Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.4_2011-ed maramures

418 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.4_2011-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVII, Nr. 4/ Aprilie 2011 măsurI peNtru o ecoNomIe europeANă mAI puterNIcă Uniunea Europeană are în vedere 12 măsuri prioritare menite să determine o mai bună funcţionare a pieţei unice, în beneficiul consumatorilor, lucrătorilor şi întreprinderilor. În ultimele două decenii, integrarea economică matorii întâmpină probleme după ce au achiziţionat din ce în ce mai accelerată a fost unul dintre prin- produse sau servicii în altă ţară din UE, inclusiv pe cipalii factori care au generat creştere economică şi internet; locuri de muncă în UE. 5. vor fi introduse norme aplicabile la nivel euro- pean pentru sectorul serviciilor; Cu toate acestea, economia UE nu a exploatat 6. va fi îmbunătăţită infrastructura din energie, suficient oportunităţile care au apărut odată cu eli- transport şi comunicaţii, prin identificarea reţelelor minarea barierelor. strategice în care se poate investi; Comisia a identificat 12 măsuri prioritare prin care poate fi îmbunătăţită mobilitatea lucrătorilor şi 7. pentru a stimula utilizarea internetului de către a întreprinderilor. Mai exact, este vorba despre mă- populaţie, întreprinderi şi administraţiile publice, va suri de stimulare a creşterii economice şi a ocupării fi legiferată recunoaşterea reciprocă a metodelor de forţei de muncă prin simplificarea condiţiilor în care identificare şi autentificare electronică; persoanele, mărfurile, serviciile şi capitalurile pot 8. va fi încurajat antreprenoriatul social prin dezvol- circula liber în UE. tarea fondurilor de investiţii pentru companii care au obiective sociale, etice şi ecologice; O piaţă mai integrată va ajuta, de asemenea, sta- 9. vor fi ajustate taxele din industria energetică, în tele membre să facă faţă provocărilor sociale şi eco- vederea îndeplinirii obiectivelor climatice şi energe- nomice actuale şi să îşi revină mai rapid după criza tice ale UE; financiară mondială. 10. vor fi consolidate normele aplicabile lucrătorilor detaşaţi de către companiile lor în alt stat membru; priorităţile sunt următoarele: 11. vor fi simplificate normele contabile aplicabile 1. fondurilor de capital de risc li se va permite să întreprinderilor şi va fi redusă birocraţia, mai ales investească în orice stat membru şi astfel întreprin- pentru întreprinderile mici; derile mici şi mijlocii vor putea să acceseze mai uşor sursele de finanţare; 12. vor fi simplificate condiţiile în care firmele mici pot concura pentru obţinerea unor contracte de 2. legislaţia va fi revizuită în aşa fel încât calificările achiziţii publice în alte state membre. profesionale să fie recunoscute în toată Uniunea Eu- ropeană, ceea ce va conduce la simplificarea condi- Pe baza priorităţilor menţionate, se vor lua mă- ţiilor de angajare în altă ţară; suri adecvate în următorii doi ani. Comisia a înaintat 3. va fi creat un brevet european unic pentru pro- deja propuneri privind brevetul european şi impozi- prietatea intelectuală şi invenţii, costurile şi formali- tarea energiei. tăţile administrative fiind astfel reduse; 4. vor fi stabilite proceduri de soluţionare a litigiilor Actul privind piaţa unică: http://ec.europa.eu/ în afara instanţelor, pentru situaţiile în care consu- internal_market/smact/index_ro.htmFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România pentru a impulsiona cercetarea şi inovarea, comIsIA propuNe protecţIA uNItAră A breVetelor Comisia Europeană supune examinării, ca parte a Actului privind piaţa unică care cuprinde cele 12 mă- suri prezentate anterior, un pachet cu două propuneri legislative care vor reduce substanţial – cu până la 80% – costul brevetelor în Europa, ceea ce va permite oricărei societăţi sau persoane să îşi protejeze inven- ţiile prin intermediul unui brevet european unic care este valabil în 25 de state membre. Regulamentele propuse prevăd termenii şi condiţiile pentru obţinerea protecţiei unitare brevetelor, efec- tele juridice ale acesteia şi dispoziţiile aplicabile traducerii. Proiectele de regulamente vor fi transmise acum Consiliului şi Parlamentului European pentru a fi exami- nate. Comisia speră că Spania şi Italia, care nu se numără încă printre participanţi, se vor alătura cooperării consolidate. Protecţia unitară a brevetelor În sensul propunerilor actuale, cos- situaţia actuală în materie de bre- tul unui brevet european cu valabilitate vete în europa unitară în 25 de state membre va fi de 680 EUR, după o etapă de tranziţie în Actualul sistem european de brevetare care costurile nu ar depăşi încă suma de este foarte costisitor şi complex, în spe- 2.500 EUR. cial în etapa care urmează acordării unui brevet. Este larg recunoscut că aceasta Comisia propune următoarele: reprezintă un obstacol în calea inovării în • Titularii de brevete europene pot depune cereri pe lângă Europa. OEB pentru obţinerea protecţiei unitare a brevetelor valabile oficiul european pentru brevete pe teritoriul a 25 de state membre. Brevetele vor garanta ace- (oeb) – un organism al Organizaţiei Eu- laşi nivel de protecţie a invenţiilor lor în toate cele 25 de ţări. ropene de Brevete, organizaţie intergu- vernamentală compusă din 38 de ţări (UE • Cererile de brevete pot fi prezentate în orice limbă; to- 27 + alte 11 ţări europene) – examinează tuşi, pe baza procedurilor de lucru existente, EBO va conti- cererile de brevete şi este responsabil de nua să analizeze cererile şi să acorde brevetele în engleză, acordarea brevetelor europene dacă sunt franceză sau germană (limbile oficiale ale EBO). îndeplinite condiţiile necesare. Pentru solicitanţii care locuiesc în UE şi îşi depun cererea Însă, pentru ca brevetul acordat să fie în altă limbă decât cele trei limbi oficiale ale EBO, se va valabil într-un stat membru, inventatorul compensa costul traducerii în una dintre limbile oficiale ale trebuie să solicite validarea acestuia la ni- EBO. În sfârşit, după acordarea brevetului, cererile de bre- vel naţional în fiecare ţară în care se ur- vet, care definesc domeniul de aplicare al protecţiei, trebuie măreşte protecţia brevetelor. traduse în celelalte două limbi oficiale ale EBO. Acest proces presupune costuri ad- ministrative şi de traducere considerabi- • Pentru o perioadă de tranziţie de maximum 12 ani, va fi le care ajung la aproximativ 32.000 EUR necesar ca brevetele europene cu valabilitate unitară care atunci când se urmăreşte protecţia breve- au fost acordate în franceză sau în germană să fie traduse telor în UE-27, sumă din care 23.000 EUR în engleză. Brevetele acordate în engleză vor trebui traduse reprezintă numai tarifele de traducere. În în altă limbă oficială a UE. comparaţie, un brevet în SUA costă în me- Aceste traduceri vor fi necesare până când va deveni dis- die 1.850 EUR. ponibilă traducerea automată de calitate superioară pentru a garanta accesibilitatea informaţiilor conţinute în brevete. Mai mult, pentru păstrarea valabilită- Traducerile suplimentare din perioada de tranziţie vor con- ţii brevetelor este necesar să se plătească tribui în mod direct la dezvoltarea unui sistem de traducere anual taxe de prelungire în fiecare ţară, automată de calitate superioară. iar un transfer al brevetului sau un acord de licenţă pentru folosirea invenţiei bre- Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/inter- vetate trebuie înregistrate în acelaşi mod. nal_market/indprop/patent/index_en.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞtIrI europeNe • comisia revizuieşte codul de conduită al Numărul înregistrărilor de nume de domenii „.eu” comisarilor a crescut în fiecare an de la introducerea acestuia, Codul de conduită actual este deja unul dintre ajungând în prezent la aproximativ 3,5 milioane, cele mai riguroase asemenea documente destina- ceea ce îl plasează pe locul al 9-lea în topul celor te funcţionarilor publici. mai populare domenii de prim nivel din lume. Noua revizuire a Codului de conduită urmează Un nume de domeniu „.eu” este recunoscut mai multor studii efectuate recent de către Comi- imediat de potenţialii clienţi, care ar putea să nu sia Europeană şi Parlamentul European, precum aibă încredere într-o societate cu un nume de do- şi de OCDE (Post-Funcţie Publică – Bune practici meniu naţional pe care nu-l cunosc. pentru prevenirea conflictelor de interes, 2010). Exemple de IMM-uri ce deţin un nume de do- Studiile menţionate au furnizat o serie de reco- meniu „.eu”: mandări utile cu scopul de a spori exhaustivitatea • multe întreprinderi mici din regiunea italia- şi eficienţa Codului de conduită al Comisiei, aces- nă Toscana; tea fiind reflectate în următoarele modificări: • o întreprindere din Lituania care se ocupă cu • norme mai clare privind activităţile politice, in- instalarea de bazine de înot; clusiv în ce priveşte participarea comisarilor în • o întreprindere din Marea Britanie care se campanii electorale; ocupă cu promovarea de evenimente; • un magazin de articole de îmbrăcăminte • norme mai stricte cu privire la activităţile desfă- pentru copii din Olanda. şurate după încheierea mandatului, inclusiv orien- tări privind criteriile de evaluare aplicate de Comi- Statisticile actualizate în timp real privind tetul Ad-hoc pe Probleme de Etică, şi extinderea domeniile „.eu” sunt disponibile pe pagina: obligaţiei de notificare a activităţilor desfăşurate http://www.eurid.eu/ro/despre/fapte-cifre/statistici după încheierea mandatului de la 12 la 18 luni; • revizuirea anuală a declaraţiilor de interese; • comisia evaluează directiva privind păs- • introducerea unei proceduri clare privind abor- trarea datelor din telecomunicaţii darea oricărui risc potenţial de conflict de interese Comisia Europeană a adoptat un raport de eva- în timpul mandatului; luare a Directivei privind păstrarea datelor, care • norme mai clare privind cadourile şi ospitalitatea; prezintă învăţămintele reţinute de la adoptarea di- • interdicţia ca soţii, partenerii şi membrii direcţi rectivei în 2006. Directiva a stabilit obligaţia păs- ai familiei să facă parte din personalul cabinetelor trării datelor ca răspuns la provocările urgente în membrilor Comisiei; materie de securitate, survenite în urma atacurilor teroriste de la Madrid, în 2004, şi Londra, în 2005. • consolidarea mandatului Comitetului Ad-hoc pe Probleme de Etică. Principalele constatări ale raportului: • Majoritatea statelor membre sunt de părere • Numele de domeniu internet „.eu” ajută că normele UE privind păstrarea datelor sunt în micile întreprinderi să devină mai vizibile continuare necesare pentru aplicarea legii, pen- pe piaţa unică tru protejarea victimelor şi pentru sistemele de Data de 7 aprilie 2011 marchează cea de-a cin- justiţie penală. cea aniversare a numelui de domeniu „.eu”, care a Utilizarea ajuns pe locul al 9-lea în topul domeniilor de prim datelor legate nivel de pe internet, pe locul al 5-lea în topul celor de numere de mai populare domenii naţionale de prim nivel din telefon, adrese lumea întreagă şi pe locul al 4-lea în Europa. IP sau identi- Deţinerea unui nume de domeniu „.eu” este be- ficatori de te- nefică îndeosebi pentru întreprinderile mici şi mij- lefoane mobile locii deoarece ajută la creşterea vizibilităţii lor pe drept instrumente de cercetare penală au dus la pieţele europene, conferindu-le o identitate pane- condamnări ale făptaşilor şi la achitări ale persoa- uropeană prin intermediul internetului. nelor nevinovate.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. • Există diferenţe între statele membre în ceea • reformarea cadrului de guvernanţă cor- ce priveşte modul de aplicare a păstrării date- porativă - consultare lor. De exemplu, perioadele de păstrare a da- UE doreşte să cunoască opiniile cetăţenilor cu telor variază între 6 luni şi 2 ani, în timp ce privire la ameliorarea modalităţilor de gestionare scopurile în care datele pot fi accesate şi utili- a întreprinderilor cotate la bursă şi de protecţie a zate, precum şi procedurile juridice de accesare acţionarilor. a acestora diferă în mod considerabil. Comisia a publicat o Carte verde pentru o con-• Dat fiind că directiva urmăreşte doar armo- sultare publică cu privire la reformele posibile. nizarea parţială a normelor naţionale, nu este Consiliile de administraţie surprinzător faptul că nu există o abordare co- Cetăţenii sunt întrebaţi dacă este necesar ca în- mună în acest domeniu. treprinderile să numească în funcţiile de conducere Cu toate acestea, faptul că nivelul general de persoane cât mai diverse - mai multe femei, per-armonizare este scăzut poate crea dificultăţi pre- soane provenind din diverse medii profesionale, de statorilor de servicii de telecomunicaţii şi, în spe- naţionalităţi diferite şi având competenţe variate.cial, a operatorilor de amploare redusă. Operatorii De asemenea, Comisia abordează şi modul în sunt rambursaţi în mod diferit în UE pentru costu- care funcţionează consiliile şi timpul consacrat de rile de păstrare a datelor şi de acordare a accesu- membrii acestora supravegherii intereselor acţio-lui la acestea. Comisia va analiza modalităţile în narilor. Gestionarea riscurilor şi salarizarea direc-care se poate oferi o rambursare mai consecventă torilor sunt, de asemenea, aduse în discuţie.a acestor costuri. Participarea acţionarilor• Păstrarea datelor reprezintă o limitare sem- Prin intermediul acestei consultări, Comisia do- nificativă a dreptului la viaţă privată. reşte să identifice modalităţile prin care conduce- Deşi nu există exemple concrete de încălcări rea ar putea fi determinată să acorde o mai mare grave ale dreptului la viaţă privată, riscurile de pe- importanţă obţinerii de venituri durabile şi perfor-riclitare a securităţii datelor vor persista dacă nu manţei pe termen lung, în loc să se concentreze sunt instituite garanţii suplimentare. Prin urmare, numai pe profituri pe termen scurt.Comisia va avea în vedere instituirea unor regle- De asemenea, acţionarii minoritari ar urma sămentări mai stricte în ceea ce priveşte stocarea, beneficieze de o protecţie mai bună.accesarea şi utilizarea datelor păstrate. Monitorizare şi punere în aplicare Etapele următoare Dacă întreprinderile din UE cotate la bursă nu repectă recomandările naţionale privind guver- Pe baza acestei evaluări, Comisia va pregăti o nanţa corporativă, acestea sunt obligate să se jus-propunere de modificare a directivei. În urmă- tifice prin declaraţii anuale.toarele luni, Comisia va organiza consultări cu Această Carte verde propune ca astfel de dis-autorităţile de aplicare a legii, cu sistemul judici- poziţii să devină obligatorii şi să facă obiectul unorar, cu autorităţile de protecţie a datelor, cu sec- reguli mai stricte şi mai detaliate, organismele na-torul industrial şi cu societatea civilă cu privire la ţionale de monitorizare urmând, de asemenea, săopţiunile pentru viitorul cadru juridic. aibă un rol mai important. Rezultatele consultării vor sta la baza unei ana-lize de impact pentru viitoarea propunere. Următoarele etape. Consultarea se încheie la 22 iulie 2011. Opiniile pot fi transmise la: http:// ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/ corporate-governance-framework_en.htm Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×