Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.11_2011-ed maramures

388 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.11_2011-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVII, Nr. 11/ Noiembrie 2011 FEMEI-MENTOR PREGĂTITE SĂ ÎNDRUME FEMEILE ANTREPRENOARE LA DEBUTUL AFACERII O nouă reţea europeană de mentori pentru a promova spiritul antreprenorial în rândul femeilor prin schimbul de know-how şi de experienţă a fost lansată în luna noiembrie de Comisia Europeană. Femeile reprezintă doar 34,4% dintre lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă din Europa. Pentru a mări acest procent, femei de succes în afaceri vor ajuta femeile antreprenoare care au înfiinţat o nouă întreprindere, în urmă cu cel mult patru ani. Mentorii vor oferi acestor noi antreprenoare sfaturi concrete cu pri- vire la modul în care să îşi conducă şi să îşi dezvolte întreprinderile în această fază critică de început, şi le vor ajuta, în plus, să acumuleze competenţele interpersonale necesare şi le vor îndruma. Reţeaua va acoperi 17 ţări europene; vor participa 170 de mentori. Stiati ca... Femeile gândesc o întreprindere în mod diferit decât bărbații: Spiritul antreprenorial se - femeile acordă o mai mare importanță circumstanțelor fa- şi gestiona o IMM cu succes potriveşte bine cu alege- miliale atunci când se gândesc să înființeze o întreprindere (61% timp de cel puţin cinci ani şi rile de viaţă ale femeilor, comparativ cu 49% în cazul bărbaților). care conştientizează provocă- conferindu-le în special fle- Ele se vor gândi foarte serios la probabilitățile de succes și vor rile specifice cu care se con- xibilitate în ceea ce priveş- examina fiecare sursă potențială de eșec în detaliu înainte de a fruntă femeile antreprenoare te concilierea vieţii private folosi locuința familială drept garanție și/sau economiile familiei şi au pregătirea şi dorinţa ne- şi profesionale, mai ales în drept capital pentru a-și începe propria afacere; cesară pentru a îşi împărtăşi ceea ce priveşte timpul şi lo- - în majoritatea cazurilor, atunci când femeile decid să cunoştinţele şi know-how-ul cul de muncă. înființeze o nouă întreprindere, ele își păstrează locul de muncă cu cele pe care le îndrumă pe bază de voluntariat (adică, inițial și desfășoară, o vreme, ambele activități în paralel: în aceas- Mai mult, ca urmare a fără remuneraţie), au dispo- crizei economice, numeroa- tă privință, se poate spune că femeile sunt mai prudente decât nibilitatea de a se întâlni cu se femei care au intrat în şo- bărbații și sunt mai conștiente de riscul de eșec; regularitate cu ele pentru o maj ar putea să îşi utilizeze - femeile preiau întreprinderi existente după o perioadă mai perioadă de cel puţin un an aptitudinile şi cunoştinţele lungă de testare decât bărbații, numai după ce se familiarizează şi de a îndruma cu cel puţin pentru a-şi deschide propria cu activitățile întreprinderii (ca urmare a unei moșteniri, separări două persoane. întreprindere şi pentru a-şi sau divorț de un partener de afaceri etc.); crea propriul loc de muncă. - întreprinderile conduse de femei folosesc la început mai Mentorii se vor întâlni cu puțin capital decât cele conduse de bărbați și au mai puțin capital regularitate cu persoanele în- Mentorii se vor alege din- propriu; drumate şi vor discuta cu ele tre antreprenoarele (sau an- aspecte curente, dar şi stra- - femeile antreprenoare au, în comparație cu bărbații, o treprenorii) care au experi- tegice, ale managementului enţa personală de a deţine creștere inferioară dar mai stabilă. Aceasta înseamnă adesea un întreprinderilor persoanelor risc mai mic de eșec.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România îndrumate, ajutându-le să cumuleze/obţină cu- Această reţea care are ca scop să sprijine feme- noştinţele necesare, aptitudinile şi încrederea/spi- ile antreprenor va acoperi 17 ţări: Albania, Belgia, ritul necesar. Cipru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Pentru a se evita conflictele de interese, men- Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Muntenegru, Ţă- torii nu sunt autorizaţi să deţină niciun fel de in- rile de Jos, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, terese economice în întreprinderile persoanelor Spania, Turcia şi Regatul Unit. îndrumate. Punctele de contact, inclusiv pentru Româ- Reţeaua europeană de mentori pentru femeile nia: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/ antreprenori este una dintre acţiunile propuse în promoting-entrepreneurship/women/national_ Revizuirea din 2011 a „Small Business Act” pentru contacts_en.htm Europa. Agenda de creştere a Uniunii Europene în anul 2012 Pachetul de recomandări economice şi bugetare prezentat de Comisia Europeană stabileşte priorităţile pentru 2012 şi include noi măsuri de consolidare a guvernanţei şi stabilităţii zonei euro. Guvernele trebuie să îşi pună în ordine finanţele publice şi să treacă la reforme structurale menite să stimuleze creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Acesta este mesajul pe care îl transmite Co- misia în raportul de analiză a creşterii pe 2012. Analiza marchează începutul celui de-al doilea ◊ contracararea şomajului şi a efectelor sociale semestru european - ciclu anual cu durata de şase ale crizei - prin promovarea înfiinţării de între- luni, în cursul căruia guvernele din UE pot face prinderi şi a activităţilor independente şi ameli- schimb de opinii atunci când elaborează politicile orarea sistemelor de protecţie socială pentru a economice şi bugetare naţionale. veni în sprijinul populaţiei vulnerabile ◊ modernizarea administraţiilor publice - prin Guvernele sunt chemate să se concentreze reducerea birocraţiei, promovarea guvernării pe 5 priorităţi şi pe măsurile corelate: electronice şi reducerea la 3 zile a perioadei ◊ punerea în aplicare a unor politici bugetare necesare pentru înfiinţarea noilor întreprinderi. care să favorizeze creşterea economică - prin ajustarea abordărilor în materie de investiţii Consolidarea guvernanţei economice publice şi fiscalitate la nevoile fiecărei ţări în Pachetul de anul acesta include două noi pro- parte puneri care au la bază măsurile vizând ameliora- ◊ reluarea activităţii de creditare la nivelurile în- rea guvernanţei economice şi ţinerea sub control registrate înainte crizei - prin facilitarea acce- a datoriei publice, care au fost luate ca urmare a sului băncilor şi a IMM-urilor la finanţare şi prin crizei financiare. instituirea unui nou sistem pentru capitalul de - În prima propunere li se cere ţărilor din zona risc la nivel european euro să îşi prezinte proiectele de buget anuale în ◊ promovarea creşterii economice şi a competiti- acelaşi timp. vităţii - prin accelerarea procedurilor de adop- Ulterior, Comisia ar putea, dacă este necesar, tare a propunerilor UE privind economia digita- să se exprime în legătură cu acestea şi să le soli- lă, piaţa comună de servicii şi comerţul exterior cite guvernelor să le revizuiască, astfel încât să fieProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România respectate obligaţiile impuse de Aceste venituri vor consolida apartenenţa la zona euro. fondul de salvare al zonei euro. Într-un document de dezbate- - A doua propunere ar permi- re sunt prezentate opţiunile pen- te supravegherea ţărilor din zona tru lansarea aşa-numitelor „obli- euro care beneficiază de asisten- gaţiuni de stabilitate”. ţă financiară sau care sunt pu- ternic ameninţate de instabilitate Potrivit Comisiei, niciun pas în financiară. această direcţie nu este posibil dacă zona euro nu ia, la rândul ei, măsuri de con- Consolidarea sprijinului financiar solidare a disciplinei bugetare. Comisia lansează, de asemenea, o consultare publică (la care se poate participa până la data Mai multe despre analiza creşterii pe 2012 de 8 ianuarie 2012) cu privire la posibilitatea ca şi propunerile conexe: zona euro să emită obligaţiuni în mod colectiv, în http://ec.europa.eu/news/economy/111123_ vederea obţinerii de bani pentru ţările cu datorii. ro.htm ŞTIRI EUROPENE • Îmbunătăţirea funcţionării lanţului de În cazul în care un vânzător refuză să vă repare aprovizionare cu alimente laptopul care s-a defectat în perioada de garanţie Temele principale din 2012 ale lucrărilor foru- sau dacă nu puteţi ajunge la un acord cu un agent mului la nivel înalt pentru îmbunătăţirea funcţio- de turism în legătură cu o restituire în cazul unei nării lanţului de aprovizionare cu alimente se re- vacanţe ratate, există modalităţi de a soluţiona feră la practicile contractuale între întreprinderi, aceasta fără prezentarea în instanţă. competitivitatea din industria agroalimentară şi monitorizarea preţurilor produselor alimentare. Dar, din păcate, în stadiul actual, soluţionarea Comisia Europeană a înfiinţat forumul în 2010 extrajudiciară a litigiilor în UE este posibilă numai (IP/10/1510) pentru a continua şi a extinde acţiu- pentru anumite sectoare comerciale sau în anumi- nile fostului grup la nivel înalt privind competitivi- te domenii. tatea industriei agroalimentare. Forumul cuprinde 45 de membri care reprezin- Pentru a rezolva această problemă, Comisia tă un număr de state membre, societăţi europene Europeană a prezentat recent un pachet de pro- implicate în producţia, prelucrarea sau distribuţia puneri legislative care să garanteze că toţi consu- de alimente şi asociaţii profesionale şi organizaţii matorii din UE îşi pot rezolva problemele fără a se nonguvernamentale care reprezintă interesele ce- prezenta în instanţă, indiferent de tipul de produs tăţenilor. sau serviciu care face obiectul litigiului contractu- Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ al şi indiferent de locul în care l-a achiziţionat pe romania/news/291111_imbunatatire_aprovizio- piaţa unică europeană (adică pe teritoriul naţional nare_alimente_ro.htm sau în străinătate). • Comisia prezintă propuneri pentru soluţi- Pentru consumatorii care cumpără online dintr- onarea mai rapidă, mai simplă şi mai iefti- o altă ţară UE, Comisia doreşte să creeze o plat- nă a litigiilor cu comercianţii formă online unică la nivelul UE, care va permite În 2010, unul din cinci consumatori europeni a soluţionarea litigiilor contractuale, în întregime on- întâmpinat probleme la achiziţionarea de bunuri şi line, în termen de 30 de zile. servicii pe piaţa unică.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. Ce a fost adoptat? • Campania europeană pentru siguranţa - Directiva privind soluţionarea alternativă jucăriilor: să asigurăm siguranţa copiilora litigiilor (SAL) se va asigura că există proceduri noştriextrajudiciare de calitate, pentru a putea face faţă Lucruri pe care trebuieoricărui litigiu contractual între un consumator şi o să le aveţi în vedere atunciîntreprindere. Conform propunerii: când cumpăraţi jucării:• entităţile SAL vor trebui să îndeplinească anu- - Nu cumpăraţi nicioda- mite criterii de calitate, adică să fie bine pre- tă jucării care nu au marca- gătite, imparţiale, transparente, eficiente şi jul CE. Marcajul CE este un echitabile; angajament din partea pro-• întreprinderile vor informa consumatorii în le- ducătorului de jucării care gătură cu entitatea SAL care poate soluţiona certifică că jucăria respectă un potenţial litigiu contractual pe care l-ar pu- toate normele UE de siguran- tea avea cu aceştia; ţă aplicabile, care sunt unele dintre cele mai stric- te la nivel mondial.• entităţile SAL vor soluţiona litigiile în termen de 90 de zile. - Nu cumpăraţi jucării cu părţi detaşabile de mici dimensiuni pentru copiii sub trei ani. Copiii - Regulamentul privind soluţionarea online sub trei ani sunt expuşi riscului de a se sufoca,a litigiilor va crea o platformă online la nive- deoarece au tendinţa să bage totul în gură!lul UE („platforma SOL”) Acest punct de intrare - Citiţi toate avertismentele şi instrucţiunile. In-unic european: formaţi-vă cu privire la recomandările referitoare• va transmite automat reclamaţia consumatoru- la vârstă şi la siguranţă şi luaţi-le în serios! lui către entitatea SAL naţională competentă; - Atunci când cumpăraţi o jucărie nouă, asigu-• va facilita soluţionarea litigiului în termen de raţi-vă că jucăria este adecvată pentru vârsta co- 30 de zile. pilului, ţinând cont de temperamentul, obiceiurile şi comportamentul său. Etapele următoare - Supravegheaţi copiii atunci când se joacă. Su- - Parlamentului European şi Consiliul UE s-au pravegherea copiilor atunci când se joacă le per-angajat să adopte pachetul legislativ până la sfâr- mite să se distreze şi în acelaşi timp să fie în si-şitul anului 2012 ca acţiune prioritară în cadrul Ac- guranţă.tului privind piaţa unică. - Cumpăraţi întotdeauna jucării din magazine - După adoptare, statele membre ale UE vor şi puncte de vânzare online demne de încredere.avea la dispoziţie 18 luni pentru a pune în apli- Acestea acordă atenţie jucăriilor pe care le vândcare Directiva privind SAL. Aceasta înseamnă că şi, de obicei, acceptă returnările.entităţi extrajudiciare SAL de calitate ar trebui să - Verificaţi cu atenţie jucăriile cumpărate lafie disponibile peste tot în UE în cursul celui de-al mâna a doua şi jucăriile oferite de prieteni.doilea semestru din 2014. - Platforma unică la nivel UE de soluţionare on- - Semnalaţi întotdeauna orice problemă privindline a litigiilor va deveni complet operaţională la siguranţa unei jucării producătorului sau vânzăto-şase luni de la acest termen (adică la începutul rului de la care aţi cumpărat-o.anului 2015), deoarece funcţionarea sa necesităînfiinţarea şi actualizarea entităţilor extrajudiciare, Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/după caz. romania/news/291111_campanie_jucarii_ro.htm Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×