Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inovare centrul europe direct maramures

776 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inovare centrul europe direct maramures

 1. 1. Centrul Europe DirectMaramureş MaramureşCOMPETITIVITATE Inovarea europeană PARTENERIAT 2011
 2. 2. Maramureş Proiect implementat de Fundaţia CDIMM Maramureş
 3. 3. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat Inițiativa ”O Europă a INOVĂRII” UE publică o nouă strategie şi dezvoltare, o mai bună coordo-pentru accelerarea ritmului de nare a investiţiilor şi actualizareadezvoltare a noilor produse şi ser- permanentă a reglementărilor şivicii, în vederea generării de locuri standardelor în funcţie de necesi-de muncă şi creştere economică. tăţile economice. Iniţiativa „O Uniune a inovării” Comisia vizează crearea unorface parte din strategia Europa parteneriate public-privat în spe-2020 şi îşi propune să stimuleze şi cial în sectoare precum schimbă-să accelereze inovarea în Europa, rile climatice, eficienţa energetică,îndepărtând în acelaşi timp bloca- sănătatea, oraşele „inteligente”,jele care împiedică ideile valoroa- mobilitatea, utilizarea raţională ase să ajungă pe piaţă. resurselor de apă, materiile prime şi agricultura durabilă. Unul dintre elementele funda-mentale ale iniţiativei constă în Primul parteneriat urmează să„parteneriatele în domeniul inovă- fie lansat în 2011, cu scopul de arii”, care vor reuni sectorul public încuraja proiectarea şi comercia-şi cel privat pentru a scurta timpul lizarea de noi produse şi serviciide scoatere pe piaţă a inovaţiilor. care să ajute populaţia să rămână Parteneriatele vor permite spo- activă şi sănătoasă pe măsură cerirea fondurilor pentru cercetare îmbătrâneşte. http://europedirect.cdimm.org/
 4. 4. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat La capitolul investiţii în acti- Uniunea inovării vizează, devităţi de cercetare şi dezvoltare, asemenea, facilitarea accesului lacare joacă un rol vital în procesul finanţare şi lucrători calificaţi, re-de inovare, iniţiativa îşi propune ducerea poverii administrative şisă elimine decalajul dintre Europa, scăderea costurilor brevetării.pe de o parte, şi SUA şi Japonia,pe de altă parte. Se Măsurile propuse includurmăreşte creşterea stabilirea unor indicatori carenivelului investiţiilor să măsoare rolul economic alpână la pragul de firmelor care înregistrează o3% din PIB. creştere rapidă şi să permită o clasificare a universităţilor. Un nou studiu Iniţiativa prevede, de aseme-arată că astfel de in- nea, măsuri de accelerare avestiţii ar putea ge- investiţiilor de capital de riscnera 3,7 milioane de în alte state membre.locuri de muncă şi o creştere eco-nomică de până la 795 de miliarde Detalii despre iniţiativa „Ode euro. Pentru ca aceste estimări Uniune a inovării”:să devină realitate, va fi nevoie de http://ec.europa.eu/research/încă un milion de cercetători. innovation-union/index_en.cfm http://europedirect.cdimm.org/ 2
 5. 5. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat PROmOVaREa INOVĂRII UE propune restructurarea finan- Simplificarea procedurilor şi aţării în domeniul cercetării pentru a normelor le va permite cercetăto-încuraja inovarea, creşterea impac- rilor, companiilor şi antreprenorilortului său economic, implicarea cer- să coopereze mai uşor şi va facilitacetătorilor şi folosirea mai eficientă obţinerea şi utilizarea fondurilor eu-a banilor publici. ropene. Proiectele vor fi atent mo- nitorizate pentru a se garanta folo- În perioada 2007-2013, UE alo- sirea eficientă a banilor publici.că aproximativ 143 de miliarde deeuro pentru finanţarea proiectelor Stimularea investiţiilor îndin domeniul cercetării şi inovării. cercetare şi dezvoltare În prezent, Comisia pregăteşteterenul pentru o nouă rundă de fi- Reorientarea finanţării va con-nanţare, având ca punct de plecare tribui la reducerea decalajului exis-priorităţile stabilite în cadrul iniţia- tent în materie de inovare între UEtivei O Uniune a inovării, inclusă în şi principalele economii concurente,Strategia Europa 2020 pentru creş- SUA şi Japonia.tere economică şi crearea de noi lo-curi de muncă. Propunerile iniţiale vizează ori-entarea fondurilor către proiectelecare propun răspunsuri la provocă-rile actuale - sănătate şi îmbătrâni-rea populaţiei, schimbări climatice,siguranţă alimentară, diminuarearesurselor naturale. Se va asigura astfel o mai bunăcoordonare a finanţării de-a lungulîntregului lanţ de inovare - de lacercetarea de bază până la lansareape piaţă a noilor produse şi servicii. http://europedirect.cdimm.org/3
 6. 6. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat Potrivit unei evaluări anuale, UE va încuraja guvernele şi in-Statele Unite se află înaintea UE în dustria să crească investiţiile înmulte domenii. Economiile emer- cercetare şi dezvoltare, astfel încâtgente, cum ar fi China şi Brazilia, acestea să reprezinte 3% din PIBînregistrează, la rândul lor, progre- până în 2020 (faţă de 2% în 2009).se majore. Îndeplinirea acestui obiectiv ar pu- tea contribui la crearea a 3,7 mili- Liderii europeni susţin abordarea oane de locuri de muncă şi la spo-Comisiei care implică, printre alte- rirea cu până la 795 de milioane dele, crearea de parteneriate public- euro a creşterii anuale.privat, menite să faciliteze accesulrapid pe piaţă al unui număr cât mai Paşii următorimare de produse şi servicii inova- Până la data de 20 mai 2011,toare. puteţi participa la o consultare pu- Primul partene- blică cu privireriat urmează să fie la propunerilelansat în 2011, cu Comisiei, ur-scopul de a încu- mând ca, înraja proiectarea şi ultima parte acomercializarea de anului, aceas-noi produse şi ser- ta să facă pro-vicii care să asigu- puneri concre-re o îmbătrânire te cu privireactivă, în condiţii la finanţareabune de sănătate. cercetării. http://europedirect.cdimm.org/ 4
 7. 7. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat Stimularea cercetării prin cel de-al Şaptelea Program-Cadru Manifestarea cea mai concretă * Oameni - se adresează re-a politicii europene privind cer- surselor umane şi include bursecetarea şi inovarea este cel de- pentru tinerii cercetători, educaţiaal şaptelea program-cadru (PC7) de-a lungul vieţii şi dezvoltareapentru perioada 2007-2013, care carierei, stabilirea de parteneriatebeneficiază de un buget de 50,5 între sectorul cercetării şi mediulmiliarde de euro. academic, decernarea de premii de excelenţă etc. Programul Cadru 7 prevedepatru programe specifice: * Capacități - finanţarea con- tribuie la modernizarea infrastruc- * Cooperare - se referă la cer- turii, sprijină cercetarea şi dezvol-cetările comune în domeniul să- tarea la nivel de întreprinderi mici,nătăţii, alimentaţiei, agriculturii, dezvoltă cunoştinţele şi grupurilepescuitului, ştiinţifice şi promovează cunoaş-biotehnologiei, terea ştiinţifică, în general.tehnologiilor Informaţii detaliate despreinformaţiei şi acest sistem de finanţare suntcomunicării, disponibile la adresa:energiei, me- http://cordis.europa.eu/fp7/diului (inclusiv home_en.htmlschimbările climatice), transpor-tului (inclusiv aeronautica), ştiin- Sunteţi interesat?ţelor socio-economice şi umane, CORDIS, serviciul comunitarspaţiului şi securităţii. De aseme- de informare privind cercetarea şinea, vizează nanoştiinţele, nano- dezvoltarea, este sursa oficială detehnologiile, materialele şi noile informaţii despre cererile pentrutehnologii de producţie. propuneri pentru Al şaptelea pro- gram-cadru. * Idei - elementul-cheie a fost Principalele scopuri sunt:înfiinţarea Consiliului European al • facilitarea participării la activi-Cercetării, care finanţează ştiinţa tăţi europene de dezvoltare ade frontieră; cercetării şi tehnologiei; http://europedirect.cdimm.org/5
 8. 8. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat• ameliorarea exploatării rezulta- telor din cercetare, în special în sectoare esenţiale pentru com- petitivitatea în Europa;• promovarea diseminării cunoş- tinţelor care stimulează perfor- manţa în întreprinderi;• promovarea acceptării noilor tehnologii în societate. propuneri de care aveţi nevoie CORDIS vă trimite notificări au- pentru a vă pregăti propunerea şitomate prin e-mail pentru cererile vă permite să trimiteţi propunereade propuneri publicate în domeniul dumneavoastră online.care vă interesează, vă ajută săcăutaţi parteneri şi să vă publicaţi CORDIS este un serviciu onlinepropriul profil de căutare, vă pune gratuit administrat de către Oficiulla dispoziţie pachetul complet de pentru Publicaţii al Uniunii Europene:informaţii pentru fiecare cerere de http://cordis.europa.eu Ce aduce nou FP7 Programul Cadru 7 prezintă câ- suplimentare pentru cercetareateva diferenţe cheie faţă de pro- europeană. Acesta reprezintă degramele anterioare de cercetare asemenea un puternic mesaj poli-ale UE, incluzând: tic pentru statele membre ale UE, care s-au obligat să crească chel-• Creşterea bugetului - buge- tuielile pentru cercetare de la 2%tul PC7 reprezintă o creştere de din PIB în prezent la 3% în 2010.63% faţă de PC6 la preţurile cu-rente, ceea ce înseamnă resurse • Concentrarea asupra teme- lor – o concentrare puternică asu- http://europedirect.cdimm.org/ 6
 9. 9. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriatpra temelor de cercetare princi- • Finanţarea prin împărţireapale (de exemplu sănătate, TIC, riscului – noua facilitate de finan-spaţiu etc.) în cadrul celei mai ţare prin mpărţirea riscului are ro-mari componente a PC7 – Coope- lul de a îmbunătăţi sprijinul inves-rarea – face ca programul să fie titorilor particulari în proiectele demai flexibil şi să răspundă în mai cercetare, îmbunătăţirea accesuluimare măsură nevoilor industriei. la împrumuturile oferite de Banca Europeană de Investiţii (BEI) pen-• Consiliul European de Cer- tru acţiuni de cercetare europenecetare (CEC) – prima agenţie de amploare.paneuropeană pentru finanţareacercetării, nou creatul Consiliu • Iniţiativele tehnologice co-European de Cercetare, are rolul mune (ITC) – venind ca o con-de a finanţa cercetarea europea- tinuare controlată a Platformelornă la frontierele ştiinţei, cercetare tehnologice europene (PTE), ITCcare prezintă riscuri mai ridicate, reprezintă un concept nou, careavând totuşi potenţialul de a ge- aduce într-un punct de conver-nera şi câştiguri mai mari. genţă diverşi parteneri în vederea asumării obiectivelor care nu pot fi• Regiunile cunoaşterii – PC7 atinse folosind abordarea „Apelu-stabileşte rilor de Pro-noi regiuni puneri”.ale cunoaş-terii care ITC abor-aduc într- dează înun punct de mod specificconvergen- acele zoneţă diverşii ale activită-parteneri de ţii de cerce-cercetare tare în caredin cadrul îmbunătă-unei regiuni. ţirea cola- Universităţile, centrele de cer- borării şi investiţiile considerabilecetare, companiile multinaţionale, sunt esenţiale pentru succesul peautorităţile regionale şi IMM-urile termen lung.îşi pot uni eforturile în vederea îm-bunătăţirii abilităţilor şi a potenţi- • Serviciul de asistenţă unicalului lor de cercetare. – serviciul de asistenţă unic numit http://europedirect.cdimm.org/7
 10. 10. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat„Serviciul de informaţii pe teme Cum începeţi?de cercetare” acţionează ca primpunct de contact pentru otenţialii 1. Aveţi o idee sau o iniţiativăparticipanţi, oferind răspuns la în- pentru un proiect de cercetare.trebări referitoare la toate aspec- 2. Consultaţi regulile pentrutele legate de cercetarea finanţată cercetarea PC7.de UE şi asistând părţile în privinţaparticipării la programele cadru de 3. Căutaţi alţi parteneri din UEcercetare. sau participanţi din afara acesteia A se vedea www.ec.europa.eu/ care împărtăşesc aceleaşi idei şiresearch/enquiries cu care puteţi coopera. 4. Trimiteţi candidatura dum- PC7 păstrează elemente impor- neavoastră la Comisia Europeană,tante ale programelor cadru de în conformitate cu termenele şicercetare anterioare. Se pune în programul de lucru specific Apelu-continuare accentul pe consorţiile lui de Propuneri.partenerilor europeni, colaborarea 5. Comisia Europeană garan-transfrontalieră, coordonarea des- tează evaluarea corectă a candi-chisă, flexibilitatea şi excelenţa daturii dumneavoastră de cătrecercetării. 3-7 evaluatori independenţi, ex- perţi în acel domeniu. 6. Comisia vă va informa asu- pra rezultatelor evaluării. În cazul în care acestea sunt pozitive, va începe negocierea contractului. 7. Semnarea contractului şi în- ceperea proiectului. Puteţi de asemenea candida pentru a deveni chiar dumnea- voastră evaluator. Accesaţi: www.cordis.europa. eu/emmfp7 http://europedirect.cdimm.org/ 8
 11. 11. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat măsuri recente pentru reducerea birocrației cu care se confruntă cercetătorii şi Imm-urile Prin măsurile adoptate în ianu- nuite de contabilitate atunci cândarie 2011, Comisia Europeană îşi solicită rambursarea cheltuielilorpropune ca participarea la cel de- medii cu personalul. Ei nu vor maiAl şaptelea program-cadru al UE fi nevoiţi să creeze întregi sistemesă devină mai atractivă şi mai ac- paralele de contabilitate doar pen-cesibilă pentru cercetătorii de vârf tru acest scop;şi companiile cele mai inovatoare, - proprietarii de IMM-uri, aleîn special pentru întreprinderile căror salarii nu sunt înregistratemici şi mijlocii (IMM-uri). oficial în conturile lor, pot benefi- Conform planului de simplifica- cia acum de rambursări prin inter-re prezentat de Comisie în aprilie mediul unor plăţi forfetare, pentru2010, aceste măsuri vor intra ime- contribuţia lor la activitatea des-diat în vigoare. făşurată în cadrul proiectelor de cercetare. Trei măsuri concrete - un nou grup director for- Comisia a adoptat trei măsuri mat din înalţi funcţionari prove-concrete, cu efect imediat asupra nind din toate departamentele Co-gestionării granturilor UE destinate misiei şi din agenţiile implicate vacercetării, în cadrul programului elimina neconcordanţele în mate-actual de cercetare al UE (PC7). rie de aplicare a normelor privindFiecare dintre aceşti paşi răspun- finanţarea cercetării.de preocupărilor exprimate în modrepetat de participanţii actuali şi Actualul program de cercetarepotenţiali la PC7: al UE (PC7) a atras, începând din 2007, peste 40.000 de propuneri - o mai mare flexibilitate în din partea comunităţii ştiinţifice,ceea ce priveşte modul în care aproape 8.000 de proiecte fiind fi-sunt calculate cheltuielile cu per- nanţate până în prezent. Sunt im-sonalul, astfel încât beneficiarii plicate aproape toate universită-de granturi UE pentru cercetare ţile europene şi aproximativ 15%să poată aplica metodele lor obiş- dintre participanţi sunt IMM-uri. http://europedirect.cdimm.org/9
 12. 12. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat Cercetarea europeană POVEŞtI DE SuCCES Direcţia Generală pentru Cer- • ”Paradoxul francez într-o cap-cetare din cadrul Comisiei Euro- sulă” (aditiv alimentar fără alcoolpene gestionează programele de produs din extract de vin roşu -finanţare în domeniul cercetării. proprietăţi antioxidante). Proiec- Pe pagina de internet dedica- tul PARADOX a reunit 16 partenerită cercetării: http://ec.europa. (inclusiv producători de vin), din 9eu/research/index.cfm puteţi găsi state membre UE.informaţii despre lansarea apeluri-lor de proiecte, precum şi publicaţii ENERgIE şi mEDIuşi noutăţi din domeniul cercetării • ”Cum putem proteja mediul dela nivel european. radiaţii” - 15 parteneri din 6 ţări. O resursă utilă este broşura”Cercetare pentru Europa” SĂNĂtatEcare prezintă mai multe proiecte • ”Tratamente adaptate pentrude succes finanţate prin Progra- cancerul la sân” - 40 parteneri, dinmul Cadru FP6. 21 ţări. Au fost selectate proiecte ino-vative care propun soluţii pentru tRaNSPORtprobleme de actualitate care ne • ”Imaginaţi-vă viaţa fără blo-afectează viaţa: schimbările cli- caje în trafic”. Proiectul Citymobilmatice, noi combustibili, transport se referă la un sistem public deeficient şi inteligent, sănătate, transportalimentaţie. automati- zat, care Exemple de proiecte de cer- poate ducecetare finanţate prin FP6: pasageriiagRICultuRĂ şi alImENtațIE acolo unde• ”Cercetare pentru înlăturarea vor, atuncielementelor cancerigene din ali- când vor.mentele noastre” - 24 parteneri, Proiectul a reunit 24 de par-din 11 ţări europene. teneri din 10 state europene: universităţi, autorităţi publice, http://europedirect.cdimm.org/ 10
 13. 13. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriatproducători de autovehicule, furn- naţionale responsabile cu gestio-bizori de servicii de transport, in- narea fondurilor pentru cercetare.stitute de cercetare. Prin Proiectul EUROTRANS-BIO, 9 regiuni şi ţări şi-au reunit for- ŞtIINțĂ, ECONOmIE, SOCI- ţele pentru a promova cooperareaEtatE biotehnologică transnaţională mai• ”Somnul de la A la...Zzzzzzz” ales în rândul IMM-urilor. Proiectul SLEEP RESTRICTIONaduce într-o lumină nouă factorii Mai multe exemple de pro-care ne ţin treji şi evidenţiază im- iecte găsiţi la adresa:pactul acestora asupra sănătăţii. http://ec.europa.eu/resear- Cei 6 parteneri de proiect din ch/research-for-europe/index_5 state europene aduc împreună en.htmldoctori, zoologi, farmacişti, ingi-neri, psihologi şi specialişti în alteştiinţe sociale. CERCEtaRE REgIONalĂ ŞIImm-uri• „EUROTRANS-BIO - întreprin-deri biotehnolgice” În sectorul bioenergetic euro-pean activează peste 2.100 deIMM-uri cu în jur de 100.000 an-gajaţi. Una dintre problemele UEeste coordonare între agenţiile http://europedirect.cdimm.org/
 14. 14. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Inovarea europeană - Competitivitate şi Parteneriat PROgRamul CaDRu 7 apeluri 2011Program tema Nr. titlul apelului termen identificare depunereOameni Acţiuni Marie FP7-PEOPLE- Burse internaţionale 11.08.2011 Curie 2011-IIF de intrare (IIF)Oameni Acţiuni Marie FP7-PEOPLE- Burse intra- 11.08.2011 Curie 2011-IEF europene (IEF)Oameni Acţiuni Marie FP7-PEOPLE- Burse europene de 11.08.2011 Curie 2011-IOF ieşire (IOF)Oameni Acţiuni Marie FP7-PEOPLE- Cooperare 22.06.2011 Curie 2011-NCP internaţionalăOameni Acţiuni Marie FP7-PEOPLE- Granturi de 09.06.2011 Curie 2011-CIG integrare profesională (CIG)Idei Consiliul Acţiuni de cercetare 15.06.2011 European de ERC-2011- Cercetare PoC (ERC)Cooperare Iniţiative SP1-JTI- Cer Curat JTI 2011- 03.05.2011 Tehnologice CS-2011-01 01 comuneCooperare Tehnologia FP7-ICT- Iniţiativa IMM-urilor 28.04.2011 Informaţiilor 2011-SME- - Conţinut digital şi şi DCL Limbaje Comunicaţiior Pentru mai multe informaţii despre apelurile de proiecte activeîn domeniul cercetării, consultaţi:http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs http://europedirect.cdimm.org/
 15. 15. Surse de informare utilizate pentru realizarea materialului: http://ec.europa.eu/research/home.cfmAcest document a fost realizat Responsabilitatea privind conţinutulcu sprijin financiar din partea acestui document este a Uniunii Europene. Fundaţiei CDIMM Maramureş şi nu reprezintă în niciun fel poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană
 16. 16. Centrul europe DireCt MaraMureş Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş Broşură editată de: Centrul Europe Direct Maramureş Data publicării: Martie 2011 Coordonator proiect: Margareta CĂPÎLNEAN Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 221.380, 222.409 E-mail: europedirect@cdimm.org Web: http://europedirect.cdimm.org/Maramureş

×