Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures

477 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr 7_2013-ed maramures

  1. 1. Anul XIX, Nr. 7/ Iulie 2013 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ pregătirea următoarei generații de programe ale UE pentru creștere economică Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a informat statele mem- bre și regiunile că nu este timp de pierdut în ceea ce privește planificarea programe- lor fondurilor structurale ale UE pentru pe- rioada 2014-2020. Apelul la acțiune survine după ce mem- brii Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, în principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Rapoartele reflectă rezultatul negocie- rilor între Comisia Europeană, Parlamen- tul European și statele membre cu privire la modificări ample ale modului în care sunt gestionate programele de politică regională pentru un impact maxim. Noua abordare direcționează cea mai mare parte a investițiilor UE către domenii-cheie pentru creștere econo- mică și locuri de muncă. Ea impune obiective pentru a măsura rezultatele și stabilește noi condiții pentru finanțare. Măsurile aprobate oferă o bază solidă pentru realizarea de progrese în ceea ce privește progra- marea pentru perioada 2014-2020. Acestea stabilesc normele care vor sta la baza obiectivelor principale și a priorităților de finanțare, care vor fi stabilite prin „acorduri de parteneriat” între fiecare stat membru și Comisia Europeană. Acordurile reprezintă punctele de plecare pentru programele naționale și regionale mai detaliate. În unele state membre, proiectele de acorduri de parteneriat sunt gata. Comisia se așteaptă ca toate acestea să fie finalizate până la sfârșitul aces- tui an cu un acord privind toate programele în pri- ma parte a anului 2014, astfel încât investițiile să poată fi direcționate fără întârziere către creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Elemente cheie ale reformei: * Concentrarea investițiilor în domeniile cheie pentru creștere economică și crea- rea de locuri de muncă, astfel cum s-a subli- niat în Strategia Europa 2020, prin intermediul unui set comun de norme care se aplică tutu- ror celor cinci fonduri europene structurale și de investiții: - Fondul european de dezvoltare regională, - Fondul social european, - Fondul de coeziune, - Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, - Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2013 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ consultare publică privind insolvența întreprinderilor * Cea mai mare parte a bugetului se va con- centra pe un număr limitat de priorități strâns legate de Strategia 2020 pentru creștere economică a UE. În special: - Între 50% și 80% din bugetul FEDER se concentrează pe măsurile de sprijinire a ino- vării, cercetării și dezvoltării, agendei digitale, competitivității IMM-urilor și tranziției către o eco- nomie cu emisii scăzute de carbon. - O nouă obligație, pentru economia cu emisii reduse de carbon, de a aloca cel puțin între 12% și 20% pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile. * Statele membre și regiunile vor stabili obiec- tive clare și măsurabile privind impactul investițiilor. Progresele vor fi măsurate și co- municate. * Măsuri de reducere a birocrației și de sim- plificare a utilizării fondurilor UE: - mai multe norme comune tuturor fondurilor, - cerințe de raportare mai puține, dar mai la obiect, - o mai bună utilizare a tehnologiei digitale („e-coeziune”). Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ romania/news/10072013_crestere_economica_ ro.htm Cifrele arată cât de urgentă este luarea de măsuri în acest domeniu: jumătate din totalul întreprin- derilor nu supraviețuiesc primilor cinci ani de existență. În UE, în medie, 200.000 de firme dau fali- ment anual, ceea ce duce la pierderea a 1,7 mi- lioane de locuri de muncă. Un sfert dintre aceste falimente au un element transfrontalier. Procedurile de insolvență ar trebui să fie rapide și eficiente, atât în interesul debitorilor, cât și al credi- torilor, și ar trebui să contribuie la menținerea locu- rilor de muncă, să îi ajute pe furnizori să își păstreze clienții, iar pe proprietarii întreprinderilor să păstreze valoarea investițiilor făcute în întreprinderi viabile. Disparitățile dintre legislațiile naționale privind insolvența pot crea incertitudine juridică și un mediu de afaceri ostil. Una dintre problemele ridicate în cadrul consul- tării este necesitatea de a armoniza perioada necesară descărcării de obligații (perioada ne- cesară pentru închiderea întreprinderii falimentare), care este deseori privită ca fiind crucială pentru po- sibilitatea de a reîncepe o afacere. În prezent, perioada necesară închiderii unei în- treprinderi falimentare variază semnificativ pe teri- toriul UE, de la patru luni în Irlanda la peste șase ani în Republica Cehă, iar, în unele țări, întreprinză- torii care au avut o întreprindere falimentară nu pot obține niciodată descărcarea de obligații. Consultarea vizează și normele care reglemen- tează exercitarea profesiei de administrator judi- ciar. Mai mult, părțile interesate sunt întrebate dacă normele existente privind obligațiile și răspun- derea directorilor în caz de insolvabilitate creează probleme în practică și dacă ar trebui introduse nor- me la nivelul UE pentru a se garanta că administrato- rii frauduloși care au făcut obiectul unei interdicții într- o țară nu pot administra o societate într-o altă țară. În final, consultarea pune întrebarea dacă în practică există probleme legate de incertitu- dinea juridică cauzată de diferitele condiții în care se poate cere instanței evitarea unui act al unui debitor insolvent care este în detrimen- tul creditorilor. Consultarea este deschisă până la data de 11 octombrie 2013: http://ec.europa.eu/yourvoi- ce/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la o abordare europeană în materie de eșec în afaceri și insolvență, care pune accentul pe sprijinirea întreprinderilor viabile să supraviețuiască și pe acordarea întreprinzătorilor cinstiți a unei a doua șanse, protejând în același timp dreptul creditorilor de a-și recupera banii. Propunerea de modernizare a Regulamentului UE privind insolvența — care datează din 2000 — este un prim pas important pentru a aduce legislația UE în materie de insolvență în secolul al XXI-lea.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2013 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Ştiri europene • Comisia propune instituirea Parchetului European și consolidarea garanțiilor pro- cedurale ale OLAF Sarcina exclusivă a Parchetului European va consta în efectuarea de cercetări și urmări penale, acesta urmând să aibă competența, la nevoie, de a trimite în judecată — în instanțele din statele membre — persoanele învinuite de săvârșirea de infracțiuni care afectează bugetul UE. Parchetul European va fi o instituție independentă, supusă controlului democratic. Logica propunerii de instituire a Parchetului Eu- ropean este simplă: dacă există un „buget fede- ral” — finanțat de toate statele membre ale UE și administrat în temeiul normelor comune — este nevoie, de asemenea, de „instrumente federale” pentru a proteja acest buget în mod eficace pe întreg teritoriul Uniunii. În prezent, rata de succes a urmăririlor penale privind infracțiunile împotriva bugetului UE variază considerabil de la un stat membru la altul, iar me- dia UE este de doar 42,3%. Multe cazuri nu fac de- loc obiectul cercetărilor, ceea ce permite infractori- lor să scape, folosindu-se de subterfugii juridice, și să fure banii cetățenilor. Chiar și atunci când au loc cercetări, există o mare disparitate între statele membre în ceea ce privește ratele condamnărilor pentru infracțiuni împotriva bugetului UE. În temeiul tratatelor UE, Danemarca nu va par- ticipa la acest proiect. Nici Regatul Unit și Irlanda nu vor participa, cu excepția cazului în care aces- tea decid în mod voluntar și expres să facă acest lucru (consimțământ expres). Următorii pași Propunerea de regulament trebuie, în prezent, să fie adoptată în unanimitate de statele membre în cadrul Consiliului, după obținerea aprobării Par- lamentului European. • Consultare publică: Cum putem utiliza mai eficient fosforul și crea posibilități de reci- clare? Comisia a lansat o consultare privind modalitățile de utilizare a fosforului într-un mod mai sustenabil. Fosforul este folosit pe scară largă în agricultură și constituie un component esențial al îngrășămintelor și al hranei pentru animale, însă este o resursă fără înlocuitori. Rezervele disponibile sunt limitate, prețurile sunt volatile, iar în prezent fosforul este în mare parte risipit, ceea ce reprezintă un motiv de îngri- jorare în ceea ce privește costul și disponibilitatea sa în viitor, atât în UE, cât și în întreaga lume. Una dintre întrebări se referă la modul în care se pot reduce la minimum efectele adverse pe care fosforul le poate avea asupra mediu- lui. De exemplu, fosforul care se scurge din exploatațiile agricole în cursurile de apă poa- te provoca o creștere mai intensă a plantelor acvatice și a algelor, fenomen cunoscut sub nu- mele de eutrofizare. Sunt sugerate mai multe opțiuni care ar putea îmbunătăți situația actuală, de exemplu: -utilizareamaibinedirecționatăaîngrășămintelor și a hranei pentru animale, - reducerea eroziunii solului, - încurajarea reciclării fosforului conținut de gu- noiul de grajd, apele reziduale și compost. Părțile interesate sunt invitate să examineze modalitățile de a încuraja recuperarea din alte sur- se a fosforului, cum ar fi produsele alimentare și deșeurile biodegradabile. Parlamentul European, Consiliul și celelalte instituții europene, cetățenii, autoritățile publice, ONG-urile și întreprinderile sunt invitate să transmită punctele lor de vedere până la 1 decembrie 2013: http://ec.europa.eu/environment/consultations/ phosphorus_en.htm În cursul anului 2014, Comisia va analiza contribuțiile primite, iar rezultatele obținute vor fi integrate în cadrul politicilor relevante, de la politi- ca agricolă la politica privind apa și deșeurile, până la măsurile legate de materiile prime.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Finanţări active • Rețea politică europeană a organizațiilor naționale privind alfabetizarea În cadrul Programului de învățare pe tot parcur- sul vieții (Lifelong Learning Programme – LLP) s-a lansat o cerere de propuneri cu scopul de a con- solida colaborarea transeuropeană între fundații și asociații, ministere și alte organizații care desfășoară o activitate în domeniul promovării al- fabetizării, pentru a crește nivelul de alfabetizare în rândul copiilor, al tinerilor și al adulților din Eu- ropa. Solicitanți eligibili Numai candidaturile persoanelor juridice (ONG, APL, instituții și ministere) stabilite în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă țările candidate Islanda, Muntenegru, Serbia, fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei și Turcia, plus țările AELS: Liechtenstein, Norvegia, Elveția. Rețeaua ar trebui să acopere cel puțin 20 de țări participante la Programul de învățare pe tot parcursul vieții cu un bun echilibru geografic. Pentru a realiza un bun echilibru geografic, membrii rețelei ar trebui sa reprezinte cel puțin 15 state membre ale UE. Condiții de finanțare Bugetul total alocat pentru cofinanțarea acțiunii este estimat la maximum 3.000.000 EUR, pentru perioada 2013-2015. Contribuția financiara a Co- misiei nu poate depăși 75% din totalul costurilor eligibile. Termen limită: 29 august 2013 Apelul de propuneri: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:130 :0008:0010:RO:PDF • Inițiativa Comisiei Europene privind eco- inovarea, sesiunea 2013 Comisia Europeană a lansat o cerere de propu- neri în valoare de 31,5 milioane euro pentru cele mai bune 45 de proiecte în materie de eco-inovare. Eco-inovarea este finanțată prin Programul-cadru pentru competitivitate și inovare și dispune de un buget de aproximativ 220 de milioane de euro pen- tru perioada 2008-2013. Solicitanți eligibili Cererea de propuneri vizează în principal întreprin- derile private, în special IMM-urile care au dezvoltat un produs, proces sau serviciu ecologic inovator, dar care se confruntă cu dificultăți în privinta lansării pe piață. Sunt considerate IMM-uri firmele cu mai puțin de 250 de angajați, a caror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane de euro. Sunt încurajate și proiectele susținute de clustere, cu un potențial ridicat de replicare pe piața europeană. Activități eligibile Apelul de propuneri pentru proiecte eco-inova- tive are în vedere reducerea impactului ecologic al activităților economice, precum și folosirea optimă a resurselor. Există și priorități specifice, listate în politi- cile Uniunii Europene: - reciclarea materialelor - produse pentru construcții sustenabile - apa - afaceri ecologice. Exemple de proiecte care primit finanțare în cadrul sesiunilor anterioare: - optimizarea tehnologiei de reutilizare a cărămizi- lor vechi în sectorul construcțiilor; - producerea de încălțăminte din piele care nu conține substanțe chimice periculoase; - utilizarea CO2 pentru a valorifica o sursă natura- lăde Omega-3; - o tehnică nouă de fabricare a covoarelor. Condiții de finanțare Bugetul pentru sesiunea de finanțare 2013 este de 31,5 milioane de euro. Cofinantarea poate fi de până la 50% a costului proiectului și ar trebui să sprijine aproximativ 45 de proiecte noi în acest an. Termen limită: 5 septembrie 013 Apelul de propuneri: http://ec.europa.eu/envi- ronment/eco-innovation/index_en.htm

×