Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.12_2012-ed_maramures

444 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.12_2012-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 12/ Decembrie 2012 LOCURI DE MUNCĂ ŞI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU TINERI Comisia Europeană a propus măsuri care să ajute statele membre să lup- te contra nivelurilor inacceptabile ale șomajului și ale excluziunii sociale în rândul tinerilor, permițându-le acestora accesul la oferte de locuri de muncă, la educație și la formare. Circa 7,5 milioane de tineri cu vârsta între 15 şi 24 de ani nu lucrează şi nu urmează studii sau cursuri de formare profesională. În contextul crizei economice actuale, locurile de muncă sunt din ce în ce mai greu de obţinut. Aproximativ 1 din 5 tineri nu are loc de muncă, iar în Grecia şi Spania rapor- tul depăşeşte 1 din 2. Conform solicitării Consiliului European și a Par- Pentru a facilita trecerea de la școală la mun- lamentului European, pachetul de măsuri al Comi- că, pachetul de măsuri prevede totodată lansarea siei pentru încadrarea în muncă a tinerilor include unei consultări a partenerilor sociali europeni o propunere de recomandare adresată state- privind un cadru de calitate pentru stagii, ast- lor membre privind introducerea „garanției fel încât să li se ofere tinerilor posibilitatea de a pentru tineri”. dobândi o experiență profesională de calitate în Prin aceasta se garantează că toți tinerii până condiții de siguranță. în 25 de ani, în termen de patru luni de la În plus, este anunțată o Alianță europeană ieșirea din sistemul de educație formală sau pentru ucenicii, vizând îmbunătățirea calității și de la momentul pierderii locului de muncă, a ofertei de locuri de ucenicie prin multiplicarea beneficiază de: programelor de ucenicie de succes în toate statele - o ofertă de muncă de calitate, membre; totodată, sunt prezentate modalități de - un program de formare continuă, reducere a obstacolelor în calea mobilității tinerilor. - o ofertă de ucenicie sau de un stagiu. Comisia va sprijini statele membre prin finanțare din partea UE, prin promovarea schimburilor de Propunerea de recomandare îndeamnă statele bune practici între statele membre, prin monito- membre: rizarea implementării garanțiilor pentru tineri în - să stabilească parteneriate solide cu părțile cadrul semestrului european și prin campanii de interesate, sensibilizare. - să se asigure că serviciile de ocupare a forței de muncă și alți parteneri care oferă sprijin tineri- Comisia utilizează și alte instrumente de politică lor intervin într-un stadiu timpuriu, pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, cum - să ia măsuri de susținere pentru a permite ar fi recomandările specifice pentru fiecare țară. integrarea forței de muncă, În iulie 2012, aproape toate statele mem- - să utilizeze pe deplin Fondul social european bre ale UE au primit recomandări care vizează și alte fonduri structurale în acest scop, îmbunătățirea situației tinerilor. - să evalueze și să îmbunătățească permanent programele de garantare pentru tineri și să le im- Recomandarea pentru România: http://register. plementeze rapid. consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11270.en12.pdfFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Măsuri mai dure pentru combaterea evaziunii fiscale în UE Aproximativ o mie de miliarde de euro se pierd anual în UE prin evaziune şi fraudă fiscală. Un nou plan de acţiune încurajează guvernele europene să promoveze măsuri co- mune împotriva companiilor şi a persoanelor care se sus- trag de la plata impozitelor. Planul de acţiune pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale prevede măsuri pe termen scurt, mediu şi lung me- nite să soluţioneze problema şi să conducă la recuperarea banilor datoraţi. UE recomandă ca această campanie să înceapă cu acţi- uni împotriva paradisurilor fiscale şi a lacunelor juridice pe care unele companii le folosesc pentru a evita plata taxelor. Ţările din UE au în prezent standarde variate cu Dacă ţările membre încearcă să abordeze pe cont privire la definirea paradisurilor fiscale şi, prin urma- propriu această problemă, există riscul ca întreprin- re, au metode diferite de acţiune. Aceasta înseamnă derile vizate să se stabilească pur şi simplu în altă că tranzacţiile care implică paradisuri fiscale se pot ţară cu o legislaţie mai permisivă. derula cel mai uşor prin intermediul ţărilor care au Este nevoie de o acţiune la nivelul UE pentru a legislaţia cea mai tolerantă. elimina lacunele juridice şi pentru a ne asigura că O abordare comună cu privire la detectarea nicio ţară nu suferă pierderi financiare pentru că a şi apoi combaterea paradisurilor fiscale i-ar acţionat singură. împiedica pe evazionişti să profite de diferen- Comisia Europeană ar urma să monitorizeze pu- ţele existente la nivelul sistemelor naţionale. nerea în aplicare a acestor recomandări şi să facă UE le recomandă statelor membre să întoc- presiuni asupra ţărilor care nu fac progrese sufici- mească o listă neagră a locurilor care pot re- ente. prezenta paradisuri fiscale. Planul va fi înaintat spre aprobarea Parlamentului Astfel s-ar transmite un semnal puternic, care ul- European şi a miniştrilor de finanţe din UE. terior ar putea fi urmat de o modificare a acordurilor Între timp, Comisia va mai elabora o serie de pro- fiscale aflate în prezent în vigoare. La rândul său, puneri de iniţiative suplimentare pentru combaterea acest lucru ar descuraja investitorii. evaziunii fiscale, cum ar fi: Pentru a preveni sustragerea companiilor • elaborarea unui cod al contribuabililor de la plata taxelor, ţările din UE ar trebui să • introducerea la nivelul UE a unui număr consolideze mai întâi convenţiile privind evita- de identificare fiscală rea dublei impuneri - datorită acestora, compani- • o revizuire a dispoziţiilor europene îm- ile active în mai multe ţări nu trebuie să plătească potriva abuzurilor impozite în fiecare dintre ele. Lacunele existente le permit unor companii să abuzeze de aceste conven- • elaborarea de orientări privind trasabili- ţii şi să nu plătească impozite deloc. tatea fluxurilor financiare. Această formă de evaziune fiscală, cunoscută şi sub denumirea de „planificare fiscală agresivă”, se Planul de acţiune pentru combaterea fra- înregistrează tot mai des, iar planul de acţiune re- udei şi evaziunii fiscale: http://ec.europa.eu/ comandă soluţionarea aspectelor tehnice şi juridice taxation_customs/resources/documents/taxation/ care o fac posibilă. tax_fraud_evasion/com_2012_722_ro.pdfProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Comerțul electronic: Când cumpărați jo- • O șansă pentru întreprinderile oneste: Comi- curi, cărți, materiale video sau muzică on- sia propune norme moderne de insolvență. line, fiți atenți la clauzele abuzive, averti- Întreprinderile afectate de criza economică vor zează UE. beneficia de un colac de salvare datorită unei pro- Comisia Europeană a publicat rezultatele unei puneri venite azi din partea Comisiei Europene verificări minuțioase la nivelul întregii UE a site- pentru modernizarea normelor europene privind urilor care vând jocuri, cărți, înregistrări video și insolvența transfrontalieră, oferind astfel o „a doua muzică ce pot fi descărcate pe calculatoare sau dis- șansă” întreprinderilor care sunt în mod normal pozitive mobile. Verificarea a arătat că peste 75% viabile. Comisia propune modernizarea normelor dintre aceste site-uri internet nu par a respecta existente în materie de insolvență transfrontalieră normele privind protecția consumatorilor. Acest lu- care datează din 2000. cru este și mai îngrijorător atunci când sunt vizați Noile norme nu vor mai fi axate asupra li- consumatorii vulnerabili, și anume copiii. chidării, ci vor adopta o nouă perspectivă Principalele probleme constatate: pentru a ajuta întreprinderile să depășească • Clauzele abuzive: clauzele contractuale trebuie dificultățile financiare, protejând, totodată, să fie clar indicate și echitabile. dreptul creditorilor de a-și recupera creanțele. Exemple clauze abuzive: În viitor, s-ar putea aplica reguli diferite pentru an- - declinarea răspunderii comerciantului în cazul treprenorii onești și pentru cazurile în care falimen- în care un element descărcat dăunează echipa- tul este fraudulos sau se datorează iresponsabilității mentului consumatorului, debitorului. În primul caz, o perioadă mai scurtă de - refuzarea consumatorilor de a exercita dreptul regularizare a pasivului în ceea ce privește datoriile și de a recurge la o cale de atac judiciară sau de alt restricțiile juridice care rezultă în urma falimentului ar tip, îi împiedicau să facă acest lucru sau le creau contribui la garantarea faptului că inițiativa antrepre- dificultăți în acest sens sau norială nu devine o „condamnare pe viață”, în eventu- alitatea în care întreprinderea intră în faliment. - încălcarea dreptului consumatorilor de a pri- mi un nou produs sau de a solicita rambursarea Mai multe informaţii: atunci când produsul descărcat nu funcționează; http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/ insolvency/index_en.htm • Dreptul de retragere: datorită naturii descăr- cărilor, consumatorul își pierde dreptul de a se • Adaptarea cererii la oferta de locuri de muncă. retrage din contract din momentul în care, cu acordul consumatorului, începe descărcarea (cu Pentru a răspunde nevoilor actuale, Comisia a alte cuvinte, produsul descărcat nu poate fi retur- propus o strategie care prevede adaptarea reţelei nat). Totuși, comercianții sunt obligați să informe- de ocupare a forţei de muncă (EURES) pentru ca ze consumatorii cu privire la acest fapt înaintea aceasta să vină mai uşor în sprijinul angajatorilor şi achiziționării. 141 de site-uri (42% dintre site-uri- al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă: le verificate) nu furnizau această informație; http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro • Lipsa informațiilor referitoare la identita- Reţeaua este formată din serviciile publice de tea și adresa comerciantului: comercianții sunt ocupare a forţei de muncă şi acoperă în prezent obligați să își precizeze pe site identitatea, adresa 40% din ofertele disponibile în 31 de ţări europe- poștală și adresa de e-mail, pentru a le permite ne. În plus, reţeaua găzduieşte o bază de date on- consumatorilor să îi contacteze dacă este necesar. line care include aproximativ 750.000 de CV-uri. 121 de site-uri (36%) nu afișau aceste informații În baza noii strategii, EURES se va extinde pen- esențiale. tru a oferi şi mai multe locuri de muncă, prin in- cluderea în reţea a agenţiilor private de ocupare a Mai multe informaţii: forţei de muncă. Acestea vor fi acreditate şi super- http://ec.europa.eu/romania/news/06122012_ vizate de birourile naţionale create de fiecare ţară comert_electronic_clauze_abuzive_ro.htm participantă.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• Programul ”Europa pentru cetățeni 2007-2013” * Acțiunea 2: “Societatea civilă activă în Europa” Acțiunile active din cadrul programului “Europa - Măsurile 1 și 2: Sprijin structural pentrupentru cetățeni” sunt sprijinite prin 2 tipuri de organizațiile de cercetare în domeniul politi-subvenții: subvenții pentru proiecte și subvenții cilor publice europene și pentru organizațiilede funcționare. societății civile la nivelul UE* Acțiunea 1: “Cetățeni activi pentru Europa” - Măsura 3: Sprijin pentru proiecte inițiate - Măsura 1: Infrățirea între orașe de organizații ale societății civile (subvenție • Măsura 1.1: Intruniri ale cetățenilor în con- pentru proiect) textul înfrățirii între orașe (subvenție pentru Subvenția poate fi calculată prin două metode diferite: proiect) - rate fixe/sume forfetare;Subvenția maximă: 25.000 EUR/proiect - buget bazat pe costuri reale. Subvenția solicitatăSubvenția minimă: 5.000 EUR/proiect. Calculul în acest caz nu poate depăși 70% din costurile eligibile.subvențiilor se bazează pe rate fixe/sume forfetare. Subvenția maximă: 150.000 EUR/proiectTermene limită: 1 februarie, 1 iunie, 1 septembrie. Subvenția minimă: 10.000 EUR/proiect Termene limită: 1 februarie. • Măsura 1.2: Rețele de orașe înfrățite (subvenție pentru proiect) Acțiunea 4: “Memoria europeană activă”Suma maximă: 150.000 EUR/proiect (subvenție pentru proiect)Suma minimă: 10.000 EUR/proiect. Calculul Subvenția poate fi calculată prin două metode diferite:subvențiilor se bazează pe rate fixe/sume forfetare. - rate fixe/sume forfetare;Termene limită: 1 februarie, 1 septembrie. - buget bazat pe costuri reale. Subvenția solicitată în acest caz nu poate depăși 70% din costurile eligibile. - Măsura 2: “Proiecte cetățenești” și “Mă- Subvenția maximă: 100.000 EUR/proiectsuri de sprijin” Subvenția minimă: 10.000 EUR/proiect • Măsura 2.1: Proiecte cetățenești (subvenție Termene limită: 1 iunie. pentru proiect)Subvenția acordată nu poate depăși 60% din suma Solicitanți eligibilitotală a costurilor eligibile ale proiectului. Programul este deschis tuturor promotorilorSubvenția minimă: 100.000 EUR/proiect stabiliți în una dintre țările participante la programSubvenția maximă: 250.000 EUR/proiect și care, în funcție de masură, sunt fie: • Măsura 2.2: Măsuri de sprijin (subvenție – organism public; pentru proiect) – organizație nonprofit cu statut juridic (perso-Subvenția nu poate depăși un nivel maxim de 80% nalitate juridică).din costurile eligibile ale acțiunii în cauză.Subvenția minimă: 30.000 EUR/proiect Mai multe informații despre ProgramulSubventia maximă: 100.000 EUR/proiect ”Europa penru cetățeni”: Termene limită pentru Măsurile 2.1 și 2.2: 1 iunie. http://www.europapentrucetateni.eu/ Echipa Fundației CDIMM Maramureș vă urează ”Sărbători Fericite”! Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×