Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr 3_2013-ed maramures

389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr 3_2013-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XIX, Nr. 3/ Martie 2013 NOI REGLEMENTĂRI EUROPENE PENTRU IMM-uri Combaterea întârzierii în efectuarea plăților Pentru a pune capăt practicilor de întârziere a plăților, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. 16 martie 2013 este data până la care statele mem- bre au fost obligate să integreze în legislațiile naționale textul revizuit al directivei privind întârzierea efectuării plăților. Noile măsuri sunt opționale pentru întreprinderi întru- cât acestea dobândesc dreptul de a acționa, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstanțe, o întreprindere poate dori să prelungească termenul de plată cu câte- va zile sau săptămâni pentru a păstra relații comerciale bune cu un anumit client. Noile măsuri sunt însă obligatorii pentru autoritățile publice. Noile reglementări sunt simple: * Rata statutară a dobânzii pentru plățile întârziate crește la cel puțin 8 puncte pro- * Autoritățile publice trebuie să plătească pen- centuale peste dobânda de referință a tru bunurile și serviciile pe care le achiziționează Băncii Centrale Europene. Autoritățile publi- în termen de 30 de zile calendaristice sau, ce nu au voie să stabilească o rată a dobânzii în circumstanțe excepționale, în termen de 60 pentru plăți întârziate sub acest prag. de zile calendaristice. * Întreprinderile pot contesta mai ușor în * Libertatea contractuală în tranzacțiile comer- instanțele naționale clauzele și practicile vădit ciale ale întreprinderilor: întreprinderile tre- injuste. buie să își plătească facturile în termen de 60 de zile calendaristice, cu excepția cazului în * Mai multă transparență și o campanie de infor- care se stabilesc intenționat alte condiții și în mare mai intensă: statele membre trebuie cazul în care termenul nu este în mod vădit să publice ratele dobânzii pentru plățile injust pentru creditor. întârziate astfel încât toate părțile implicate să fie informate. * Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plățile întârziate și pot obține * Statele membre sunt încurajate să instituie co- automat o sumă minimă fixă de 40 EUR cu duri de practică privind plățile la termen. titlu de compensație pentru costurile de re- * Statele membre pot continua să mențină sau să cuperare a sumelor. Ele pot solicita, de ase- pună în aplicare legi și reglementări care sunt menea, compensații pentru toate costurile de mai favorabile creditorului decât dispozițiile di- recuperare rezonabile restante. rectivei.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Puncte cheie pentru o REFORMĂ consistentă a POLITICII AGRICOLE COMUNE Cheltuielile din agricultură reprezintă în momentul de față aproximativ 40% din bugetele anuale europene, fiind un punct cheie al politicilor europene. Politica agricolă comună a fost mo- dificată ultima dată în anul 2003, dar după aderarea a 12 state noi a devenit evident faptul că această politică va tre- bui adaptată noilor provocări. În 13 martie 2013, Parlamentul a vo- tat în plen amendamentele la propune- rea Comisiei de reformă a politicii agri- cole. Acesta va fi punctul de plecare pentru negocierile cu statele membre, care vor începe la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Parlamentul, Comisia și statele membre lucrează la stabilirea politicilor europene pentru perioada 2014-2020. Noua politică agrară ar trebui să fie implementată de la începutul anului 2014. Reforma politicii agricole comune examinează mai multe chestiuni: - distribuirea bugetului pentru agricultură în mod egal între noile și vechile state membre, - reducerea birocrației, controale mai simple, - o distribuție mai corectă a plăților directe, - stimularea fermierilor pentru a adopta metode ecologice, - promovarea muncii în agricultură către tineri, - garantarea unui preț corect pentru fermieri și poziția UE pe piața concurenței la nivel global.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Campania „StartUp Europe” • Consultare publică privind litigiile transfron- Comisia Europeană a creat platforma StartUp taliere Europe pentru întreprinzătorii de succes, unde Comisia Europeană a lansat o consultare pu- aceștia își spun poveștile, împărtășesc surse- blică privind modalitățile de a îmbunătăți accesul la le de inspirație și frustrările lor, pentru a atrage justiție al consumatorilor și al întreprinderilor mici în atenția tinerilor europeni și decidenților asupra litigii transfrontaliere cu valoare redusă. potențialului carierelor antreprenoriale: Procedura europeană cu privire la cererile cu va- https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup- loare redusă oferă o modalitate puțin costisitoare și europe-initiative-european-commission-strengthen- ușoară de a soluționa litigiile transfrontaliere pentru environment-web-entrepreneurs-europe/ sume mai mici de 2.000 EUR, fără a recurge la pro- ceduri juridice complicate. Această procedură poate fi Sub sloganul ”Startup in Europe; Stay in Euro- utilizată atunci când consumatorii sunt nevoiți să își pe”, Campania ”StartUp Europe” este un plan în asigure respectarea drepturilor, de exemplu dacă nu șase direcții care își propune să favorizeze și să li s-au livrat bunurile comandate într-o altă țară a UE. conecteze ecosistemele antreprenoriale din Euro- În cadrul consultării se solicită opinii referitoare pa pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate din la modul în care este utilizată în prezent procedura domeniul tehnologiilor să se lanseze și să se dez- cu privire la cererile cu valoare redusă și felul în care volte în Europa, pentru a-și extinde apoi prezența aceasta ar putea fi îmbunătățită: la nivel mondial. - o eventuală majorare a plafonului pentru cereri 1. StartUp Europe Leaders Club. Fondatorii peste 2.000 EUR, clubului (Spotify, Angry Birds, Tuenti, Skype, - posibilitatea ca documentele juridice folosite în SeedCamp, HackFwd, London’s Tech City și cadrul procedurii să fie transmise electronic, TheNextWeb) sunt dovada că antreprenoriatul în - o eventuală abordare în cadrul procedurii a domeniul internetului poate însemna o carieră pli- chestiunii cheltuielilor de judecată. nă de satisfacții. Consultarea se va desfășura până la data de 10 2. Parteneriatul european în favoarea în- iunie 2013, după care Comisia va evalua contribuțiile treprinderilor nou-înființate (Startup Europe primite. Chestionarul este disponibil și în limba ro- Partnership). mână: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/ opinion/130318_en.htm 3. Forumul acceleratorilor din UE (EU Acce- lerators Forum) - promovarea programelor exis- Un exemplu de succes al modului în care tente de accelerare a dezvoltării afacerilor. funcționează procedura cu privire la cererile 4. Rețelele de finanțare colectivă solidară cu valoare redusă din UE (EU Crowdfunding Networks). Un consumator din Austria a comandat echipa- 5. Sensibilizarea mai mare a investitorilor ment pentru surfing pe un site internet german. A de capital de risc cu privire la afacerile din secto- plătit 228 EUR în avans printr-un transfer bancar. rul internetului prin împărtășirea reușitelor și prin Comerciantul nu a livrat echipamentul și nu a ram- constituirea unor rețele. bursat suma plătită. Prin urmare, 6. Promovarea talentelor în domeniul in- consumatorul a ternetului prin: lansat o proce- a) extinderea rolului platformelor educaționale dură europeană online (cum ar fi „Massive Online Open Courses”) cu privire la ce- în vederea combaterii lipsei de dezvoltatori web; rerile cu valoare b) folosirea platformelor de barter ca piață unde redusă. antreprenorii din domeniul internetului pot împărtăși și face schimburi de competențe la nivel european; Instanța din c) studierea viabilității creării unor tandemuri Linz, Austria, a pronunțat o hotărâre în favoarea la nivel european, între persoane cu experiență consumatorului, care a fost executată de autoritățile și tineri antreprenori, pentru schimb de idei și de germane din Charlottenburg. În consecință, consu- experiențe. matorului i-a fost rambursată suma plătită.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• Programe pentru IMM-uri cu finanțare de Solicitanți eligibili: întreprinderi înregistrate la bugetul de stat, în anul 2013 conform Legii nr. 31/1990 privind societățile co- Pentru anul 2013 sunt propuse a fi bugetate ur- merciale, republicată, cu modificările și completă-mătoarele programe naționale: rile ulterioare, care fac investiții în România și care• Programul de dezvoltare și modernizare a îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: activităților de comercializare a produse- a) realizează o investiție inițială cu o valoare care lor și serviciilor de piață depășește echivalentul în lei a 10 milioane euro; b) creează cel puțin 100 de noi locuri de muncă,• Programul Mihail Kogălniceanu pentru În- ca urmare a realizării investiției inițiale. treprinderi Mici și Mijlocii Activități eligibile• Programul pentru stimularea înființării și Investițiile sau locurile de muncă nou-create dezvoltării microîntreprinderilor de către pot fi realizate în toate sectoarele de activitate, cu întreprinzătorii tineri EXCEPȚIA următoarelor:• Programul național multianual pentru susținerea - Secțiunea A – agricultură, silvicultură și pescuit; meșteșugurilor și artizanatului - Secțiunea B – industria extractivă;• Programul național multianual pe perioada 2005- - Secțiunea C – industria prelucrătoare. 2012 pentru dezvoltarea culturii antrepreno- riale în rândul femeilor manager 2. Hotărârea Guvernului nr. 797/2012 privind• Programul pentru dezvoltarea abilităților instituirea unei scheme de ajutor de stat pen- antreprenoriale în rândul tinerilor și faci- tru sprijinirea investiţiilor care promovează litarea accesului la finanțare START dezvoltarea regională prin utilizarea tehno- logiilor noi şi crearea de locuri de muncă.• Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și Activități eligibile de afaceri 1. Investiție inițială în România, în unul din ur- mătoarele domenii de activitate: Direcția pentru Implementare Programe Mici și - Industria prelucrătoare, cu excepția: Fabri-Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei va posta carea băuturilor și Fabricarea produselor din tutunpe site-ul instituției pentru dezbatere publică pro- - Producția și furnizarea de energie electrică șiiectele procedurilor de implementare, pe măsura termică, gaze, apă caldă și aer condiționatavizării acestora: http://www.aippimm.ro/ - Activități de editare produse software - Telecomunicații• Scheme de ajutor de stat deschise din - Activități de servicii în tehnologia informației luna martie 2013, până la finalul anului - Activități de servicii informatice Ministerul Finanțelor Publice anunță: ”Urmare - Cercetare-dezvoltarea publicării în Monitorul Oficial al României nr. 2. Investiții inovative cu o componentă ITC de106/22.02.2013 a Legii nr. 5/2013 privind bu- minim 20% din valoarea planului de investițiigetul de stat pe anul 2013, începând cu data de07.03.2013, se redeschide sesiunea de depunere 3. Crearea a cel puțin 200 de locuri de muncă în cela Cererilor de acord pentru finanţare aferente”: mult 3 ani de la data declanțării investiției și menținerea acestora pe o perioadă de minimum 5 ani. 1. Hotărârea Guvernului nr. 1680/2008 pentruinstituirea unei scheme de ajutor de stat pri- Mai multe informații: http://www.mfinante.vind asigurarea dezvoltării economice dura- ro/ghidajstat.html?pagina=domeniibile, cu modificările şi completările ulterioare Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×