaţi pe teritoriul Uniunii Europene, pentru a lucra, locui, studia sau petrece anii de pensie şi vă interesează care sunt drepturile de care beneficiaţi: * pot călători într-un alt stat membru alături de partenerul meu de viaţă originar dintr-o ţară terţă? Centrul Europe Direct * dacă mă stabilesc în altă ţară, când trebuie să-mi înscriu maşina? Maramureş * îmi pot primi pensia acolo? * dacă doresc să lucrez, este nevoie ca diplomele obţinute în altă ţară să fie recunoscute? Serviciul de Orientare pen- fac parte din familia unui cetă- tru Cetăţeni (SOC) reuneşte ţean european sau au domiciliul Din cuprins: experţi juridici independenţi care vă oferă consiliere gratuită şi per- într-o ţară a UE. * servicii europene/naţionale sonalizată cu privire la drepturi- de informare şi consultanţă, care le de care beneficiaţi în UE – în acţionează în numele cetăţenilor. • Serviciul de Orienta- limba dumneavoastră maternă şi * organisme comerciale – dacă în termen de o săptămână de la întrebarea se referă la drepturile re pentru Cetăţeni primirea întrebării. unuia sau mai multor angajaţi. • Ziua Mondială fără SOC poate: Întrebări despre… * o situaţie reală (nu ipotetică) Tutun - 31 mai 2010 * să clarifice legislaţia eu- ropeană care se aplică în cazul – fie şi o simplă intenţie de stabi- • Ziua Internaţională dumneavoastră; lire în alt stat membru; * drepturile de care beneficiaţi * să vă explice cum puteţi a Copiilor Dispăruţi - 25 beneficia de drepturile dumnea- în unul sau mai multe state mem- voastră şi care sunt căile de atac bre, conform legislaţiei comunitare. mai 2010 de care dispuneţi; Domenii frecvente de interes • Ştiri europene: * să vă îndrume către un or- ganism care vă poate oferi ajutor * drepturile de care benefici- aţi când călătoriţi, trăiţi, lucraţi, - Fonduri pentru suplimentar, dacă este necesar. studiaţi sau vă petreceţi anii de SOC vă poate oferi şi consiliere crizele bancare; cu privire la problemele pe care pensie în altă ţară a UE; * drepturile consumatorilor în UE. le-aţi putea întâmpina în calitate - Programul „Tineri de consumator. în acţiune”; Ce întrebări pot adresa? - Mediu: avertizare Întrebări de la… * cetăţeni provenind din Uniu- pentru România. nea Europeană, Norvegia, Islan- da sau Liechtenstein. • Burse pentru jurna- * cetăţeni din ţări terţe – dacă Mai multe informaţii: aceştia beneficiază de drepturi în http://ec.europa.eu/citizensri- lişti. baza legislaţiei comunitare, adică ghts/front_end/index_ro.htm Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Ziua MOnDială fără tutun 2010: Comisia Europeană îşi reafirmă angajamentul de luptă împotriva fumatului În UE, fumatul reprezintă cea mai importantă cauză individuală de mortalitate care poate fi evitată. Fumatul este responsabil de aproape 650 000 de decese premature în fiecare an în UE. Cu prilejul zilei mondiale fără tutun 2010 - luni, 31 mai, Comisia Europeană dă publicităţii rezultatele sondajului Eurobarometru care arată că o vastă majoritate a cetăţenilor UE sprijină luarea de măsuri mai severe de luptă împotriva fumatului. Trei din patru europeni sunt în favoarea avertismentelor vizuale privind sănătatea de pe pachetele de ţigări şi a restaurantelor în care fumatul este interzis. Son- dajul indică însă că aproape unu din trei europeni continuă să fumeze, în ciuda faptului că tutunul cauzează moartea a jumătate din fumători. Comisia planifică lansarea în scurt timp a unei consultări deschise în vederea revizuirii directivei 2010 pri- vind produsele din tutun şi îşi intensifică eforturile de luptă împotriva fumatului, pe cuprinsul UE. Despre directiva privind informaţii şi scăzând atractivitatea publice închise, la locul de muncă produsele din tutun produselor din tutun, în special în şi în transporturile publice şi să re- Directiva (2001/37/CE) există rândul tinerilor. În a doua jumătate ducă expunerea copiilor la fumatul din 2001 şi prevede limitele maxi- a lui 2011, Comisia intenţionează pasiv. (Adoptarea şi aplicarea legi- me, de exemplu pentru nicotina şi să prezinte o propunere revizuită lor privind interzicerea fumatului în gudronul din ţigări, impune obliga- de directivă. anumite spaţii ţine de competenţa ţia pentru producători de a utiliza statelor membre.) pe pachetele de ţigări avertismen- Spaţii în care fumatul este te sub formă de text privind sănă- interzis Campania HELP: noi spoturi TV tatea şi de a preciza ingredientele În urma recomandării Consiliu- Comisia a subvenţionat crea- din tutun şi interzice folosirea unor lui din noiembrie 2009 cu privire rea şi difuzarea a două noi spoturi termeni precum „light”. la spaţiile în care fumatul este in- TV adresate tinerilor, în special ti- În momentul de faţă, Comisia terzis, Comisia Europeană sprijină nerelor. Spoturile vor fi difuzate revizuieşte această directivă pen- ferm acţiunile întreprinse de statele în întreaga Europă, pe mai mult tru a asigura un nivel mai ridicat membre în favoarea unei „Europe de 130 de canale, începând din de protecţie a sănătăţii şi pentru fără tutun până în 2012”. 31 mai 2010. a o adapta la noile evoluţii privind În acest context, Comisia încu- rajează toate statele membre să-şi Mai multe informaţii: ingredientele şi legislaţiile naţio- http://ec.europa.eu/romania/ nale, de exemplu, punând la dis- protejeze cetăţenii împotriva expu- nerii la fumul de tutun în spaţiile news/ziua_mondiala_fara_tu- poziţia consumatorilor mai multe tun_ro.htm 25 Mai 2010 - Ziua intErnaţiOnală a COpiilOr DiSpăruţi: Comisia Europeană îndeamnă statele membre să pună în funcţiune linia telefonică de urgenţă 116000 pentru semnalarea copiilor dispăruţi UE a adoptat deja norme- Odată cu adoptarea, în noiem- Comisia sprijină, de asemenea, le necesare pentru a garanta brie 2009, a noilor reglementări crearea unor sisteme transfronta- faptul că numărul 116000 este ale UE în domeniul telecomunica- liere de alertă privind copiii, care rezervat peste tot în UE pen- ţiilor, statele membre ale UE au sunt utile pentru căutarea copiilor tru liniile de urgenţă destinate obligaţia să depună toate eforturile răpiţi prin faptul că permit popula- semnalării copiilor dispăruţi şi astfel încât linia de urgenţă 116000 ţiei să furnizeze autorităţilor com- oferirii de recomandări şi spri- să fie activată până la data de 25 petente informaţii în timp real. jin familiilor acestora. Aceste mai 2011. Comisia va monitoriza Astfel de sisteme de alertă există în linii de urgenţă sunt în prezent îndeaproape îndeplinirea acestei 8 state membre (Ţările de Jos, Por- operaţionale în 11 state mem- obligaţii de către statele membre, tugalia, Franţa, Luxemburg, Belgia, bre (Belgia, Danemarca, Gre- la fel cum a făcut pentru numărul Grecia, Germania şi Regatul Unit). cia, Franţa, Ungaria, Italia, Ţă- unic european pentru apeluri de Mai multe informaţii: rile de Jos, Polonia, Portugalia, urgenţă 112, care poate fi apelat http://ec.europa.eu/romania/ România şi Slovacia). gratuit oriunde în UE. news/250510_ziua_copiilor_dis- paruti_ro.htm 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Ştiri EurOpEnE pe scurt • Comisia propune crearea 60 % dintre aceştia au votat la Ungaria primeşte un al doilea unor fonduri pentru soluţiona- alegerile din 2009 pentru Parla- şi ultim avertisment deoarece nu rea crizelor bancare mentul European, faţă de o medie a reuşit să asigure protecţia pă- Comisia Europeană propune ca de 29 % printre tinerii europeni. durii Sajólád din estul ţării; aver- Uniunea Europeană să creeze o re- Rezultatele acestui sondaj tismentul priveşte şi probleme ţea de fonduri pentru soluţionarea, confirmă, din punctul de vedere mai ample legate de transpune- la nivelul UE, a crizelor bancare, al beneficiarilor înşişi, eficienţa rea Directivelor Natura 2000 în astfel încât, pe viitor, falimentul programului „Tineretul în acţiu- legislaţia naţională. unei bănci să nu mai afecteze con- ne” în ceea ce priveşte cele două De asemenea, Comisia adresează tribuabilii şi să nu mai destabilizeze obiective principale ale sale: un ultim avertisment Portugaliei sistemul financiar. După dezbate- - oferirea de oportunităţi ti- în legătură cu evaluarea de im- rea în cadrul următorului Consi- nerilor de acumulare a unor noi pact inadecvată în cazul unei dez- liu European, Comisia Europeană competenţe prin învăţare infor- voltări hoteliere în sudul ţării. îşi va prezenta ideile la summitul mală; În al treilea rând, Comisia G20, care va avea loc la Toronto în - încurajarea participării active adresează un prim avertisment 26 şi 27 iunie 2010. a acestora în societate. scris României pentru aplicarea Aceste fonduri vor face parte Cu un buget anual total de defectuoasă a legislaţiei UE pri- dintr-un cadru mai amplu de mă- aproximativ 140 milioane EUR, vind natura în una dintre cele mai suri care urmăresc prevenirea unei „Tineretul în acţiune” (2007-13) importante zone umede ale Europei. noi crize financiare şi consolidarea sprijină în fiecare an peste 7 000 Cazul se referă la proiectul de sistemului financiar. Comisia con- de proiecte în care sunt implicaţi construire a unor obiective tu- sideră că una dintre soluţii este peste 130 000 de participanţi. ristice pe litoralul Mării Negre, la crearea unei reţele armonizate de Se acordă o atenţie specială Sulina, oraş din estul României fonduri naţionale la care băncile să tinerilor defavorizaţi. Programul situat în partea de sud a Deltei aibă obligaţia să contribuie. sprijină o gamă largă de activi- Dunării. Proiectul de dezvoltare a Fondurile astfel create nu ar fi tăţi, inclusiv schimburi de tineret, infrastructurii turistice de la Suli- utilizate pentru a salva băncile, ci serviciu voluntar transnaţional, na implică zone de agrement, un doar pentru a garanta că falimen- precum şi formarea şi crearea de centru de sănătate şi lucrări pri- tul unei bănci este gestionat corect reţele pentru tineri lucrători. vind accesul rutier. Zona respec- şi că nu destabilizează sistemul fi- tivă face parte din reţeaua Natura nanciar. 2000 şi este protejată în temeiul http://ec.europa.eu/romania/ Directivei „Păsări” şi al Directivei news/270510_solutionare_crize_ „Habitate” ale UE. bancare_ro.htm În temeiul Directivei „Păsări”, statele membre sunt obligate să • Programul UE „Tineretul desemneze ca arii de protecţie în acţiune” stimulează com- specială (APS) toate siturile iden- petenţele lingvistice şi posibi- tificate ca fiind cele mai adecvate lităţile de ocupare a unui loc pentru conservarea speciilor de de muncă http://ec.europa.eu/youth/in- păsări sălbatice. Conform unui sondaj recent dex_en.htm Directiva „Habitate” solicită realizat de Comisia Europeană, statelor membre să stabilească 95 % dintre tinerii care participă • Mediu: Comisia averti- situri de importanţă comunitară la proiecte susţinute prin progra- zează Ungaria, Portugalia şi (SIC) pentru conservarea tipurilor mul Uniunii Europene „Tinere- România asupra carenţelor în de habitate naturale şi pentru a tul în acţiune” şi-au îmbunătăţit materie de ocrotire a naturii ocroti diferitele specii repertoriate. competenţele lingvistice şi 66 % Comisia Europeană iniţiază ac- consideră că experienţa le-a spo- ţiuni în justiţie împotriva Ungariei http://ec.europa.eu/environ- rit totodată şansele de găsire a şi Portugaliei pentru nerespecta- ment/nature/natura2000/index_ unui loc de muncă. rea legislaţiei în domeniul ocrotirii en.htm naturii. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. programul Bursele Europene: JurnaliŞti în DialOg Reprezentanţa Comisiei Euro- Un juriu format din specialişti Trei dintre aceştia vor fi selec- pene în România, Freedom Hou- şi reprezentanţi ai celor trei par- taţi pentru un stagiu de două săp- se România şi Bancpost, în par- teneri va evalua dosarele primite tămâni la organizaţii mass-media teneriat cu Biroul de Informare al şi va selecta jurnaliştii care vor din Bruxelles. Parlamentului European (BIPE) şi participa la unul dintre seminarele Departamentul pentru Afaceri Eu- din ţară. Acestea se vor desfăşura Termenul limită de trimi- ropene (DAE) anunţă deschiderea în perioada iunie - august 2010. tere a dosarelor de înscriere perioadei de înscrieri în Progra- este 10 iunie 2010. mul Bursele Europene: Jurna- Tot juriul, luând în considerare lişti în dialog, program dedicat performanţele înregistrate în ca- Mai multe informaţii: jurnaliştilor din presa locală. drul acestor seminarii, va selecta http://ec.europa.eu/romania/ zece jurnalişti pentru o vizită de news/agenda/burse_europene_ Programul Bursele europene studiu la Bruxelles, vizită care jurnalisti_ro.htm „Jurnalişti în dialog” are ca scop se va desfăşura în a doua parte a specializarea jurnaliştilor din pre- anului. sa locală în domeniul afacerilor europene şi sporirea calităţii şi cantităţii articolelor pe aceste teme. Se pot înscrie în concurs jurna- lişti din mass-media locală (inclu- siv corespondenţii locali ai presei centrale) din domeniul presei scri- se, online, radio şi TV. Pentru a vă înscrie, trebuie să trimiteţi, prin poştă sau e-mail, un dosar ce conţine următoare- le: fişa de înscriere (disponibilă pe www.freedomhouse.ro), CV, două articole pe teme europene şi o recomandare din partea redac- torului-şef, prin care acesta îşi dă acordul de principiu în ce priveşte participarea în cazul selectării. Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/informatii-utile/publicatii Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mihai PĂTRAŞCU

×