Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures iunie 2013

1,356 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures iunie 2013

  1. 1. Buletin de informareeuropeanăCentrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html• Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și lace-mi folosește”Anul V, Nr. 6Iunie 2013 Buletin informativ electronic lunar editat deCentrul Europe Direct MaramureşCuprins:• Dezbatere privind drepturile cetățenilor• Știri europene:-- Capitala europeană de 2016-- Modernizareaînvățământului superior--Premiul pentru jurnalism îndomeniul sănătății• Utile pentru tineri:-- Concursul Euroscola--Concursul EuropaJurnaliștilor din AmfiteatreCentrul Europe Direct Maramureş și Centrul Europe Direct Bistrița au orga-nizat Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și la ce-mi folosește” dedi-cată Anului European al Cetățeanului. Evenimentul a avut loc la Beclean - BN, pe20 iunie 2013 și a marcat finalul Campaniei pe Facebook pentru cunoaștereadrepturilor noastre de cetățeni europeni: http://www.facebook.com/groups/SuntCetateanEuropean/Întâlnirea a reunit elevi de nivel liceal din cele două județe (Maramureș și Bistrița-Năsăud) pentru a purta un dialog pe teme legate de drepturile noastre de cetățenieuropeni, cum ne putem bucura de ele, care este impactul lor și de ce este vitalăimplicarea noastră în existența democratică a Uniunii Europene.Scopul a fost de a încuraja dialogul şi dezbaterea pe teme de actualitate în rândultinerilor, precum și de a dezvolta parteneriate între tinerii din cele două județe.
  2. 2. 2Centrul EuropeDirect MaramureşBuletin informativ electronic lunar6/2013Proiect finanţat de Comisia Europeană prinReprezentanţa Comisiei Europene în RomâniaProiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞConţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene11 elevi din cadrul Consiliului Local al Tinerilor BaiaMare și 1 tânăr jurnalist local au fost invitați de Cen-trul Europe Direct Maramureș să participe la dezbatere,având în vedere implicarea lor activă în discuțiile dinGrupul pe Facebook ”Sunt cetățean european” și parti-ciparea la activitățile derulate de Centrul Europe DirectMaramureș și Consiliul Local al Elevilor coordonat de Pri-măria Baia Mare.Centrul Europe Direct Bistrița a invitat la eveniment13 elevi din cadrul Clubului ”Antreprenor junior” Bistrițacare de asemenea, s-au implicat activ în campanie și înacțiunile Centrului.TEME DE DEZBATERE:• Tinerii: Studiile în străinătate și inte-grarea pe piața muncii• Rolul tinerei generații in producerea deschimbări pozitive în societate:”Cred că noua generație ar trebui să se im-plice activ și să nu se tot plângă de ceea ce sepetrece în jurul nostru, pentru că dacă nimenin-o să acționeze niciodată, lucrurile vor rămânela fel…”Agenda întâlnirii a cuprins și o vizită la Her-ghelia Beclean, urmată de teambuilding la Com-plexul Balnear Figa.ECHIPA din Baia Mare1. Iulia Patricia Ciolte - Elev, Col. Naț ”Gh.Șincai” Baia Mare, cl. a X-a E2. Mădălina Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu”Baia Mare, cl. a XI-a I3. Andra Pop - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” BaiaMare, cl. a X-a C4. Ana Hofer - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” BaiaMare, cl. X-a C5. Iulia Molnar - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu”Baia Mare, cl. a XII-a G6. Ramona Vinț - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai”Baia Mare, cl. a X-a D7. Mădălina Tămaș - Elev, Col. Naț. ”M. Emi-nescu” Baia Mare, cl. a X-a E8. Avram Diana - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai”Baia Mare, cl. a X-a D9. Roxana Bonte - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu”Baia Mare, cl. a IX-a A10. Dănuț Pop - Elev, Seminarul Teologic Orto-dox Baia Mare, cl. a X-a B11. Vlad Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” BaiaMare, cl. a X-a D12. Maria Stoica - Jurnalist, Graiul Maramureșului
  3. 3. Centrul EuropeDirect MaramureşBuletin informativ electronic lunar6/2013Proiect finanţat de Comisia Europeană prinReprezentanţa Comisiei Europene în România3Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞConţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene• Comisia a lansat procesul de selecție pentru Capi-tala europeană verde din 2016Premiul pentru ca-pitalele verzi ale Euro-pei se acordă orașelorcare promovează celmai intens un stil deviață urban cu impactminim asupra mediului.Scopul acestui premiuanual este să inspireorașele europene să iamăsuri pentru a devenilocuri mai atrăgătoa-re și mai sănătoase cadestinație pentru ceiinteresați să le viziteze,să muncească și să tră-iască acolo – orașe „încare merită să trăiești”.Pentru prima dată, orașele din Europa cu mai mult de100.000 de locuitori își pot depune candidatura pentruacest titlu. Anterior, doar orașele cu mai mult de 200.000de locuitori erau eligibile. Datorită acestei schimbări, titluleste acum accesibil pentru peste 400 de orașe din întrea-ga Europă.Avantajele unei capitale europene verzi încep cu unmediu înconjurător mai curat, noi locuri de muncă șiinvestiții, și includ o creștere a turismului, o mediatiza-re pozitivă în presa internațională și un număr sporit desponsorizări pentru proiectele de mediu.Participarea este deschisă tuturor statelor membre aleUE, țărilor în curs de aderare și țărilor candidate (Croația,Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Munte-negru, Serbia și Turcia) precum și țărilor din Spațiul Eco-nomic European. Orașele își pot depune candidatura onli-ne, la adresa http://www.europeangreencapital.eu/.Data limită de depunere a candidaturilor pen-tru titlul din 2016 este 17 octombrie 2013. Titluleste acordat de un juriu european, asistat de un grup deexperți recunoscuți din diverse domenii ale protecției me-diului. Câștigătorul va fi anunțat în luna iunie 2014.Șase orașe – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz,Nantes, Copenhaga și Bristol – au primit până acum titlul,din 2010 până în 2015. Capitala verde 2015, Bristol, a fostanunțată vinerea trecută la Nantes în cadrul ceremonieianuale de decernare a premiilor.Pe lângă faptul că oferă exemple de urmat pentrualte orașe, acest plus de vizibilitate poate contribui laîmbunătățirea reputației orașului câștigător, precum și aȘTIRI EUROPENE PE SCURTatractivității acestuia ca destinație pentru ceiinteresați să îl viziteze, să muncească și să tră-iască acolo.• Raport privind modernizarea învățămân-tului superiorGrupul UE la nivel înalt pentru modernizareaînvățământului superior publică primul său ra-port privind îmbunătățirea calității predării și aînvățării în universități.Grupul, prezidat de fosta președintă a Irlan-dei, Mary McAleese, formulează 16 recoman-dări, care includ:- un apel pentru introducerea formării profe-sionale certificate obligatorii pentru profesori șialte cadre didactice din învățământul superior,- concentrarea activităților pe sprijinireastudenților să dezvolte abilități antreprenorialeși inovatoare, precum și- crearea unei Academii europene pentrupredare și învățare.Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/18062013_modernizarea_inva-tamantului_superior_ro.htm• Premiul UE pe 2013 pentru jurnalism îndomeniul sănătățiiPentru a câștiga recunoaștere în întreaga UEși premii în bani pentru excelența în jurnalismulîn domeniul sănătății, jurnaliștii sunt invitați să-și depună articolele online, până la 30 septem-brie 2013.Premiul pentru jurnalism, acum la a cinceaediție, este menit să stimuleze și să răsplăteas-că jurnalismul de bună calitate, care crește gra-dul de informare cu privire la sănătate, îngri-jirea sănătății și drepturile pacienților. Premiulia în considerare acum jurnaliști din 28 de țărieuropene, ținând seama de aderarea Croației,la 1 iulie.PremiileSe vor acorda premii pentru locurile unu, doiși trei, cu câștiguri de 6.500 €, 4.000 € și re-spectiv 2.500 €.Mai multe informații: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409;e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.orgInformaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare;organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de lacetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.Fundaţia CDIMM MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380,222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.orgConsultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afacerişi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.Colectivul de redacţieMargareta CĂPÎLNEANRadu BIGMirel MIHALIProgram cu publicul9.00 - 16.00Pentru informatii pe teme europene, va asteptam laCentrul Europe Direct MaramuresMaramureşColecţia Buletinuluiinformativ electronico găsiţi la adresa:http://europedirect.cdimm.org/newsletterINFORMAŢII utile pentru TINERI• Concursul național pentru liceeniEUROSCOLA, ediția a VI-a (2013/ 2014)În contextul Anului european al cetățenilor,Biroul de Informare al Parlamentului Euro-pean în România invită toate liceele interesatesă conceapă și să implementeze un proiect decampanie cu titlul „Drepturile noastre în Uniu-nea Europeană” care să cuprindă două modu-le: proiectul propriu-zis și afiș creativ; acestadin urmă va avea ca temă/ finalitate creștereaparticipării cetățenilor la alegerile pentru Parla-mentul European din mai 2014.Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ li-ceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârstecuprinse între 16-18 ani, coordonată de douăcadre didactice și poate fi realizat oricând în pe-rioada 9 mai 2013 - 30 septembrie 2013.Termen limită de trimitere a proiectelor: 30septembrie 2013 (data înregistrării poștale).Mai multe informații: http://www.euro-parl.ro/view/ro/competitii/euroscola.html• 2 Studente din Baia Mare – Locul I la Concursul”Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre”, SecțiuneaON-LINEIoana Nicolescu și Marinița Pop, studente la CentrulUniversitar Nord Baia Mare, Facultatea de Jurnalism,au obținut Locul I - Secțiunea ON-LINE, la ConcursulEuropa Jurnaliștilor din Amfiteatre, pentru Proiectul: „Româ-nia, o altfel de perspectivă pentru cetăţenii străini”.Câştigătorii celei de-a IV-a ediţii a concursului EuropaJurnaliştilor în Amfiteatre vor participa la la ceremonia depremiere care va avea loc în septembrie, la Bucureşti.Materialele castigatoare vor fi promovate în presacentrală și locală, iar ocupanții locurilor I și II vor firecompensați cu o excursie de studii la Bruxelles, lainstituțiile europene.Lista câștigătorilor: http://www.facebook.com/Europa-JurnalistilordinAmfiteatre

×