Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures noiembrie2010

641 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures noiembrie2010

  1. 1. Scopul reformei este ca sectorul agricol european să devină mai dinamic, competitiv și eficient în contribuția sa la viziunea strategiei Eu- ropa 2020 privind stimularea creșterii durabile, inteligente și favorabile incluziunii. Documentul schițează trei opțiuni pentru continuarea reformei. În urma discuțiilor pe marginea acestor idei, Comisia va prezenta propu- neri legislative formale la jumătatea anului 2011. În prima parte a acestui an, Comisia a organizat o dezbatere pu- blică și o importantă conferință privind viitorul PAC. Din majoritatea covârșitoare a contribuțiilor au reieșit 3 obiective principale pentru PAC: - producția alimentară fiabilă (asigurarea aprovizionării cu alimente sigure și suficiente, în contextul cererii în continuă creștere la nivel mondial, al crizei economice și al volatilității mult mai mari a pieței, pentru a contribui la securitatea alimentară); - gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice (adesea, agricultorii trebuie să țină seama mai mult de as- pectele legate de mediu decât de cele economice – dar aceste costuri nu sunt compensate de piață); - menținerea echilibrului teritorial și a diversității zonelor rurale (agricultura rămâne un motor economic și social major în zonele rurale și un factor important pentru menținerea unui spațiu rural activ). Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/18112010_ciolos_ro.htm Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Politica Agricolă Comună - Perspective după 2013 Anul II, Nr. 11 Noiembrie 2010 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Din cuprins: • Politica Agricola Comuna - Perspective dupa 2013 • Linia telefonica de urgenta pentru copii disparuti: 116 000 • Protectia con- sumatorilor: Website despre Practicile co- merciale incorecte • Chestionar ling- vistic Centrul Europe Direct Maramureş Maramureş Comisia Europeană a publicat o comunicare privind „Politica agri- colă comună (PAC) în perspectiva anului 2020 – Cum răspun- dem provocărilor viitorului legate de alimentaţie, resurse natu- rale şi teritorii”. Comisarul UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a subliniat că este important ca PAC să devină „mai ecologică, mai echi- tabilă, mai eficientă şi mai eficace”.
  2. 2. Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Maramureş Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2010 2 Linia telefonică de urgență pentru copiii dispăruți – 116 000 În 2007, UE a adoptat deja nor- me (Decizia Comisiei 2007/116/ CE) pentru ca numărul 116 000 să fie rezervat pe întreg teritoriul acesteia pentru liniile telefonice de urgență care permit semna- larea copiilor dispăruți și oferirea de sprijin și consiliere familiilor. De la adoptarea, în noiembrie 2009, a noilor reglementări ale UE în materie de telecomunicații, statele membre sunt obligate să facă toate eforturile necesare pentru a asigura activarea lini- ei telefonice de urgență 116 000 până la 25 mai 2011. În prezent, linia telefonică de urgență 116 000 este complet funcțională în doar douăsprezece state membre (prima țară în ca- re acest număr a fost funcțional, din 2007, este Portugalia) și mai trebuie introdusă în Austria, Bul- garia, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Letonia, Litu- ania, Luxemburg, Malta, Republica Cehă, Slovenia și în Suedia. În prezent, în Regatul Unit, aceasta este funcțională doar parțial. Principalele două obstacole identificate de Comisie în calea introducerii efective a liniei de urgență sunt lipsa informațiilor oferite publicului și operatorilor de telefonie cu privire la existența acesteia, precum și costurile de funcționare a serviciului și de efectuare a apelurilor la numărul 116 000. În vederea rezolvării aces- tor probleme, Comisia identifi- că exemple de bune practici rezultate din experiența țărilor în care linia telefonică este deja funcțională: - Furnizarea unor servicii multilingve: în România, servi- ciul este disponibil, de asemenea, în limbile franceză, engleză și spaniolă. În Grecia serviciul este disponibil și în engleză. - În Ungaria, Spania și Ro- mânia sunt organizate programe de formare specifice pentru operatori, personalul fiind com- pus, de obicei, din asistenți so- ciali și psihologi. Operatorii liniei telefonice de urgență beneficiază de formare privind procedurile și maniera în care trebuie să răs- pundă apelurilor și să gestioneze emoțiile persoanei care telefo- nează, precum furia sau panica. - Acorduri de cooperare între furnizorii de servicii și autoritățile naționale de apli- care a legii - autoritățile judi- ciare pot face mai eficace ges- tionarea cazurilor. De exemplu, asemenea acorduri au fost sem- nate în Belgia, Spania, Franța, Portugalia și România. Comisia propune folosirea acestor bune practici în vederea elaborării unui ansamblu de nor- me minime comune care să ga- ranteze servicii de înaltă calitate pe întreg teritoriul UE, astfel încât părinții și copiii să poată beneficia de aceeași asistență, indiferent de locul unde se află. De asemenea, Comisia va or- ganiza în fiecare an reuniuni la nivel înalt cu toate părțile inte- resate, până când linia telefonică devine funcțională în toate cele 27 de state membre ale UE. Aceste reuniuni se vor desfă- șura anual, pentru a marca Zi- ua internațională a copiilor dispăruți - 25 mai și pentru a manifesta solidaritatea cu copiii dispăruți și familiile acestora. http://ec.europa.eu/romania/ news/17112010_copii_disparu- ti_ro.htm Comisia Europeană a adresat un ultim apel către 14 state membre pentru a face operațională cât mai curând posibil linia telefonică europeană de urgență pentru copiii dispăruți – 116 000. Aceasta oferă un număr unic care permite copiilor dispăruți și părinților acestora să solicite aju- tor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Datorită existenței acestui număr unic, copiii și părinții aflați în dificultate vor putea apela la ajutor atunci când se află departe de casă, de exemplu, în perioada vacanțelor petrecute cu familia. Comisia face bilanțul situației existente în statele membre, propune norme minime comune care garantează un nivel ridicat al calității serviciilor pe întreg teritoriul UE și oferă statelor mem- bre o ultimă ocazie de a face funcțională această linie specială, înainte de a lua în considerare adoptarea unor măsuri legislative.
  3. 3. Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Maramureş Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2010 3 ŞTIRI EUROPENE Câte „premii” au fost câştigate şi nu s-au materializat niciodată? Câte „oferte speciale” s-au dovedit a fi capcane? Lansat de Comisia Europeană, acest website vine în sprijinul consumatorilor înşelaţi. El oferă şi sfaturi pentru a evita pe viitor toate aceste experienţe comerciale neplăcute: http://www.isitfair.eu Site-ul are şi versiune în limba română. Puteţi afla ce înseamnă Practicile comerciale incorecte, dar şi ce puteţi face dacă aţi fost înşelaţi. Anumite practici comerciale din Europa sunt interzise PERMANENT prin Directiva privind Practicile comerciale incorecte. Pentru a garanta faptul că atât comercianţii și specialiştii în marketing, cât şi consumatorii cunosc acţiunile interzise, a fost redactată o Listă neagră cu 31 de practici incorecte. Extras din Lista neagră: • PROTECŢIA CONSU- MATORILOR „Este corect?”: WEBSITE DESPRE PRACTICILE CO- MERCIALE INCORECTE
  4. 4. CentruldeinformareEUROPEDIRECTMaramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Pentru informații pe teme europene, vă așteptăm la Centrul Europe Direct Maramureș Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm. org/informatii-utile/publicatii • Chestionar lingvistic Crezi că ştii câte ceva despre limbi? Testează-ţi cunoştinţele cu acest chestionar lingvistic eu- ropean. Chestionarul este disponibil în 22 de limbi şi este potrivit pentru toate vârstele. Acesta va ghida participanţii printre cuvinte şi proverbe larg răspândite şi le va permite să înveţe lucruri uimitoare despre structura şi istoricul limbilor. Chestionarul se găseşte la adresa: http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/index_en.htm Limbile oficiale ale UE Uniunea Europeană are 23 de limbi oficiale şi de lucru. Acestea sunt: bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, irlandeză, letonă, li- tuaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portughe- ză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză. Primul Regulament CE, care a stabilit limbile oficiale, a fost adoptat în 1958. Acesta a menţi- onat olandeza, franceza, germana şi italiana ca primele limbi oficiale şi de lucru ale UE, acestea fiind totodată şi limbile statelor mem- bre la momentul respectiv. De atunci, odată cu extinderea Uniu- nii, a crescut și numărul limbilor oficiale. Acesta este însă mai mic decât numărul statelor membre, deoarece unele dintre acestea au aceeași limbă. De exemplu, lim- bile oficiale ale Belgiei sunt fran- ceza, germana și olandeza, iar majoritatea populației din Cipru vorbește limba greacă, aceasta având statutul de limbă oficială. START

×