Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 1/2017_Europe Direct Maramures

356 views

Published on

Informatii europene destinate mediului de afaceri

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 1/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 1/ Ianuarie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ RAPORTUL privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pentru ROMÂNIA Comisia a publicat miercuri, 25 ianuarie, cel mai recent raport pe care l-a elaborat în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) privind România. La 10 ani de la instituirea MCV, Comisia a făcut un bilanț al măsurilor întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, al realizărilor, al provocărilor nedepășite încă și al acțiunilor care sunt în continuare necesare pen- tru încheierea monitorizării în cadrul MCV. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans a declarat: „În cei 10 ani care au trecut de când România este membră a UE și a întreprins reformele din cadrul MCV, aceasta a făcut progrese majore. Tendința pozitivă constatată în ultimii trei de a lupta împotriva corupției și de a apăra independența siste- mului judiciar care a fost constatată în ultimii trei ani, a continuat și în ultimul an. Dinamica creată până în prezent permite reorientarea eforturilor către principalele măsuri care mai trebuie luate pentru îndeplinirea obiectivelor MCV și, în consecință, pentru încheierea acestui proces important în timpul mandatului actualei Comisii, în conformitate cu obiectivul stabilit de președintele Juncker. Viteza acestui proces depinde de rapidi- tatea cu care autoritățile române pot întreprinde, într-un mod ireversibil, măsurile rămase, astfel încât să nu pună sub semnul întrebării progresele înregistrate până în prezent. Sper că în 2017 vom vedea celeritatea, determinarea și garanțiile interne necesare pentru a duce la bun sfârșit reformele necesare și pentru a asigura ireversibilitatea rezultatelor.” Rapoartele privind MCV elaborate de Comisie în 2014, 2015 și 2016 au evidențiat o tendință poziti- vă și un bilanț care indicau progrese importante și sporirea caracterului ireversibil al reformei. Această tendință este confirmată în raportul din 2017, înregistrându-se în continuare un bilanț solid al instituțiilor judiciare și un impuls puternic impri- mat de guvernele succesive pentru a consolida mă- surile de prevenire a corupției. O analiză retrospectivă a celor 10 ani de la in- stituirea MCV arată că, în pofida unor perioade în care reformele și-au încetinit ritmul și au fost puse sub semnul întrebării, România a înregistrat pro- grese majore în direcția îndeplinirii obiectivelor de referință ale MCV. De asemenea, Comisia consideră că nu ar trebui să se stabilească o legătură între MCV și alte dome- nii ale dreptului UE. Cu toate acestea, o serie de aspecte esențiale identificate în rapoartele anterioare nu au fost încă soluționate, astfel încât Comisia nu poate concluzi- ona în prezentul raport că obiectivele de referință sunt îndeplinite în mod satisfăcător. Raportulidentificăoseriederecomandăriesențiale menite să conducă la încheierea procesului MCV. Majoritatea acestor RECOMANDĂRI se axează pe responsabilitatea și răspunderea autorităților române și pe garanțiile interne necesare pentru a asigura caracterul ireversibil al rezultatelor. Încheierea monitorizării în cadrul MCV în tim- pul mandatului actualei Comisii, în conformitate cu obiectivul stabilit de președintele Juncker, depinde de celeritatea cu care România poate îndeplini, în- tr-un mod ireversibil, recomandările Comisiei și de evitarea măsurilor negative care pun sub semnul întrebării progresele realizate până în prezent. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Comisia va colabora îndeaproape cu autoritățile române, va acorda sprijin în cazul în care este nece- sar și va evalua progresele realizate către sfârșitul anului 2017. Context La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de coopera- re și de verificare pen- tru a evalua progresele înregistrate în raport cu angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al combaterii corupției. Comisia prezintă în mod regulat ra- poarte privind pro- gresele înregistrate în aceste domenii. Primul raport al Co- misiei a fost prezen- tat la 27 iunie 2007. Rapoartele conțin evaluarea situației de că- tre Comisie și recomandările pe care aceasta le adresează autorităților române. Rapoartele sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei, care ana- lizează IP/17/130 în mod aprofundat fiecare dintre obiec- tivele de referință stabilite în cadrul MCV. Comisia analizea- ză măsurile luate de autoritățile române, bazându-se pe un dialog continuu între autoritățile române și serviciile Comisiei. De asemenea, rapoartele s-au ba- zat pe contactele cu statele membre, cu societatea civi- lă, cu organizații internaționale, cu specialiști indepen- denți și au ținut sea- ma de diverse alte surse. Concluziile Comi- siei și metodologia utilizată în cadrul MCV s-au bucurat în mod constant de un sprijin ferm din partea Consiliului de Miniștri. Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Raportul anterior privind MCV a fost publicat la 27 ianuarie 2016. Noul raport se referă la perioada scursă de atunci și prezintă o evaluare globală a progreselor înregistrate în cei 10 ani de la institu- irea MCV. Următorul raport oficial va fi prezentat, probabil, la sfârșitul anului 2017. Raportul 2017 privind măsurile întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului ju- diciar și combaterea corupției, în cadrul Mecanis- mului de cooperare și de verificare (MCV) poate fi consultat la adresa: https://ec.europa.eu/info/files/ progress-report-romania-2017-com-2017-44_ro Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Proiectul ”InvestNV - Oportunități europene pentru Regiunea de NV” • Fundația CDIMM Maramureș, prin Centrul Europe Direct Maramureș va implementa Proiectul ”InvestNV - Oportunități euro- pene pentru Regiunea de NV”, #InvestNV Proiectul se va desfășura pe parcursul a 7 luni, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017 și este finanțat prin Programul de Grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de centrele de informare Europe Direct pentru a comunica cu pri- vire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creș- terii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE). Bugetul total al proiectului InvestNV este de în jur de 13.100 Euro, din care finanţarea neram- bursabilă este de 12.000 Euro. Obiectivul general al proiectului InvestNV este creșterea gradului de cunoaștere și aprecie- re în rândul publicului larg și al mediului de afa- ceri din Regiunea de NV față de Planul de Investiții pentru Europa (Planul Juncker), precum și față de oportunitățile de finanțare ale UE și beneficiile pro- iectelor europene pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă la nivel local și regional. Activităţile proiectului InvestNV cuprind: • Derularea unei Campanii de promovare on- line, social media și TV, pe toată perioada celor 7 luni ale proiectului; • Realizarea unui Concurs de fotografie pen- tru proiecte de succes din Regiunea de NV; • Organizarea unui Forum regional de investiții (în luna mai-iunie); • Realizarea unei Dezbateri privind PIE, la final de proiect. Rezultatele principale aşteptate ale proiec- tului se referă la dobândirea unei mai bune înţe- legeri a Planului de Investiţii pentru Europa; sen- sibilizarea reprezentanţilor mediului de afaceri, autorităților locale, mass-media şi a publicului larg față de impactul pozitiv al proiectelor europene pentru comunitate; realizarea unui cadru propice pentru schimburi de idei și bune practici, precum și pentru dezvoltare de parteneriate la nivel local și regional. Pe Website-ul Centrului Europe Direct Maramureș am creat o pagină dedicată proiectului InvestNV, unde publicăm detaliat activitățile pro- iectului și perioadele aferente de derulare, precum și informații despre Planul de Investiții pentru Europa: http://europedirect.cdimm.org/investnv Cu noutățile proiectului InvestNV vă vom ține la curent și pe Pagina de Facebook a Centru- lui Europe Direct Maramureș: https://www. facebook.com/EuropeDirectMaramures/ și pe Pagina de facebook a Fundației CDIMM Maramureș: https://www.facebook.com/CDIMM. Maramures/. Mai multe detalii privind Planul de Inves- tiţii pentru Europa (PIE): https://ec.europa. eu/priorities/jobs-growth-and-investment/invest- ment-plan_ro. Noutăți despre PIE pe InvestNV: • http://europedirect.cdimm.org/investnv/ planul-de-investitii-pie • http://europedirect.cdimm.org/investnv/ noutati-pie Date de contact: Margareta Căpîlnean, coordonator de proiect; marga@cdimm.org Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2017

×