Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures octombrie2010

643 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures octombrie2010

  1. 1. Priorităţile pentru 2011 se împart în cinci mari categorii: • sprijinirea economiei sociale de piaţă a Europei în vederea ie- şirii din criză şi a asigurării caracterului durabil al acesteia (de exem- plu: un cadru legislativ pentru gestionarea crizelor din sistemul ban- car, propuneri de consolidare a protecţiei consumatorilor de servicii financiare şi un regulament privind agenţiile de rating al creditelor, în vederea finalizării, anul viitor, a reformei ambiţioase a sectorului nostru financiar); • relansarea creşterii economice pentru crearea de locuri de muncă (de exemplu: noi mecanisme de aplicare a normelor fiscale, propuneri menite să sprijine competitivitatea la nivelul întreprinde- rilor din UE, în special al IMM-urilor, un plan european privind efi- cienţa energetică, o iniţiativă socială pentru întreprinderi, iniţiative legislative privind detaşarea lucrătorilor şi programul de lucru, care urmează a fi elaborate în cadrul unui dialog strâns cu partenerii soci- ali, îmbunătăţirea cadrelor referitoare la impozitarea întreprinderilor şi la TVA); • continuarea agendei pentru cetăţeni: drepturi, libertate şi justiţie (de exemplu: consolidarea drepturilor consumatorilor, un cadru de referinţă comun pentru dreptul contractual, actualizarea legislaţiei referitoare la protecţia civilă, un program pentru înregis- trarea călătorilor şi o nouă structură de gestionare pentru OLAF, Oficiul antifraudă al UE); Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Comisia adoptă priorităţile strategice pentru 2011 Anul II, Nr. 10 Octombrie 2010 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Din cuprins: • Priorităţile strategice ale CE în 2011 • Concursuri europene: „Tineri reporteri împotriva sărăciei” şi „Muzică împo- triva sărăciei” • Ştiri europene: In- terzicerea mefedronei în UE; Programul de stagii al Comisiei • Codul Frontierelor Schengen Centrul Europe Direct Maramureş Maramureş Referitor la noul program de lucru, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a afirmat că: „Uniunea Europeană s-a dovedit la înălţimea provocărilor cu care s-a confruntat, însă nu suntem încă la capătul tunelului. Politicile noastre trebuie să reflecte angajamentul nostru continuu de creare a unei creşteri şi a unor noi locuri de muncă durabile, conform strategiei Europa 2020, iar noi trebuie să ne con- centrăm asupra iniţiativelor la care contribuţia UE poate aduce valoare adăugată. Programul de lucru adoptat astăzi va asigura o continuare a redresării în noul an şi în anii următori. Observ că există un grad de convergenţă important în ceea ce priveşte priorităţile generale pentru Europaşi sper ca acest lucru să se concretizeze, în cel mai scurt timp, în rezultate politice în beneficiul cetăţenilor.”
  2. 2. Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Maramureş Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2010 2 • asigurarea vizibilităţii Europei pe scena mondială (de exemplu, sprijinirea noului Serviciu European de Acţiune Externă, proiectarea în exterior a obiectivelor de creştere din Strategia 2020, precum şi conti- nuarea îmbunătăţirii asistenţei pen- tru dezvoltare oferite de UE pentru a răspunde nevoilor celor mai nevo- iaşi); • concentrarea mai mult pe rezul- tate decât pe măsuri: valorificarea la maximum a politicilor UE (de exemplu: o propunere privind următorul cadru financiar multianual, acordarea unei importanţe sporite reglementării inteligente şi pre- lungirea perioadei de consultare la 12 săptămâni). Context Discursul preşedintelui privind starea Uniunii, pronunţat la începutul lunii septembrie 2010, a lansat o dez- batere publică în cadrul căreia instituţiile UE au purtat discuţii privind priorităţile Uniunii pentru anul următor. Ca şi în 2010, programul de lucru al Comisiei este însoţit de patru anexe: - o listă de 40 de iniţiative strategice pe care Comisia se angajează să le prezinte în 2011 (anexa I); - o listă de peste 140 de alte posibile iniţiative care urmează să fie pregătite până la sfârşitul manda- tului (anexa II); - o listă de propuneri de simplificare şi de retrageri (anexele III şi IV). Comisia va colabora strâns cu Parlamentul European şi cu Consiliul, precum şi cu părţile interesate, in- clusiv cu parlamentele naţionale, pentru a asigura o participare la scară largă la abordarea generală şi la iniţiativele individuale. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm Concursuri europene Concursul „Tineri reporteri împotriva sărăciei”: timp su- plimentar pentru a transmite un reportaj şi a câştiga o ex- cursie în Africa Termenul - limită pentru a transmite un reportaj pentru con- cursul „Tineri reporteri împotriva sărăciei” a fost extins până la 7 noiembrie. Concursul „Tineri reporteri îm- potriva sărăciei”, organizat în co- operare cu Centrul European de Jurnalism, este o inițiativă adre- sată studenților la jurnalism, co- municare, ştiințe politice, dezvol- tare şi relații internaționale din statele membre ale UE, cu scopul de a-i sensibiliza față de aspecte- le legate de dezvoltare. Studenții sunt invitați să trans- mită un articol scris sau un repor- taj radio privind UE şi ajutorul pentru dezvoltare. Pe baza repor- tajelor transmise şi a formularelor de candidatură, vor fi selecționați 33 de candidați care vor fi invitați să participe la un atelier în cursul Zilelor Europene ale Dezvoltării, care se desfăşoară la Bruxelles în luna decembrie. În timpul atelierului, studenții vor transmite în direct de la Zi- lele Dezvoltării pe un site special http://www.youngreporters.net/ şi vor avea, de asemenea, posi- bilitatea de a transmite reportaje pentru presa națională sau locală din țările lor de origine. În funcție de calitatea şi origi- nalitatea articolelor media produ- se, participanții vor putea câştiga un premiu la finalul concursului în una din categoriile: cel mai bun reportaj scris, cel mai bun repor- taj radio şi cea mai originală re- latare, iar selecția va fi realizată de un juriu alcătuit din jurnalişti şi din profesori de jurnalism din statele membre ale UE. Premiul final va fi o vizită de presă în una din delegațiile UE din Africa.
  3. 3. Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Maramureş Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2010 3 Concursul „Muzica împotri- va sărăciei” Lansat în iulie, concursul oferă ocazia tinerilor europeni să îşi ex- prime mesajele cu privire la lupta împotriva sărăciei şi dezvoltarea. Prin intermediul site-urilor de socializare şi a festivalurilor muzi- cale, tinerii cu vârste cuprinse în- tre 15 şi 25 de ani au fost invitaţi să se înscrie on line la concurs cu cântece pe tema luptei împotriva sărăciei şi să sprijine Obiectivul de dezvoltare al mileniului pe ca- re îl susţin. Ultima zi a perioadei de înscriere a fost 17 octombrie, Ziua Internaţională pentru eradi- carea sărăciei. Concursul muzical face parte din campania „Lupt împotriva să- răciei”, care îşi propune să expli- ce adolescenţilor acţiunile pe care le realizează Uniunea Europeană în domeniul cooperării pentru dezvoltare, acordându-se o im- portanţă specială Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. România a propus nouă din ce- le 165 de cântece validate la con- cursul european „Muzica împotri- va sărăciei”. Este posibilă votarea on line până la 7 noiembrie. ŞTIRI EUROPENE Un al doilea câştigător va fi ales de un juriu specializat, pre- zidat de cântăreţul de renume internaţional Salif Keïta. Premiul constă în posibilitatea înregistră- rii cântecului câştigător într-un studio profesional şi interpreta- rea acestuia pe scenă, cu ocazia Zilelor europene ale dezvoltării, eveniment organizat în decem- brie 2010 la Bruxelles. Mai multe informaţii: http:// www.ifightpoverty.eu/ro/act/mu- sic-contest • Comisia solicită interzice- rea pe teritoriul Uniunii Euro- pene a mefedronei, drog simi- lar cu ecstasy Comisia Europeană a solicitat interzicerea unui drog periculos, similar cu ecstasy, care este încă legal în 12 ţări UE. Aceasta a soli- citat statelor membre să opreas- că răspândirea liberă a drogului numit mefedronă pe teritoriul UE, prin impunerea unor măsuri de control asupra acestuia. Mefedrona este deja ilegală în 15 ţări UE. Acest drog este asoci- at morţii a cel puţin 37 de persoa- ne în Regatul Unit şi Irlanda. Mefedrona este un stimulant ale cărui efecte fizice sunt com- parabile cu cele produse de ecs- tasy (MDMA) sau cocaină. Se vin- de în principal sub formă de praf, dar şi de capsule sau tablete, pe internet, în magazine etnobotani- ce (head shop) sau de către trafi- canţi pe stradă. O evaluare ştiinţifică a riscu- rilor efectuată de Observatorul European pentru Droguri şi To- xicomanie (OEDT), stabilit la Li- sabona, a indicat că mefedrona poate cauza probleme grave de sănătate şi poate duce la depen- denţă, iar în Europa s-au înregis- trat câteva cazuri de deces asoci- ate consumului de mefedronă. Mefedrona nu are nicio valoare medicală demonstrată şi nicio uti- lizare legitimă cunoscută. Se numără printre substanţe- le controlate în 15 ţări UE: Aus- tria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polo- nia, România, Suedia şi Regatul Unit. • A 50-a aniversare a progra- mului de stagii al Comisiei Ce au în comun regele Moham- med al VI-lea al Marocului, Mario Monti, Silvana Koch-Mehrin şi Mi- chael Froman, consilierul econo- mic al lui Barack Obama? Toţi au făcut la un moment dat un stagiu la Comisia Europeană. Peste 40.000 de tineri absolvenţi de universitate au participat la programul de stagii al Comisiei de la lansarea acestuia în 1960. Este programul de stagii de acest tip cu cea mai lungă istorie şi cel mai mare din lume în privin- ţa stagiarilor recrutaţi anual. Sta- giarii lucrează timp de cinci luni alături de funcţionarii permanenţi ai Comisiei la o gamă largă de ac- tivităţi. Unii au mers mai departe şi au ajuns comisari europeni şi mem- bri ai Parlamentului European, în timp ce alţii au devenit regi sau jurnalişti. Biroul de stagii al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/ stages/
  4. 4. CentruldeinformareEUROPEDIRECTMaramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Pentru informații pe teme europene, vă așteptăm la Centrul Europe Direct Maramureș Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm. org/informatii-utile/publicatii Acordul Schengen a fost semnat la 14 iunie 1985 de Belgia, Germania, Franţa, Lu- xemburg şi Țările de Jos şi permite libera circulaţie a per- soanelor în spaţiul Schengen, eliminând controalele siste- matice la frontierele interne. În prezent, spaţiul Schengen cuprinde 25 de state, şi anume ţări membre ale UE (Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Litu- ania, Luxemburg, Malta, Po- lonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spa- nia, Suedia,Țările de Jos, Un- garia), precum şi trei ţări aso- ciate, care nu fac parte din UE (Norvegia, Islanda şi Elveţia). În acest moment, Bulgaria, Ro- mânia şi Cipru aplică doar parţial legislaţia Schengen şi, prin urma- re, se efectuează în continuare verificări la frontierele cu aceste trei state membre ale UE. Codul Frontierelor Schengen [Regulamentul (CE) nr. 562/2006] a intrat în vigoare la 13 octombrie 2006. Acesta consolidează şi dezvol- tă în continuare legislaţia Schen- gen. Titlul III din cod a confirmat absenţa oricăror controale asupra persoanelor care trec frontierele interne între ţările membre ale spaţiului Schengen. Acordul Schengen înseamnă că persoanele, indiferent de cetăţe- nia acestora, pot trece frontierele interne în orice punct fără a face obiectul verificărilor de frontieră. Cu toate acestea, verificările asupra persoanelor efectuate în exercitarea competenţelor poliţie- neşti de către autorităţile compe- tente ale statelor membre sunt per- mise pe întreg teritoriul lor, inclusiv în zonele de frontieră, în măsura în care exercitarea acestor compe- tenţe nu are un efect echivalent cu cel al verificărilor la frontiere. Comisia îşi exprimă îngrijora- rea faţă de dificultăţile semnalate de călători în legătură cu presu- puse verificări periodice şi siste- matice efectuate în anumite zone de frontieră internă. Comisia evaluează plângerile şi se adresează statelor membre pentru a obţine explicaţii. În raportul său privind aplicarea Codului Frontierelor Schengen, referitor la frontierele interne, Comisia evidenţiază trei motive specifice de preocupare: -- dificultăţi legate de presupuse verificări periodice şi sistematice efectuate în anumite zone de frontieră internă; -- menţinerea obstacolelor în calea fluidităţii traficului la punctele rutiere de trecere a frontierelor interne; -- întârzieri în notificarea introducerii preconizate a controalelor la frontierele interne. În cazul în care explicaţiile nu sunt satisfăcătoare, Comisia va recurge la toate mijloacele de care dispune pentru a asigura aplica- rea corectă a dreptului Uniunii. De asemenea, Comisia consta- tă că, la punctele rutiere de trece- re a frontierelor interne, încă mai este menţinută infrastructura de mari dimensiuni, însoţită frecvent de limite de viteză semnificative. Comisia consideră că statele membre trebuie să elimine toate aceste obstacole pentru a facilita traficul şi, în special, limitările de vi- teză care nu se bazează exclusiv pe considerente de siguranţă rutieră. În fine, în ceea ce priveşte fap- tul că prevederile Codului Fronti- erelor Schengen permit reintro- ducerea temporară a controlului la frontierele interne, Comisia in- sistă ca statele membre să notifi- ce în timp util orice reintroducere preconizată a controalelor la fron- tierele interne. Codul Frontierelor Schengen: http://eur-lex.europa.eu/Le- xUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE X:32006R0562:RO:HTML Codul Frontierelor Schengen

×