Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 7/2016_Europe Direct Maramures

717 views

Published on

informatii europene pentru mediul de afaceri

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 7/2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 7/ Iulie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Planul de investiții pentru Europa Din cauza crizei economice și financiare mondiale, nivelul investițiilor a scăzut în UE și sunt necesare eforturi colective și coordonate la nivel european, pentru a inversa această tendință descendentă și a relansa economia în toate statele membre. Sunt disponibile fonduri suficiente, însă acestea trebuie să fie mobilizate peste tot în UE, pentru a stimula investițiile. Europa are nevoie de investiții pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru a face Euro mai compe- titiv, dar și pentru întărirea pieței unice și sprijinirea afacerilor mici. Planul de investiții pentru Europa, prima inițiativă majoră a actualei Comisii Europene, a fost adoptat în noiembrie 2014 și își propune să genereze investiții publice și private de 315 miliarde de euro mai ales în infrastructura de transport, energie, internet în bandă largă, IMM-uri și educație, precum și să creeze 1,3 milioane de noi locuri de muncă în economia blocului comunitar, în perioada 2015-2018. Planul de investiții urmărește să înlăture obstacolele din calea investițiilor, să asigure mai multă vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții și să încurajeze o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente. Pentru a atinge aceste obiective, planul are trei piloni: I. Mobilizarea unor investiții în valoare de cel puțin 315 miliarde euro în trei ani; II. Sprijinirea investițiilor în economia reală; III. Crearea unui mediu propice investițiilor. I. Mobilizarea resurselor financiare • Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) FEIS stă la baza Planului de investiții pen- tru Europa. Acesta își propune să corecteze disfuncționalitățile actuale ale pieței prin eliminarea lacunelor și mobilizarea investițiilor private. El va sprijini investiții strategice în domenii-cheie, cum ar fi infrastructura, educația, cercetarea și inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici: http://www.eib.org/efsi/index.htm • Regulamentul privind Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) Acest regulament instituie cadrul juridic și stabilește alocările bugetare pentru primii doi pi- loni ai Planului de investiții: mobilizarea resurselor financiare și finanțarea investițiilor: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.169.01.0001.01.ENG II. Sprijinirea investițiilor în economia reală Au apărut noi oportunități pentru: - investitorii instituționali din interiorul și din afara UE – acces la proiecte viabile în sectoare și țări diferite sau la platforme de investiții tematice ori geografice; - promotorii de proiecte – acces mai facil la finanțare de risc, pentru a contribui la finanțarea proiectelor inovatoare și de infrastructură de importanță europeană, în anumite sectoare-cheie; - întreprinderile mici și mijlocii – acces mai facil la finanțare pentru întreprinderile inovatoare cu mai puțin de 3.000 de angajați. Pentru a valorifica la maximum oportunitățile oferite de FEIS, potențialii beneficiari pot utiliza: - Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) – locul în care investitorii din în- treaga lume se pot întâlni cu promotorii de proiecte din UE: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/ro/index.html - Platforma europeană de consiliere în ma- terie de investiții (EIAH) – principalul punct de acces la sprijin pentru investiții: http://www.eib.org/eiah/
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ III. Crearea unui mediu propice investițiilor Pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și condițiile de finanțare, Planul de investiții va include măsuri pentru realizarea pieței unice digitale, a uniunii energetice și a uniunii piețelor de capital. În plus, Comisia a venit în sprijinul statelor mem- bre identificând principalele obstacolele cu care se confruntă mediul de investiții la nivel național. Bilanțul primului an de aplicare a Planului de investiții În primul său an de funcționare, Planul de investiții a mobilizat mai mult de 100 miliarde de euro, cu 249 de tranzacții aprobate prin Fondul European pentru Investiții Strategice (FESI). Acești bani sunt destinați pro- iectelor care au dificultăți să găsească finanțare. Cu din ce în ce mai multe proiecte selectate în fiecare lună, ținta de a mo- biliza peste 315 miliarde de euro până în 2018, poate fi atinsă. Fondul European pentru Investiții Strategice (FESI) acordă finanțare pentru proiecte de infrastructură și inovare, precum și pentru IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie. Mobilizarea de capital privat este caracteristica cheie a FESI. Mai mult de 85% din finanțele mobilizate provin din surse publice și private din afara Grupului EIB (Banca Europeană de Investiții). Proiecte finanțare - 78 de proiecte de infrastructură şi inovare, în valoare de 11 miliarde euro, au fost aprobate, până în luna iunie 2016, prin Fondul European pentru In- vestiţii Strategice (EFSI) - 188 de acorduri de finanţare semnate pentru 147.500 de start-up-uri şi IMM-uri, în valoare de 6,7 miliarde euro. Conform presei, țara noastră a transmis la Co- misia Europeană 5 proiecte în valoare totală de 484 milioane euro, pentru a fi finanțate prin Fondul European pentru Investiții Strategice, care implică bani privați și credite bancare cu garanții europene. Este vorba despre 3 proiecte ale companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN), unul al firmei pri- vate Bio Farm Crucea și unul al Regional Air Services. Cele 5 proiecte se află în stadiul de „screening”, în care Comisia Europeană analizează dacă acestea pot să fie sau nu finanțate prin Planul Juncker. Vicepreședintele pentru investiții al Comisiei Europe- ne, Jyrky Katainen, a declarat că Planul Juncker finanțează proiecte private sau în parte- neriat-public privat: „Finanțarea EFSI acoperă proiecte private sau proiecte în parteneriat public-privat, nu guvernamentale”. Detalii: http://ec.europa. eu/priorities/jobs-growth-and- investment/investment-plan_ro
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • 10,89 milioane de euro pentru fermierii români, în 2017 Comisia Europeană a prezentat luni, 18 iulie, noi măsuri totalizând 500 de milioane de euro menite să sprijine fermierii pentru a face față dificultăților de pe piețe. Aproape 11 milioane sunt alocate crescătorilor de animale și producătorilor agroalimentari români. Pachetul conține trei elemente principale: - o schemă la nivelul UE menită a stimula redu- cerea producției de lapte (cu o valoare totală de 150 de milioane de euro); - ajutoare condiționate de adaptare (un pla- fon de 350 de milioane de euro ce poate fi supli- mentat de statele membre cu fonduri naționale în același cuantum), ce urmează a fi definite și imple- mentate la nivelul statelor membre pe baza unui meniu propus de Comisie; - o serie de măsuri tehnice ce oferă flexibi- litate, fluidizează fluxul de numerar și con- solidează instrumentele de tip „dispozitiv de siguranță”. Detaliile măsurilor vor fi definitivate în următoarele săptămâni, în consultare cu experți din statele mem- bre. Implicațiile lor bugetare vor fi încorporate în recti- ficarea propunerii de buget pentru 2017, din toamnă. • Traficul cu bunuri de patrimoniu în atenția Comisiei Europene România este unul dintre cele 8 state membre care a primit un aviz motivat în legătură cu trans- punerea noii directive referitoare la obiectele cultu- rale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat mem- bru al UE. Traficul ilegal de bunuri culturale este o problemă care afectează toate țările UE. Directiva 2014/60/UE are ca obiectiv conci- lierea principiului fundamental al liberei circulații a mărfurilor cu protecția bunurilor aparținând pa- trimoniului național. Ea contribuie la reducerea exodului ilegal de bunuri culturale și le permite țărilor UE să ceară mai ușor restituirea bunuri- lor aparținând patrimoniului național, care sunt adeseori importante pentru identitatea lor națională. Noile norme ar fi trebuit să fie transpuse în legislația națională până la 19 decembrie 2015. Cipru, Finlanda, Franța, Spania, Lituania, Polonia, Portugalia și România încă nu au comunicat Comisi- ei Europeană transpunerea integrală a directivei în dreptul național. Statele membre în cauză au acum la dispoziție două luni pentru a notifica transpune- rea completă a directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE. • Economie cu emisii scăzute de carbon Comisia Europeană a propus miercuri, 20 iulie, măsuri menite să ac- celereze tranziția către emisii scăzute de car- bon în toate sectoarele economiei europene. Propunerile includ obiective anuale obligatorii pri- vind emisiile de gaze cu efect de seră pentru peri- oada 2021-2030, pentru toate statele membre, pre- cum și o strategie de mobilitate cu emisii scăzute. Noul cadru se bazează pe principiile echității, solidarității, eficienței costurilor și integrității mediu- lui. Sunt vizate toate statele membre, lor revenindu- le însă responsabilitatea de a decide asupra manierei de punere în aplicare a măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor convenite pentru 2030. În intervalul prevăzut, România trebuie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu doar 2%. Ea beneficiază și de o marjă de flexibili- tate de 1,7% în ce privește îndeplinirea prevederi- lor regulamentului de partajare a eforturilor, aplica- bilă în sectorul exploatării terenurilor. • Antitrust: Comisia Europeană vs. Google Comisia Europeană a prezentat joi, 14 iulie, două noi comunicări cu obiecții companiei Google pentru abuz de poziție dominantă pe piață. Prima dintre ele se referă la faptul că Google fa- vorizează sistematic, la afișarea rezultatelor unei căutări, propriul serviciu de comparare a produselor. Iar cea de-a doua arată că afișarea anunțurilor publicitare generate de motoarele de căutare concurente este limitată artificial în paginile de internet ale părților terțe. Google și compania-mamă Alphabet au la dispoziție 10 săptămâni pentru a răspunde comunicării. Comisia consideră că Google deține o poziție do- minantă, având o cotă de piață de peste 90%, în ceea ce privește furnizarea de servicii de căutare generală pe internet, respectiv o cotă de piață de 80% în ce privește plasarea anunțurilor publicitare generate de motoare de căutare pe site-urile web ale părților terțe. Ocuparea unei poziții dominante nu reprezintă, în sine, o problemă din punct de vedere al normelor UE în materie de concurență. Cu toate acestea, compa- niile care dețin poziții dominante au responsabilitatea de a nu abuza de propria poziție pentru a restricționa concurența pe piața respectivă sau pe piețele adiacente. ȘTIRI EUROPENE
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • PNDR: Se pot depune cereri de finanțare a investițiilor neagricole din zona rurală Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide o nouă sesiune anuală de depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020, prin care sunt finanțate proiectele de investiții în activități neagricole derulate în mediul rural. Astfel, în perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016, AFIR va primi online proiecte de investiții pentru Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și pentru Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dez- voltarea de activități neagricole”. Solicitanții de fonduri europene au la dispoziție în 2016, pentru cele două Submăsuri, 158 milioane de euro, din care 73 de milioane de euro sunt alocați pentru finanțarea 100% nerambursabilă a Planurilor de Afaceri prin Submăsura (SM) 6.2 și 85 de mili- oane de euro sunt alocați pentru finanțarea cu până la 90% nerambursabilă a proiectelor de investiții prin Submăsura (SM) 6.4. Pentru această sesiune, plafonul maxim de de- punere a proiectelor este de 200% față de suma anuală alocată fiecărei submăsuri. Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este cea online, pe pagina oficială a Agenției: http:// www.afir.info/. • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agri- cultură (APIA) informează că au început plățile pentru schemele de sprijin ANTZ și SCZ Pentru aceste scheme, până pe 28 iulie au fost plătite în conturile fermierilor crescători de bovine/ ovine/caprine pentru următoarele sume: – ANTZ 7 – 7,400 milioane euro pentru 25.485 beneficiari (81,65% din total); – ANTZ 8 – 23,651 milioane euro pentru 40.258 beneficiari (74,08% din total); – SCZ 9.19 (ovine) si SCZ 7.20 (caprine) – 1,487 mi- lioane euro pentru 1.286 beneficiari (8,63% din total). Din Bugetul Național a fost autorizată la plata până la această dată suma de 173,38 milioane euro: – 115,19 milioane euro pentru Ajutor Național Tran- zitoriu în sector vegetal (ANT1); – 58,19 milioane euro pentru Ajutor Național Tranzi- toriu în sector zootehnic (ANTZ), din care: • 9,99 mil. euro – ANTZ 7 pentru 31.211 beneficiari, • 34,93 mil. euro – ANTZ 8 pentru 54.339 beneficiari, • 13,27 mil. euro – ANTZ 9 pentru 14.897 beneficiari. Se estimează că sumele aferente ANTZ 9 (Sche- ma cuplată de producție – specia caprine/ovine), vor fi achitate în conturile beneficiarilor în aproximativ 4 zile de la data autorizării, pe măsura ce se alimen- tează contul APIA cu sumele necesare. • Se depun cererile pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă Ministerul Finanțelor Publice (MFP) anunță deschi- derea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr. 807/2014 pen- tru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 11.07 – 22.08.2016. Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și în- treprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Bugetul maxim al schemei este 4.070 milioane lei (aprox. 925 milioane euro). Bugetul anual maxim al schemei este de 638 milioane lei (aprox. 145 milioane euro). Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care re- alizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără TVA, de minimum 44 milioane lei, respectiv echiva- lentul a aproximativ 10 milioane euro. Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la 31 decembrie 2020. Plata ajutorului de stat se efectuează până în 2023, în baza acordu- rilor pentru finanțare emise. Cererile de acord pen- tru finanțare se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, până pe 22.08.2016. Website-ul programului: http://www.mfinan- te.gov.ro/hg807.html?pagina=domenii Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×