Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures

222 views

Published on

informatii europene si pentru mediul de afaceri

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 11/ Noiembrie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ RAPORTUL COMISIEI EUROPENE privind progresele înregistrate în ROMÂNIA în cadrul MECANISMULUI DE COOPERARE ȘI DE VERIFICARE Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) a fost instituit la momentul aderării României la Uniunea Europeană în 2007, pentru a remedia deficiențele din reforma sistemului judiciar și din lupta împotriva corupției. De atunci, rapoartele privind MCV încearcă să contribuie la orientarea eforturilor autorităților române prin recomandări specifice și evaluează progresele realizate. Astfel cum a subliniat Consiliul, MCV se va încheia atunci când vor fi îndeplinite în mod satisfăcător toate cele patru obiective de referință care se aplică României. În raportul privind MCV din ianuarie 2017, Comisia a efectuat un bilanț printr-o prezentare generală a realizărilor și a provocărilor rămase și a evidențiat principalele măsuri care mai sunt necesare pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor din cadrul MCV. În acest scop, Comisia a formulat douăsprezece recomandări esențiale care, dacă sunt urmate, vor conduce la încheierea procesului de cooperare și de verificare din cadrul mecanismului. Raportul a evidențiat faptul că viteza procesului va depinde de cât de repede va fi capabilă România să pună în apli- care recomandările în mod ireversibil și, de asemenea, să evite evoluțiile negative care pun sub semnul întrebării progresele realizate în ultimii 10 ani. Prezentul raport, publicat pe 15 noiembrie 2017, prezintă progresele înregistrate în ceea ce privește respectarea recomandărilor menționate în raportul din ianuarie 2017. La fel ca în anii anteriori, raportul este rezultatul unui proces atent de analiză întreprins de Comisie și se bazează pe cooperarea strânsă cu instituțiile din România, precum și pe contribuția societății civile și a altor părți interesate, printre care și a altor state membre. Comisia intenționează, către sfârșitul anului 2018, să publice un nou raport privind progresele înregistrate și este pregătită să acorde asistență suplimentară pentru a ajuta România să pună în aplicare recomandările restante în vederea consolidării ireversibilității progreselor și pentru a pune astfel capăt mecanismului. Potrivit raportului, s-au realizat progrese în privința unora dintre cele 12 recomandări formulate de Comisie în luna ianuarie, cum ar fi instituirea unui sistem pentru verificarea conflictelor de interese din domeniul achizițiilor publice (PREVENT), care a fost pusă în aplicare în mod satisfăcător. Comisia constată, de asemenea, că s-au înregistrat progrese și în privința altor recomandări, sub rezerva aplicării lor în practică. În același timp, Comisia constată că ritmul global al reformelor a stagnat în cursul anului 2017, ceea ce a dus la încetinirea punerii în aplicare a recomandărilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, în raportul din ianuarie 2017, au fost considerate închise. Provocărilelaadresaindependențeisistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de îngrijorare. OBIECTIVELE DE REFERINȚĂ STABILITE PRIN MCV și cele 12 RECOMANDĂRI formulate în Raportul din ianuarie 2017 • INDEPENDENȚA SISTEMULUI JUDICIAR Recomandarea 1: Punerea în practică a unui sistem robust și independent de numire a procuro- rilor de rang înalt. Recomandarea 2: Asigurarea faptului că în Codul de conduită pentru parlamentari (...) sunt incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și se precizează clar că parlamentarii și procesul parlamentar trebuie să respecte independența sistemului judiciar. Un cod de conduită similar ar putea fi adoptat pentru miniștri. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR Recomandarea 3: Faza actuală a reformei Codului penal și a Codului de procedură penală ale României ar trebui înche- iată, iar Parlamentul ar trebui să își pună în prac- tică planurile de adoptare a modificărilor prezentate de Guvern în 2016, după con- sultarea cu autoritățile judi- ciare. Ministrul justiției, Con- siliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție ar trebui să finalizeze un plan de acțiune pentru a asigura că noul termen pentru punerea în aplicare a prevederilor restante ale Codului de Procedură Civilă poate fi respectat. Recomandarea 4: (...) Guvernul și Parlamentul ar trebui să asigure transparența totală și să țină seama în mod corespunzător de consultările cu autoritățile relevante și cu părțile interesate în ca- drul procesului decizional și în activitatea legislativă legate de Codul penal și de Codul de procedură pe- nală, de legile anticorupție, de legile în materie de integritate (incompatibilități, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiției (referitoare la or- ganizarea sistemului justiției), precum și de Codul civil și Codul de procedură civilă, inspirându-se din transparența procesului decizional pusă în practică de Guvern în 2016. Recomandarea 5: Guvernul ar trebui să pună în practică un plan de acțiune corespunzător pentru a remedia chestiunea executării hotărârilor judecătoreștișiaaplicăriidecătreadministrațiapublică a jurisprudenței generate de instanțele judecătorești, inclusiv un mecanism care să furnizeze statistici fia- bile care să permită monitorizarea pe viitor. Ar trebui, totodată, elaborat un sistem de monitorizare internă care să implice Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea de Conturi pentru a se asigura punerea corectă în aplicare a planului de acțiune. Recomandarea 6: Conducerea strategică a sis- temului judiciar, respectiv ministrul justiției, Consi- liul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Justiție și Casație și procurorul-general, ar trebui să asigure punerea în aplicare a planului de acțiune astfel cum a fost adoptat și să pună în practică o raportare publică periodică cu privire la punerea în aplicare a acestuia, inclusiv soluții la problemele reprezentate de numărul redus de grefieri, volumul de muncă excesiv și întâr- zierile în redactarea motivărilor hotărârilor. Recomandarea 7: Noul Consiliu Superior al Magis- traturii ar trebui să elaboreze un program colectiv pen- tru mandatul său, care să includă măsuri de promovare a transparenței și a respon- sabilizării. Acest program ar trebui să includă o strategie orientată către exterior, cu reuniuni deschise periodice cu adunările judecătorilor și procurorilor la toate nivelu- rile, precum și cu societatea civilă și cu organizațiile pro- fesionale și să organizeze discutarea rapoartelor anua- le în cadrul adunărilor gene- rale ale instanțelor și ale parchetelor. • CADRUL DE INTEGRITATE și AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE Recomandarea 8: Asigurarea intrării în funcțiune a sistemului PREVENT. Agenția Națională de Inte- gritate și Agenția Națională pentru Achiziții Publice ar trebui să introducă practica de a întocmi rapoar- te cu privire la verificările ex ante pe care le efec- tuează în cazul procedurilor de achiziții publice și rapoarte cu privire la acțiunile pe care le întreprind în urma acestor verificări, inclusiv în cazul verificărilor ex post, precum și rapoarte cu privire la cazurile de con- flict de interese descoperite, și să organizeze dezbateri publicelacaresărăspundăGuvernul,autoritățilelocale, sistemul judiciar și societatea civilă. Recomandarea 9: Parlamentul ar trebui să dea dovadă de transparență în procesul său decizional cu privire la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor definitive și irevocabile având ca obiect incompatibilități, conflicte de interese și averi ilicite pronunțate împotriva membrilor săi. • COMBATEREA CORUPȚIEI LA NIVEL ÎNALT Recomandarea 10: Adoptarea unor criterii obiective pentru luarea și motivarea deciziilor de ridicare a imunității parlamentarilor pentru a se asi- gura faptul că imunitatea nu este folosită pentru a se evita cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție. De asemenea, Guvernul ar putea avea în vedere modificarea legii pentru a limita imunitatea miniștrilor la perioada mandatului. Aceste măsuri ar putea fi luate cu ajutorul Comisiei de la Veneția și al GRECO. Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Parlamentul ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică referi- toare la deciziile adoptate de camerele sale cu privire la solicitările de ridicare a imunității și ar putea organiza o dezbatere publică astfel încât Consi- liul Superior al Magistraturii și societatea civilă să poată reacționa. • COMBATEREA CO- RUPȚIEI LA TOATE NIVELURILE Recomandarea 11: Continuarea punerii în aplicare a Strategiei naționale anticorupție, cu respectarea terme- nelor stabilite de Guvern în august 2016. Ministrul justiției ar trebui să insti- tuie un sistem de raportare cu privire la punerea în aplicare a Strategiei naționale anticorupție (inclu- siv cu privire la statisticile referitoare la incidente- le de integritate din administrația publică, detalii privind procedurile dis- ciplinare și sancțiunile și informații referitoare la măsurile structurale aplicate în domeniile vulnerabile). Recomandarea 12: Asigurarea faptului că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operațională pe deplin și efectiv, astfel încât să poată publica primul ra- port anual cu informații statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni. Agenția ar trebui să instituie un sistem de raportare periodică cu privire la dezvolta- rea capacității sale administrative, la rezultatele obținute în confiscarea și la gestionarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. În cursul perioadei de nouă luni de la raportul din ianuarie 2017 în care s-au stabilit principalele reco- mandări pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor de referință cuprinse în MCV, s-au realizat progrese cu privire la o serie de recomandări, în special recomandarea 8, care a fost pusă în aplicare în mod satis- făcător, și, sub rezerva aplicării practice, cu privire la recomandările 2, 7 și 12. Deși punerea în aplicare a unora dintre recomandări progresa bine, în cursul anului 2017 avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu, ceea ce a încetinit punerea în aplicare a recomandărilor rămase și, de asemenea, a generat riscul redeschiderii unor aspecte care fuseseră considerate ca fiind îndeplinite în raportul din ianuarie 2017. Pe această bază, deși progresele înregistrate au adus unele obiective de referință mai aproape de înde- plinire, Comisia nu poate încă să concluzioneze că, în această etapă, vreunul dintre obiectivele de referință este îndeplinit în mod satisfăcător. Comisia invită România să pună în aplicare acțiunile necesare și să îndeplinească toate recomandările și, către sfârșitul anului 2018, va publica un nou raport privind progresele înregistrate. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Am constatat progrese în unele domenii, dar mai sunt încă multe de făcut. România a pus în aplicare unele dintre recomandările noastre, dar în privința altora nu a realizat până acum progrese suficiente. Mă bazez pe guvernul Români- ei să continue reformele necesare și să evite regresul, astfel încât să putem colabora în vederea atingerii obiectivului de finalizare a MCV în cadrul actualului mandat al Comisiei.” Raportul MCV din noiembrie 2017, care cuprinde și capitolul privind Evaluarea progreselor înregis- trate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință stabilite prin MCV, pe baza recomandărilor cuprinse în raportul privind MCV din ianuarie 2017, poate fi consultat pe: https://ec.europa.eu/info/sites/ info/files/comm-2017-751_ro.pdf
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2017 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Cereri de propuneri de proiecte 2017, programul european „Orizont 2020” – componenta Schimbări societale, tematica „Renaștere rurală”. Finanțator: Comisia Europeană -- Închiderea ciclurilor nutritive: acțiuni de cercetare și inovare; Buget: 6.000.000 €; Termene depunere: 13 februarie și 11 septembrie. Propunerile trebuie să abordeze dezechilibrele interregionale și intraregionale prin recupera- rea eficientă a nutrienților din subprodusele din sectoarele agroalimentar sau forestier și trans- formarea în îngrășăminte noi. -- Inovația TIC pentru agricultură – Centre de inovare digitală pentru agricultură: acțiuni de inovare; Buget: 20.000.000 €; Termen depu- nere: 13 februarie 2018. Propunerile ar trebui să abordeze adoptarea soluțiilor bazate pe TIC pentru sisteme agricole mai productive și mai durabile. Se va pune accentul pe tehnologii inovatoare care trebuie să fie personalizate, integrate, testate și validate nu numai de dezvoltatorii de tehnologie, ci și de comunitatea agricolă înainte de a fi introduse pe piață. Un accent deosebit se pune pe consoli- darea start-up-urilor europene și a IMM-urilor prin adoptarea unor noi concepte legate de modelele inovatoare de agribusiness și/sau servicii și conec- tarea lor cu actorii care pot oferi acces la finanțare, competențe avansate de formare, cunoștințe și nevoi comunitatea agricolă. -- Construirea unor politici rurale moderne privind viziunile pe termen lung și angaja- mentul societății: acțiuni de cercetare și ino- vare (RIA); Buget: 12.000.000 € și acțiuni de coordonare și sprijin (CSA); Buget: 5.000.000 €; Termene depunere:13 februarie și 11 septem- brie pentru RIA și 13 februarie pentru CSA. Sub-tema A. [2018] Centre integrate privind societatea rurală și politica științifică (CSA); Sub-tema B. [2018] Reînnoire generații rurale, a locurilor de muncă și a fermelor (RIA); Sub-tema C. [2019] Construirea unor lanțuri de valori în zonele montane rezistente, care furni- zează bunuri publice și private (RIA). -- Impactul socio-economic al digitalizării agri- culturii și a zonelor rurale: acțiuni de cercetare și inovare; Buget: 5.000.000 €; Termene depu- nere: 13 februarie și 11 septembrie. Propunerile trebuie să analizeze impactul social și economic al digitalizării asupra agriculturii și a zonelor ru- rale, analizând costurile, beneficiile și posibilele compromisuri. -- Contracte pentru livrarea eficientă și durabilă a bunurilor publice de agromediu: acțiuni de cercetare și inovare; Buget: 15.000.000 €; 2 Termene depunere: 13 februarie și 11 septembrie -- Instrumente și modele analitice pentru susținereapoliticilorlegatedeagriculturăși alimentație: acțiuni de de cercetare și inovare; Buget: 12.000.000 €; Termene depunere: 13 februarie și 11 septembrie 2018 -- Realizarea potențialului economiilor regio- nale și locale bazate pe bio-economie: acțiuni de coordonare și sprijin; Buget: 3.000.000 €; Termen depunere: 13 februarie 2018 -- Sprijinirea comunității consilierilor agricoli să pregătească fermierii pentru epoca digitală: acțiuni de coordonare și sprijin; Buget: 7.000.000 €; Termen depunere: 13 februarie 2018 -- Soluții digitale și instrumente online pentru modernizarea PAC: acțiuni de inovare; Buget: 5.000.000 €; Termen depunere: 13 februarie -- Rețele tematice care compun cunoștințe pregătite pentru practică: acțiuni de coordo- nare și sprijin; Buget: 12.426.739 €; Termen depunere: 13 februarie 2018. Eligibilitate: orice entitate constituită legal în țările participante la program. Finanțare: 100% finanțare pentru acțiunile de cercetare și inovare și acțiunile de coordonare și sprijin și 70% pentru cele de inovare. Detalii: http://www.uncjr.ro/oportunitate/Cereri -de-propuneri-de-proiecte-2017-programul-euro- pean-Orizont-2020-componenta-Schimbari-socie- tale-tematica-Renastere-rurala-714

×