Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr 1_2013-ed maramures

408 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr 1_2013-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XIX, Nr. 1/ Ianuarie 2013 PLANUL DE ACȚIUNE ANTREPRENORIAT 2020 Relansarea spiritului întreprinzător în Europa Pentru a relansa creșterea și ocuparea forței de muncă la nivel euro- pean, Europa are nevoie de mai mulți antreprenori. Ca urmare a revizuirii din aprilie 2011 a Small Business Act și a adoptării în octombrie 2012, a Comunicării privind politica industrială, Comisia Euro- peană a propus, la începutul anului 2013, un plan de acțiune care stabilește o nouă viziune și o serie de acțiuni care urmează să fie luate la nivelul UE și la nivelul statelor membre pentru a sprijini antreprenoriatul în Europa. Planul de acțiune antreprenoriat 2020 se bazează pe trei strategii: 1. Învățământul și formarea antreprenorială. 2. Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru antreprenori: înlăturarea barierelor structurale și sprijinirea an- treprenorilor în etapele cheie ale ciclului de viață al întreprinderilor. 3. Dinamizarea culturii antreprenoriale în Europa: formarea noii generații de antreprenori. Statistici milioane de întreprinderi noi la cele aproape 21 de * Întreprinderile nou înființate și în special cele milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) mici și mijlocii (IMM-urile) crează 4 milioane de din UE. noi locuri de muncă în fiecare an, fiind principalii * Totuși, în 2009, europenii dornici să lucreze furnizori de locuri de muncă noi din Europa. independent erau mai numeroși - 45%. Este, * 37% dintre europeni (aproape 4 din 10), așadar, o scădere de 20% în trei ani, ceea ce reflectă și-ar dori să aibă ca șef propria persoană. Dacă situația economică actuală, cu perspectivele sale mai s-ar putea valorifica acest potențial, s-ar adăuga puțin promițătoare pentru întreprinderi.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România I. Învățământul și formarea antreprenorială - asistență pe perioada fazelor cruciale din Știați că?... 15% și 20% dintre elevii care ciclul de viață al întreprinderii (circa 50% din- participă la un program al unei miniîntreprinderi în tre întreprinderi eșuează în primii cinci ani): formare timpul învățământului gimnazial vor înființa ulterior în management, îndrumare în domeniul cercetării și propria lor firmă - un procentaj de trei până la cinci dezvoltării, crearea de rețele cu alți întreprinzători, ori mai ridicat față de ansamblul populației. cu furnizorii și cu clienții potențiali. Antreprenoriatul este una dintre cele 8 competențe - valorificarea noilor posibilități de afaceri cheie din Cadrul European. Tinerii care beneficiază de ale erei digitale (IMM-urile cresc de două până la studii antreprenoriale asimilează cunoștințe de afa- trei ori mai repede folosind TIC): susținere pentru ceri, precum și aptitudini și atitudini esențiale: creati- întreprinderile recent înființate care se bazează pe vitatea, spiritul de inițiativă, tenacitatea, spiritul internet și îmbunătățirea competențelor digitale. de echipă, capacitatea de înțelegere a riscului și - transfer simplificat al proprietății asupra în- un simț al responsabilității. Aceasta este starea treprinderilor (în fiecare an, circa 450.000 de firme de spirit antreprenorială care ajută antrepreno- cu 2 milioane de angajați își schimbă proprietarul în rii să transforme idei în acțiuni și care mărește în Europa, adică se pierd aproximativ 150.000 de firme mod radical capacitatea de inserție profesională. și 600.000 de locuri de muncă): extinderea piețelor Măsuri propuse: pentru întreprinderi și eliminarea barierelor din calea - integrarea competenței cheie „antreprenoriat” în transferurilor transfrontaliere de întreprinderi; programele școlare din învățământul primar, secundar, - a doua șansă pentru întreprinzătorii onești profesional, superior și din învățământul pentru adulți. după un faliment (96% dintre falimente sunt cauza- - tinerii să beneficieze de cel puțin o experiență tă de plăți întârziate sau de probleme practice, iar cei practică din sfera întreprinderilor, înainte de termi- care încearcă a doua oară au mai mult succes): depla- narea studiilor din învățământul obligatoriu: gestio- sarea accentului de pe lichidare pe asistarea întreprin- narea unei miniîntreprinderi, responsabilitatea unui derilor în vederea depășirii dificultăților financiare. proiect antreprenorial pentru o firmă sau responsa- - simplificarea administrativă: reducerea po- bilitatea unui proiect social. verii legate de reglementări. - stimularea formării tinerilor și adulților în domeniul creării de întreprinderi, prin intermediul resurselor din Fondurile europene (ex: Fondul Social European - FSE și III. Modele de urmat și implicarea unor gru- Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - FEADR). puri specifice - recunoașterea și validarea studiilor antrepreno- - îmbunătățirea vizibilității antreprenorilor în cali- riale efectuate într-un mediu de învățământ informal tate de modele de urmat, ținând seama de diversita- sau non-formal, cum ar fi voluntariatul. tea profilelor acestora și a căilor către succes. - difuzarea unui cadru orientativ antreprenorial - promovarea spiritului antreprenorial în rândurile pentru învățământul superior și facilitarea schimburi- unor segmente specifice de populație: lor între universitățile interesate de aplicarea cadrului. • femei, deoarece reprezintă doar 34,4% dintre lucrătorii independenți din Europa; - susținerea mecanismelor fructuoase de creare • persoane în vârstă: oamenii de afaceri de întreprinderi concepute de universități [întreprin- pensionați dispun de cunoștințe prețioase, ce ar tre- deri create în urma cercetării universitare (spin-offs) bui transferate generațiilor următoare, care pot fi etc.] și a ecosistemelor în curs de apariție dintre astfel ajutate să deschidă noi întreprinderi; universități și întreprinderi. • migranți: întâmpină adesea dificultăți pe piața muncii, iar exercitarea unei activități independente reprezintă o șansă pentru capacitarea lor economică II. Crearea unui mediu în care întreprinză- și integrarea lor socială; torii pot prospera și crește • șomeri: formare, consiliere în afaceri și men- - accesul la finanțare – crearea unei piețe euro- torate. pene pentru microfinanțare și simplificarea structu- rilor de impozitare, pentru obținerea de fonduri prin Mai multe informații: investiții private directe (mini-obligațiuni, finanțare http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/ colectivă solidară sau investitori providențiali); promoting-entrepreneurship/index_en.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Comisia a lansat la Davos, un apel la care electronice și asupra altor activități financiare acțiune pentru combaterea decalajului în online, asupra exploatării sexuale online a copiilor și a materie de competențe și locuri de muncă acelor infracțiuni care afectează infrastructura critică din Europa. și sistemele de informare din UE. Comisia a adresat companiilor, guvernelor, ca- Știați că?... Europenii sunt în continuare foar- drelor didactice, partenerilor sociali, furnizorilor de te preocupați de securitatea informatică: 89% dintre servicii de ocupare a forței de muncă și societății utilizatorii de internet evită să dezvăluie informații civile un apel la acțiune, pentru a-și uni forțele în- cu caracter personal online, iar 12% s-au confruntat tr-un efort masiv de inversare a tendințelor. deja cu o fraudă online. Tinerii din Europa trebuie să dispună de instru- ...În fiecare zi, aproximativ 1 milion de persoane mentele necesare pentru a urma o carieră în do- din lumea întreagă sunt victime ale unei forme de meniul digital sau pentru a crea locuri de muncă în infracțiune informatică. Estimările indică faptul că vic- calitate de întreprinzători. timele pierd anual în jur de 290 de miliarde € la nivel Comisia va centraliza angajamentele exprimate mondial, ca rezultat al unor cu privire la crearea de locuri de muncă, sta- infracțiuni informatice. gii, centre de formare profesională, finanțare Mai multe informaţii: pentru întreprinderile nou-înființate, progra- https://www.europol. me online gratuite de formare universitară și europa.eu/ec3 altele. Companii precum Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, • Comisia caută consilieri experți pentru HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, Orizont 2020. ARM, precum și comunitatea CIO, CEPIS (Council Comisia Europeană a lansat un apel către experții of European Professional Informatics Societies) și din toate domeniile să participe la elaborarea agen- Digital Europe se numără printre primii actori care dei programului Orizont 2020, viitorul program al s-au angajat să acționeze. Uniunii Europene de finanțare a cercetării și inovării. În 4 și 5 martie, pe baza angajamentelor primi- Grupurile de consilieri experți își vor începe ac- te de la partenerii săi, Comisia va anunța, în cadrul tivitatea în primăvara acestui an, oferind consiliere unei conferințe de mare anvergură, lansarea unei pentru primele cereri de propuneri din cadrul pro- mari coaliții pentru competențe și locuri de muncă gramului Orizont 2020, care se preconizează a fi lan- în domeniul digital. sate până la sfârșitul anului 2013. Mai multe informaţii: Cei care doresc să fie selectați în primele grupuri http://ec.europa.eu/romania/news/28012013_ de consilieri trebuie să se înregistreze până la data davos_apel_la_actiune_ro.htm de 6 martie 2013, ora 17.00 ora Bruxelles-ului. Cererea de exprimare a interesului va rămâne • Centrul european de combatere a crimi- valabilă pe întreaga durata a programului Orizont nalității informatice (EC3) s-a deschis în 2020, pentru a permite reînnoirea grupurilor la data de 11 ianuarie 2013. sfârșitul fiecărui mandat. Deschiderea Centrului european de combatere a Detalii privind criteriile de selecție, inclusiv profilul criminalității informatice (EC3) marchează o schim- experților, sunt prezentate în anunțul oficial. Textul bare semnificativă a modului în care UE a abordat integral și instrucțiunile privind modul de înregistra- criminalitatea informatică până în prezent. Acesta va re pot fi găsite la următoarea adresă: pune în comun cunoștințe de specialitate și informații, http://ec.europa.eu/research/hori- va sprijini investigațiile penale și va promova soluții la zon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts. nivelul întregii UE. EC3 se va concentra asupra activităților online ilegale efectuate de către grupurile de criminalitate organizată, în special atacurile asupra serviciilor ban-Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• Programul Tineret în Acțiune: Apel național • Sănătate publică – Cerere de proiecte 2013 pentru structuri de suport în cadrul Serviciu- Obiective generale: lui European de Voluntariat 2013” • îmbunătățirea securității sanitare a cetățenilor; Obiective: • promovarea sănătății incluzând și reducerea - Promovarea Serviciului European de Vo- inegalităților;luntariat și a voluntariatului, precum și: • generarea și diseminarea informațiilor și cunoș- • Creșterea numărului de organizații acreditate tințelor legate de sănătate. și a proiectelor depuse; • Pregătirea Serviciului European de Voluntariat Solicitanți eligibili: instituții publice în dome- pentru viitoarea generație de programe ale UE. niul sănătății, centre de cercetare, autorități locale și regionale, administrații centrale, universități, - Asigurarea continuității elementelor dez- asociații, organisme internaționale, etc.voltate în anii anteriori în cadrul structurilor desuport precum: Activități eligibile: • Instrumente pentru design și suport de curs: - cererea de proiecte 1: îmbunătățirea acce- on-arrival/mid-term meeting, pre-departure sului la diagnosticarea timpurie pentru HIV/ training pentru organizații și mentorat în SEV; SIDA și tratament și îngrijire timpurie pentru • Comunități on-line pentru dezvoltarea de persoanele vulnerabile și în regiunile priori- concepte SEV. tare – 1.000.000 euro; - cererea de proiecte 2: lupta împotriva bo- Solicitanți eligibili - acreditați SEV: lilor cronice și promovarea unei îmbătrâniri- Organizații neguvernamentale; sănătoase – 1.000.000 euro;- Instituții publice implicate în lucrul cu tinerii. - cererea de proiecte 3: sprijin pentru pro- movarea Parteneriatului European pentru Activități ce pot fi finanțate: Inovare în îmbătrânirea activă și sănătoasă- organizare de evenimente: seminarii, ateliere de – 6.000.000 euro;lucru, cursuri de formare, etc. (inclusiv evenimente - cererea de proiecte 4: rețea pilot pentruonline de tip webinar); cooperare prin Directiva 2011/24/EU (on-- realizarea de materiale promoționale, informative cologia pediatrică și maladiile neurologice) –sau de formare; 3.000.000 euro;- campanii de promovare (inclusiv promovare on- - cererea de proiecte 5: sprijin pentru o rețealine și prin social media); de informare pentru mesothelioma pulmonară- alte activități specifice care pot aduce valoare – 830.900 euro.adaugată Serviciului European de Voluntariat (ex.activități care implică foști voluntari SEV). Durata maximă a implementării: 36 de luni. Bugetul maxim 2013 pentru Structuri de su- Bugetul total al programului este deport în cadrul Serviciului European de Voluntariat 12.330.900 euro.este de 60.000 Euro. Cofinanțarea nu are un pla- Se cofinanțează maximum 60% din costurilefon minim, însă trebuie să fie asigurată. eligibile. În cazuri excepționale, cofinanțarea poa- te ajunge la 80%. Termen limită: 1 martie 2013. Termen limită: 22 martie 2013. Mai multe informații: Mai multe informații:http://www.tinact.ro/candidatura http://ec.europa.eu/eahc/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×