Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures aprilie 2013

1,404 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures aprilie 2013

  1. 1. Buletin de informareeuropeanăCentrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html• Conferința ”Împreună în Europa - Drepturi șioportunități pentru toți”Anul V, Nr. 4Aprilie 2013 Buletin informativ electronic lunar editat deCentrul Europe Direct MaramureşCuprins:• Conferință de 9 mai -Ziua Europei• Reducerea abandonuluișcolar în UE• Știri europene:-- Traficul de persoane-- Accesul copiilor migranțila educație• Utile pentru tineri:-- Concurs Google ScienceFair 2013--Resurse pentru educație șiformare profesionalăPe 9 Mai 2013 - Ziua Europei, Centrul Europe Direct Maramureş organizeazăConferinţa „Împreună în Europa – Drepturi și oportunități pentru toți”, de-dicată Anului European al Cetățeanului. Evenimentul va avea loc la Baia Mare,Hotel Mara, Sala Polivalentă, începând cu ora 11.00.Conferința își propune să reunească elevi, cadre didactice, studenți, reprezentanțiONG, voluntari români și străini, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice,mass-media, precum şi alţi cetățeni din județul Maramureș, interesați în cunoaștereadrepturilor de care beneficiem în calitate de cetățeni europeni și în exprimarea opiniilorfață de viitorul Europei.La Conferinţă sunt invitați să susțină scurte prezentări:- Elevi din clasele VII-XII și studenți. Prezentări privind drep-turile noastre în UE: Libera circulaţie şi dreptul de şedere pe teritoriulstatelor membre; Nediscriminare pe motiv de cetăţenie; Dreptul de aalege şi de a candida la alegeri; Dreptul de a adresa petiţii; Dreptul dea ne adresa Ombudsmanului European; Protecţie din partea autorităţilorconsulare ale oricărui stat membru; Iniţiativa cetăţenească europeană;Drepturile fundamentale ale omului. Alte drepturi transfrontaliere: Acce-sul la securitate socială; Servicii medicale în străinătate; Studii în străi-nătate; Cumpărături on-line; Drepturile pasagerilor.- Reprezentanți ONG și voluntari străini. Prezentări de activitățiși proiecte prin care participanții beneficiază de oportunități în spațiuleuropean: schimburi de tineri, educație, cultură, antreprenoriat, volun-tariat etc.- Reprezentanți ai unor instituții publice cu responsabilitățiîn asigurarea drepturilor noastre de cetățeni europeni. Prezenta-rea de exemple de bună practică în exercitarea acestor drepturi și derezolvare a unor situații de nerespectare a drepturilor pe care le avem înUniunea Europeană.- Reprezentanți ai Consiliului Local al Tinerilor Baia Mareimplicați în Campania pe Facebook ”Sunt cetățean european.Particip și la ce-mi folosește”. Elevii participanți la campanie vor pre-zenta concluzii ale discuțiilor purtate în cadrul grupului pe Facebook șipreocupări ale tinerilor privind viitorul Europei.Înscrierile se pot face până pe 26 aprilie 2013.Mai multe informații: http://europedirect.cdimm.org/evenimen-te/conferin%C8%9Ba-%E2%80%9Dimpreuna-in-europa-drepturi-%C8%99i-oportunita%C8%9Bi-pentru-to%C8%9Bi%E2%80%9D-de-dicata-anului-european-al-ceta%C8%9Beanului
  2. 2. 2Centrul EuropeDirect MaramureşBuletin informativ electronic lunar4/2013Proiect finanţat de Comisia Europeană prinReprezentanţa Comisiei Europene în RomâniaProiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞConţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene• Reducerea abandonului școlar și creșterea numărului absolvențilorde studii superioare - obiective educaționale la nivelul UEPotrivit noilor cifre pentru 2012 datepublicitățiide Eurostat, în medie, pon-derea tinerilor care își abandoneazăprematur studiile este în prezent de12,8% în UE, scăzând de la 13,5% în2011. În 2012, 35,8% dintre persoane-le cu vârste între 30 și 34 de ani din UEau absolvit ciclul terțiar de învățământ,față de 34,6% în anul precedent.Majoritatea statelor membre aleUE au înregistrat progrese în ceeace privește atingerea obiectiveloreducaționale ale Strategiei Europa2020 privind reducerea ratei abando-nului școlar sub 10% și creșterea pro-centului de tineri absolvenți de studiisuperioare (terțiare sau echivalente) lapeste 40% până în 2020.Cu toate acestea, există încădiferențe mari în această privință, pede o parte, între statele membre și pede altă parte, între femei și bărbați.Ratele abandonului școlar în UEProporția tinerilor absolvențide studii superioare rămâne scă-zută în Italia (21,7%), Slovacia(23,7%), România (21,8%), Malta(22,4%), Republica Cehă (25,6%) șiPortugalia (27,2%).Situația cea mai îngrijorătoare oprezintă Bulgaria, unde procentuldeja scăzut al absolvenților de cicluterțiar (26,9%) a cunoscut o ușoarăscădere în 2012.Situația fetelor este mai bună:rata abandonului școlar în rândul loreste cu 24% mai mică decât în rândulbăieților.De asemenea, procentul femeilorabsolvente de studii superioare estecu 27% mai mare.Mai multe informații:http://ec.europa.eu/romania/news/11042013_educatie_strategia_europa_2020_ro.htm
  3. 3. Centrul EuropeDirect MaramureşBuletin informativ electronic lunar4/2013Proiect finanţat de Comisia Europeană prinReprezentanţa Comisiei Europene în România3Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞConţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene• Traficul de persoane: mai multe victime în UE,însă statele membre nu reacționează promptÎn perioada 2008-2010 s-au înregistrat 23.632de victime identificate sau presupuse ale traficu-lui de persoane în UE.Aceste cifre reprezintăaspectul cel mai frapantcare reiese din primulraport privind traficul depersoane în Europa, pu-blicat de Comisia Euro-peană.Raportul evidențiază,de asemenea, faptul cănumărul de persoane tra-ficate în interiorul UE și dințări terțe către UE a cres-cut cu 18% între 2008 și2010, însă tot mai puținitraficanți sfârșesc dupăgratii, având în vederecă numărul traficanțilorcondamnați a scăzut cu13% în aceeași perioadă.În ciuda acestorinformații îngrijorătoa-re, până în prezent doar6 din cele 27 de statemembre ale UE au trans-pus integral directiva UEprivind combaterea tra-ficului de persoane înlegislația lor națională șitrei țări au raportat doar transpunerea parțială a directi-vei, termenul de transpunere expirând la 6 aprilie 2013.Mai multe informații: http://ec.europa.eu/dgs/ho-me-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-hu-man-trafficking/index_en.htm• Potrivit unui raport, copiii migranți sunt expușisituației de a ajunge în școli slabeStudiul examinează politicile naționale în favoareacopiilor migranți nou-sosiți din 15 țări care au cunoscutrecent valuri considerabile de imigrație: Austria, Belgia(comunitatea de limbă flamandă), Republica Cehă, Cipru,Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lu-xemburg, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Regatul Unit.Autorii studiului constată că Danemarca și Suedia oferăcel mai bun model, bazat pe asigurarea unui sprijin speci-fic și a unui nivel rezonabil de autonomie a școlilor.ȘTIRI EUROPENE PE SCURTStudiul distinge 5 tipuri de sisteme desprijin educațional:• Modelul bazat pe un sprijin integral(exemple: Danemarca, Suedia)Acesta oferă sprijin permanent în domenii-le cele mai relevante pentru integrarea copiilormigranți nou-sosiți: sprijin lingvistic și acade-mic, implicarea părinților, educație intercultura-lă și mediu de învățare prietenos.• Modelul bazat pe un sprijin nesistematic(exemple: Italia, Cipru, Grecia)Caracterizat printr-o abordare aleatorie înceea ce privește sprijinul oferit. Politicile nusunt întotdeauna clar articulate, dotate cu re-surse eficiente sau implementate cu eficacitate.Profesorii, părinții și comunitățile locale nu dis-pun, în general, de orientări clare.• Modelul bazat pe un sprijin compensator(exemple: Belgia, Austria)Acesta include toate tipurile de politici desprijin, presupunând predarea continuă a lim-bii țării gazdă, dar un sprijin academic destulde slab, un sistem de depistare prematură acompetențelor elevilor și împărțirea de timpu-riu în grupe de competențe. Acest model este„compensator” deoarece urmărește mai mult săcorecteze diferențele, decât să abordeze deza-vantajul inițial.• Modelul bazat pe integrare (exemplu: Ir-landa)Caracterizat printr-o cooperare și prin poli-tici educaționale interculturale bine conturate.Legătura dintre școală, familie și comunitatealocală este sistematică, în timp ce educația in-terculturală este bine integrată în curriculumși promovată în viața școlară de zi cu zi. Acestmodel nu este axat pe sprijin lingvistic.• Modelul bazat pe acordarea unui sprijincentralizat în momentul sosirii (exemple:Franța, Luxemburg)Acest model este axat pe înregistrarea cen-tralizată a copiilor migranți și pe furnizarea desprijin academic, asigurând atât programe spe-ciale de sprijin bine dezvoltate pentru copiii curezultate școlare slabe, cât și sprijin lingvistic șisensibilizarea părinților.Mai multe informații: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/migrants/re-port_en.pdf
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409;e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.orgInformaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare;organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de lacetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.Fundaţia CDIMM MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380,222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.orgConsultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afacerişi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.Colectivul de redacţieMargareta CĂPÎLNEANRadu BIGMirel MIHALIProgram cu publicul9.00 - 16.00Pentru informatii pe teme europene, va asteptam laCentrul Europe Direct MaramuresMaramureşColecţia Buletinuluiinformativ electronico găsiţi la adresa:http://europedirect.cdimm.org/newsletterINFORMAŢII utile pentru TINERI• Concurs Google Science Fair 2013Tinerii oameni de ştiinţă (cu vârste între13 şi 18 ani) sunt invitaţi să participe la acestconcurs şi să trimită proiecte creative caresunt relevante pentru lumea de azi.Proiectele pot fi depuse în oricare din urmă-toarele categorii: informatică & matematică,ştiinţele pământului şi mediului, ştiinţe socialeşi comportamentale, floră & faună, energie &spaţiu, invenţii & inovare, fizică, biologie, chi-mie, ştiinţa alimentaţiei, electricitate & elec-tronică. Un premiu special va fi acordat, încategoria Ştiinţă în acţiune, unui proiect careabordează o problemă socială, de mediu, eti-că, sănătate sau bunăstare.Câştigătorul marelui premiu va primi obursă Google şi va participa într-o excur-sie în Insulele Galapagos cu National Ge-ographic Expeditions. Ceilalţi câştigătorivor primi burse şi alte premii.Data limită este 30 aprilie 2013.Mai multe informaţii: https://www.goo-glesciencefair.com/en/2013• Resurse pentru educație și formare pro-fesională- Portalul PLOTEUS:http://ec.europa.eu/ploteus/home_ro.htmPLOTEUS a fost creat pentru a furniza informaţiişi pentru a ajuta un număr mare de persoane, in-clusiv studenţi, persoane aflate în căutarea unui locde muncă, lucrători, părinţi, profesori şi consilieri aicarierei cu privire la studiul în Europa şi viaţa în stră-inătate.Site-ul web este împărţit în diferite secţiuni: Ofer-te de învăţare, Sisteme de învăţământ, Mergeţi într-oţară şi Schimburi şi burse.Dacă nu reuşiţi să aflaţi un răspuns la întrebăriledumneavoastră în cadrul portalului, există o secţiu-ne de Date de contact, care vă permite să contac-taţi echipa PLOTEUS şi să îi adresaţi direct întrebăriledumneavoastră.- Portalul eTwinning: Comunitateașcolilor din Europa - Platforma gratuită și sigurăprin intermediul căreia profesorii din Europa au po-sibilitatea să interacționeze, să dezvolte proiecte decolaborare și să facă schimb de informații.http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm

×