Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures iunie 2010

691 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures iunie 2010

  1. 1. Buletin de informare europeană Maramureş Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Anul II, Nr. 6 Iunie 2010 Tabără antreprenorială pentru tineri din Regiunea de Nord-Vest 32 de tineri din Regiunea de Nord Vest au fost oaspeţii Cen- trului Europe Direct Maramureş la Tabăra de formare a tineri- lor antreprenori „Vara antreprenorială maramureşeană”, Şuior, 22-24 iunie 2010. Centrul Europe Direct Tabăra de formare a tinerilor Au participat 32 de elevi apar- Maramureş antreprenori – Vara antreprenori- ţinând grupului ţintă: 12 elevi din ală maramureşeană 2010 a fost judeţul Maramureş, 10 elevi din organizată de Centrul Europe Di- judeţul Bistriţa-Năsăud şi 10 elevi rect Maramureş, la Şuior, judeţul din judeţul Cluj. Maramureş, în perioada 22-24 iu- În cadrul parteneriatului dintre Din cuprins: nie 2010, în parteneriat cu Cen- trul Europe Direct Bistriţa-Năsăud cele 3 Centre Europe Direct din re- giunea NV, prima ediţie a Taberei antreprenoriale a fost organizată în 2009, de Centrul Europe Direct • Tabăra de formare Bistriţa, la Sângeorz- Băi. Tabăra din 2010, antreprenorială de la Şuior de la Şuior, organizată de Centrul Europe Di- rect Maramureş, a fost • Transport - Campa- ediţia a II-a a taberei de formare antreprenoria- nie de informare a pasage- lă pentru tineri, urmând ca Centrul Europe Di- rilor: rect din Cluj să fie gaz- - Drepturile pasagerilor da celei de-a III-a ediţii a taberei, în 2011. în situaţii excepţionale şi Centrul regional Europe Direct Mai multe informaţii şi fo- Transilvania de Nord, ca membri tografii: - Drepturile călătorilor ai Reţelei Europe Direct. http://europedirect.cdimm.org/ Evenimentul s-a din transportul feroviar adresat elevilor de ni- vel minim gimnazial (clasele VII-XI) şi şi-a • Site multilingv pri- propus să dezvolte competenţele antre- vind succesiunile prenoriale ale partici- panţilor, pentru a face faţă provocărilor spe- • Belgia a preluat pre- cifice mediului de afa- ceri concurenţial, din şedinţia UE Uniunea Europeană. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş TRaNspoRT: CaMpaNIE DE INfoRMaRE a pasagERIloR Cu pRIVIRE la DREpTuRIlE loR Datorită unei campanii de publicitate lansată de Comisia Europeană şi care se desfăşoară în 23 de limbi pe întreg teritoriul Europei, pasagerii vor beneficia de acces mai facil la informaţiile privind drepturile pe care le au atunci când călătoresc cu trenul sau cu avionul. Deşi în ultimii ani Comisia a introdus reglementări pentru a asigura cetăţenilor care călătoresc pe calea aerului sau pe calea ferată standarde egale pe tot terito- riul Uniunii Europene, nu toţi pasagerii îşi cunosc încă drepturile. Pentru a remedia această situaţie, în aeroporturile şi gările din toate statele membre se vor afişa postere cu drepturile pasagerilor începând de astăzi şi în timp util pentru începutul sezonului de vacanţe. Călătorii vor putea, de asemenea, să consulte broşuri dis- tribuite gratuit şi informaţiile de pe site-ul conceput special în acest scop în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. gerii nu au dreptul la despăgubiri În cazul în care optaţi pentru re- financiare suplimentare ca în cazul direcţionare, Compania aeriană vă în care responsabilitatea pentru în- poate redirecţiona punându-vă la târzieri sau anulări îi revine com- dispoziţie mijloace de transport al- paniei aeriene. ternative – de exemplu, trenul sau În aprilie, Comisia a acţionat cu prin intermediul altui transportator rapiditate pentru a le reaminti pa- aerian. În aşteptarea redirecţio- DREpTuRIlE pasagERIloR sagerilor care călătoresc cu avionul nării, compania aeriană are dato- îN sITuaţII ExCEpţIoNalE drepturile pe care le au şi va con- ria de a vă oferi asistenţă – adică tinua să facă acest lucru şi în situ- băuturi răcoritoare, după caz, în Pasagerii care călătoresc cu aţiile excepţionale care vor apărea funcţie de durata întârzierii, caza- avionul sau cu trenul continuă să în viitor. re pentru o noapte sau mai multe, beneficieze de protecţie chiar şi în Pasagerilor li se recomandă în- dacă este necesar, sau transport situaţii excepţionale, cum a fost totdeauna să-şi contacteze mai spre locul de cazare. erupţia vulcanului din Islanda în întâi compania aeriană şi doar în aprilie 2010. Această situaţie a caz de probleme, organismele na- Ce să fac dacă mi se spune provocat multe dificultăţi călători- ţionale responsabile cu aplicarea că nu am niciun drept în aceste lor din întreaga Europă, însă drep- legislaţiei. „situaţii excepţionale”? turile lor au rămas în vigoare. În temeiul legislaţiei Uniunii Eu- întrebări frecvente ropene, drepturile dumneavoas- Pasagerii care călătoreau cu Dacă mi se anulează zborul, tră, în calitate de pasager în UE, avionul au avut dreptul: compania aeriană are obligaţia se aplică chiar şi în aceste situaţii - să fie informaţi de companiile să-mi ofere posibilitatea de a excepţionale. Singura dispoziţie aeriene (de exemplu, cu privire la alege între rambursare şi redi- care nu se aplică este cea privind drepturile lor, la evoluţia situaţiei, recţionare? despăgubirea financiară suplimen- la anulări şi la durata întârzierilor); Da. Dacă optaţi pentru ram- tară (adică, indemnizaţia acordată - să beneficieze de asistenţă bursare (adică pentru restituirea pentru a vă despăgubi pentru ne- (băuturi răcoritoare, masă, cazare, banilor plătiţi pe bilet), drepturile plăcerile suferite). după caz); dumneavoastră încetează să se - să opteze pentru rambursarea mai aplice. Ulterior, compania ae- Pentru mai multe informaţii costului biletelor sau pentru redi- riană nu mai este obligată să vă cu privire la drepturile dum- recţionarea spre destinaţia finală. ofere băuturi răcoritoare sau caza- neavoastră, consultaţi websi- re. Dacă optaţi pentru rambursare, te-ul: http://ec.europa.eu/trans- Cu toate acestea, într-o aseme- ar trebui să vi se restituie întreaga port/passengers/air/air_en.htm nea situaţie excepţională, pasa- valoare a biletului. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş DREpTuRIlE CălăToRIloR trebuie să fie informaţi pe larg şi Ce se întâmplă dacă un tren DIN TRaNspoRTul fERoVIaR în forma cea mai potrivită. Tre- este întârziat sau anulat? buie acordată o atenţie deosebită Dacă se poate anticipa o întâr- Conform Regulamentului 1371/2007 în acest sens nevoilor persoane- ziere de cel puţin o oră, călătorul referitor la drepturile călătorilor lor cu deficienţe de auz şi/sau de are următoarele opţiuni: din transportul feroviar, în Europa văz. Astfel de informaţii cuprind: - Rambursarea costului total se aplică un minim de norme co- Informaţii anterioare călă- al biletului de călătorie sau doar mune, de exemplu în cazul întârzi- toriei: pentru partea călătoriei neefec- erii sau anulării trenurilor. În plus, - Care sunt condiţiile generale tuată sau pentru cea deja efec- deoarece drepturile nu au nici un aplicabile contractului? tuată, în cazul în care călătoria sens dacă nu sunt cunoscute de - Care este itinerarul cel mai nu mai serveşte niciunui scop în către călători, iar aceştia nu ştiu rapid şi cel mai ieftin? relaţie cu planul iniţial de depla- cum să uzeze de ele, societăţile fe- - Există facilităţi pentru per- sare al călătorilor. De asemenea, roviare sunt obligate să informeze soanele cu handicap şi pentru în acest caz călătorul are dreptul călătorii cu privire la drepturile şi persoanele cu mobilitate redusă, la un serviciu de transport înapoi obligaţiile lor şi să instituie comisii precum şi pentru călătorii cu bici- la primul punct de plecare, în ter- de soluţionare a reclamaţiilor. clete la urcarea în tren şi la bor- menul cel mai scurt. Cu toate acestea, statele mem- dul trenului? - Continuarea itinerarului sau bre pot, în mod transparent şi - Sunt disponibile locuri în va- modificarea acestuia, în condiţii nediscriminatoriu, să acorde o goanele pentru fumători şi nefu- comparabile de transport, spre derogare temporară pentru tra- mători, în vagoanele de clasa în- destinaţia finală în termenul cel ficul feroviar exclusiv intern pe tâi şi clasa a doua, precum şi în mai scurt sau spre destinaţia fi- o perioadă de cel mult cinci ani, cuşetele şi vagoanele de dormit? nală la o dată ulterioară, la alege- care poate fi reînnoită de două ori - Călătoria va fi perturbată sau rea călătorului. pentru cel mult cinci ani de fiecare va avea întârzieri? - Ce tipuri de servicii sunt ofe- În cazul în care călătorii îşi dată (ceea ce înseamnă maxim 15 continuă deplasarea în ciuda în- ani în total) şi o derogare perma- rite la bord? - Unde şi cum pot călătorii să târzierii, acesta are dreptul la o nentă pentru serviciile de transport compensaţie. urban, suburban şi regional. reclame bagajele pierdute şi să îşi depună reclamaţia? Compensaţia minimă pentru întârzieri este: Totuşi, anumite dispoziţii ale re- Informaţii în timpul călătoriei: - 25 % din preţul biletului că- gulamentului vor fi obligatorii pen- - Care sunt serviciile oferite la lătoriei pentru o întârziere de 60 tru toate tipurile de trafic feroviar: bord? până la 119 minute; - norme privind disponibilitatea - Care este staţia care urmează? - 50 % din preţul biletului că- biletelor de călătorie, - Are trenul întârziere şi, dacă lătoriei pentru o întârziere de cel - responsabilitatea întreprinde- da, când se preconizează că va puţin 120 de minute. rilor feroviare în ceea ce priveşte ajunge la destinaţie? călătorii şi bagajele acestora, - Care sunt principalele legă- Compensaţia pentru preţul bi- - un nivel minim de asigurare turi disponibile? letului de călătorie trebuie să fie pentru societăţile feroviare, - Ce trebuie avut în vedere în plătită în termen de maxim o lună - dreptul la transport pentru că- ceea ce priveşte aspectele de se- de la depunerea cererii de com- lătorii cu mobilitate redusă, curitate? pensare. Călătorul nu are dreptul - informaţii referitoare la acce- la compensare în anumite condiţii, sibilitatea serviciilor de transport Călătorii din transportul fe- dacă, de exemplu, anularea, întâr- feroviar, roviar au dreptul să îşi ia bici- zierea sau conexiunea ratată a fost - obligaţii privind securitatea cletele cu ei în tren? cauzată de circumstanţe pe care personală a călătorilor. Societăţile feroviare sunt obli- transportatorul nu le-a putut evita, gate să le permită călătorilor să deşi a întreprins toate măsurile ne- întrebări frecvente îşi aducă bicicletele la bordul ori- cesare în situaţia respectivă. cărui tren, dacă acestea sunt uşor Care sunt drepturile la in- de manevrat, dacă nu afectează Mai multe informaţii: formare ale călătorilor din în mod negativ acel serviciu de http://ec.europa.eu/romania/ transportul feroviar? transport feroviar şi dacă mate- news/memo_drepturile_pasageri- Din decembrie 2009, călătorii rialul rulant utilizat permite acest lor_transportul_feroviar_ro.htm din transportul feroviar din Europa lucru. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. site internet multilingv privind suCCEsIuNIlE în uE Consiliul notariatelor din UE, cu sprijinul Comisiei Europene, a lansat astăzi un site internet în 22 de limbi oficiale ale UE, precum şi în limba croată, http://www.successions-europe.eu/ro/ home. Comisia salută punerea acestui instrument valoros la dispoziţia cetăţenilor Libera circulaţie este un drept esenţial al cetăţenilor Uniunii Europene. Aproximativ 9 milioane de europeni profită de acest drept, locuind în afara ţărilor lor de origine. Există aproximativ 450 000 de succesiuni inter- naţionale în fiecare an în UE, cu o valoare de peste 120 de miliarde EUR. În ceea ce priveşte deţinerea de proprietăţi – bunuri imobiliare şi conturi bancare - familiile se confruntă cu norme diferite privind competenţa şi legea aplicabilă în cele 27 de state membre ale UE. De exemplu, în cazul decesului unui cetăţean britanic care de- ţine o casă în sudul Franţei, ce legislaţie privind succesiunea se aplică în cazul proprietăţii sale, cea franceză sau cea britanică? Răspunsuri la astfel de întrebări găsiţi pe site-ul internet mul- tilingv privind succesiunile. preşedinţia belgiană pune accent pe acţiune care va prelua preşedin- să amelioreze guvernanţa econo- ţia Consiliului la începu- mică. Programul belgian include, tul anului viitor. Belgia de asemenea, crearea unei noi doreşte, înainte de toa- structuri europene de suprave- te, să asigure punerea în ghere a pieţelor financiare. aplicare a Tratatului de la Lisabona. Acesta a intrat Stat federal cu peste 10 mili- în vigoare în decembrie 2009 şi oane de locuitori, Belgia este pre- După Spania, Belgia este prevede simplificarea procesului ocupată, în prezent, de formarea ţara care preia preşedinţia de luare a deciziilor în Uniunea noului său guvern. Preluarea pre- Uniunii Europene, începând cu Europeană. şedinţiei Uniunii Europene în aces- 1 iulie. Programul pentru cel te condiţii a suscitat o serie de de-al doilea semestru al anu- Pe durata preşedinţiei spani- temeri. Totuşi, primul ministru de- lui 2010 este unul ambiţios. ole, Europa a fost grav afectată misionar, Yves Leterme, a dat asi- Programul de lucru belgian de devalorizarea monedei euro şi gurări că Belgia este pregătită să pentru următoarele şase luni se de agravarea deficitelor publice. preia preşedinţia. Programul său, înscrie în strategia adoptată de Noua preşedinţie îşi propune să rezultat al unui efort de peste doi Spania, dar şi de Ungaria, ţară relanseze creşterea economică şi ani, întruneşte un larg consens. Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/informatii-utile/publicatii Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mihai PĂTRAŞCU

×