Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.5_2011-ed maramures

551 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.5_2011-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVII, Nr. 5/ Mai 2011 “Dna sau Dl IMM”: îNtreprINDerIle MIcI vor avea propriul ambasador în fiecare stat membru Ue Proaspăt numiții Dna sau Dl IMM vor apăra interesele întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). În prin- cipal, aceștia vor verifica aplicarea corectă a legislației UE privind IMM-urile și se vor asigura că politicile la nivel național, regional și local sunt favorabile întreprinderilor. Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, a inaugurat o nouă rețea de ambasadori ai IMM- urilor în statele membre la conferința SBA (Small Business Act/ Actul pentru Micii Întreprinzători) intitu- lată „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desfășurată la Budapesta. În timp ce IMM-urile sunt afectate de politici elaborate în diferite departamente ale administrației, pornind de la cele care se ocupă de impozitare, la cele responsabile de situația financiară, sau de la cele care au ca sarcină reglementarea, la cele care se ocupă de educație, ambasadorii IMM-urilor vor sprijini micile întreprinderi să se concentreze asupra principalei lor misiuni, aceea de a prospera și de a crea locuri de muncă. Cele 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii Statele membre au adoptat și ele măsuri simi- din Europa constituie sufletul economiei și societății lare. Ele au redus costurile și durata înființării unei europene, reprezentând 98% din întreprinderi și societăți de la 12 zile și 485 EUR în 2007, la 7 zile și două treimi din totalul ocupării forței de muncă în 399 EUR în 2010, au îmbunătățit accesul IMM-urilor la domeniul privat. credite și au lansat mecanisme de internaționalizare. Rămân însă multe de făcut. SBA (Small Business Act/ Actul pentru Micii În- Proaspăt numiții ambasadori ai IMM-urilor sunt treprinzători) este politica elaborată de Comisia Eu- așteptați să se concentreze asupra acțiunilor la nivel ropeană pentru IMM-uri, care are drept obiectiv să național și să le accelereze. facă Europa mai favorabilă întreprinderilor și să încu- rajeze oamenii să își deschidă propriile afaceri. Pe vi- Conferința „Mobilizarea IMM-urilor pentru vi- itor, noii Dna sau Dl IMM se vor întâlni cu organizații itorul Europei” a fost organizată în cooperare cu reprezentative pentru IMM-uri la nivelul UE în cadrul Președinția Ungară a UE și a beneficiat de par- Grupului Consultativ SBA. Acest proces face parte ticiparea reprezentanților micilor întreprinderi, din noul tip de guvernanță la care se face referire în organizațiilor patronale și administrațiilor publice în- reexaminarea recentă a SBA. Acest nou sistem va sărcinate cu misiunea de a coordona politica în do- asigura o monitorizare mai aprofundată și o acțiune meniul IMM-urilor. coordonată în sprijinul IMM-urilor. „Small Business Act” pentru Europa: SBA a contribuit deja la reducerea reglementă- http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/ rilor. A asigurat, până acum, finanțare pentru peste small-business-act/index_en.htm 110.000 de IMM-uri din cele 200.000 planificate să beneficieze de garanții de împrumut bancar pen- Lista ambasadorilor naționali ai IMM-urilor: tru IMM-uri și mecanisme de capital de risc până în http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/ 2012. A propus soluții favorabile micilor întreprinderi small-business-act/sme-envoy/national-sme-en- la probleme precum plățile întârziate sau accesul la voys/index_en.htm procedurile de achiziții publice.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România comisia europeană vizează adoptarea unor reguli stricte pentru prevenirea fraudării banilor contribuabililor Într-un document de politică adoptat în luna mai, Comisia Europeană pre- zintă o serie de măsuri care permit procurorilor și judecătorilor din întreaga UE să lupte într-un mod mai eficace împotriva fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Comisia intenționează să consolideze dreptul penal material, clarificând definițiile unor infracțiuni precum deturnarea de fonduri sau abuzul de putere și să sporească capacitățile Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și ale Eurojust (organismul UE de cooperare judiciară). UE va examina, de asemenea, modul în care un parchet european specializat ar putea aplica norme comune privind infracțiunile de fraudă și alte infracțiuni în care sunt implicate fonduri ale UE. Aceste măsuri vor fi posibile întrucât, prin adoptarea Tratatului de la Lisabona, capacitatea UE de a lupta împotriva fraudei a fost consolidată, prevăzându-se competența Uniunii de a legifera în domeniul dreptului penal. Noi instrumente de combatere a infrac- în mare măsură de la un stat membru la altul și ar trebui să ționalității împotriva intereselor financiare fie clarificate prin intermediul unor inițiative de drept penal ale UE dispune în prezent de instrumen- privind protecția intereselor financiare; tele juridice necesare pentru a-și asuma - consolidarea rolului organismelor la nivel european: această provocare. atât OLAF, în prezent în curs de reformare (IP/11/321 și MEMO/11/376), cât și Eurojust trebuie consolidate în con- Tratatele UE prevăd modalități utile de tinuare pentru a-și desfășura mai eficient anchetele (SPE- protejare a intereselor financiare ale UE, ECH/11/201); cum ar fi stabilirea de noi norme minime în materie de legislație penală (articolul 83 - UE va studia modul în care un parchet european spe- din TFUE) sau noile competențe de inves- cializat ar putea aplica norme comune privind infracțiunile tigare pentru Eurojust, organismul UE de de fraudă și alte infracțiuni împotriva intereselor financiare cooperare judiciară (articolul 85 din TFUE) ale UE (SPEECH/10/89). și posibilitatea instituirii unui parchet eu- ropean pentru combaterea infracțiunilor Acţiune juridică insuficientă care aduc atingere intereselor financiare Existența unor sisteme juridice foarte variate în Europa ale UE (articolul 86 din TFUE). face ca protejarea intereselor financiare ale UE să devină o provocare deosebită. Comunicarea Comisiei prevede mai Actele de fraudă și de corupție în care sunt implicate multe domenii în care legislația penală fonduri ale UE la nivel național se pot manifesta sub di- ar putea fi îmbunătățită pentru a proteja verse forme. Autorii infracțiunilor pot obține fonduri UE în mai bine interesele financiare ale UE: cadrul proiectelor din agricultură, cercetare, educație sau - proceduri mai stricte: Comisia va fa- infrastructură. De asemenea, aceștia pot încerca să influ- cilita lupta procurorilor și judecătorilor ențeze funcționarii publici prin acte de corupție. din UE împotriva autorilor infracțiunilor Serviciile de poliție, procurorii și judecătorii din statele de fraudă prin extinderea schimburilor membre ale UE decid, întemeindu-se pe propriile norme de informații între diferiții actori, inclu- naționale, dacă să intervină pentru a proteja finanțele UE siv serviciile de poliție, serviciile vamale, și cum să facă acest lucru. autoritățile fiscale, autoritățile judiciare și Ca urmare, rata condamnărilor în cauzele care implică alte autorități competente; este planifica- infracțiuni împotriva bugetului UE variază considerabil în tă adoptarea unei noi propuneri privind UE, de la 14% la 80%. Împreună cu OLAF și Eurojust, or- asistența administrativă reciprocă pentru ganele naționale de cercetare, procurorii și judecătorii de- protejarea intereselor financiare ale UE; pun deja eforturi în vederea combaterii acestor infracțiuni. Cu toate acestea, se confruntă cu unele obstacole juri- - consolidarea dreptului penal material: dice și practice semnificative. Comisia consideră că actualele definiții ale infracțiunilor relevante, cum ar fi deturna- http://ec.europa.eu/romania/news/fraudare_contribu- rea de fonduri sau abuzul de putere variază abili260511_ro.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞtIrI eUropeNe • Hărţi online cu principalele surse difuze de delele industriale și indicațiile geografice, precum poluare atmosferică și drepturile de autor și drepturile legate de co- Registrul european are ca scop să-i ajute pe eu- pyright (pentru artiștii interpreți, producători și ropeni să se implice activ în luarea deciziilor refe- societățile de radiodifuziune), datează de secole ritoare la mediu. întregi. Adesea, chiar fără să observăm, ne afectează Noile hărți online publicate de Comisia Europea- viața cotidiană: ele protejează tehnologia pe care nă și de Agenția Europeană de Mediu, în strânsă o utilizăm (automobilele, telefoanele mobile, tre- cooperare cu Centrul Comun de Cercetare (servi- nurile), alimentele pe care le consumăm, muzica ciul științific intern al Comisiei), permit pentru pri- pe care o ascultăm sau filmele pe care le vedem. ma dată cetățenilor să localizeze principalele surse În ultimii ani, însă, schimbările tehnologice și, difuze de poluare atmosferică, precum transportu- în special, importanța tot mai mare a activităților rile și aviația. online au schimbat complet lumea în care Noul set de 32 de hărți indică locurile în care se funcționează drepturile de proprietate intelectu- emit anumiți poluanți, cum ar fi oxizii de azot și ală. În combinația actuală, normele europene și pulberile în suspensie și completează datele exis- cele naționale nu mai sunt adaptate și trebuie mo- tente cu privire la emisiile generate de instalații dernizate. industriale individuale, disponibile în Registrul Eu- Acesta este motivul pentru care Comisia a ropean al Poluanților Emiși și Transferați (EPRTR). adoptat o strategie cuprinzătoare prin care să re- structureze cadrul legal de funcționare a DPI. Ce arată hărțile? Deși datele privind calitatea aerului sunt puse la Brevetele: Comisia a prezentat deja propu- dispoziția publicului atât de furnizorii de date eu- neri, în luna aprilie, pentru protecția unitară a bre- ropeni, cât și de cei naționali, aceste date nu oferă vetelor în cadrul cooperării consolidate (a se vedea informații cu privire la diversele surse de poluare. IP/11/470). Între timp, se va lucra în continuare la Experții în calitatea aerului pot utiliza datele propuneri referitoare la crearea unui tribunal unifi- în cadrul activității de modelare, analizând astfel cat și specializat în materie de brevete pentru bre- consecințele emisiilor locale asupra mediului. vetele europene clasice și pentru cele viitoare, cu Hărțile referitoare la distribuția spațială indică, efect unitar. Acest lucru ar reduce foarte mult cos- de exemplu, existența unor mari focare de emi- turile aferente litigiilor și timpul afectat soluționării sii de amoniac (NH3) provenind din agricultură pe litigiilor legate de brevete și va spori securitatea valea râului PO (Italia), în Bretania (Franța) și în juridică pentru întreprinderi. țările Benelux. Nivelurile ridicate ale emisiilor de amoniac sunt Mărcile: Cu toa- nocive pentru mediu, contribuind la acidificarea și te că înregistrarea la eutrofizarea solului și a apelor dulci. mărcilor comerci- De asemenea, hărțile indică nivelurile emisiilor ale în UE a fost ar- de NOX și de PM10 generate de transportul rutier monizată în statele în marile zone urbane și de-a lungul principalelor membre de aproape rețele rutiere. În orașe, transportul rutier, în spe- 20 de ani, iar mar- cial, contribuie semnificativ la creșterea nivelurilor ca comunitară a fost de PM10 în aerul pe care-l respirăm. stabilită în urmă Pentru a consulta hărțile, accesați pagina cu 15 ani, este din web: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir. ce în ce mai multă aspx nevoie de sisteme de înregistrare mai • comisia stabilește un model pentru drep- raționalizate, mai eficace și mai coerente. turile de proprietate intelectuală în sco- Comisia intenționează să prezinte, în 2011, pul stimulării creativităţii și inovării propuneri de modernizare a sistemului mărcilor la Drepturile de proprietate intelectuală (DPI), nivel UE și național și de adaptare a acestuia la era care cuprind brevetele, mărcile, desenele și mo- internetului.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. Indicații geografice (IG): IG consolidează le- orfane” (opere precum cărțile sau articole din ziaregătura dintre calitatea unui produs și originea sa ori reviste încă protejate de drepturi de autor, însăgeografică. ale căror deținători de drepturi sunt necunoscuți Cu toate acestea, nu există în prezent niciun sau nu pot fi localizați pentru a se obține permi-sistem disponibil la nivel UE pentru protejarea siunea de difuzare) – a se vedea MEMO/11/333.produselor de altă natură decât cele agricole, Totodată, Comisia așteaptă cu interes încheiereaprecum marmura de Carrara sau cuțitele Solin- unui memorandum de înțelegere între biblioteci,gen, fapt care favorizează existența unor condiții editori, autori și organismele de gestiune colectivăconcurențiale neechitabile în cadrul pieței unice. în scopul de a facilita găsirea unor soluții pentru De aceea, Comisia va efectua o analiză apro- acordarea de licențe pentru digitizare și de a punefundată a cadrului legal existent în statele mem- la dispoziția publicului cărțile în afara circuituluibre, precum și a impactului economic pe care l-ar comercial.putea avea protecția IG ale produselor de altă na-tură decât cele agricole în 2011 și 2012. În funcție • cum avantajează noile norme din secto-de rezultatul evaluării impactului, acestea ar putea rul telecomunicaţii cetăţenii și întreprin-fi urmate de propuneri legislative. derile din europa? De la 25 mai 2011, europenii vor beneficia de Acordarea de licențe multiteritoriale pen- noi drepturi și servicii în materie de telefonie fixătru drepturi de autor: Deși domeniul de aplica- și mobilă și internet. Până la această dată trebuiere material al drepturilor de autor a fost în mare transpuse în legislația națională noile norme aleparte armonizat, drepturile se acordă încă în re- UE în domeniul telecomunicațiilor, destinate săgim național. În perspectiva pieței unice digitale, asigure creșterea competitivității sectorului tele-raționalizarea acordării de licențe pentru drepturi comunicațiilor și îmbunătățirea serviciilor pentrude autor și a distribuirii veniturilor este una dintre clienți.provocările majore care trebuie abordate. Printre acestea se numără dreptul consumato- În cea de-a doua jumătate a anului 2011, Co- rilor de a schimba operatorul de telecomunicațiimisia va prezenta o propunere de creare a unui într-o singură zi, fără a-și schimba numărul decadru legal pentru gestionarea colectivă multiteri- telefon, dreptul la mai multă claritate în ceea cetorială eficientă a drepturilor de autor, în special în privește serviciile oferite clienților și o mai bunădomeniul muzicii. Propunerea va institui totodată protecție a datelor cu caracter personal înregistra-norme comune privind guvernanța transparentă și te online.o distribuire transparentă a veniturilor. În a douajumătate a anului 2011, Comisia va iniția și o con- Recomandarea Comisiei prin care se indică au-sultare pe diverse teme legate de distribuirea on- torităților naționale de reglementare în domeniulline a operelor audiovizuale. telecomunicațiilor modul în care acestea trebuie să reglementeze accesul competitiv al terților la Bibliotecile digitale: Crearea bibliotecilor digi- rețelele de fibră optică ultrarapide (cunoscute șitale europene care să conserve și să răspândească sub denumirea de rețele de „acces de generațiebogatul patrimoniu cultural și intelectual al Euro- următoare”- NGA) (a se vedea MEMO/10/424) apei este un factor cheie în dezvoltarea unei econo- fost adoptată recent pe baza unor noi elementemii bazate pe cunoaștere. Pentru a facilita atinge- din normele actualizate în domeniul telecomuni-rea acestui scop, Comisia prezintă și o propunere cațiilor.legislativă care va permite digitizarea și punerea http://ec.europa.eu/romania/news/230511_la dispoziția tuturor online a așa-numitelor „opere norme_noi_telecom_ro.htm Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×