Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures iulie 2013

1,365 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures iulie 2013

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Suntem cetățeni europeni! Trebuie să știm ce drepturi avem și în vacanță: Pachetele de servicii turistice Anul V, Nr. 7 Iulie 2013 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprins: • Drepturile turiștilor • Știri europene: -- Cardul european de sănă- tate -- Noi norme pentru produsele cosmetice • Utile pentru tineri: -- Strategia pentru învățământul superior -- Premiul James Dyson Odată cu începerea sezonului estival, Comisia Europeană ia măsuri pen- tru a oferi turiștilor o mai bună protecție prin modernizarea normelor UE pri- vind pachetele de servicii pentru vacanțe. Până în prezent, protecția oferită turiștilor s-a întemeiat pe dispozițiile Directivei din 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite. Aceasta garantează o protecție cuprinzătoare a consumatorilor care rezer- vă pachete prestabilite de servicii pentru vacanțe, în cadrul cărora sunt combi- nate mai multe servicii, cum ar fi zborul, cazarea la hotel sau închirierea unei mașini. Continuare în pagina 2 CELE 10 DREPTURI PRINCIPALE CONFERITE DE DIRECTIVA DIN 1990 PRIVIND PACHETELE DE SERVICII PENTRU CĂLĂTORII 1. Primiți toate informațiile necesare despre vacanță înainte de semna- rea contractului. 2. Întotdeauna există o parte (fie vânzătorul, fie organizatorul: numele și adresa va fi specificat mereu în contract) care este responsabilă pentru executarea corectă a tuturor serviciilor incluse în contract. 3. Primiți un număr de urgență sau coordonatele unui punct de con- tact unde puteți lua legătura cu organizatorul sau agentul de turism. 4. În cazul în care nu puteți pleca în vacantă puteți transfera rezer- varea dumneavoastră unei alte persoane. 5. Pretul calatoriei nu poate fi schimbat mai târziu de 20 zile înainte de plecare, iar înainte de acest termen numai în situații foarte limitate.
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 6. Puteți anula contractul și primi banii înapoi dacă vre- unul dintre elementele esențiale ale pachetului de că- lătorie a fost schimbat. 7. În cazul în care, înainte de plecare, comerciantul care este responsabil pentru vacantă anulează pachetul, puteți obține o rambursare și o compensare, dacă este cazul. 8. Dacă, după plecare, părți importante ale pachetului nu pot fi furnizate, aranjamente alternative trebuie să fie făcute, fără costuri suplimentare, pentru ca dumnea- voastră să vă puteți continua vacanta. 9. Aveți dreptul la asistență promptă, dacă vă aflați în di- ficultate. 10. În cazul în care comerciantul responsabil dă faliment, plățile făcute înainte de călătorie vor fi rambursate iar, în cazul în care a început călătoria dumneavoastră, veți fi repatriat. Normele în vigoare sunt dificil de aplicat în era internetului, în care consumatorii rezervă din ce în ce mai des online pache- te personalizate, ceea ce conduce la o situație în care cumpă- rătorii nu știu dacă pot beneficia de protecție, iar comercianții nu au o viziune clară asupra obligațiilor care le revin. Prin urmare, revizuirea actuală a dispozițiilor din 1990 vi- zează în principal adaptarea la era digitală a Directivei pri- vind pachetele de servicii pentru călătorii. Aceasta înseamnă că alți 120 de milioane de consumatori care rezervă astfel de formule de călătorie personalizate vor fi, de asemenea, protejați de directiva respectivă. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/justice/con- sumer-marketing/travel/package/index_en.htm Continuare din pagina 1 Pentru cumpărătorii de pachete tradiționale și personalizate, propunerea prevede: • controale mai stricte în ceea ce privește vânzarea la suprapreț (fi- xând un plafon de 10 % pentru majoră- rile de prețuri) și obligația de a transfe- ra reducerile de prețuri în circumstanțe echivalente; • consolidarea drepturilor de anu- lare: consumatorii vor beneficia de o mai mare flexibilitate, având posibili- tatea de a rezilia contractul înainte de plecare și de a plăti organizatorului o compensație rezonabilă. De asemenea, ei vor putea anula gra- tuit contractul înainte de plecare în caz de dezastre naturale, tulburări civile sau situații grave similare la destinație care le-ar putea afecta concediul, de exemplu, atunci când ambasadele nu recomandă călătoriile către o anumită destinație; • o mai bună informare privind res- ponsabilitatea: consumatorii vor tre- bui să fie informați, într-un limbaj sim- plu și inteligibil, că organizatorul este responsabil de executarea corectă a tu- turor serviciilor incluse în pachet — în timp ce, în prezent, divergența dintre normele naționale în ceea ce privește identificarea părții responsabile (or- ganizatorul, comerciantul cu amănun- tul sau ambii) determină apariția unei situații în care organizatorii și comercianții cu amănuntul recomandă consumatorului să se adreseze celeilal- te părți, fără ca vreuna dintre acestea să își asume responsabilitatea; • consolidarea drepturilor la compen- sații: în cazul în care un serviciu turis- tic nu a fost prestat așa cum ar fi tre- buit, consumatorii pot solicita, pe lângă reducerile de preț, o compensație pen- tru daunele morale suferite, în special în cazul unui concediu ratat; • un singur punct de contact în ca- zul apariției unor probleme: consu- matorii vor putea adresa plângeri sau cereri de compensații direct comercian- tului cu amănuntul (agenția de turism) de la care au achiziționat pachetul de vacanță. Pentru cumpărătorii altor formule de că- lătorie personalizate, propunerea prevede: • dreptulde a-și recupera banii și de a fi repatriați, dacă este nevoie, în cazul în care vânzătorul, transpor- tatorul sau orice alt prestatorde servicii dă faliment în timp ce aceștia se află în concediu; • informații mai precise cu privire la partea respon- sabilă de executarea fiecărui serviciu în parte. Pentru întreprinderi, propunerea va permite reducerea birocrației și a costurilor de conformare prin: • crearea unor condiții de concurență echitabile între diferiții operatori; • eliminarea obligațiilor caduce privind retipărirea cataloagelor, ceea ce va permite astfel operatorilor și agențiilor de turism să economisească 390 de milioane EUR pe an, conform estimărilor; • excluderea din domeniul de aplicare a directivei a călătoriilor de afaceri organizate, ceea ce ar trebui să genereze economii de până la 76 de milioane EUR pe an; • introducerea, la nivelul UE, a unor norme în mate- rie de informare, răspundere și recunoaștere reci- procă a sistemelor naționale de protecție în caz de insolvabilitate, facilitând astfel schimburile comerciale transfrontaliere.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Cele mai recente cifre arată că peste 190 de milioane de persoane dețin un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le permite să obțină îngrijiri me- dicale de urgență și, astfel, să se bucure de vacanțe lipsite de griji atunci când călătoresc în Uniunea Europeană, Elveția, Liechtenstein, Norvegia și Islanda. Numărul titularilor de CEASS a crescut în mod constant, în 2012 înregistrându-se 15 milioane de noi cetățeni care dețin un CEASS comparativ cu anul precedent. CEASS confirmă dreptul unei persoane de a primi trata- ment de urgență în cadrul sistemului public de sănătate al țării gazdă în aceleași condiții și la același preț ca și cetățenii țării respective. Cardul este eliberat gratuit de către furnizorul național de servicii de asigurări de sănătate din țara de origine. CEASS nu poate fi utili- zat pentru a acoperi tratamentele planificate în altă țară. Spitalele care asigură servicii de sănătate publică sunt obligate să recunoască CEASS. În marea majo- ritate a cazurilor, pacienții care prezintă CEASS beneficiază de asistența medicală necesară, iar costurile le sunt rambursate fără probleme. În cazul în care cardul nu este acceptat, pacienții ar trebui să contacteze autoritatea de sănătate relevantă din țara pe care o vizitează. • Cardul european de asigurări sociale de sănătate este deținut de doi europeni din cinci Începând din 11 iulie, produsele cosmetice din magazine, indiferent dacă sunt fabricate în UE sau importate din țări terțe, trebuie să respecte în întregime Regulamentul privind produsele cosmetice, care asigură standarde de siguranță mai stricte și o informare mai bună a consumatorilor. Câteva dintre modificările introduse de noul Regulament: • Producătorii trebuie să respecte anumite cerințe privind siguranța unui produs înainte de introducerea lui pe piață. • Introducerea noțiunii de „persoană responsabilă”: Pe piață pot fi introduse doar produsele cos- metice pentru care o persoană juridică sau fizică este desemnată în UE drept “persoană responsabilă”. • Notificarea centralizată a tuturor produselor cosmetice introduse pe piața UE: Producătorul nu va trebui să își notifice produsul decât o singură dată, prin portalul UE de notificare a produselor cosmetice (Cosmetic Products Notification Portal - CPNP). • Introducerea raportării efectelor nedorite grave: O persoană responsabilă va avea obligația de a raporta efectele nedorite grave autorităților naționale competente. • Noi norme pentru utilizarea nanomaterialelor în produsele cosmetice: Coloranții, conservanții și filtrele UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale, trebuie să fie autorizate în mod explicit. Nanoma- terialele vor trebui indicate în lista de ingrediente de pe etichetă folosindu-se cuvântul „nano” între paranteze după denumirea substanței: de exemplu, „dioxid de titan (nano)”. • Producătorii care doresc să includă o declarație pe produsele lor, de exemplu „eficiență timp de 48 de ore” pentru deodorante, vor trebui să îndeplinească șase criterii comune: conformi- tate juridică, veridicitate, elemente probatorii, onestitate, echitate și alegere în cunoștință de cauză. Pe baza acestor criterii, autoritățile naționale competente vor fi în măsură să verifice declarațiile. ȘTIRI EUROPENE PE SCURT • Noi norme UE pentru produsele cosmetice Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/11072013_cardul_european_de_sanatate_ro.htm Mai multe informații: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Premiul James Dyson este un pre- miu internațional de design pentru studenți și se derulează în 18 țări. Premiul este or- ganizat de Fundația James Dyson, ca parte a misiunii sale de a încuraja viitoarea generație de ingineri proiectanți pentru a fi creativi și inventivi. Tema pentru 2013 este: „Proiectează un obiect care rezolvă o problemă” Eligibilitate: Premiul James Dyson este deschis studenților (sau absolvenților, în termen de patru ani de la absolvire) la design de produs, design industrial și inginerie, care studiazăsau au studiat in următoarele țări: Australia, Austria, Belgia, Canada, Elveția, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Malaysia, Marea Bri- tanie, Olanda, Noua Zeelandă, Rusia, Singapore, Spa- nia si SUA. Premiul internațional: - 30.000 GBP (lire sterline) pentru studentul sau echipa de studenți laureată (maximum patru membri) - 10.000 GBP pentru facultatea la care studiază Premiile II și III: 10.000 GBP fiecare; Certificat de excelență Câștigători naționali: 2.000 GBP fiecare; Certificat de excelență. Data limită: 1 august 2013 Mai multe detalii: http://www.jamesdysonaward.org • Deschiderea educaţiei europene către lume Noua strategie europeană îşi propune să atra- gă studenţi din lumea întreagă şi să le ofere pro- priilor absolvenţi competenţele de care au ne- voie pentru a face carieră la nivel internaţional. Strategia pentru învăţământul superior a Comisiei Europene prevede: - schimburile internaţionale de studenţi şi personal universitar, - internaţionalizarea şi îmbunătăţirea progra- melor de studii, inclusiv a învăţământului digital, - cooperarea, parteneriatul şi consolidarea capacităţilor. Internaţionalizare acasă De internaţionalizare nu trebuie să beneficieze doar minoritatea studenţilor europeni care învaţă în străină- tate (circa 15% din numărul total). Cei care rămân în ţara de origine ar trebui, de asemenea, să aibă acces la personal cu experienţă internaţională şi să fie încurajaţi să înveţe limbi străine şi să colaboreze cu instituţii din străinătate, prin intermediul învăţării on-line. În acelaşi timp, Comisia invită universităţile şi co- legiile să încheie parteneriate în interiorul şi în afara UE, prin proiecte comune şi cursuri bazate pe internet, şi să facă eforturi pentru a elimina ultimele obstacole care mai stau în calea programelor cu diplomă comu- nă şi dublă. În perioada 2014-2020, programul Erasmus+ va investi în mobilitate, diplome comune, derularea de parteneriate internaţionale şi perfecţionarea persona- lului universitar. În baza noului program Erasmus+, care se va lansa în ianuarie 2014, numărul schimburi- lor de personal şi de studenţi va fi de 135.000 pe an - cu 100.000 mai mare decât cel prevăzut de programul Erasmus Mundus.

×