Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures Ianuarie 2010

628 views

Published on

Buletin Informativ

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures Ianuarie 2010

  1. 1. Buletin informativ electronic Maramureş Buletin informativ lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureș Anul II, Nr. 1/ Ianuarie 2010 2010 - PROVOCĂRI EUROPENE la început de an • Preşedinţia spaniolă a Consiliului Uniu- Având în vedere că rata şomajului la nivelul UE a nii Europene: 1 ianuarie – 30 iunie 2010 ajuns la 9,3% în 2009 (19,3% în Spania), accentul Spania a preluat preşe- se va pune foarte mult pe redresarea economică. dinţia prin rotaţie a Uniunii Printre priorităţi se vor număra adoptarea unei noi Europene la începutul anu- strategii europene de creştere economică şi ocupa- lui, promiţând că principala re a forţei de muncă şi asigurarea unei mai bune sa prioritate va fi Tratatul supravegheri a sistemului financiar internaţional. de la Lisabona. Spania intenţionează să acorde o atenţie deosebită Printre punctele priorita- egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. re aflate pe agenda preşe- Pe agenda Spaniei figurează şi promovarea unei dinţiei spaniole a UE se numără relansarea econo- Europe a cetăţenilor. Este vorba despre o încercare mică, poziţia UE pe scena mondială şi drepturile de a-i aduce pe cetăţenii obişnuiţi mai aproape de cetăţenilor. UE, prin intermediul unei petiţii a cetăţenilor, insti- Acesta a intrat în vigoare în luna decembrie şi tuită de Tratatul de la Lisabona. a adus o serie de modificări menite să eficientize- De asemenea, Spania speră să facă progrese în ze procesul de luare a deciziilor la nivelul UE, pe domenii ca securitatea energetică, schimbările cli- de o parte şi să ajute UE să joace un rol marcant matice şi imigrarea. în relaţiile internaţionale, pe de altă parte. Printre Mai multe informaţii despre noua preşedinţie: modificări se numără şi restructurarea sistemului http://www.eutrio.es de rotaţie la şase luni, astfel încât să se asigure o cooperare strânsă cu preşedintele şi cu şeful diplo- • Europa îşi uneşte forţele pentru a com- maţiei UE, cele două posturi create de tratat. Fiind bate sărăcia şi excluziunea socială prima ţară care deţine preşedinţia după intrarea în Aproape 80 de milioane de europeni sunt ame- vigoare a tratatului, Spania are posibilitatea de a fi ninţaţi de sărăcie, ceea ce înseamnă că aceştia tră- deschizătoare de drumuri. iesc într-un climat de nesiguranţă şi nu beneficiază În următorul semestru, ea va încerca să consoli- de lucrurile pe care majoritatea oamenilor conside- deze rolul UE pe scena mondială şi să realizeze, în ră că e firesc să le aibă. colaborare cu noul preşedinte al UE, Herman Van Sărăcia poate cauza o mulţime de probleme, de Rompuy, acea unitate care îi va permite să se ex- la lipsa banilor pentru hra- prime cu o singură voce. nă şi îmbrăcăminte, până De asemenea, Spania se va implica în crearea la condiţii de trai improprii ministerului de externe al UE şi a corpurilor diplo- şi chiar lipsa unui adăpost. matice (sau a „serviciului pentru acţiune externă”) Inspirându-se din prin- la cârma cărora se va afla Înaltul Reprezentant, cipiul solidarităţii care stă Catherine Ashton. la baza construcţiei euro- În conformitate cu dispoziţiile Tratatului, preşe- pene, Uniunea Europeană dinţia UE va colabora strâns cu următoarele două şi statele membre şi-au ţări care o vor prelua, în cazul Spaniei fiind vor- unit eforturile pentru a declara 2010 Anul Euro- ba de Belgia şi Ungaria. Rezultatul concret al acestui pean pentru Combaterea Sărăciei şi Excluziu- „trio” este un program comun pe o durată de 18 luni. nii Sociale. Centrul EUROPE DIRECT Maramureș, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREȘ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Obiectivul principal este de creşte gradul de sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste probleme şi de a reînnoi angajamentul politic al UE şi al statelor membre de a combate sărăcia şi ex- cluziunea socială. Principiul călăuzitor al Anului 2010 este de a da glas problemelor oamenilor care trăiesc în sărăcie şi excluziune socială şi de a inspira fiecare cetăţean european şi alţi actori să abordeze aceste probleme importante. Acest An are ca scop şi de- montarea stereotipurilor şi per- După ce au preluat ştafeta cepţiilor colective asupra sără- de la oraşele Linz (Austria) şi ciei. Bazându-se pe principiile Vilnius (Lituania), noile capita- solidarităţii şi parteneriatului ale le culturale au pregătit o serie UE, 2010 este o chemare la luptă de evenimente care ar trebui să împotriva cauzelor sărăciei, în în- atragă zeci de mii de vizitatori. cercarea de a asigura un rol ple- nar şi activ în societate pentru toată lumea. Anul 2010 marchează cea Organizaţii din societatea civilă şi parteneri so- de-a 25-a aniversare a programului european pri- ciali se vor alătura ţărilor participante şi Comisiei vind capitalele culturale europene. Evenimentele Europene în scopul organizării unei multitudini de organizate cu această ocazie trebuie să reflecte ca- activităţi pe tot parcursul anului 2010. racterul european al oraşelor desemnate şi să-i im- Două conferinţe la nivel european vor avea loc plice în mod direct pe locuitorii lor. De asemenea, în decembrie şi ianuarie, o iniţiativă artistică va trebuie să promoveze dezvoltarea oraşelor respec- crea legături între persoanele afectate de sărăcie tive, motiv pentru care fiecare „capitală” benefici- şi excluziune socială şi lumea artei, iar jurnaliştii şi ază de fonduri europene în valoare de 1,5 milioane factorii de decizie vor beneficia de cursuri speciale de euro. de instruire pentru a cunoaşte îndeaproape proble- Organizatorii programului propus de Ruhr speră mele complexe ale sărăciei şi excluziunii sociale. să contribuie la revigorarea acestei regiuni puter- Se vor organiza evenimente la nivel naţional şi nic urbanizate din vestul Germaniei, în care trăiesc local în fiecare stat membru al UE, plus Norvegia peste 7 milioane de oameni. În urmă cu un secol, şi Islanda. Printre activităţi se numără campanii de Ruhr era cea mai mare regiune industrială a Euro- sensibilizare, ateliere şi sesiuni informative în şcoli. pei, bogată în mine de cărbune şi oţelării. Astăzi, Se vor realiza filme şi se vor publica reviste şi alte fabricile, furnalele şi canalele industriale care nu materiale informative pentru a-i ajuta pe oameni mai sunt folosite se transformă în muzee şi atracţii să înţeleagă felul în care sărăcia şi excluziunea so- turistice. cială le afectează comunitatea, iar pe cei afectaţi De-a lungul istoriei, oraşul Istanbul s-a aflat la în mod direct, să-şi cunoască mai bine drepturile. răscruce de civilizaţii, reprezentând o punte de le- Pe lângă personalităţi publice, multe persoane gătură între Europa şi Asia. Turcia, stat candidat la care au fost afectate de sărăcie vor deveni amba- aderare, nu este prima ţară din afară Uniunii care sadori ai campaniei cu scopul de a spori vizibilita- obţine titlul de capitală culturală europeană pentru tea şi credibilitatea activităţilor Anului şi de a invita unul dintre oraşele sale. În anul 2008, această dis- şi alte persoane să se implice. tincţie a fost acordată oraşului Stavanger din Norvegia. http://www.2010againstpoverty.eu/ La jumătatea drumului dintre Essen şi Istanbul se află oraşul maghiar Pécs, care beneficiază de • Essen, Istanbul şi Pécs: Capitalele eu- o moştenire multiculturală deosebită. Odinioară ropene ale culturii în 2010 punct de întâlnire al comercianţilor şi armatelor Oraşele Essen (Zona Ruhr) din Germania, Pécs care traversau Europa, acest oraş cu o populaţie de din Ungaria şi Istanbul din Turcia sunt Capitalele 150 000 de locuitori speră să îşi consolideze legă- europene ale culturii în 2010. Pe 1 ianuarie 2010 turile cu ţările vecine, în special cu cele din Balcani, ele au lansat oficial un an al evenimentelor muzica- şi să devină centrul cultural al întregii regiuni. le, teatrale, coregrafice, cinematografice şi literare, http://ec.europa.eu/news/culture/100107_ro.htm care se vor adresa atât locuitorilor, cât şi vizitatorilor. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş CONCURSURI EUROPENE • Concursul de postere “Ziua Europei 2010”: Eu iubesc Europa Pentru faza finală a Concursului de postere „Ziua Europei 2010”, juriul a selectat zece cele mai bune lucrări din cele mai mult de • Concurs de videoclipuri despre Europa: EU 1700 înscrise în con- Content 360 curs. Serviciul audiovizual al Comisiei Europene invi- Acum a venit mo- tă profesioniştii din domeniul audiovizualului, pre- mentul selectării câşti- cum şi persoanele fizice peste 18 ani să participe gătorului! la concursul privind producerea de scurtmetraje Puteţi acorda până care să combine materialele produse de utilizatori la 10 puncte la cât de cu materiale din arhiva online. Videoclipul trebuie multe postere doriţi, să folosească materiale audiovizuale din arhiva UE doar prin realizarea unui clic pe stelele aflate sub combinate cu imagini noi sau prelucrate realizate fiecare poster urmată de apăsarea butonului „tri- de participanţi, să exprime o viziune personală a mite”, la adresa: http://www.designeurope2010. Europei şi să poată atrage un public tânăr şi nume- eu/index.php?lang=ro ros prin intermediul internetului şi/sau al dispoziti- Mii de copii ale posterului câştigător al concur- velor mobile. sului Ziua Europei vor fi publicate în toate limbile Candidaţii vor trimite videoclipurile lor direct pe UE şi expuse în întreaga Uniune Europeană în luna canalul prevăzut de Dailymotion: mai 2010, câştigătorul concursului primind un pre- http://www.dailymotion.com/group/EUCon- miu de 2000 de Euro. Concursul se încheie la 31 tent360/ ianuarie 2010. Data limită pentru trimiterea videoclipurilor este Cele mai votate 6 postere: 15 martie 2010. Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/avservices/content360/rules. cfm • Concurs de videoclipuri despre Europa: EU Content 360 În urmă cu douăzeci de ani, Naţiunile Unite au adoptat Convenţia privind drepturile copilului. Aceasta înseamnă, de fapt, că pentru prima dată, ţările membre ale Naţiunilor Unite au aprobat anu- mite drepturi, care trebuie respectate în întregime, în orice situaţie, în cazul tuturor copiilor sub vârsta de 18 ani. Până în prezent au semnat Convenţia 195 de ţări ale lumii. Comisia Europeană, DG Justiţie, Libertate şi Se- curitate dedică cea de-a patra ediţie a concursului său de postere, celebrării acestui important acord. Participaţi, aşadar – aflaţi mai multe despre drepturile pe care le aveţi şi exprimaţi-vă opinia asupra acestui subiect! Cum? Formaţi o echipă de 4 membri (de 10-14 sau15-18 ani) cu un supraveghetor adult. Alegeţi un drept anume din Convenţie pentru a-l ilustra pe poster. Prezentaţi-vă ideile pe un poster cu forma- tul A2. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. Aveţi nevoie de inspiraţie? Uitaţi-vă pe quiz-uri Ce reprezintă antreprenoriatul? şi consultaţi Convenţia privind drepturile copilului. Ce ar putea stimula oamenii să devină antre- Nu uitaţi să trimiteţi posterul până pe data 19 prenori? martie 2010! Ce ar putea spulbera vechile prejudecăţi şi pen- Detalii şi înregistrare: http://www.europayouth. tru a oferi noi viziuni asupra antreprenoriatului? eu/index_ro.htm Comisia Europeană acordă premii pentru urmă- toarele trei categorii: * „Antreprenoriatul – Un alt mod de viaţă” * „Antreprenoriatul – Provocări şi satisfacţii” * „Antreprenoriatul – Calea spre viitor” Filmele câştigătoare din fiecare dintre cele trei categorii vor fi recompensate după cum urmează: 3.333 € pentru filmele de pe locul întâi, 2.222 € pentru cele de pe locul al doilea şi 1.111 € pen- tru filmele de pe locul al treilea. Fiecare premiu va consta într-o sumă fixă, ce nu va avea în vedere costurile de producţie sau orice alte costuri legate de filme. Dintre participanţii la concurs care nu vor obţi- ne unul dintre cele nouă premii descrise mai sus, vor fi aleşi cinci „câştigători speciali” care vor primi fiecare câte 555 €. Aceste premii speciale sunt des- tinate persoanelor cu vârste de până la 25 de ani. Realizatorii celor mai bune filme vor fi invitaţi să participe la ceremonia festivă de decernare a premiilor care va avea loc în data de 25 mai 2010 • Concursul de videofilme dedicate antre- la Bruxelles, în cadrul iniţiativei Săptămâna euro- prenoriatului european 2010! peană a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. V-ati gândit vreodată să deveniţi propriul dum- Termenul limită pentru înscrieri este 9 aprilie neavoastră patron, să deveniţi un antreprenor? 2010. Detalii şi înscrieri: Doriţi să realizaţi obiectivele în care credeţi dum- http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepre- neavoastră şi nu să executaţi ordinele unei persoa- neurship/video-award/index_ro.htm ne care vă plăteşte ? Dacă da, înseamnă că sunteţi o persoană diferită. Majoritatea europenilor nu au avut niciodată astfel de idei. Comisia Europeană încurajează pasionaţii de filme cu iniţiativă să-şi demonstreze talentul şi creativitatea prin realizarea unor filme de scurt metraj care să răspundă la următoa- rele întrebări: Telefonaţi gratuit la: 00.800.6.7.8.9.10.11 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/publicatii.htm Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mihai PĂTRAŞCU

×