Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramures

342 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 1_2011-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVII, Nr. 1/ Ianuarie 2011 ModerNIzAreA AchIzIțIIlor publIce îN europA Regulile UE în domeniul achizițiilor publice prevăd proceduri de acordare a contractelor care asigură transparență, acces egal și concurență loială în cadrul pieței europene a achizițiilor pentru contracte publice care depășesc o anumită sumă. Cadrul legislativ actual al UE în domeniul achizițiilor publice, și anume Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE, reprezintă ultima etapă a unei lungi evoluții care a început în 1971. Aceste directive au ca scop principal să asigure faptul că operatorii economici se bucură de libertățile de bază - libera circulație a mărfurilor, a capitalului, a serviciilor și a persoanelor. În UE, valoarea contractelor de achiziții publice (prin care guvernele cumpără bunuri, servicii și infrastructură) se ridică la 17% din PIB. Îmbunătățirea legislației ar asigura o utilizare mai eficientă a acestor sume, ceea ce ar favoriza creșterea economică și ar stimula inovarea, crearea de noi locuri de muncă și protecția mediului. Normele europene care reglementează piața unică au contribuit deja la realizarea unor economii semnificative prin faptul că le permit societăților comerciale să participe la licitații în orice stat membru. Mai sunt însă posibile multe îmbunătățiri. În condițiile în care multe state membre se confruntă cu restricții bugetare și dificultăți economice, po- litica în domeniul achizițiilor publice trebuie să asigure cea mai eficientă utilizare a fondurilor publice, iar o reducere a cheltuielilor ar fi binevenită. UE organizează o consultare publică privind măsurile care ar spori competitivitatea pieței achizițiilor publice și ar reduce cheltuielile în acest sector. Companiile, în special IMM-urile (care se esti- publice, cât și pentru companiile care licitează pen- mează că reușesc să obțină între 31% și 38% din tru contracte în Europa. valoarea contractuală totală aferentă achizițiilor pu- Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor blice), au nevoie să li se îmbunătățească și să li se referitoare la Cartea verde este 18 aprilie 2011. faciliteze mai mult accesul la contractele publice din întreaga UE, astfel încât să poată profita pe deplin de la ce se referă consultarea publică? o piață cu adevărat europeană a achizițiilor. Cartea verde identifică un număr de domenii- În mod similar, autoritățile contractante au ne- cheie în care poate fi realizată o reformă și cere voie de proceduri simple și flexibile care să le permită opinia părților interesate cu privire la opțiunile de să contribuie în mod eficace la realizarea obiectivelor schimbare legislativă. comune ale strategiei Europa 2020: încurajarea ino- vării, protejarea mediului, combaterea schimbărilor Sunt abordate, printre altele, următoarele aspecte: climatice și a excluziunii sociale. - Este necesar ca procedurile actuale să fie simplificate, în special pentru autoritățile mici de la Părțile interesate au solicitat revizuirea sistemului nivel local și regional? de achiziții publice al UE pentru a-i eficientiza pro- - Cum se poate realiza acest lucru în mod cedurile și a le adapta mai bine la noile provocări, util și fără a pune în pericol garanțiile esențiale de cum ar fi necesitatea unei utilizări mai eficiente a transparență și nediscriminare între ofertanți? fondurilor publice, precum și luarea în considerare a - Cum putem reduce birocrația cu care se con- aspectelor de ordin social și ecologic. fruntă operatorii economici, în special IMM-urile? De curând, Comisia a publicat o carte verde care - Cum se poate facilita licitarea transfrontali- propune astfel de măsuri și a lansat o consultare care eră în Europa? se axează pe modernizarea regulilor, instrumente- - În ce condiții ar trebui exceptate contractele lor și metodelor privind achizițiile publice, cu scopul între autorități publice de la aplicarea regulilor UE de a face lucrurile mai ușoare atât pentru autoritățile privind achizițiile publice?FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România - Ar trebui ca regulile UE privind achizițiile pu- Inițiative conexe și etapele următoare blice să fie modificate pentru a permite o mai bună Pe lângă Cartea verde, Comisia desfășoară în luare în considerare a altor obiective strategice pre- prezent o evaluare ex-post cuprinzătoare pentru a cum promovarea inovării sau considerații de ordin afla gradul de eficiență și de rentabilitate al regulilor social sau ecologic? europene actuale în domeniul achizițiilor publice. De exemplu, ar trebui să existe reguli la nivelul Rezultatele acestor evaluări și cele ale consultării UE care să instituie obligația de a cumpăra numai legate de Cartea verde vor fi discutate în cadrul unei produse ce respectă anumite condiții de mediu sau conferințe la nivel înalt pe tema reformei în dome- de a rezerva un anumit procent din buget pentru niul achizițiilor publice, planificată a avea loc la 30 bunuri și servicii inovatoare? iunie 2011 la Bruxelles. Apoi, toate aceste fluxuri de Sunt necesare reguli special concepute pentru activitate vor fi folosite la elaborarea unor propuneri achiziționarea de servicii sociale de interes economic legislative corespunzătoare. general, care să se potrivească mai bine caracteris- Răspunsurile la Cartea verde trebuie trimise ticilor specifice ale acestor servicii? la următoarea adresă: - Avem nevoie de reguli mai stricte sau de MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu, protecții mai bune pentru a preveni favoritismul, până la 18 aprilie 2011, cel târziu. corupția sau conflictele de interese? Cartea verde poate fi consultată la următoa- - Cum se poate garanta existența unei rea adresă: http://ec.europa.eu/internal_market/ concurențe eficiente pe piețele de achiziții? De publicprocurement/modernising_rules/consultati- exemplu, cum se poate evita apariția unor furnizori ons/index_en.htm dominanți, manipularea procedurilor de cerere de oferte sau împărțirea pieței între anumiți ofertanți? Pentru mai multe informații privind politica - Ce ar trebui făcut pentru a se îmbunătăți ac- UE în domeniul achizițiilor publice, accesați: cesul întreprinderilor europene la piețele de achiziții http://ec.europa.eu/internal_market/publicpro- publice din țări terțe? curement/index_en.htm seMNăturA electroNIcă - soluție pentru simplificarea administrativă Reducerea birocrației este una dintre prioritățile Uniunii Europene, iar statele membre trebuie să ia mă- suri pentru înlăturarea obstacolelor administrative pentru cetățeni și firme. Un exemplu de simplificare administrativă în țara noastră este Declarația unică privind datoriile către bugetul de stat, pe care o vor depune persoanele fizice și juridice, începând cu luna februarie 2011. Această Declarație unică 112 a readus în discuție ”semnătura electronică”, deoarece, „plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică” (Hotărârea Guvernamentală privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de ges- tionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial nr. 897 din data de 31 decembrie 2010). În cadrul hotărârii se specifică faptul că semnătura elec- tronică va deveni obligatorie începând cu 1 iulie 2011. Ce este semnătura electronică? Semnătura electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca me- todă de identificare a semnatarului. care detine un dispozitiv de creare a semnăturii Semnătura electronică este înmagazinată pe electronice și care acționează fie în nume propriu suport magnetic securizat. (persoană fizică) fie în numele unui terț (persoană Semnatarul este definit ca fiind acea persoana juridică, de exemplu).Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Semnătura electronică este un instrument de- Certificatul digital calificat reprezintă o osebit de util și puternic totdată, care oferă urmă- colecție de date în formă electronică care atestă toarele facilități: legătura dintre datele de verificare a semnăturii 1. Permite semnatarilor unui document să electronice și semnatarul ca persoană, confirmând oficializeze acest act chiar dacă se află la mare identitatea acelei persoane. Certificatul calificat distanță geografică față de locul unde trebuie este eliberat de un furnizor de servicii de certifica- semnat documentul. re, legal constituit. 2. Un document semnat electronic se supune Certificatul digital calificat asigură „identitatea clauzei juridice de nonrepudiere, adică semnatarul virtuală” a posesorului și permite crearea de sem- nu poate susține că nu a semnat acel document. nătură electronică cu valoare legală (extinsă). 3. Prin faptul că orice modificare, cât de mică, a documentului semnat digital duce automat la De ce avem nevoie de un certificat digital? anularea semnăturii, destinatarul are convingerea Magazinele virtuale, transferurile electronice că documentul a ajuns în stare nealterată. bancare și alte servicii electronice devin, pe zi ce trece, instrumente obișnuite, convenabile și flexi- Orice docu- bile și pot fi utilizate chiar de acasă. ment semnat Preocupările legate de confidențialitate și secu- digital poate ritate pot fi prevenite apelând la acest mijloc nou fi tipărit la im- de comunicare. primantă, pu- tând conține Fără o protecție specială vă asumați anumi- informația că te riscuri în tranzacțiile online. Certificatul digital documentul rezolvă această problemă, furnizând o modalitate original e cel electronică pentru verificarea identității unui indi- electronic și că vid. Folosit în completarea criptării, certificatul di- acesta poartă gital furnizează o soluție completă de securizare, semnătura electronică a semnatarului. confirmând identitatea tuturor părților implicate într-o tranzacție. Pentru ca o persoana să poată folosi semnătura electronică, este necesar ca în prealabil să dobân- Mai multe informații: http://www.anaf.ro/ dească un certificat care îi atestă identitatea. http://www.semnaturaelectronica.ro/ ȘtIrI europeNe pe scurt • Finanțările ue destinate cercetării și nalul, astfel încât beneficiarii de granturi UE pentru inovării - schimbări pentru reducerea birocrației cercetare să poată aplica metodele lor obișnuite Prin măsurile adoptate recent, Comisia Euro- de contabilitate atunci când solicită rambursarea peană își propune ca participarea la Programul- cheltuielilor medii cu personalul. Ei nu vor mai fi Cadru 7 (PC7) al UE să devină mai atractivă și mai nevoiți să creeze întregi sisteme paralele de con- accesibilă pentru cercetătorii de vârf și companiile tabilitate doar pentru acest scop; cele mai inovatoare, în special pentru întreprinde- rile mici și mijlocii (IMM-uri). • proprietarii de IMM-uri, ale căror salarii nu sunt înregistrate oficial în conturile lor, pot be- Trei măsuri concrete neficia acum de rambursări prin intermediul unor Comisia a adoptat trei măsuri concrete, cu efect plăți forfetare, pentru contribuția lor la activitatea imediat asupra gestionării granturilor UE destinate desfășurată în cadrul proiectelor de cercetare; cercetării, în cadrul programului de cercetare (PC7). Fiecare dintre acești pași răspunde preocupări- • un nou grup director format din înalți func- lor exprimate în mod repetat de participanții actu- ționari provenind din toate departamentele Comi- ali și potențiali la PC7: siei și din agențiile implicate va elimina neconcor- • o mai mare flexibilitate în ceea ce privește danțele în materie de aplicare a normelor privind modul în care sunt calculate cheltuielile cu perso- finanțarea cercetării.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. • ziua protecției datelor - 28 ianuarie • dezvoltarea pieței unice a serviciilor Menirea Zilei anuale a protecției datelor este să În prezent, serviciile reprezintă 2/3 din PIB-ulofere oamenilor posibilitatea de a înțelege ce date și din ocuparea forței de muncă a UE, însă numaicu caracter personal sunt culese și prelucrate și de aproximativ 1/5 din totalul schimburilor comercialece, precum și care sunt drepturile lor cu privire la desfășurate în interiorul Uniunii.această prelucrare. Doar circa 8% din IMM-urile europene fac Tehnologia a avansat în mod exponențial, adu- afaceri în alte state membre. Această lipsă decând schimbări majore în modul în care datele cu dinamism limitează posibilitățile de alegere alecaracter personal sunt utilizate pentru a oferi bu- consumatorilor și nu permite întreprinderilor micinuri și servicii. Acest lucru este valabil în special și inovatoare să crească, să-și dezvolte activitățilepentru mediul electronic – de la servicii bancare și și să devină mai competitive.călătorii, la rețele sociale. Directiva Servicii urmărește eliminarea obsta- Normele UE privind protecția datelor au fost colelor inutile și împovărătoare din calea comerțuluiadoptate de peste 15 ani. Acestea au trecut testul cu servicii desfășurat în cadrul pieței unice.timpului, dar în prezent trebuie modernizate, pen- La un an după termenul limită de transpunere,tru a reflecta noul context tehnologic. Comisia și statele membre au finalizat o evaluare În cursul acestui an, Comisia Europeană va pro- a modului în care directiva a fost pusă în aplicare.pune modificarea Directivei privind protecția Rezultatele acestui exercițiu de „evaluare reci-datelor din 1995. procă” au dus la concluzia că, deși s-au realizat Strategia vizează să protejeze datele persoanelor multe lucruri până în prezent, piața unică a servi-în toate domeniile, inclusiv asigurarea respectării le- ciilor nu funcționează încă la întregul ei potențial.gii, reducând în același timp birocrația pentru între-prinderi și garantând libera circulație a datelor în UE. Pentru a remedia această stare de fapt, Comisia a propus următoarele măsuri: Dreptul la protecția datelor cu caracter personal - Asigurarea funcționării pe teren a pieței unice:este recunoscut expres la articolul 8 din Carta drep- în 2011 și 2012, Comisia va efectua un „test deturilor fundamentale a UE și în Tratatul de la performanță” a pieței unice a serviciilor din per-Lisabona. Tratatul prevede un temei juridic pentru spectiva utilizatorilor, de exemplu, a unui arhitectadoptarea normelor privind protecția datelor pentru suedez care dorește să proiecteze o casă în Italiatoate activitățile care se încadrează în domeniul de sau a unui rezident finlandez care utilizează servi-aplicare al legislației UE, în conformitate cu articolul ciile unui contabil ceh.16 (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). - Eliminarea elementelor care împiedică pre- 28 ianuarie a fost data aleasă pentru a mar- starea serviciilor transfrontaliere: „Evaluarea re-ca Ziua protecției datelor, deoarece la această dată ciprocă” a dovedit în mod concret existența unorse sărbătorește semnarea Convenției Consiliului dificultăți care afectează prestarea transfrontalierăEuropei pentru protejarea persoanelor în ceea a serviciilor în cazul societăților fără sediu perma-ce privește prelucrarea automatizată a datelor nent (prestatorii de servicii care nu au un sediucu caracter personal (Convenția 108), în 1981. permanent în țara în care își oferă serviciile). Convenția 108 reprezintă deja un punct de reperpentru 43 de state din Europa și oferă un cadru le- - Asigurarea unei aplicări complete a directiveigal pentru transferul de date cu caracter personal privind serviciile: Comisia va iniția un dialog bila-între țările care au ratificat-o și o platformă pentru teral cu mai multe state membre în care au fostcooperarea multilaterală a statelor părți, pe picior de constatate probleme legate de implementarea di-egalitate. rectivei. Informații detaliate găsiți pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×