Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures februarie2011 - 1

542 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures februarie2011 - 1

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 2 europeanăFebruarie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Internetul, mai mult decât o joacă: este vorba şi despre viaţa ta! 8 februarie - Ziua pentru un internet mai sigur 2011, vizează sensibilizarea tinerilor faţă de consecinţele comportamentului lor on-line asupra vieţii reale. Începând din 2004, în toată lumea se organizează anual Ziua pentru un internet mai sigur, în scopul de a-i sensibiliza pe copii, părinţi şi cadrele didactice faţă de aceste probleme. Evenimentul Din cuprins: se bucură de un mare succes în peste şaizeci de ţări participante în prezent. Internetul oferă mai multe posibilităţi de comunicare, pe care copiii le exploatează zilnic în faţa calculatorului, la telefon sau cu ajutorul consolei de joc. În medie, 74% din tinerii europeni cu vârste cuprinse între 9 şi 16 • Internet mai sigur ani se joacă pe internet şi 60% dintre ei utilizează site-urile de socializare. Cu ocazia Zilei pentru un internet mai sigur, UE adresează părinţilor şase recomandări utile, de la importanţa de a amplasa calculatorul în su- • Drepturile pasageri- fragerie mai degrabă decât în camera copilului, până la utilizarea lor programelor de control parental: 1. Discutaţi cu copilul vostru despre Internet şi faceţi-vă timp pentru a-l explora împreună. Întrebaţi-l ce îi place să facă on-line şi • Educaţia preşcolari- încercaţi să nu fiţi şocat sau să nu reacţionaţi dacă nu împărtăşiţi acelaşi interes. lor în prim plan 2. Stimulaţi creativitatea copilului vostru. Îndrumaţi-l spre conţinu- tul on-line de calitate fie pentru dezvoltarea proprie, fie numai pentru dis- tracţie. Copiii pot fi învăţaţi să descopere site-uri noi, să se joace, să scrie • Drepturile copiilor bloguri, să creeze website-uri. 3. Stabiliţi împreună reguli şi limite. Când/Unde/De ce şi cât timp utilizează copilul vostru telefonul mobil sau calculatorul? Dacă vă ascultaţi • UTILE pentru tineri: reciproc şi stabiliţi reguli corecte, este foarte probabil să fie respectate. 4. Protejaţi datele personale şi ajutaţi-l pe copil să înţeleagă că infor- - Eurodesk maţiile şi fotografiile postate on-line pot rămâne vizibile pentru totdeauna, pentru oricine. Ajutaţi-l să stabilească cel mai înalt nivel de protecţie a da- - Concurs de fotografii telor pe reţelele sociale. - Concurs de eseuri: „Tine- 5. Gândiţi-vă să folosiţi instrumentele de control parental ca să filtraţi automat anumite subiecte (ex. violenţă, pornografie, etc) şi să limi- retul şi migraţia” taţi timpul petrecut de copil pe Internet. 6. Evitaţi plasarea calculatorului în dormitorul copilului. Puneţi calculatorul în camera de zi şi va fi mai uşor să urmăriţi obiceiurile zilnice de navigare pe net. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul nostru: http://europedirect.cdimm.org/ Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 2/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România DREPTURILE PASAGERILOR în Uniunea Europeană * Pasagerii aerieni: Dreptul la viaţă privată şi securi- tatea Datele personale colectate de linii- le aeriene ar putea reprezenta o sursă foarte importantă de informaţii pentru instituţiile implicate în lupta împotriva terorismului şi a altor infracţiuni grave. * Drepturile pasagerilor care călătoresc cu auto- buzul şi autocarul Ameliorarea securităţii În cadrul strategiei privind amelio- Parlamentul European a votat, după negocieri dificile, în favoa- rarea securităţii în Europa, UE propu- rea unui regulament privind drepturile pasagerilor care călătoresc ne norme comune privind transferul, cu autobuzul şi autocarul. utilizarea, stocarea şi protecţia datelor colectate de la pasagerii zborurilor in- Noile drepturi aplicabile pentru serviciile pe distanţe lungi (şi ternaţionale către şi dinspre ţările UE. anume, peste 250 km) includ, printre altele: Companiile aeriene vor fi obligate - protecţia pasagerilor în caz de deces, vătămare, pier- să transmită informaţiile către o uni- deri sau daune cauzate de accidente rutiere (dreptul naţional tate specială din ţara de plecare sau nu poate stabili o sumă maximă mai mică decât suma de 220.000€ de sosire. Aceste unităţi vor putea fo- per pasager şi 1.200€ per bagaj); losi datele numai în scopul depistării - protecţia pasagerilor în ceea ce priveşte nevoile practi- şi trimiterii în justiţie a teroriştilor şi ce imediate în cazul unui accident (cu posibilitatea oferirii de a altor persoane suspectate de comi- cazare la hotel, pentru cel mult două nopţi, la un tarif total de 80€ terea unor infracţiuni grave, cum ar fi pe noapte); traficul de droguri sau de persoane. - asistenţă specifică gratuită pentru persoanele cu diza- Protecţia datelor personale bilităţi şi pentru cele cu mobilitate redusă atât în staţii, cât şi Registrele cu numele pasagerilor, la bord şi, dacă este necesar, transport gratuit pentru persoanele stocate în sistemele de rezervare on- care le însoţesc; line ale liniilor aeriene, conţin informa- - garantarea rambursării sau schimbării rutei în situaţii de ţii diverse, cum ar fi data deplasării, rezervare peste limita locurilor disponibile, în cazul anulării traseul, detaliile de contact, numărul sau ca urmare a unei întârzieri de peste 120 de minute faţă de cărţii de credit, numărul locului ocupat momentul estimat al plecării; şi informaţii privind bagajele. - asistenţă corespunzătoare (gustări, mese sau băuturi Normele propuse de UE precizează răcoritoare) în situaţii de anulare sau de întârzieri care de- clar ce date pot fi transferate şi proce- păşesc 90 de minute în cazul unei călătorii a cărei durată depă- sate. Pasagerii vor avea dreptul de a şeşte trei ore; accesa datele care îi privesc, pentru a le corecta sau şterge. De asemenea, - obligaţia transportatorilor, în cazurile respective, de a au dreptul de a primi despăgubiri şi de asigura cazare la hotel pentru două nopţi, la un tarif de cel a întreprinde acţiuni legale dacă regu- mult 80€ pe noapte, pentru pasagerii blocaţi, cu excepţia cazurilor lile sunt încălcate. de condiţii meteorologice extreme sau de dezastre naturale ma- jore; Unităţile speciale care se ocupă de - compensarea a 50% din preţul biletului de transport în punerea în aplicare a acestor regle- cazul unei întârzieri de peste 120 de minute faţă de timpul mentări vor putea folosi datele pentru de plecare estimat, al anulării călătoriei şi dacă transportato- o perioadă limitată de timp – după o rul nu reuşeşte să îi ofere pasagerului o altă rută sau rambursarea lună, acestea vor rămâne anonime, biletului valabil. iar după cinci ani vor fi şterse. Regulamentul va intra în funcţiune la doi ani de la publicare. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 2/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Ştiri euroPene Comisia încurajează accesul universal la educaţia preşcolară Aproximativ o gospodărie eu- Propunerile Comisiei încurajează: ropeană din opt include un copil cu vârsta mai mică de şase ani. * accesul universal la educaţie preşcolară de calitate, pe baza stabi- 19 milioane dintre aceştia – unul lităţii finanţării şi a unei bune gestiuni; din cinci – sunt expuşi riscului să- răciei. * o abordare integrată a educaţiei şi îngrijirii, care să ţină cont de necesităţile copiilor într-o manieră holistică; Comisia lansează, pentru pri- ma dată, un plan de acţiune des- * o programă corespunzătoare vârstei, cu un echilibru adecvat între tinat să ofere fiecărui copil un în- competentele tehnico-economice şi cele socio-culturale; ceput mai bun în viaţă, precum şi să pună bazele pentru un sistem * o mai mare concentrare asupra profesionalizării personalului prin de succes în domeniul educaţiei calificări, salarii şi condiţii de lucru adecvate; permanente, pentru integrarea socială, dezvoltarea personală şi * sisteme de asigurare a calităţii şi standarde pentru monitorizarea capacitatea de inserţie profesio- progresului. nală a acestora mai târziu în viaţă. Educaţia obligatorie începe la Propunerile Co- Propunerile Comisiei Europene vârsta de 5 sau 6 ani în majorita- misiei vor contri- reprezintă răspunsul la cererea tea statelor membre şi chiar mai bui la două dintre adresată de statele membre în devreme în Cipru, Luxemburg sau obiectivele princi- mai 2009, în urma adoptării de Irlanda de Nord din Regatul Unit. pale ale strategiei către acestea a Cadrului strate- Comisiei „Europa 2020” – reduce- gic de cooperare în educaţie şi Nivelul de servicii asigurat pen- rea procentului de părăsire tim- formare, de a măsura şi analiza tru copiii mici până la începerea purie a şcolii la mai puţin de 10 progresele înregistrate pe întreg învăţământului obligatoriu varia- % şi de reducere cu cel puţin 20 teritoriul UE în ce priveşte îmbu- ză considerabil pe teritoriul Euro- de milioane a numărului de per- nătăţirea accesului la educaţie şi pei în ceea ce priveşte finanţarea, soane aflate în zona de risc în ce îngrijire preşcolară, precum şi de gestiunea şi politicile de personal. priveşte sărăcia şi excluziunea a identifica cele mai bune practici. socială. Mai multe drepturi pentru copii * norme pentru o mai bună privire la copiii răpiţi sau aflaţi în protecţie a copiilor în instanţă şi pericol). pe durata procedurilor judiciare. * măsuri de prevenire a hărţu- * norme care să garanteze că irii, a manipulării, a expunerii la deciziile cu privire la responsa- conţinuturi nocive şi a altor peri- bilitatea parentală pronunţate în cole legate de utilizarea interne- urma divorţului sau a separării tului, prin intermediul programu- sunt recunoscute şi aplicate în lui pentru un internet mai sigur. toate ţările UE. * sprijin pentru combaterea * sprijin pentru autorităţile care violenţei la adresa copiilor şi a Din dorinţa de a proteja drep- răspund de copiii neînsoţiţi, inclu- turismului sexual în care sunt turile copilului, Comisia propune siv de cei care solicită azil în UE. implicaţi minori şi protejarea vic- măsuri care vizează, în special, * introducerea cât mai rapidă, timelor conflictelor armate, prin introducerea de modificări la ni- la nivel european, a liniei telefoni- intermediul programelor europe- vel legislativ şi sprijinirea auto- ce 116 000 pentru copii dispăruţi ne de ajutor umanitar. rităţilor competente din statele (sunt încurajate deopotrivă siste- * crearea unui singur site in- membre: mele transfrontaliere de alertă cu ternet al UE dedicat drepturilor copilului. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. inForMAŢii utiLe Pentru tineri• Fii conectat la noile oportunităţi europene prin • Concurs internaţional deEurodesk eseuri 2011: Tineretul şi Milioane de tineri din Eu- migraţiaropa au participat la activi- Banca Mondială invită toţi tine-tăţi europene în ultimii ani. rii cu vârste între 18 şi 25 de ani Şi tu poţi participa! din lumea întreagă să participe Noile programe în domeniul tineretului şi alte oportunităţi europene la acest concurs internaţional. Eioferă tinerilor o gamă întreagă de diferite activităţi (cum ar fi: volunta- trebuie să trimită un eseu sau unriat, schimburi, acţiuni privind cetăţenia, proiecte de informare, studii film video care să răspundă la ur-în străinătate, stagii de practică...) în alte ţări ale Europei sau ale lumii mătoarele întrebări:– aceasta poate fi în timpul tău liber, prin şcoala sau universitatea lacare studiezi sau în timp ce eşti la muncă. - Care este impactul pe care l-a avut migraţia (internaţională sau Dacă vrei să ştii ce oportunităţi de finanţare sunt disponibile internă, într-o ţară de trimiterepentru activitatea care te interesează cel mai mult, poţi să o verifici sau de primire) asupra ta, familieionline la: tale, comunităţii sau ţării tale? http://www.eurodesk.eu/edesk/Infocentre.do?go=4 - Cum percepi beneficiile mi- sau poţi lua legătura cu biroul local Eurodesk: graţiei (mai multe oportunităţi http://www.eurodesk.eu/edesk/Contact.do?go=ro pentru tineri) şi riscurile sale (exo- dul de creiere, emigrarea ilegală Eurodesk este un serviciu de informare, care furnizează informaţii şi exploatarea tinerilor migranţi)?europene tinerilor, răspunde la solicitările şi întrebările lor şi oferă su-port profesional în domeniul tineretului în 29 de ţări din Europa. Din - Ce acţiuni recomanzi pentru1990, Eurodesk este finanţat de Comisia Europeană (Directoratul Ge- sporirea oportunităţilor pentru ti-neral pentru Educaţie şi Cultură) şi de statele membre. nerii migranţi în ţările lor de des- tinaţie şi în ţările lor de origine? Data limită pentru trimite- rea lucrărilor este 17 martie 2011. Lucrările pot fi trimise în engle- ză, franceză sau spaniolă.• Al 3-lea apel la creaţie fotografică Sunteţi invitaţi să trimiteţi maximum cinci fotografii care să scoată Mai multe informaţii:în evidenţă modul în care societatea civilă poate contribui la cetăţenie http://www.essaycompetition.prin activităţi voluntare de cunoaştere şi de protejare a mediului. Pen- org/tru acest al treilea apel, tema specifică este: „Apă şi pădure, cetăţenieşi voluntariat”. Cele mai bune fotografii vor fi expuse în cadrul unei ex-poziţii internaţionale de fotografie. Data limită: 28 februarie 2011 Mai multe informaţii: http://www.icvolunteers.org/index.php?what=news&id=407 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×