Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures aprilie 2010

912 views

Published on

Buletin informativ Europe Direct

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures aprilie 2010

  1. 1. Buletin de informare europeană Maramureş Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Anul II, Nr. 4 Aprilie 2010 Biodiversitatea – o problemă a tuturor 2010 - ANUL BIODIVERSITĂŢII Biodiversitatea mondială este Motivul principal invocat de grav ameninţată, rata dispariţi- cetăţeni pentru lipsa de iniţiative ei speciilor fiind de 100 până la personale de stopare a pierderii 1000 de ori mai mare decât cea biodiversităţii a fost gradul redus normală. Peste o treime din spe- de informare cu privire la acţiuni- Centrul Europe Direct ciile evaluate sunt ameninţate cu le concrete care ar putea fi între- Maramureş dispariţia şi se estimează că 60% prinse în acest scop. din serviciile ecosistemice ale De aceea, Comisia a lansat în Terrei au fost degradate în cursul o campanie de informare a publi- ultimilor 50 de ani. cului în legătură cu pierderea bio- La originea acestei situaţii se diversităţii în UE. află activităţile umane, în special „Biodiversitatea este motorul Din cuprins: schimbarea destinaţiei terenuri- lor, exploatarea excesivă, prac- natural al viitorului nostru, trebu- ie să învăţăm s-o tratăm cu aten- ticile nesustenabile, poluarea şi ţie. Sper ca această campanie să introducerea de specii invada- ne vină în ajutor şi să sensibili- toare. Aceste activităţi conduc la zeze publicul cu privire la nece- distrugerea, fragmentarea şi de- sitatea de a fi mai buni cu me- • Biodiversitatea - O gradarea habitatelor, precum şi diul natural de care depindem cu la dispariţia speciilor din aceste toţii.” Janez Potočnik - Comisarul problemă a tuturor habitate. Schimbările climatice european pentru mediu constituie un alt factor. Campania la nivelul întregii Comisia Europeană a publicat Uniuni Europene, care coincide cu • Evenimente de primă- un sondaj Eurobarometru care desemnarea de către ONU a anu- arată că mulţi europeni nu înţe- lui 2010 drept anul biodiversităţii, vară 2010 - Centrul Europe leg semnificaţia termenului biodi- este articulată în jurul sloganului versitate şi nu cred că sunt bine „Biodiversitatea – o problemă Direct Maramureş: informaţi în ceea ce priveşte pier- a tuturor” (Biodiversity – we are - Campania „Vrem aer derea biodiversităţii. Sondajul intitulat „Atitudini all in this together). Ea va avea o componentă educativă, care va curat în Baia Mare” faţă de biodiversitate” arată că prezenta beneficiile aduse de bio- doar 38% dintre europeni cunosc diversitate, punând accentul mai - Manifestări de Ziua semnificaţia termenului, în timp ales pe ideea de servicii ecosiste- ce alte 28%, deşi au venit deja în mice şi pe pericolele generate de Europei 2010 contact cu el, nu-i cunosc semni- dispariţia lor. - Gala multiplicatorilor ficaţia. La întrebarea „Care sunt prin- Site-ul Campaniei este: http:// ec.europa.eu/environment/biodi- de informaţie europeană cipalele ameninţări la adresa bi- versity/campaign/index_ro.htm odiversităţii?”, 27% au pus pe primul plan poluarea, iar 26% au considerat că vina o poartă dezastrele provocate de om. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş CENTRUL EUROpE DIRECT MARAMUREş - Evenimente de primăvară Campania „Vrem aer curat în Baia Mare” - Ediţia a III-a 400 de copii, tineri şi însoţitori ai acestora, din 25 de grădiniţe, şcoli, licee şi ONG-uri din Baia Mare, Şomcuta Mare şi Livada (Satu Mare) - au plantat copăcei, gard viu, arbuşti şi trandafiri, în zona Casei Tineretului din Baia Mare. Centrul Europe Direct Ma- O echipă de la Serviciul Ambi- cu fotografii de la acţiunea noas- ramureş a organizat acţiunea de ent Urban Baia Mare, condusă de tră ecologistă. În aceste expoziţii plantare pentru al 3-lea an, pe data dl. ing. Ovidiu Blezu, i-a îndrumat vom expune fotografii şi de la alte de 19 aprilie 2010. Deşi evenimentul permanent pe copii pentru ca plan- acţiuni ecologiste, de aceea, îi in- a fost planificat iniţial pentru 15 apri- tarea să se desfăşoare în condiţii vităm pe toţi cei care au organizat lie, ploaia ne-a determinat să-l amâ- optime. astfel de activităţi sa ne transmită năm, deoarece implicarea copiilor Cei peste 400 de participanţi prin email, fotografii de la acţiunile în acţiuni ecologiste trebuie să contri- au răspuns cu entuziasm la iniţia- proprii organizate pe teme de pro- buie la educarea acestora, dar repre- tiva noastră şi au dorit, împreună tecţie a mediului sau de la acţiuni zintă totodată o responsabilitate faţă cu noi, să atragem atenţia asupra pe teme europene. de sănătatea şi protecţia lor. problemelor de mediu şi să consti- Pe site-ul nostru puteţi vedea Au fost plantaţi mai mulţi pal- tuim un exemplu pentru cetăţeni. aproape 300 de fotografii şi câteva tini, mesteceni, scoruşi, grupaje de Cu ocazia manifestărilor dedica- clipuri video care conturează am- arbuşti şi gard viu primiţi de la Pri- te Zilei Europei - 9 mai 2010, vom ploarea şi impactul acţiunii noastre măria Baia Mare şi trandafiri primiţi organiza la Primăria Baia Mare şi ecologiste: http://www.europedi- de la Clubul Tzontzo Baia Mare. Prefectura Maramureş şi expoziţii rect.cdimm.org/ 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Ziua Europei 2010 - 9 Mai • Concursul „Călător prin Europa” - Baia Mare, 7 mai 2010. • Dezbaterea „Uniunea Europeană şi cetăţenii săi acţionează împreună pentru a face faţă provocări- lor prezentului” - Baia Mare, 7 mai 2010. • Expoziţii cu afişe şi materiale pe teme europene: la Prefectura Maramureş şi Primăria Baia Mare - perioada 5-15 mai 2010. • Întâlniri cu elevi de la Grupul Şcolar „C.D. Neniţescu” Baia Mare - 10 mai 2010 şi Fărcaşa - 11 mai 2010. În fiecare an, pe data de 9 mai, se sărbătoreşte Ziua Europei. Pe 9 mai 1950 s-a făcut primul pas în direcţia creării Uniunii Europene de astăzi. La Paris, în acea zi, pe fundalul ameninţării izbucnirii unui al treilea război mondial în Europa, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schu- man, a citit în faţa presei internaţionale o declaraţie prin care chema Fran- ţa, Germania şi alte state europene să-şi pună în comun producţiile de cărbune şi oţel, aşezând astfel piatra de temelie a unei federaţii europene. Ministrul francez a propus crearea unei instituţii europene supranaţi- onale, însărcinată cu gestionarea industriei cărbunelui şi oţelului, sector care constituia, la vremea respectivă, baza întregii puteri militare. Ţările la adresa cărora a fost lansat apelul aproape se distruseseră reciproc într- un conflict care a lăsat în urma sa pagube materiale imense şi un senti- ment de dezolare. Prin urmare, totul a început în acea zi. Iată de ce liderii UE, întruniţi în cadrul summitului de la Milano, în 1985, au decis ca la data de 9 mai să fie sărbătorită Ziua Europei. În prezent, ziua de 9 mai a devenit un simbol european (Ziua Europei) care, alături de drapel, imn, motto şi moneda unică (euro), identifică enti- tatea politică a Uniunii Europene. Ziua Europei este o ocazie de a organiza activităţi şi festivităţi menite să aducă Europa mai aproape de cetăţenii săi şi să alăture naţiunile europene. În cadrul manifestărilor dedica- ţul Maramureş şi Livada, judeţul Dezbaterea se va desfăşura cu te zilei de 9 Mai 2010 - Ziua Eu- Satu Mare. Fiecare echipă va pre- participarea de onoare a 2 experţi ropei, Centrul Europe Direct Mara- zenta un stat membru UE într-un din cadrul Biroului Parlamentu- mureş, în cooperare cu Millennium mod creativ, potrivit vârstei. lui European din România, care Business Center Baia Mare, Primă- au răspuns cu plăcere invitaţiei ria Baia Mare şi Consiliile Locale Dezbaterea „Uniunea Euro- adresate de Centrul Europe Di- Copii şi Tineri Baia Mare, organi- peană şi cetăţenii săi acţionează rect Maramureş. zează pe 7 mai 2010: împreună pentru a face faţă pro- Dna Lucinia Bal - Şeful Bi- Concursul pe teme europe- vocărilor prezentului” va constitui roului Parlamentului Euro- ne pentru tinerii maramure- un prilej pentru băimăreni să îşi ex- pean în România şi dna Crina şeni “Călător prin Europa” şi prime opiniile privind preocupările şi Mutu - expert, vor veni la Baia Dezbaterea “Priorităţile acţiunile Uniunii Europene care afec- Mare pentru a intra în dialog cu Uniunii Europene - Priorităţi tează viaţa cetăţenilor europeni, deci cei prezenţi la dezbatere şi pentru ale maramureşenilor”. şi a noastră, a maramureşenilor. a discuta despre teme europene Elevii consilieri din CLCT vor importante, care ne preocupă în Concursul „Călător prin Eu- pregăti eseuri pe teme europe- viaţa de zi-cu-zi. ropa” se adresează elevilor din ne de interes: biodiversitate şi clasele VII-XI, din şcoli şi licee schimbări climatice, cetăţenie Mai multe informaţii despre din judeţul Maramureş. La con- europeană, provocări sociale în evenimentele din 7 mai 2010, curs s-au înscris 26 echipe cu UE, care să constituie o bază de găsiţi pe site-ul nostru: elevi din Consiliile Locale pentru dialog. Ca şi anul trecut, la eve- http://europedirect.cdimm.org/ Copii şi Tineri Baia mare, precum nimente sunt invitaţi şi oficialităţi informatii-utile/evenimente şi din şcoli şi licee din Baia Mare, locale, cetăţeni din Consiliul de Sighetu Marmaţiei, Coaş - jude- Onoare Baia Mare, jurnalişti. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. Gala Multiplicatorilor de Informaţie Europeană din Transilvania de Nord, ediţia a 3a Ediţia a 3-a a Galei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană Transilvania de Nord se va desfăşu- ra pe 14 mai 2010, la Cluj-Napoca, organizator fiind Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord, în parteneriat cu Centrul Europe Direct Bistriţa şi Centrul Europe Direct Maramureş, ca membri ai Reţelei Europe Direct România. În competiţie se pot înscrie Premiile vor fi acordate pe 9. Cel mai activ multiplicator autorităţi publice locale, asociaţii 11 secţiuni: de informaţie europeană din me- sau fundaţii, firme, universităţi, 1. Cel mai eficient parteneriat diul de afaceri; şcoli, biblioteci, organisme in- în domeniul comunicării europene; 10. Cel mai activ VIP din Tran- termediare, reţele de informare, 2. Cel mai inovativ produs de silvania de Nord în domeniul co- grupuri de iniţiativă, bănci, sindi- comunicare europeană; municării europene; cate, mass-media, persoane fizi- 3. Cel mai activ multiplicator 11. Multiplicatorul anului 2009. ce, alţi vectori de informare activi de informaţie europeană din soci- din Regiunea Nord-Vest (judeţele etatea civilă; Centrul Europe Direct Mara- Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Ma- 4. Cel mai activ multiplicator mureş invită toate organizaţiile şi ramureş, Satu Mare, Sălaj) ai că- de informaţie europeană din ad- instituţiile din judeţul Maramureş ror proiecte au fost finalizate în ministraţia publică; care derulează proiecte europene cursul anului 2009, indiferent de 5. Cel mai activ multiplicator de să se înscrie pentru una din cele perioada de iniţiere. informaţie europeană voluntar; 11 secţiuni ale Galei. 6. Cel mai activ multiplicator de in- Proiectele înscrise în competi- formaţie europeană din mass-media; Pentru înscrieri şi informa- ţia pentru premiile Galei trebuie 7. Cel mai activ multiplicator ţii suplimentare vă puteţi adresa să conţină o componentă relevan- de informaţie europeană din me- direct la Centrul regional Europe tă de comunicare pe teme euro- diul cultural; Direct Transilvania de Nord: pene şi să aibă rezultate cuantifi- 8. Cel mai activ multiplicator http://europedirect.nord-vest.ro/de- cabile şi demonstrabile. de informaţie europeană din me- taliu.aspx?t=evenimente&eID=212 diul academic; Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/informatii-utile/publicatii Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mihai PĂTRAŞCU

×