Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramures

464 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.10_2011-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVII, Nr. 10/ Octombrie 2011 ÎNTREPRINDERILE MAI RESPONSABILE pot stimula o mai mare creştere economică în Europa Responsabilizarea întreprinderilor determină o creştere economică mai puternică şi mai sustenabilă. De aceea, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri în sprijinul antreprenoriatului şi a în- treprinderilor responsabile. Comunicarea Comisiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) oferă o definiţie modernizată a acestui concept, care este coerentă cu principiile şi orientările recu- noscute pe plan internaţional. Comunicarea respectivă constituie o strategie care va per- mite întreprinderilor să-şi valorifice potenţialul într-un mod mai eficient şi are ca scop consolidarea încrederii în mediul de afaceri, inclusiv prin lansarea, în 2013, a unui premiu eu- ropean pentru RSI, şi crearea, într o serie de sectoare indus- triale relevante, a unor platforme RSI la care să participe mai multe părţi interesate. Principalele elemente ale pachetului: În scopul includerii în sistemul CBCR a diferitelor tipuri de întreprinderi care îşi desfăşoară activita- • Încurajarea întreprinderilor responsabile tea în aceste sectoare, Comisia propune revizuirea Pentru a spori gradul de transparenţă în privin- atât a Directivei privind transparenţa (2004/109/ ţa sumelor plătite guvernelor din întreaga lume de CE), pentru a cuprinde întreprinderile cotate, cât industriile extractive şi de exploatare forestieră, şi a directivelor contabile (78/660/CEE şi 83/349/ Comisia a propus introducerea unui sistem de CEE), pentru a cuprinde marile întreprinderi neco- raportare pentru fiecare ţară în parte (CBCR). tate. Acest sistem se va aplica marilor întreprinderi • Facilitarea antreprenoriatul social private din UE sau întreprinderilor cotate din UE Întreprinderile sociale sunt societăţi care au care îşi desfăşoară activitatea în sectorul petrolier, un impact social pozitiv şi care nu urmăresc doar în sectorul gazelor, în sectorul minier şi în sectorul maximizarea profitului, ci mai degrabă atingerea exploatării forestiere. obiectivelor sociale. CBCR este un concept diferit de raportarea fi- În prezent, economia socială reprezintă 10% nanciară periodică, întrucât prezintă, în locul unui din totalul întreprinderilor europene şi cuprinde set unic de informaţii la nivel mondial, informaţii peste 11 milioane de angajaţi plătiţi. Iniţiativa financiare pentru fiecare ţară în care funcţionează privind antreprenoriatul social conţine o serie de o întreprindere. Raportarea impozitelor, a redeve- acţiuni de sprijinire a dezvoltării în continuare a nţelor şi a primelor pe care o întreprindere multi- acesteia. naţională le plăteşte unui guvern gazdă va indica Iniţiativa propune modalităţi de îmbunătăţire a impactul financiar al întreprinderii respective în accesului întreprinderilor sociale la finanţare (in- ţările gazdă. clusiv la finanţarea UE prin intermediul fondurilorFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România structurale şi al unui viitor instrument financiar Mai mult, în temeiul revizuirii propuse a Direc- destinat să furnizeze fonduri sociale de investiţii şi tivei privind transparenţa (2004/109/CE), între- intermediari financiari dotaţi cu instrumente în ma- prinderile cotate, inclusiv emitenţii din categoria terie de capitaluri proprii, de datorii şi de partajare întreprinderilor mici şi mijlocii, nu ar mai fi obligaţi a riscurilor), măsuri de îmbunătăţire a vizibilităţii să publice trimestrial informaţii financiare. acestor întreprinderi şi un mediu de reglementare Acest lucru ar contribui la o mai mare reducere simplificat (inclusiv o viitoare propunere de statut a costurilor şi ar trebui să descurajeze pieţele fi- al fundaţiei europene, viitoarea revizuire a norme- nanciare de a adopta politici pe termen scurt. lor privind achiziţiile publice şi a măsurilor privind ajutoarele de stat pentru servicii sociale şi locale). Etapele următoare Propunerile de revizuire a directivelor contabile • Reducerea sarcinilor administrative ale şi a Directivei privind transparenţa urmează să fie IMM-urilor prezentate spre adoptare Parlamentului European Prin modificarea directivelor contabile (78/660/ şi Consiliului de Miniştri al UE. CEE şi 83/349/CEE), Comisia urmăreşte reducerea Comunicarea privind antreprenoriatul social sarcinii administrative pentru întreprinderile mici. constituie punctul de plecare pentru o serie de ini- De asemenea, simplificarea întocmirii situaţiilor fi- ţiative legislative şi nelegislative care urmează să nanciare le-ar face mai comparabile, mai clare şi fie prezentate în următorii doi ani. mai uşor de înţeles. O primă ocazie de a discuta aceste iniţiative cu În plus, aceasta ar permite utilizatorilor situaţi- părţile interesate va fi în cadrul Conferinţei privind ilor financiare, cum ar fi acţionarii, băncile şi furni- economia socială şi întreprinderile sociale, găzdu- zorii, să înţeleagă mai bine performanţa şi poziţia ită de Comisie la 18 noiembrie 2011, la Bruxelles. financiară a unei întreprinderi. Se estimează că IMM-urile vor realiza o redu- Informaţii suplimentare: cere potenţială a costurilor de 1,7 miliarde EUR http://ec.europa.eu/internal_market/smact/in- pe an. dex_ro.htm Proiectul de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2013 Comisia Europeană a prezentat la mijlocul lunii „Comisia Europeană propune un nou parteneri- octombrie, un proiect de reformă a politicii agrico- at între Europa şi fermieri pentru a răspunde pro- le comune (PAC) pentru perioada de după 2013. vocărilor legate de securitatea alimentară, utiliza- rea durabilă a resurselor naturale şi creşterea. Reformarea politicii agricole comune (PAC) Următoarele decenii vor fi esenţiale pen- după 2013 are scopul de a-i sprijini pe agricultori tru a pune bazele unei agriculturi viguroase, să se adapteze la nevoile unei pieţe în schimbare care să poată face faţă schimbărilor climatice şi şi să garanteze durabilitatea lanţului alimentar. concurenţei internaţionale, răspunzând în acelaşi timp aşteptărilor cetăţenilor. Europa are nevoie Obiectivul acestui proiect este sporirea de fermierii săi, iar fermierii au nevoie de spriji- competitivităţii, a durabilităţii şi a stabilităţii nul Europei. Politica agricolă comună înseamnă agriculturii peste tot în Europa pentru a garanta alimentaţia noastră, înseamnă viitorul a peste o cetăţenilor europeni o alimentaţie sănătoasă şi de jumătate din teritoriile noastre”, a arătat Dacian calitate, pentru a proteja mediul şi pentru a dez- Cioloş, comisarul european pentru agricultură şi volta zonele rurale. dezvoltare rurală.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Propunerile vizează utili- zarea eficientă a fondurilor, încurajându-i pe agricultori să devină mai competitivi. Consumatorii ar beneficia astfel de alimente de calita- te la preţuri corecte. Măsurile îşi propun: ◊ să simplifice acor- darea ajutoarelor, să le direcţioneze mai bine şi mai corect – limitând aju- torul de bază acordat anu- al agricultorilor activi la 300.000 de euro pe fermă şi distribuind fondurile mai echitabil între agricultori, re- giuni şi ţările UE. ◊ să îi ajute pe agri- cultori să facă faţă schim- bărilor rapide intervenite la nivelul preţurilor şi al cererii – accelerând acordarea sprijinului pe durata crizelor economice. ◊ să prevină deşertificarea – alocând fon- ◊ să aloce 30% din subvenţiile PAC fer- duri suplimentare agricultorilor din zone cu handi- melor care folosesc practici ecologice – spri- capuri naturale. jinind astfel diversificarea culturilor, întreţinerea pajiştilor permanente şi conservarea peisajelor ◊ să reducă birocraţia – simplificând regle- naturale. mentările, în special pentru micii agricultori, care ar urma să primească anual sume forfetare cu- ◊ să orienteze mai bine cercetarea şi prinse între 500 şi 1.000 de euro pe fermă. inovarea – dublând fondurile acordate cercetării şi inovării, adaptând cercetarea la nevoile agricul- Datorită reformelor anterioare, bugetul alocat torilor şi accelerând transpunerea în practică a cu- politicii agricole comune a scăzut de la 75% la noştinţelor dobândite în laborator. 41% din bugetul total al Uniunii. ◊ să consolideze poziţia agricultorilor – Noile propuneri ar conduce la o mai bună direc- sprijinind organizaţiile din domeniul agricol şi pro- ţionare a fondurilor şi la o utilizare mai eficientă a movând stabilirea unor raporturi directe cu consu- acestora. matorii, prin reducerea numărului de intermediari. Propunerile ar urma să intre în vigoare în 2014, ◊ să susţină protecţia mediului – trans- după aprobarea de către Parlamentul European şi formând combaterea schimbărilor climatice şi uti- Consiliul de miniştri al UE. lizarea eficientă a resurselor în priorităţile princi- pale ale zonelor rurale. Mai multe informaţii şi propunerea legis- ◊ să îi atragă pe agricultorii tineri – spri- lativă: jinindu-i pe cei sub 40 de ani pe durata primilor http://ec.europa.eu/romania/news/121011_ cinci ani de activitate. reforma_pac_ro.htm ◊ să promoveze dezvoltarea rurală şi an- http://ec.europa.eu/agriculture/cap- treprenoriatul – finanţând, de exemplu, proiecte post-2013/legal-proposals/index_en.htm mici cu sume de până la 70.000 de euro pe o pe- rioadă de 5 ani.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. ŞTIRI EUROPENE• Comisia doreşte să protejeze întreprinde- Consultarea publică este deschisă până la 16 rile UE împotriva înşelăciunilor şi practici- decembrie 2011. lor frauduloase Părţile interesate îşi pot transmite punc- Micile întreprinderi din Europa au de suferit de tele de vedere la următoarea adresă: http://pe urma comercianţilor necinstiţi care recurg la ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/practici frauduloase, cum ar fi publicitatea înşelă-toare. Fraudatorii se ascund în spatele frontierelor • O legislaţie opţională europeană comunănaţionale şi exploatează vulnerabilitatea întreprin- în materie de vânzare: întrebări frecventederilor, în special a celor mici, atunci când desfă- Care sunt problemele cu care se confruntă în-şoară activităţi în alte ţări din Uniunea Europeană. treprinderile atunci când îşi comercializează pro- dusele în alte state membre ale UE? Unul din sistemele utilizate frecvent este acela Doar 9,3% din întreprinderile care sunt angaja-al societăţilor editoare de anuare profesionale în- te în comerţul de bunuri îşi comercializează produ-şelătoare. Aceste societăţi trimit formulare între- sele în afara frontierelor UE.prinderilor solicitându-le să îşi actualizeze coordo-natele, aparent în mod gratuit. Realitatea este că întreprinderile care doresc să efectueze tranzacţii transfrontaliere ar putea fi în Un studiu efectuat de Parlamentul European în situaţia de a se adapta unui număr de 26 de legis-2008 a documentat 13.000 de plângeri numai la laţii naţionale diferite în materie contractuală, decapitolul înşelăciunilor legate de anuarele profesi- a le traduce şi de a angaja avocaţi, elemente careonale, iar acestea sunt, probabil, doar vârful ais- generează costuri medii de 10.000 EUR pentru fi-bergului. ecare piaţă de export suplimentară. Studiul a constatat că, în mod obişnuit, între- Adaptarea site-urilor de internet ar putea costa,prinderilor li se cerea să plătească 1.000 de euro. în medie, alţi 3.000 EUR. Aceasta este o problemăAdesea, întreprinderile nici nu declară practicile atât pentru societăţile care efectuează tranzacţiifrauduloase cărora le cad victime, fie pentru nu au transfrontaliere către consumatori, cât şi pentrutimp, fie pentru că nu ştiu pe cine să contacteze. cele care fac tranzacţii cu alte întreprinderi. Pentru a le asigura acestora o protecţie maibună, Comisia Europeană lansează o consultarepublică cu scopul de a colecta, de la întreprinderişi de la alţi păgubiţi, mai multe informaţii cu pri-vire la natura şi anvergura practicilor frauduloase,inclusiv ale înşelăciunilor online. În urma consultării, Comisia va prezenta, în pri-ma jumătate a anului 2012, opţiuni privind acţiu-nile pe care le poate întreprinde Uniunea Europea-nă pe viitor, între care se pot număra şi modificări Informaţii complete: http://ec.europa.eu/ro-legislative. mania/news/111011_vanzari_ro.htm Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×