Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 9_2012-ed_maramures

374 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 9_2012-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 9/ Septembrie 2012 NOI PROPUNERI pentru SUPRAVEGHEREA BĂNCILOR ÎN CADRUL UNEI UNIUNI BANCARE Propunerile prezentate de Comisia Europeană pe 12 septembrie, cu privire la crearea unui mecanism de supra- veghere unic pentru băncile din zona euro, constituie un pas important în direcția consolidării uniunii economice și monetare. În cadrul acestui nou mecanism unic, răspunderea finală în ceea ce privește sarci- nile specifice de supraveghere legate de stabilitatea financiară a tuturor băncilor din zona euro îi va reveni Băncii Centrale Europene (BCE). Autoritățile naționale de supraveghere vor avea în continuare un rol important în activitățile cotidiene de supraveghere și în pregătirea și punerea în aplicare a deci- ziilor BCE. Comisia propune ca Autoritatea bancară europeană (ABE) să elaboreze un set unic de instrucțiuni în materie de supraveghere, cu scopul de a păstra integritatea pieței unice și de a asigura coerența supravegherii bancare pentru toate cele 27 de state membre. Impulsionat de moneda euro și de piața unică, cu scopul de a garanta că procesul de luare a sectorul bancar din UE s-a dezvoltat și a devenit deciziilor în cadrul ABE rămâne unul echilibrat din ce în ce mai integrat. Multe bănci au inițiat și că ABE continuă să vegheze la menținerea activități transfrontaliere și s-au dezvoltat dincolo integrității pe piața unică. de granițele naționale. • O comunicare în care se prezintă viziunea gene- Având în vedere responsabilitățile monetare co- rală a Comisiei cu privire la uniunea bancară și se mune din zona euro și gradul tot mai ridicat de face referire la cadrul de reglementare unic, la integrare financiară, există riscuri specifice pentru mecanismul de supraveghere unic și la etapele zona euro în ceea ce privește efectele de contagiune ulterioare pe parcursul cărora se preconizează transfrontalieră în eventualitatea izbucnirii unor și crearea unui mecanism unic pentru rezoluția crize bancare. Coordonarea supravegherii bancare băncilor. naționale nu mai reprezintă o opțiune rezonabilă pentru zona euro. Trebuie să se treacă la un sis- Comisia propune ca Mecanismul de supraveghere tem integrat. unic să fie instituit până la data de 1 ianuarie 2013. Pentru a permite o tranziție ușoară către noul Pachetul de măsuri propus cuprinde: mecanism, se prevede introducerea sa în mod pro- • Un regulament prin care se conferă competențe gresiv: mai întâi, supravegherea oricărei instituții de importante Băncii Centrale Europene în vederea credit, în mod special a celor care au primit sau au supravegherii tuturor băncilor din zona euro, cu solicitat fonduri publice. un mecanism la care țările din afara zonei euro De la 1 iulie 2013, toate băncile cu importanță pot să adere în mod voluntar. sistemică majoră vor face obiectul supravegherii de către BCE. • Un regulament care aliniază actualul regulament Etapa de introducere progresivă a mecanismului privind Autoritatea bancară europeană (ABE) la se va finaliza până la 1 ianuarie 2014, dată la care noua configurație pentru supravegherea bancară, toate băncile vor intra sub incidența acestuia.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Protecția consumatorilor din UE SOLUȚIONAREA LITIGIILOR TRANSFRONTALIERE MINORE Căutarea asiduă transfrontalieră a unor oportunități de cumpărare avantajoasă reprezintă o modalitate pentru con- sumatori de a obține „cea mai bună ofertă” la nivelul pieței interne a UE. Posibilitatea de a cumpăra online face ca aceste oportunități să fie tot mai accesibile. Uneori însă, cumpărarea poate deveni problematică: ar putea exista o problemă cu produsele sau cu livrarea. Pentru a evita proceduri juridice dificile, costisitoare și consumatoare de timp, Uniunea Europeană facilitează accesul consumatorilor din Europa la justiție, astfel încât aceștia să-­ i exercite efectiv drepturile. ș Procedura europeană cu privire la cererile Regulamentul stabileşte şi termene limită pen- cu valoare redusă [Regulamentul (CE) nr. tru părţi şi pentru instanţă, în vederea accelerării 861/2007] a fost creată pentru a îmbunătăți ac- soluţionării litigiilor. cesul la justiție prin simplificarea soluționării liti- Începând cu 2013, consumatorii din 5-6 țări pi- giilor transfrontaliere privind cererile cu valoare lot vor putea completa formularele cu privire la redusă (adică până la 2.000 euro) în materie civilă cererile cu valoare redusă și desfășura întreaga și comercială și prin reducerea costurilor. A intrat procedură judiciară online, prin intermediul porta- în vigoare la 1 ianuarie 2009. lului e-justiție. Versiunile electronice ale formula- relor standard sunt deja disponibile online (în 22 Un nou raport al Rețelei Centrelor Europene de limbi oficiale ale UE). ale Consumatorilor (ECC-Net), care a fost dat publicității recent, arată că deși această procedu- O poveste de succes care ilustrează modul ră este ușor de utilizat, este în care funcționează procedura totuși puțin accesată. Aceasta este, în principal, Un consumator din Austria a comandat îmbrăcăminte pentru surfing pe un site internet german. A plătit 228 din cauza faptului că jude- EUR în avans, prin transfer bancar. Comerciantul nu a cătorii nu sunt la curent cu livrat îmbrăcămintea și nu a rambursat suma cheltuită. procedura – ceea ce Comisia La sfatul centrului din Germania al consumatorilor intenționează să rezolve cu europeni, consumatorul a deschis o procedură europea- promptitudine. nă cu privire la cereri cu valoare redusă. Instanța competentă din Linz, Austria, a emis o „Cererile cu valoare redusă” sunt cazuri hotărâre în favoarea consumatorului, care a fost exe- care implică sume de 2.000 EUR sau mai mici, cutată de autoritățile germane din Charlottenburg. În excluzând dobânzile, cheltuielile și alte plăți consecință, consumatorului i-a fost rambursată suma corespunzătoare prețului de cumpărare. (în momentul în care formularul de cerere este primit de către instanța competentă). Pentru mai multe informații: Comisia Europeană – procedura cu privire la Judecata se desfășoară în țara de reședință a cereri cu valoare redusă: http://ec.europa.eu/jus- consumatorului sau în țara din care provine soci- tice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm etatea pârâtă dacă consumatorul optează în acest sens. Sentința devine direct executorie în țara Portalul e-justiție – formulare pentru cereri părții perdante și în orice altă țară din UE. cu valoare redusă: https://e-justice.europa.eu/ dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177 Procedura se desfășoară în cea mai mare parte &plang=ro&init=true&refresh=1 în scris, folosind formulare prestabilite. Reprezen- Centrul European al Consumatorilor din tarea de către un avocat nu este necesară. România: http://www.eccromania.ro/Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Comisia propune clarificarea normelor polen modificat genetic poate fi introdusă pe piață referitoare la statutul polenului în miere numai în cazul în care face obiectul unei autorizații Comisia Europeană a adoptat pe 21 septembrie eliberate în conformitate cu legislația. o propunere de modificare a normelor referitoare Piața europeană a mierii în cifre la miere pentru a clarifica natura efectivă a pole- UE reprezintă aproximativ 13% (200.000 de nului, în urma unei hotărâri preliminare a Curții Eu- tone) din producția de miere la nivel mondial: ropene de Justiție. În conformitate cu standardele - Spania este cel mai mare producător de miere internaționale ale OMC, propunerea definește po- (33.000 de tone), urmată de lenul ca fiind un constituent natural al mierii, nu un ingredient al acesteia. - Italia, Ungaria și România (care produc fiecare aproximativ 22.000 de tone) și de Curtea de Justiție a calificat polenul ca ingredient al mierii (și-a întemeiat interpretarea - Portugalia (21.000 de tone). pe directiva privind mierea care datează din 2001), Importurile de miere în UE se ridică la aproximativ argumentând că polenul se găsește în miere mai 140.000 de tone și reprezintă 40% din consumul total al UE. ales datorită intervenției apicultorului. • Parteneriat public-privat în domeniul roboticii Acest aspect a apărut în contextul unui litigiu privind statutul juridic al mierii, după ce s-a constatat că mierea Comisia Europeană, întreprinderile de profil și unui apicultor german conținea polen de porumb modifi- mediul academic au convenit să lanseze un parte- cat genetic MON 810. Instanța germană a sesizat Curtea neriat public-privat în domeniul roboticii, pentru a Europeană de Justiție în acest caz în vederea pronunțării ajuta companiile din Europa să participe mai activ unei hotărâri preliminare. pe piața internațională a roboticii, în valoare de 15,5 La 6 septembrie 2011, Curtea Europeană de Justiție a miliarde EUR. pronunțat o hotărâre în care a indicat că: a) înțelegerea Robotica reprezintă un motor al creșterii și anterioară a domeniului de aplicare al legislației referitoa- re la OMG-uri este greșită (această legislație era pe deplin competitivității în Europa. În întreaga lume, sunt aplicabilă polenului modificat genetic din miere) și că b) create sau păstrate trei milioane de locuri de muncă polenul din miere trebuie considerat ca fiind un ingredient. datorită utilizării a un milion de roboți industriali. Europa are o industrie a roboticii de mare succes, Cu toate acestea, propunerea Comisiei recunoaște care reprezintă circa un sfert din producția globală în că polenul este un constituent natural și nu un in- domeniul roboticii industriale și deține o cota de piață gredient al mierii; acesta intră în stup ca urmare a de 50% în cel al roboticii pentru servicii profesionale. activității albinelor și se regăsește în miere indife- rent dacă apicultorul intervine sau nu. Prin urmare, Se estimează că piețele roboților casnici și pentru întrucât polenul este considerat a fi un constituent servicii profesionale vor crește cu 40% în anii urmă- natural al mierii, normele UE în materie de etiche- tori, cele mai mari rate de creștere înregistrându-se tare, care impun o listă de ingrediente, nu se aplică. în sfera aplicațiilor pentru salvare, securitate și ser- În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. vicii profesionale de curățenie. 1829/2003, prezența în alimente a materiale- Comisia Europeană sprijină cercetarea în dome- lor care conțin, constau din sau sunt produse din niul roboticii și prin intermediul programelor-cadru de OMG-uri autorizate trebuie să facă obiectul etiche- finanțare a cercetării și inovării. Parlamentul European tării, cu excepția cazului în care această prezență și Consiliul analizează în prezent propunerea Comisi- nu depășește 0,9% din fiecare ingredient. ei cu privire la programul Orizont 2020. Dispunând de un buget indicativ de 80 de miliarde EUR, acest Propunerea Comisiei nu va afecta concluzia Curții program, care se va derula în perioada 2014-2020, în ceea ce privește aplicarea legislației referitoare la contribuie la eforturile de creare a noi locuri de muncă OMG-uri în cazul polenului modificat genetic din ali- și de stimulare a creșterii economice în Europa. mente. În special, propunerea respectivă nu modifi- Mai multe informații: http://ec.europa.eu/roma- că concluzia Curții potrivit căreia mierea care conține nia/news/18092012_extindere_suport_robotica_ro.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• FP7-SME-2013: Cercetare în folosul IMM- • Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipa- urilor mente pentru întreprinderi din industrie, care Programul “Capacităţi” (component al Progra- să conducă la economii de energie - Operaţi-mului Cadrul 7), urmăreşte să îmbunătăţească fo- unea a). din POS CCE Axa 4, DMI 4.1losirea şi dezvoltarea infrastructurilor din domeniul Finanţarea se derulează prin Programul Operaţi-cercetării, odată cu întărirea capacităţilor inovative onal Sectorial Creşterea Competitivităţii Economiceale IMM-urilor de a beneficia de pe urma cercetării. (POS CCE): Axa Prioritară 4 – Creşterea eficien- ţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul Vor fi încurajate acţiuni în toate domeniile ştiin- combaterii schimbărilor climatice; Domeniul Ma-ţei şi tehnologiei, folosind o abordare de jos în sus. jor de Intervenţie (DMI 4.1) Energie eficien-Vor fi implementate măsuri dedicate IMM-urilor: tă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice◊ Cercetare pentru IMM-uri: cu scopul de a şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din sprijini mici grupuri de IMM-uri inovative în re- punct de vedere al mediului). zolvarea de probleme tehnologice comune sau complementare. Solicitanţii eligibili: întreprinderile mari, între-◊ Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri: în prinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial, care vederea sprijinirii asociaţiilor şi grupărilor de implementează proiecte al caror obiectiv este creş- IMM-uri în dezvoltarea de soluţii la probleme terea eficienţei energetice şi economia de energie. care sunt comune unui număr larg de IMM-uri din sectoare specifice. Activităţi eligibile:◊ Activităţi demonstrative. - Instalaţii/echipamente specifice pentru între-◊ Coordonare şi acţiuni suport. prinderi din industrie, în scopul obţinerii unei eco- nomii de energie, pe baza bilanţului energetic; Bugetul total alocat apelului este de 252.310.000 - Unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă aleeuro şi este împărţit după cum urmează: întreprinderilor din industrie; - Cercetare pentru IMM-uri: 169,56 mil.euro - Construcţii aferente procesului industrial care - Cercetare pentru asociaţii de IMM-uri: 55 mil. euro face obiectul proiectului de eficienţă energetică. - Activitate demonstrativă: 27 milioane euro - Coordonare şi acţiuni suport: 0,75 mil.euro. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 80 milioane lei.Ratele maxime de rambursare a costurilor eligibile: Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) 1. Cercetare = 50% sau 75%* nu poate depăşi 50.000.000 euro echivalent în lei. 2. Activități demonstrative = 50% 3. Alte activități (inclusiv management) = 100% Intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăşi: (*) Pentru participanții care sunt organisme publice non-pro- - 70% - întreprinderi micifit, instituţii de învățământ superior şi secundar, institute de de - 60% - întreprinderi mijlociicercetare și IMM-uri. - 50% - întreprinderi mari Termen limită: 15 noiembrie 2012 Bugetul total alocat: 240.000.000 lei. Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/re- Termenul limită: 30 octombrie 2012.search/participants/portal/page/fp7_calls Website-ul programului: http://oie.minind.ro/ Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×