Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.11_2012-ed_maramures

461 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.11_2012-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 11/ Noiembrie 2012 Creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă PRIORITĂŢILE UE pentru 2013 Comisia Europeană şi-a prezentat programul de lucru pe 2013, vizând în special revenirea UE la creşterea durabilă şi îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă. Comisia va prezenta, în cursul anului 2013 şi în prima parte a anului 2014, circa 50 de noi iniţiative. Acestea vor veni în completarea propunerilor aflate deja în lucru. Principala prioritate rămâne ieşirea din criza - energia, resursele şi mediul - aplicarea economică, alături de revenirea la creşterea unor politici de creştere durabilă, acoperirea ne- durabilă. cesităţilor energetice, formularea unui răspuns Pentru aceasta, se vor lua măsuri de stimulare corespunzător la problema schimbărilor climatice, a economiei, de reformare a sistemului financiar şi îmbunătăţirea calităţii aerului şi a gestionării de- de consolidare a uniunii. şeurilor. Noile propuneri vor viza: - construirea unui climat de siguranţă şi securitate în Europa – instituirea Parchetului - consolidarea stabilităţii, transparenţei şi a European, instituţie care ar urma să stopeze frau- protecţiei consumatorilor în sectorul financiar, în darea şi folosirea necorespunzătoare a fondurilor special pe baza proiectului privind o uniune eco- UE; combaterea traficului cu arme de foc; sporirea nomică şi monetară reală. beneficiilor cetăţeniei europene. - stimularea competitivităţii prin intermediul - promovarea intereselor şi a valorilor eu- pieţei unice şi al unei politici industriale coordo- ropene la nivel mondial, prin încheierea de noi nate; reducerea costurilor pentru întreprinderi în acorduri comerciale, prin acţiuni specifice de coo- domenii cum ar fi TVA-ul şi facturarea; încurajarea perare cu ţările învecinate şi prin consolidarea ro- parteneriatelor public-privat în domeniul cercetării. lului de lider pe care UE îl are în prezent în dome- niul ajutorului pentru dezvoltare. - îmbunătăţirea conexiunilor dintre diferi- tele zone ale Europei, prin liberalizarea reţelelor De asemenea, Comisia va urmări punerea în de enegie, stimularea investiţiilor în infrastructura aplicare a măsurilor deja adoptate. pentru internetul în bandă largă şi modernizarea transporturilor şi a logisticii. Instituţia va colabora îndeaproape cu Parla- mentul European şi parlamentele naţionale, cu li- - sprijin pentru şomeri, prin îmbunătăţirea derii statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă şi şi cu părţile interesate, pentru a le oferi cetăţenilor favorizarea incluziunii sociale. europeni rezultate concrete.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Norme simplificate privind evaluarea impactului proiectelor asupra mediului Comisia Europeană a prezentat pe 26 octombrie, noi propuneri pentru simplificarea legislației privind evaluările impactului asupra mediului. Propunerile vizează reducerea sarcinii administrative și facilitarea evaluării impactului potențial al pro- iectelor majore, fără a reduce eficacitatea măsurilor existente de protecție a mediului. Nivelurile actuale de protecție a mediului vor fi consolidate, iar întreprinderile ar trebui să dispună de un cadru de regle- mentare mai armonizat. Directiva EIA (privind evaluarea Proiectele adaptate în scopul reducerii impactul efectelor anumitor proiecte publice și lor asupra mediului și proiectele la scară mică cu private asupra mediului) a intrat în efecte locale ar trebui să fie aprobate cu mai mul- vigoare acum mai bine de 25 de ani. tă rapiditate, la un cost mai scăzut, astfel încât autoritățile să dispună de mai mult timp pentru a Obiectivul Directivei EIA este de a se concentra asupra evaluării proiectelor majore se asigura că proiectele susceptibile cu impacturi asupra mediului la scară largă. de a avea un efect semnificativ asu- pra mediului sunt evaluate în mod • Consolidarea normelor pentru a se asi- adecvat înainte de a fi aprobate. gura ameliorarea procesului decizional și Directiva asigură, de asemenea, pentru a se evita daunele aduse mediului. participarea publicului, încă din pri- Ιmpacturile alternative asupra mediului vor tre- mele etape, la procedurile de luare a bui analizate mai sistematic, iar autoritățile com- deciziilor în domeniul mediului. petente vor trebui să explice mai clar motivele În special, cetățenii interesați tre- care stau la baza deciziilor lor. buie să aibă posibilitatea de a prezenta observații • Simplificarea diferitelor etape ale proce- autorității competente când toate opțiunile sunt sului EIA, prin introducerea unor termene și a încă deschise, și anume înainte de luarea unei unui nou mecanism care să simplifice procesul decizii finale cu privire la cererea de aprobare a în cazul în care sunt necesare mai multe evalu- proiectului. Atunci când aprobă un proiect, autori- ări și sunt implicate mai multe autorități. tatea competentă are obligația de a informa publi- cul, inclusiv cu privire la măsurile prevăzute pen- Aceste schimbări vor asigura un nivel mai ridi- tru a evita, a reduce sau a compensa impacturile cat de securitate juridică și vor accelera procesul, asupra mediului. fără a compromite calitatea evaluării. De-a lungul timpului, directiva a fost modificată de mai multe ori, dar, în urma unei ample consul- Propunerile sunt rezultatul unui proces de revi- tări a părților interesate, Comisia a decis că este zuire care a inclus consultări ample și studii privind momentul pentru o revizuire exhaustivă, pentru a eficacitatea normelor existente și impactul unor o adapta la evoluțiile politicii și la cele din domeni- eventuale modificări. ile juridic și tehnic. Etapele următoare Modificările propuse cuprind: Măsurile propuse urmează să fie analizate de Par- • Ajustarea procedurii prin care se determi- lamentul European și de Consiliu. După adoptarea nă dacă este necesară o evaluare a impac- textului, acesta va deveni parte din legislația UE. tului asupra mediului. Astfel se garantează că numai proiectele cu un Pentru informații suplimentare: impact semnificativ asupra mediului fac obiectul http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm acestei evaluări.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Comisia adoptă o decizie care pregătește emisii (back-load, concentrarea volumelor licita- terenul pentru 4G în Europa te către sfârșitul etapei de tranzacționare) în cea Comisia Europeană a hotărât să adauge încă de-a treia etapă a EU ETS, care începe anul viitor. 120 MHz la portofoliul de spectru de frecvențe ra- De la 1 ianuarie 2013, dată la care începe a dio pentru tehnologiile 4G, precum LTE (Long Term treia etapă a EU ETS, licitarea va deveni principala Evolution), pe lângă banda de 2 GHz. metodă prin care certificatele de emisii sunt aloca- În prezent, această bandă este folosită numai te întreprinderilor. pentru comunicațiile wireless UMTS (Universal Mo- bile Telecommunications System), cunoscute sub Totodată, Comisia a adoptat un raport privind numele de rețele 3G. situația pieței europene a carbonului, în care sunt Decizia obligă statele membre să deschidă prezentate o serie de măsuri structurale posibile spectrul corespunzător până la 30 iunie 2014 cel pentru rezolvarea excedentului de certificate. mai târziu și stabilește condiții tehnice armonizate Certificatele de emisii excedentare s-au acumu- care permit coexistența diferitelor tehnologii. lat în primul rând deoarece criza economică a con- Astfel, UE va beneficia de acum înainte de un dus la o reducere mai mare decât se anticipase a spectru de frecvențe pentru servicii wireless de emisiilor industriale de gaze cu efect de seră, ceea bandă largă de mare viteză de două ori mai mare ce a determinat o scădere a cererii de cote din par- decât cel din Statele Unite, și anume de tea întreprinderilor. Este de așteptat ca surplusul aproximativ 1.000 MHz. să persiste în a treia etapă a sistemului, care va acoperi perioada 2013-2020. Ca urmare a deciziei Comisiei, ope- ratorii de telefonie mobilă vor avea Mai multe informaţii: mai multe posibilități de a investi în http://ec.europa.eu/romania/news/14112012_ îmbunătățirea rețelelor mobile, ceea ce va fi be- reformare_piata_carbon_ro.htm nefic pentru întreaga economie, iar consumatorii vor beneficia, în timp, de transferuri de date mai rapide și de mai multe servicii în bandă largă. • Banii primiți cu ocazia decernării premiu- Mai multe informaţii: lui Nobel pentru pace vor fi alocați unor http://ec.europa.eu/romania/news/05112012_ proiecte care sprijină copiii afectați de agenda_digitala_4g_in_europa_ro.htm războaie și conflicte Comisia Europeană a acceptat oficial pe 14 no- iembrie 2012, în numele Uniunii Europene, banii • Comercializarea certificatelor de emisii: primiți cu ocazia decernării premiului Nobel pen- Comisia prezintă opțiunile pentru refor- tru pace și a precizat că intenționează să doneze marea pieței europene a carbonului această sumă copiilor afectați de războaiele și con- Comisia Europeană ia două măsuri importante flicte în întreaga lume. pentru a remedia dezechilibrul tot mai mare dintre În săptămânile următoare, Comisia va decide oferta și cererea de certificate de emisii din cadrul cu privire la detaliile proiectelor, inclusiv privind sistemului UE de comercializare a certificatelor de mandatul exact, procesul de selecționare a benefi- emisii (EU ETS). ciarilor și aspectele juridice și bugetare. Ca o primă măsură imediată, pentru a face Premiul Nobel pentru pace constă în acordarea față acumulării rapide de certificate de emisii exce- sumei de 8 milioane SEK (aproximativ 930.000 dentare, Comisia a prezentat o propunere oficială EUR), a unei medalii și a unei diplome. de revizuire a profilului temporal al licitațiilor Medalia și diploma vor fi păstrate de către și de amânare a scoaterii la licitație a unui instituțiile Uniunii Europene, în numele Uniunii Eu- număr de 900 de milioane de certificate de ropene.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursa- (PNDR): Finanţarea investiţiilor în exploata- bil va fi de 40% (reprezentând 800.000 Euro). ţiile agricole din sectorul vegetal şi de creștere - Pentru sectorul vegetal la care valoarea ma- a animalelor. Măsura 121 “Modernizarea ximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 1.000.000 exploatațiilor agricole” Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de Obiective specifice: 40% (reprezentând 400.000 Euro). 1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi Termene limită:procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea Proiectele se depun în perioada 26 noiembrieprofilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele 2012 – 18 ianuarie 2013.pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi produ-cerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; • MEDIA 2007: i2i Audiovisual 2. Adaptarea exploataţiilor la standardele co- Obiective: Sprijinul vizează facilitarea acce-munitare; sului societăţilor europene de producţie la fondu- 3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole rile acordate de către credit şi instituţii financiaresprijinite; pentru cofinanţarea unei părţi a costurilor aferente 4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producă- următoarelor posturi:tori sau ai altor forme asociative în vederea încu- - Asigurarea producţiilor audiovizuale: Mo-rajării fenomenului de asociere. dulul 1: Intervenţie în postul “asigurări” în cadrul unui buget de producţie; Solicitanţi eligibili: - Garanţia de bună executare a unei opere - Persoane fizice; Persoane fizice autorizate (PFA); audiovizuale: Modulul 2: Intervenţie în postulÎntreprinderi individuale (II); Întreprinderi familiale (IF); “garanţie de bună executare” în cadrul unui buget - Societăţi în nume colectiv (SNC); Societăţi în de producţie;comandită simplă (SCS); - Finanţarea creditului pentru producţia - Societăţi pe acţiuni (SA); Societăţi în coman- unei opere audiovizuale: Modulul 3: Interven-dită pe acţiuni (SCA); ţie în capitolul “cheltuieli financiare” în cadrul unui - Societăţi cu răspundere limitată (SRL); buget de producţie. - Societăţi comerciale cu capital privat; - Societăţi agricole; Societăţi cooperative agricole; Condiţii de finanţare: - Grupuri de producători, doar cu condiţia ca Contribuţia financiară nu trebuie să depăşeascăinvestiţiile realizate să deservească interesele pro- 50%-60% din costurile eligibile. Suma sprijinuluipriilor membri; financiar se situează între 5.000 şi 50.000 EUR. - Cooperative agricole, doar cu condiţia ca in- Plafonul sumei maxime a sprijinului financiarvestiţiile realizate să deservească interesele pro- este de 50.000 EUR pentru un proiect.priilor membri. Termene limită: Condiţii de finanţare: – 7 ianuarie 2013 pentru proiectele care încep Plafonul minim: 5.000 de Euro cel mai devreme la 1 iulie 2012; - Pentru sectorul zootehnic la care valoa- – 7 iunie 2013 pentru proiectele care încep celrea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi mai devreme la 1 decembrie 2012. Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×