Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures decembrie 2011

602 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures decembrie 2011

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 12 europeanăDecembrie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Fundatia CDIMM Maramures si Centrul Europe Direct Maramures va ureaza „LA MULTI ANI!” • Modernizarea directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale Modernizarea directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale va permite profesioniştilor să găsească mai uşor locuri de muncă calificate în toată Europa. Din cuprins: Pe măsură ce se reduce populaţia în vârstă de muncă în numeroase sta- te membre, cererea de personal cu înaltă calificare va creşte, până în 2020, cu peste 16 milioane de locuri de muncă. Pentru ca Europa să facă faţă acestei cereri, trebuie să se rezolve pro- • Modernizarea direc- blema deficitului de forţă de muncă – de exemplu, graţie mobilităţii profe- sioniştilor de înaltă calificare din alte state membre ale UE. tivei privind recu- Prin urmare, Comisia a adoptat recent o propunere de modernizare a directivei privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/CE). noaşterea calificări- Elementele fundamentale ale propunerii: lor profesionale 1. Introducerea unui card profesional european va oferi profesio- niştilor interesaţi posibilitatea de a beneficia de o recunoaştere mai uşoară • Ghişee unice pentru şi mai rapidă a calificărilor lor, facilitându-le şi mobilitatea temporară. Cardul va fi disponibil în funcţie de necesităţile exprimate de diferitele afaceri în domeniul profesii (de exemplu, asistentele medicale şi ghizii montani au exprimat un serviciilor în statele UE viu interes pentru utilizarea unui astfel de card). Cardul presupune o procedură de recunoaştere optimizată efectuată în cadrul Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI) şi va lua forma unui • Reducerea şomajului certificat electronic care să permită profesioniştilor prestarea de servicii sau stabilirea într-un alt stat membru. în rândul tinerilor 2. Îmbunătăţirea accesului la informaţiile privind recunoaşterea • Utile pentru tineri: calificărilor profesionale: toţi cetăţenii care solicită recunoaşterea califi- cărilor lor profesionale ar trebui să se poată adresa unui punct unic de con- --Concurs-de-povestiri tact, fără să fie obligaţi să apeleze la diferite organisme guvernamentale. Acest punct unic de contact ar trebui să fie Ghişeul Unic, creat în teme- --Concurs-video iul directivei privind serviciile, care va permite cetăţenilor să obţină dintr-un singur loc informaţiile cu privire la documentele necesare pentru recunoaş- --Capitalele-culturale-2012 terea calificărilor lor, precum şi să efectueze online toate procedurile de recunoaştere a calificărilor. În România, ghişeul unic naţional poate fi contactat prin intermediul ur- mătorului site central: http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal Continuare în pag. 2 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 12/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Continuare din pag. 1 3. Actualizarea cerinţelor minime de for- mare profesională pentru medici, stomato- Activaţi în sectorul serviciilor şi logi, farmacişti, asistente medicale, moaşe, intenţionaţi să începeţi o afacere în medici veterinari şi arhitecţi: cerinţele minime altă ţară din UE? de formare profesională pentru aceste profesii au fost armonizate acum 20 sau 30 de ani. Ele au Datorită Directivei „Servicii”, fiecare stat fost actualizate pentru a reflecta evoluţia acestor membru dispune acum de ghişee unice. profesii şi a studiilor din domeniile respective. De Acestea le permit prestatorilor de servicii exemplu, nivelul de bază al studiilor iniţiale nece- care doresc să desfăşoare activităţi comerciale sare pentru asistentele medicale şi moaşe a fost în Europa să-şi gestioneze şi să-şi îndeplinească actualizat la 12 ani de învăţământ general, faţă formalităţile administrative pe cale electronică. de 10 ani până acum. Pagina de internet: http://ec.europa.eu/in- 4. Introducerea unui mecanism de alertă ternal_market/eu-go/index_ro.htm vă oferă ac- pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii ces rapid la ghişeele unice din fiecare stat mem- care beneficiază de recunoaşterea automa- bru, unde puteţi: tă: autorităţile competente ale unui stat membru • să obţineţi toate informaţiile cu privire la vor fi obligate să alerteze autorităţile competente procedurile specifice activităţii dumnea- din toate celelalte state membre în privinţa pro- voastră pe care trebuie să le urmaţi; fesioniştilor din domeniul sănătăţii cărora li s-a • să îndepliniţi formalităţile necesare desfă- interzis să-şi exercite activitatea profesională de şurării activităţii, fără să trebuiască să con- către o autoritate publică sau de către o instanţă tactaţi separat diferite instituţii publice; judecătorească. • să parcurgeţi toate etapele necesare prin Acest lucru este deosebit de important, deoa- mijloace electronice. rece au existat cazuri în care medicii cărora li se interzisese să profeseze în statul membru de ori- gine au plecat în străinătate pentru a munci, fără ca alte state membre să fie informate cu privire la interdicţie. 5. Introducerea unor cadre comune şi a unor teste comune de formare, care să înlo- cuiască platformele comune, ar trebui să permită extinderea mecanismului de recunoaştere auto- mată şi la alte profesii. Profesiile interesate ar putea beneficia de re- cunoaşterea automată pe baza unui set comun de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe sau pe baza unui test comun care să evalueze capacitatea profesioniştilor de a exercita o anume profesie. 6. Exerciţiul de evaluare reciprocă pentru profesiile reglementate: directiva introduce un nou mecanism pentru a se asigura o mai mare transparenţă şi justificare a profesiilor reglemen- tate printr-o cerinţă specifică de calificare. Statele membre vor trebui să furnizeze o listă a profesiilor pe care le reglementează şi să justifi- ce necesitatea reglementării acestora, procedură urmată de un exerciţiu de evaluare reciprocă, fa- cilitat de Comisia Europeană. Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/romania/news/191211_ calificari_profesionale_ro.htm 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 12/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Acţiune imediată pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor Având în vedere nivelul stabil, de 21%, al şomajului în rândul tine- rilor, Comisia solicită statelor membre, reprezentanţilor lucrătorilor şi întreprinderilor să-şi unească forţele şi să ia măsuri decisive pen- tru a soluţiona problema şomajului în rândul tinerilor. Noua iniţiativă „Oportunităţi pentru tineret”, adoptată recent de Comisie, face apel la statele membre să ia măsuri pentru a preveni părăsirea timpurie a şcolii, să-i ajute pe tineri să dobândească com- petenţe relevante pentru piaţa muncii, să acumuleze experienţă şi să se perfecţioneze în cadrul unor programe de formare la locul de mun- că şi să le dea o mână de ajutor în găsirea primului lor de muncă. De asemenea, Comisia solicită statelor membre să profite în mai mare măsură de Fondul social european care mai dispune de o sumă de 30 de miliarde de euro nealocată pentru proiecte. În plus, Comisia a prezentat un ansamblu de acţiuni concrete care urmează a fi finanţate direct din fonduri UE. Context În UE există în Principalele acţiuni finanţate direct de Comisie în cadrul noii iniţiati- prezent 5 milioane de ve „Oportunităţi pentru tineret” sunt: tineri şomeri, iar 7,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse între • instituirea de către statele membre, graţie unor finanţări în valoare 15 şi 24 de ani nu au de 4 milioane de euro, a unui sistem de garantare pentru tineri, prin nici loc de muncă, nici care să se asigure tinerilor, în termen de patru luni de la terminarea şcolii, nu urmează studii sau un loc de muncă, un program de studii sau de formare; cursuri de formare. • alocarea unei sume de 1,3 milioane de euro pentru instituirea unui Această situaţie nu program de ucenicie prin Fondul social european. O creştere de 10% vizează numai tineri până la sfârşitul lui 2013 ar oferi în total 370 000 de stagii de ucenicie în slab calificaţi, care au plus; părăsit şcoala prea • utilizarea a 3 milioane din componenta Fondului social european dedicată devreme, ci şi, din ce asistenţei tehnice pentru instituirea unor programe de sprijin destina- în ce mai des, absol- te tinerilor întreprinzători şi întreprinzătorilor sociali; venţi de universitate care nu pot găsi pri- • îndreptarea fondurilor, pe cât posibil, către plasamente în întreprin- mul loc de muncă. deri, având drept scop plasarea a cel puţin 130 000 de tineri în 2012 în Scopul acţiunilor cadrul programelor ERASMUS şi Leonardo da Vinci; Comisiei este de a-i • acordarea, în 2012-2013, a unui sprijin financiar pentru 5 000 de ti- ajuta pe tinerii care neri pentru a-i ajuta să-şi găsească un loc de muncă într-un alt stat nu urmează studii şi membru prin iniţiativa „Primul loc de muncă EURES”; nici nu lucrează să-şi găsească un loc de • creşterea alocării bugetare pentru Serviciul european de voluntari- muncă sau să-şi reia at, pentru a oferi cel puţin 10 000 de oportunităţi de voluntariat în 2012; programul de formare - prezentarea, în 2012, a unui cadru pentru stagii de înaltă calitate în UE; şi să-i ajute pe cei cu • organizarea, în 2012, a 600 de schimburi suplimentare în cadrul studii superioare să-şi programului Erasmus pentru tinerii întreprinzători. găsească primul loc Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/romania/news/201211_somaj_ti- de muncă. neri_ro.htm 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI • Concurs de povestiri - Povesteşte-mi despre drep- turile omului Orice persoană din lumea întrea- gă este invitată să scrie o povesti- re despre drepturile omului şi să se înscrie în concurs. Povestea poate fi scrisă în orice limbă şi nu trebuie să depăşească 650 de cuvinte. Aceasta poate fi scrisă de mână sau tipărită. Participarea la concurs este individu- ală sau de grup (familie, comunitate, şcoală). Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 22 ianuarie 2012 Mai multe informaţii: http://www.regardsdenfants.com • Guimarães şi Maribor:• Concurs video „Global Youth 2012” Capitalele europene ale Care crezi că sunt cele mai culturii 2012mari probleme în educaţie astăzi: •- Însuşirea competenţelor Guimarães din Portugalia şi adecvate pentru a obţine un Maribor din Slovenia sunt cele două loc de muncă? Capitale europene ale culturii în 2012:- Reducerea „decalajului digi- un an al evenimentelor muzicale, de tal”? teatru, dans, film şi literatură, prin- Combaterea inegalităţii în ac- care acestea îşi prezintă propria cul- cesul la educaţie şi formare? tură întregii lumi!- Stimularea creativităţii şi ino- vării? Mai multe informaţii despre evenimente pot fi găsite pe: Dacă ai între 18 şi 25 de ani,atunci spune-ţi punctul de vedere cu privire la acest subiect într-un scurt Guimarães 2012: http://guimara-video! es2012.com/ Concursul este deschis până pe 31 martie 2012. Câştigătorii vor fi invi- Maribor 2012: http://www.mari-taţi să particile la Forumul OECD (22-24 mai 2012, Paris). bor2012.info/en/ Mai multe informaţii: http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_49034050_1_1_1_1_1,00.html Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×