Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures aprilie 2012

691 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures aprilie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 4 europeanăAprilie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Comisia Europeană dă startul inițiativelor cetățenești europene Pe 1 aprilie a avut loc loc lansarea inițiativelor cetățenești europene. Începând cu această zi, un milion de cetățeni din întreaga Europă își pot uni eforturile cu privire la o chestiune care este importantă pentru ei și pot solicita Comisiei să ia măsuri în acest sens. Link către pagina de internet privind inițiativele cetățenești eu- ropene: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro Înregistrarea inițiativelor este un element pregătitor important în ca- drul acestui proces. Cererile trebuie depuse de un comitet al cetățenilor compus din cel puțin șapte cetățeni ai UE care își au reședința în cel puțin șapte state membre diferite ale Uniunii. Din cuprins: Odată ce a fost înregistrată cererea, Comitetul are la dispoziție 12 luni pentru colectarea declarațiilor de susținere necesare din cel puțin șapte state membre. Pentru a fi contabilizat ca făcând parte din cele șapte state membre, s-a stabilit ca pragul de susținători necesar să fie egal numă- rului de membri ai Parlamentului European ai statului membru respectiv • Inițiativele înmulțit cu 750. cetățenești europene Orice cetățean având vârsta de vot necesară participării la alegerile pentru Parlamentul European (în prezent de 18 ani în toate statele mem- bre, cu excepția Austriei, în care este de 16 ani) poate susține o inițiativă. • Consultare publică: Numărul declarațiilor de susținere trebuie să fie certificat de către mediu autoritățile competente din statele membre. Comisia va avea apoi la dispoziție trei luni pentru a analiza inițiativa și a decide cum să procedeze în privința acesteia. • 2012 - Anul euro- De asemenea, Comisia va organiza reuniuni cu organizatorii, în care pean al îmbătrânirii aceștia să poată explica în detaliu problemele ridicate în cadrul inițiativei lor. Organizatorii vor avea, de asemenea, posibilitatea de a-și prezenta active inițiativa în cadrul unei audieri publice organizate la Parlamentul Euro- pean. • Utile pentru tineri: Comisia va adopta o comunicare în care va explica concluziile sale pri- vind inițiativa, acțiunile pe care intenționează să le întreprindă, dacă este --Premii pentru articole cazul, și motivarea acesteia. privind abandonul școlar Context Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă de Tratatul de la și șomajul tinerilor Lisabona. Aceasta va permite unui milion de cetățeni din cel puțin un --Generația schimbării sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să prezinte propuneri de acte juridice în domeniile în care Comisia are competența --Festival video pentru tine- de a face acest lucru. ret 2012 Regulamentul privind inițiativele cetățenești europene a fost adop- tat la 16 februarie 2011. Cu toate acestea, la cererea statelor membre care au avut nevoie de timp pentru a institui mecanisme de certificare a declarațiilor de susținere, cetățenii vor putea lansa inițiative cetățenești abia de la 1 aprilie 2012. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 4/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Comisia dorește să cunoască opiniile dumneavoastră cu privire la OBIECTIVELE PRIORITARE DIN DOMENIUL MEDIULUI Comisia a lansat o consultare publică pentru a colecta opinii cu privire la cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu al UE, care va stabili obiectivele prioritare ce trebuie urmărite până în 2020. Consultarea rămâne deschisă până la 1 iunie. În ultimele luni, Comisia a adoptat o serie de inițiative strate- gice privind politica în domeniul mediului – Foaia de parcurs că- tre o Europă eficientă din punct de vedere energetic, Strategia Context în domeniul biodiversității pentru 2020 și o Comunicare referi- toare la ameliorarea implementării legislației UE – care au drept Programele de acțiune pentru scop să îmbunătățească competitivitatea Europei și să consolide- mediu au orientat dezvoltarea poli- ze reziliența ecologică a acesteia și care fac parte integrantă din ticii UE în domeniul mediului încă de Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și la începutul anilor 70. favorabilă incluziunii. În cadrul elaborării propunerii Cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu ar trebui sale privind cel de-al 7-lea Program să ofere un cadru global și coerent pentru aceste inițiative strategi- de acțiune pentru mediu, Comisia ce, stabilind obiective prioritare și arătând clar modul în care politi- va ține seama, pe lângă rezultate- ca în domeniul mediului poate să contribuie la creșterea ecologică, le acestei consultări, de provocările la ameliorarea sănătății și la creșterea bunăstării. evidențiate în Raportul privind sta- Programul ar trebui să garanteze aderarea tuturor părților in- rea mediului din 2010 al Agenției teresate – instituțiile UE, statele membre, autoritățile regionale și Europene de Mediu, de concluziile locale, întreprinderile, părțile interesate din sectorul privat, ONG- evaluării finale a celui de-al șaselea urile și societatea civilă - la un program comun. Program comunitar de acțiune pen- tru mediu, precum și de observațiile Concret, cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu altor instituții ale UE cu privire la ar trebui să garanteze realizarea următoarelor angajamente: rezultatele celui de-al șaselea Pro- • îmbunătățirea implementării și a respectării normelor UE în gram de acțiune pentru mediu. domeniul mediului, cu scopul de a oferi rezultate mai bune în materie de protecție a mediului; Pentru mai multe detalii privind • asigurarea faptului că și alte politici ale UE își ating obiecti- Programul de acțiune pentru mediu, vele stabilite în materie de climă și mediu; a se vedea: http://ec.europa.eu/environment/ • asigurarea accesului la dovezi solide și la cele mai recente newprg/7eap.htm cunoștințe științifice, care să servească drept bază pentru elaborarea și implementarea politicilor în domeniul mediului; • completarea lacunelor strategice semnificative, dacă acest lucru se justifică prin prisma celor mai recente informații științifice și este în conformitate cu principiul precauției. Etapele următoare Rezultatele consultării publice, împreună cu opinia Con- siliului Uniunii Europene, a Parlamentului European, a Co- mitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și Social Eu- ropean, vor fi luate în considerare la elaborarea ulterioară a propunerii Comisiei privind cel de-al 7-lea Program de acțiune pentru mediu, pe care aceasta intenționează să-l Chestionarul pentru consultare poate fi prezinte până la sfârșitul anului. completat la adresa: http://ec.europa.eu/environment/ consultations/7eap_en.htm 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 4/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • 2012, Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii 2012, Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii îşi propune să adu- că în prim-plan contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii. În acest sens, încura- jează factorii de decizie politică şi părţile implicate să ia măsuri pentru a favoriza îmbătrânirea activă şi pentru a spori solidaritatea dintre generaţii. Ce înseamnă să îmbătrânim activ? Înseamnă să ne păstrăm starea de sănătate şi statutul de membri activi, independenţi şi im- plicaţi ai societăţii, pe măsură ce îmbătrânim. Indiferent de vârstă, putem juca un rol important şi beneficia de o mai bună calitate a vieţii. Esenţial este să reuşim să ne valorificăm potenţialul. Website-ul dedicat Anului 2012 - Anul european al îmbătrânii active și solidarității între generații: http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=ro Anul european 2012 vizează promovarea • Participarea la viaţa societăţii – pensio- îmbătrânirii active în trei domenii: narea nu înseamnă lipsă de activitate. Mulţi dintre noi avem grijă de cei din jur (cel mai • Ocuparea forţei de muncă – speranţa de adesea, de părinţi, parteneri sau nepoţi) ori viaţă creşte, la fel ca şi vârsta de pensiona- lucrăm ca voluntari - eforturi prea puţin vizi- re. Însă rămâne teama că nu ne vom putea bile, deseori neglijate. Anul european doreş- păstra un post sau găsi un altul, înainte de te tocmai să pună în valoare astfel de contri- a împlini vârsta la care am avea dreptul la o buţii şi să încurajeze autorităţile şi societatea pensie decentă. Europa trebuie să îmbunătă- să le creeze un cadru mai favorabil. ţească perspectivele profesionale ale persoa- • Traiul independent – în general, starea de nelor în vârstă. sănătate se înrăutăţeşte odată cu trecerea anilor, dar nu trebuie să depunem armele. Orice mică modificare a mediului de viaţă poate reprezenta un ajutor nepreţuit pentru persoanele afectate de anumite boli şi handi- capuri. De aceea, Anul european îşi propune să promoveze orice măsuri sau dispozitive care să ne permită să trăim cât mai mult fără să fim dependenţi de altcineva. Sondajul special Eurobarometru cu privire la îmbătrânirea activă Tendințe demografice: Populația Europei îmbătrânește rapid drept urmare a scăderii ratei de natalitate și a creșterii speranței de viață. Către 2060 se prevede ca numărul per- soanelor de 65 de ani și mai în vârstă să se dubleze față de umărul persoanelor apte de muncă. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Premiul pentru cercetare în domeniul integrării tine-rilor excluşi prin abandon şcolar şi şomaj • PLURAL+ Festivalul video pentru tineret 2012 Acest premiu recompensează articolele care sunt în măsură să elu-cideze, în mod riguros, empiric şi original, cauzele şi soluţiile posibilepentru abandonul şcolar timpuriu şi/sau şomajul tinerilor în Belgia şi/sau Europa. Tinerii între 9 şi 25 de ani din întrea- Autorii celor mai bune 12 articole vor fi recompensaţi cu premii în ga lume sunt invitaţi să trimită video-bani. În plus, cele 12 articole vor fi publicate într-o carte şi vor fi pre- clipuri scurte de 1 - 5 minute în carezentate în cadrul unei conferinţe europene ce va avea loc la Bruxelles în să-şi împărtăşească gândurile, experi-perioada 7 - 8 februarie 2013. enţele, opiniile, întrebările şi sugestiile Data limită pentru trimiterea articolelor este 30 iunie 2012. legate de migraţie şi diversitate. Materialele video trebuie să fi fost Mai multe informaţii: http://www.foundationpv.be/index.php?id=42 finalizate după luna ianuarie 2010 şi, dacă nu sunt în limba engleză, să aibă subtitrare în engleză. Un juriu internaţional va acorda premii în trei categorii de vârstă: 9 - 12 ani, 3 - 17 ani şi 18 - 25 de ani. Cei trei laureaţi vor primi fiecare premii în bani. Data limită pentru trimiterea materialelor este 1 iulie 2012. Mai multe informaţii: http://pluralplus.unaoc.org• Generaţia schimbării - Fii activ, nu fi apatic Ai făcut tu, personal, sau cunoşti pe cineva care a făcut ceva pentrua aduce o schimbare în comunitatea ta, în oraşul tău, în ţara tasau chiar în lume? A fost o acţiune mică sau mare? Postează povestea ta pe acest blog şi nu ezita să participi înacest forum. Tinerii din lumea întreagă fac diferenţa: e timpulsă te faci auzit! Află mai multe despre cum te poţi implica: http://blogs.dw.de/generationchange Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×