Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures martie2011

626 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures martie2011

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 3 europeanăMartie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Comisia pune la dispoziție 267 de milioane EUR pentru noi proiecte în domeniul mediului Comisia Europeană şi-a lansat cererea anuală de propuneri de pro- iecte care urmează să fie finanţate în cadrul programului LIFE+, Fon- dul European pentru Mediu. Se primesc propuneri care se încadrează într-una dintre cele trei componente ale programului: natură şi biodiversitate, politică şi guver- nanţă în materie de mediu, informare şi comunicare. În total, sunt disponibile fonduri în valoare de 267 de milioane de euro, sub formă de cofinanţare pentru acorduri de grant. Data limită de depunere a propunerilor este 15 iulie 2011. Din cuprins: Programul LIFE+ are trei componente: * Proiectele LIFE+ Natură şi biodiversitate vizea- • Finanţări pentru ză ameliorarea stării de conservare a unor specii şi ha- mediu: Programul bitate pe cale de dispariţie, contribuind la implementa- rea Directivelor „Păsări” şi „Habitate” ale UE şi a reţelei LIFE+ Natura 2000, precum şi la realizarea obiectivului UE de stopare a pierderii biodiversităţii. Rata maximă de cofinanţare poate ajunge • Proiectele LIFE în până la 75% pentru speciile şi habitatele priori- România tare, însă, în mod normal, este de 50%. • Consultări publice * Componenta LIFE+ Politică şi guvernanţă în materie de mediu pro- movează proiecte inovatoare sau proiecte-pilot care contribuie la dezvolta- privind utilizarea eficientă rea de strategii, tehnologii, metode şi instrumente în numeroase domenii, a resurselor și dezvoltare inclusiv cele ale aerului, apei, deşeurilor, climei, solului şi agriculturii. Această componentă a programului LIFE+ promovează, de asemenea, durabilă proiecte care vizează ameliorarea implementării legislaţiei UE în materie de mediu, crearea bazei de cunoştinţe a politicilor de mediu şi dezvoltarea • Drepturi de pro- surselor de informaţii în domeniu prin activităţi de monitorizare (inclusiv monitorizarea pădurilor). prietate pentru cupluri Proiectele pot beneficia de cofinanţare în proporţie de maximum 50%. internaționale * Proiectele LIFE+ Informare şi comunicare vizează campaniile de • Utile pentru tineri: comunicare şi sensibilizare cu privire la aspecte legate de mediu, protecţia naturii şi de conservarea biodiversităţii, precum şi la prevenirea incendiilor forestiere (campanii de sensibilizare, formare specifică). - Vizită de studiu pentru masteranzi Dosarele detaliate de cerere de finanţare sunt disponibile la - Concurs de desene sati- adresa: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm rice - Concursul ThinkQuest 2011 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 3/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Programele LIFE în România • Consultări privind utilizarea eficientă a Din anul 1992, când Comisia Europeană a lansat programul resurselor şi Life, în România au fost finanţate 51 de proiecte. Dintre acestea, 16 proiecte au fost în domeniul inovaţiilor dezvoltarea durabilă pentru mediu, 34 s-au referit la conservarea naturii şi 1 proiect s-a axat pe informare şi comunicare. Comisia Europeană a lansat două con- Aceste proiecte reprezintă investiţii totale de 31,3 milioane €, sultări online în materie de mediu. dintre care 17,9 milioane € au fost acordate de Uniunea Euro- Prima consultare se referă la opţiu- peană. nile strategice care ar putea încuraja trecerea spre o utilizare mai eficientă a resurselor naturale în economia eu- ropeană. Consultarea solicită exprimarea de opinii în trei domenii – viziunea generală asupra utilizării resurselor, deficitului de resurse, obstacolelor actuale şi domeniilor de preocupare majoră; domeniile de poli- tică susceptibile să fie incluse în foaia de parcurs; precum şi posibilităţile de încu- rajare a unor schimbări de comportament la nivel individual. Sunt aşteptate opinii din partea autorităţilor publice, sectorului privat, părţilor interesate de probleme de mediu, precum şi ale cetăţenilor, ca răs- puns la un set de 22 de întrebări. Cea de-a doua consultare se referă la poziţia care va fi adoptată de UE la România: Proiecte LIFE începând cu anul 2002 Conferinţa ONU privind dezvoltarea • verde - LIFE Natură şi biodiversitate durabilă care se va desfăşura la Rio • albastru - LIFE Mediu şi guvernanţă de Janeiro în 2012. • roşu - LIFE Informare şi comunicare De asemenea, a fost lansată o consul- Mai multe informaţii: tare conexă pentru colectarea opini- http://ec.europa.eu/environment/life/countries/romania.html ilor privind bio-economia europeană, care include şi aspecte referitoare la utili- zarea eficientă a resurselor. Consultările se vor derula până la mijlocul lunii aprilie 2011. Rezultatele vor contribui la pregătirea „Strategiei şi planului de acţiune ale UE Vocea ta pentru o bio-economie durabilă până în 2020”. în Europa Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/romania/news/ consultari_resurse_rio_ro.htm Toate consultările pot fi găsite la adresa: http://ec.europa.eu/yourvoice/ consultations/index_ro.htm 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 3/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Norme mai clare în materie de drepturi de proprietate pentru cele 16 milioane de cupluri internaționale din UE În Europa sunt aproximativ 16 milioane de cupluri internaţionale şi cel puţin 650.000 dintre aces- Ce se întâmplă cu casa dumneavoastră dacă divorţaţi şi soţul/soţia tea se confruntă cu aceste între- este de altă cetăţenie? bări în fiecare an, în momentul Ce se întâmplă cu contul bancar comun dacă soţul/soţia decedează? când căsătoria sau acordul lor de parteneriat încetează. Ce se întâmplă în aceste cazuri dacă dumneavoastră şi soţul/soţia aveţi aceeaşi cetăţenie, însă aveţi bunuri sau conturi bancare în străi- Cetăţenii pierd timp şi bani nătate? încercând să înţeleagă ce lege se aplică în cazul lor şi ce instanţă este competentă să îi ajute. Divergenţele dintre legislaţiile Comisia propune două regulamente separate: unul pentru punerea celor 27 de state membre ale UE în aplicare a normelor în cazul cuplurilor căsătorite („proprietate creează premisele pentru căuta- matrimonială”) şi unul în cazul parteneriatelor înregistrate („pro- rea instanţei celei mai favorabile prietate patrimonială”). („forum shopping”) sau pentru Căsătoria este o instituţie recunoscută în toate cele 27 de state ca partea mai activă să se preci- membre ale UE. În cinci state, căsătoria este permisă atât între per- pite la instanţa favorabilă aceste- soane de sex diferit, cât şi între persoane de acelaşi sex (în Olanda din ia, în detrimentul părţii adverse 2001, Belgia din 2003, Spania din 2005, Suedia din 2009 şi Portugalia („precipitarea în instanţă”). din 2010). Acest lucru se întâmplă când Parteneriatele înregistrate reprezintă o instituţie juridică mai recen- unul dintre soţi – în general cel tă, recunoscută în 14 state membre ale UE (Austria, Belgia, Danemar- cu o situaţie materială mai bună ca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Luxemburg, Republica Cehă, – sesizează rapid instanţa unde Marea Britanie, Slovenia, Suedia, Olanda şi Ungaria). consideră că va obţine cea mai Toate aceste 14 state permit cuplurilor de acelaşi sex să îşi înregis- profitabilă hotărâre. treze parteneriatele, iar Belgia, Franţa, Luxemburg şi Olanda permit acest lucru şi cuplurilor de sex diferit. Prin urmare, Comisia Euro- peană propune norme la nivelul Propunerile Comisiei vizează: UE care să clarifice din punct de vedere juridic drepturile - să dea cuplurilor internaţionale căsătorite posibilitatea de a alege de proprietate în cazul căsă- legea ce se aplică bunurilor comune în caz de deces sau divorţ; toriilor internaţionale sau a - să consolideze securitatea juridică în cazul parteneriatelor înre- parteneriatelor înregistrate gistrate cu o dimensiune internaţională, prin supunerea bunurilor din legal care au o dimensiune cadrul parteneriatelor înregistrate, ca regulă generală, legii ţării în care internaţională. a fost înregistrat parteneriatul în cauză; Cele două propuneri de regu- lamente ar urma să ajute cuplu- - să confere un climat de securitate juridică pentru cuplurile rile să identifice legea aplicabilă internaţionale (soţi sau parteneri înregistraţi) printr-un set coerent de în materie de drepturi de propri- norme care permit identificarea instanţei competente şi legii aplicabile, etate, precum şi instanţa compe- pe baza unei ierarhii de factori obiectivi de legătură; tentă. - să sporească gradul de predictibilitate pentru cuplurile internaţionale, prin facilitarea procesului de recunoaştere a hotărârilor, deciziilor şi actelor autentice pe tot teritoriul UE. Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/romania/ news/regulamente_drepturi_proprietate_ro.htm 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAȚII utile pentru TINERI• Concurs de desene satirice CIPE 2011 O imagine poate comunica mai mult decât zeci de pagini de text sau ore de discursuri. Centrul Internaţional pentru În- treprinderi Private (Center for Inter- national Private Enterprise – CIPE) invi- tă orice persoană interesată (din toată lumea, indiferent de vârstă, desenator/ • Apel la candidatură pen- caricaturist profesionist sau amator) să tru Vizita de studiu 2011 trimită desene satirice în toate cele trei categorii: democraţie, corupţie şi ega- Grupul Partidului Popular Eu- litate de gen. ropean din Comitetul Regiunilor Pot fi trimise maximum două desene invită 30 de studenţi, înscrişi înpentru fiecare categorie. Lucrările trebuie să fie originale şi nepublicate. prezent la programe de Master pe Câştigătorii din fiecare categorie vor primi premii în bani. Studii Europene, Relaţii Interna- ţionale şi Ştiinţe Politice, pentru Data limită: 17 aprilie 2011. a lua parte la sesiunea plenară a Toate detaliile sunt disponibile la adresa: Comitetului Regiunilor si a se în- http://www.cipe.org/cartoon/ tâlni cu raportorii responsabili de dosarele-cheie. În plus, există posibilitatea de• Concursul ThinkQuest 2011 a vizita Comisia Europeană şi Par- lamentul European. Echipe formate din studenţi până în Anul acesta, vizita de studiu va22 de ani din întreaga lume sunt invi- avea loc la Bruxelles în perioadataţi să rezolve o problemă din lumea 10 – 12 mai.reală cu ajutorul gândirii critice, comu- Limba de lucru va fi engleza.nicării şi abilităţilor tehnologice. Studenţii, îndrumaţi de profesori, Data limită pentru înscrierevor avea de definit problema pe care este 27 martie 2011.încearcă să o rezolve şi de creat o pre-zentare care să arate soluţia şi proce- Mai multe informaţii despresul pe care l-au urmărit în dezvoltarea procedura de înscriere:acesteia. http://web.cor.europa.eu/epp/ Participanţii se pot înscrie la unul sau Events/StudyVisits/Pages/Study-mai multe evenimente ale concursului, Visit2011.aspxcum ar fi: Proiecte ThinkQuest, Digital Media şi Dezvoltare de aplicaţii. Data limită pentru trimiterea aplicaţiilor este 27 aprilie 2011. Toate informaţiile necesare sunt disponibile la adresa: http://www.thinkquest.org/en/ Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×