Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประมวลสรุป  พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ ให"คณะกรรมการอํา...
คํานํา     รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวตของประชาชน จากข้อมูลความจําเป็ นพื!นฐาน (จปฐ.) เป็ น               ...
สารบัญประมวลสรุ ปพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีคํานําบทที 1 ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.)    ...
1                     บทที              ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.)แนวคิดเรือง จปฐ...
2               ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.)  จปฐ.      เป็ นข้อมูลทีแสดงถึงลักษณะของสังคมไทยทีพึง...
3ประชาชนในชาติ (ปรช.) ” (BC สิ งหาคม BDBE - GH ธันวาคม BDGC) โดยใช้เครื องชี วัดความจําเป็ นพืนฐาน E หมวด GB ตัวชี วัด เป็...
4          หมวดที N ร่ วมใจพัฒนา         มี    D      ตัวชีวัดหมวดที 1 : สุ ขภาพดี (ประชาชนมีสุ...
5หมวดที 3 : ฝักใฝ่ การศึกษา(ประชาชนมีโอกาสเข้ าถึงบริ การด้ านการศึกษา) มี 7 ตัวชีวัด                   ...
6หมวดที 6 : ร่ วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํ านึกและร่ วมกันรักษาสิ ทธิLของตนเองเพือประโยชน์      ของชุ มชนหรื อท้ องถิน...
7ขันตอนการนํา จปฐ. ไปใช้ ในการพัฒนา                                       7. สอนชุม...
8สรุ ปสถานการณ์ การใช้ จปฐ.    สรุ ปขันตอนทัง K ขันตอน ของการนํา ข้อมูล จปฐ. มาใช้ใ นกระบวนการพัฒนาชุ ม ชนจะเห็นได้วาสถ...
9         5) เมือชาวบ้านทําแผนระดับชุ มชนแล้ว เป็ นหน้าทีของข้าราชการทุกกระทรวงทีจะต้องให้การสนับสนุ น กระตุนอย่า...
10        1) ช่ วยเรื องเงิ นทุน เมื อชาวบ้านขาดเงิ นทุนในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต องค์กรเอกชนอาจจะช่วยหาเงินช่วยเหลื...
11                   การพัฒนาคุณภาพข้ อมูล จปฐ. โดยความร่ วมมือขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน “โครงการท้...
12                 บทสรุ ปของผู้บริหารกระบวนการจัดข้ อมูล จปฐ ปี 1225     สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด...
13    จํานวนคนพิการ                      B3,193  คน    จํานวนคนทีมีรายได้ตากว่า BG,CCC บาท/ค...
14                     บทที 2              ผลการสํ ารวจข้ อมูล จปฐ. จังหวัดนครราชสี มา  ...
15ตารางที 2 แสดงจํานวนประชากร ชาย - หญิง ปี 2554 ของจังหวัดนครราชสี มา                          ...
16ตารางที 3 แสดงรายได้เฉลียต่อคนต่อปี เรี ยงลําดับจากน้อยไปหามากลําด ับที           อําเภอ           ...
17ตารางที 4 แสดงจํานวนครัวเรื อนทีมีรายได้เฉลียตํากว่า 23,000 บาท ต่อคนต่อปี ที              อําเภอเมือง  ...
18ตารางที 5 สรุ ปรายรับ – รายจ่าย จากบัญชีครัวเรื อน พ.ศ. BDDM                        จํานวนเงินรวม...
15 10  5  0ผลการสํารวจขอมูล จปฐ. รายตัวชี้วัด     ประจําป 2554
20     ตัวชี วัดที หญิ งตังครรภ์ได้รับการดู แลก่อนคลอดตามเกณฑ์บริ การและฉี ดวัคซี นครบตามเกณฑ์ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี ...
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554

1,820 views

Published on

จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554

Published in: Education
 • Be the first to comment

รายงานคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554

 1. 1. ประมวลสรุป พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล"าฯ ให"คณะกรรมการอํานวยการ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจ"าหน"าที่ เข"าเฝ-าถวายรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย การดําเนิ นงานพัฒนา แต่ก่อนใช้วดด้วยสายตาบ้าง เฉลียไปตามความคิ ดเห็ น ัทีไม่เป็ นเชิงสถิติบาง ทําไปเรื อย ๆ บ้าง แต่ตอนนี ทางราชการมีการสํารวจข้อมูล จปฐ. ้เป็ นข้อ มู ล ที คิ ด ว่ า ในขณะนี ดี ที สุ ด แล้ว ดี ใ นการเป็ นฐานให้ เ ริ มต้น แก้ไ ขปั ญ หาเป็ นข้อมูลทีง่าย ดูง่าย และเห็นด้วยทีมีการสํารวจข้อมูล จปฐ. มีการวัดเพือให้พบปั ญหาซึงเมือรู ้ปัญหาแล้วจะได้มีการแก้ไขสําหรับการวัดนันจะตรงหรื อไม่ตรง แน่นอนต้องมีการผิดพลาดบ้าง ก็ไม่ น่าจะเป็ นปั ญหาใหญ่ ขอให้มีสิงทีจะช่ วยชี ให้ฝ่ายรั ฐเข้าไปหาชาวบ้า นได้ท ราบปั ญหาชาวบ้านบ้าง เมื อเราทํา จริ ง สํารวจจริ งแล้ว จะทําให้พบกับบุคคลที ควรสงเคราะห์ หรื อทําให้พบปั ญหา และเมื อพบปั ญหาแล้วจะแก้ไขอย่างไรเป็ นสิ งซึงจะตามมา หลักการพัฒนาทีควรจะคํานึงถึง คือ ช่วยเขาเพือให้เขาช่วยตัวเองได้การให้คาแนะนําเพือให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู ้วธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง จึงเป็ นสิ งสําคัญ ํ ิ(ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสื อสํานักราชเลขาธิการ ที รล. 0017/10527 ลงวันที 29 ตุลาคม 2534)
 2. 2. คํานํา รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวตของประชาชน จากข้อมูลความจําเป็ นพื!นฐาน (จปฐ.) เป็ น ิเอกสารที(จดทําขึ!นเพื(อนําเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์ขอมูลความจําเป็ นพื!นฐาน(จปฐ.) ปี 0112 ั ้โดยดํา เนิ นการสํา รวจและจัดเก็บ ข้อมู ล จากทุ ก ครั วเรื อน ทุ กหมู่บา นในเขตชนบท ของจังหวัด ้นครราชสี มา ผลที( ได้จากการสํารวจข้อมูลจะทําให้ทราบถึ งคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในระดับครั วเรื อน หมู่ บ ้า น ตํา บล อํา เภอ และภาพรวมของจัง หวัด โดยมี เครื( องชี! วดข้อมู ล ความจํา เป็ น ัพื!นฐาน 8 หมวด 20 ตัวชี!วด ั ในการประมวลผลการจัดเก็ บข้อมู ล ความจํา เป็ นพื!นฐาน(จปฐ.) ปี 0112 ภาพรวมของจังหวัดนครราชสี มาจาก 9::,<1<9 ครั วเรื อน 9,8<2 หมู่บาน 0:1 ตําบล 90 อําเภอ พบว่าตัวชี! วด ้ ัทั!งหมด 8 หมวด 20 ตัวชี! วด มี ตวชี! วดที(บรรลุ เป้ าหมาย 0= ตัวชี! วด ไม่บรรลุ เป้ าหมาย 0= ตัวชี! วด ั ั ั ั ัได้แก่ ตัวชี! วดที( =,0,9,2,8,>,:,=<,=2,=:,=?,0<,0=,02,0>,0:,90,91,98,9> และ 21 ส่ วนผลการจัดเก็บ ัข้อมู ลด้า นรายได้ (ตัวชี! วดที( 9<) จัง หวัดนครราชสี มามี รายได้เฉลี( ย ต่ อคนต่อปี ในภาพรวมของ ัจังหวัดเท่ากับ 11,9::.9= บาทต่อคนต่อปี และมีครัวเรื อนที(มีรายได้เฉลี(ยต่อคนต่อปี ตํ(ากว่าเกณฑ์จปฐ. (09,<<< บาท) จํานวน =,8<1 ครัวเรื อน หวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จากข้อมูลความจําเป็ นพื!นฐาน (จปฐ.) (ประจําปี 0112 ฉบับนี! จะเป็ นเครื( องมือหนึ(งที(ช่วยให้หน่วยงานที(เกี(ยวข้องกับการพัฒนาชนบททั!งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ(น และองค์กรภาคประชาชน ตลอดจนนิสิต นักศึกษาและประชาชนทัวไปได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปั ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวตของ ( ํ ิประชาชนให้ดียงขึ!น อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจําเป็ นพื!นฐานทุกตัวชี!วดต่อไป (ิ ั สํ านักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดนครราชสี มา สิ งหาคม
 3. 3. สารบัญประมวลสรุ ปพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีคํานําบทที 1 ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) % 1 แนวคิดเรื อง จปฐ. เพือพัฒนาคุณภาพชีวต ิ 1 ความหมายของคุณภาพชีวิต และ จปฐ. 1 ข้อมูลความจําเป็ นพืนฐาน จปฐ. 2 ขันตอนการนํา จปฐ. ไปใช้ในการพัฒนา 7 การพัฒนาคุณภาพข้อมูล จปฐ.โดยความร่ วมมือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน. 11 บทสรุ ปสําหรับผูบริ หาร ้ 56บทที 2 ผลการสํ ารวจข้ อมูล จปฐ. จังหวัดนครราชสี มา 14 พืนทีจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2554 14 จํานวนประชากร ชาย – หญิง 15 รายได้เฉลียต่อคนต่อปี 16 จํานวนครัวเรื อนทีมีรายได้เฉลียตํากว่าเกณฑ์ 23,000 บาท ต่อคนต่อปี 17 สรุ ปรายรับ – รายจ่าย จากบัญชีครัวเรื อน พ.ศ. 6BB4 18 ผลการสํารวจข้อมูล จปฐ. รายตัวชีวด ั 19บทที 3 รายงานคุณภาพชี วตของประชาชนจังหวัดนครราชสี มา ิ 63 ผลการวิเคราะห์ขอมูล จปฐ. ภาพรวมจังหวัดรายตัวชีวด ้ ั 64 - หมวดที 1 สุ ขภาพดี (13 ตัวชีวด) ั 64 - หมวดที 2 มีบานอาศัย (8 ตัวชีวด) ้ ั 77 - หมวดที 3 ฝักใฝ่ การศึกษา (7 ตัวชีวด) ั 85 ้ - หมวดที 4 รายได้กาวหน้า (3 ตัวชีวด) ั 92 - หมวดที 5 ปลูกฝังค่านิยม (6 ตัวชีวด)ั 95 - หมวดที 6 ร่ วมใจพัฒนา(5 ตัวชีวด) ั 99 ตัวชีวดทียังไม่บรรลุเป้ าหมายภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา ั 111 ตัวชีวดทียังไม่บรรลุเป้ าหมายรายอําเภอ ั 112
 4. 4. 1 บทที ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.)แนวคิดเรือง จปฐ. เพือพัฒนาคุณภาพชี วต ิ หลักการและแนวคิดเรื อง จปฐ. นี ในเบื องต้นก็คือการวาดภาพสังคมที พึงประสงค์ของคนไทย โดยคิ ด ว่า ในฐานะที ประชาชนทุ ก คนที เกิ ดเป็ นคนไทยนัน ขันตําของชี วิ ตเขาน่ า จะมีอะไรบ้าง? นันคือ การทีจะทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวตทีดี ขันตําเขาควรจะมีอะไรบ้าง ิ ได้ขอสรุ ปว่า การมีคุณภาพชีวตทีดีของคนไทย จะต้องผ่านเกณฑ์ความจําเป็ นพืนฐาน ้ ิ(จปฐ.) ทุกตัวชีวัดความหมายของคุณภาพชี วตและ จปฐ. ิ ความหมายของคําวา “คุณภาพชีวิต” คือ 1. คุณภาพชี วิต หมายถึ ง การดํารงชี วิตของมนุ ษย์ในระดับทีเหมาะสมตามความจําเป็ นพืนฐานในสังคมหนึง ๆในช่วงเวลาหนึง ๆ 2. คุณภาพชีวตของประชาชนจะดี หมายถึง ครอบครัวนันหรื อชุ มชนนันได้บรรลุเกณฑ์ ิความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ครบถ้วนทุกประการ ความหมายของคําว่ า “ความจําเป็ นพืนฐาน” (จปฐ.) คือ ความต้องการพืนฐานสําหรับประชาชน ดํารงชีวิต สิ งจําเป็ นต่อการครองชีพพืนฐาน จปฐ. ความต้องการขันตําทีชาวบ้านควรมี ความต้องการตําทีสุดทีสามารถดํารงชีวต ิ อย่างปกติสุขพอสมควรรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 5. 5. 2 ข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) จปฐ. เป็ นข้อมูลทีแสดงถึงลักษณะของสังคมไทยทีพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขัน ่ ํตําของเครื องชีวัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็ นอยูไม่ตากว่าเกณฑ์ระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึง และทําให้ประชาชนสามารถทราบด้วยตนเองว่า ในขณะนีคุณภาพชี วิตของตนเองครอบครัว รวมไปถึงหมู่บานหมู่บานอยูในระดับใด มีปัญหาทีจะต้องแก้ไขในเรื องใดบ้าง เป็ นการ ้ ้ ่ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็ นนโยบายสําคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ หลักการของข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ่ เป็ นเครื องมือกระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนเพือทราบสภาพความเป็ นอยูของตนเอง และชุมชน ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ใช้ขอมูล จปฐ.เป็ นแนวทางในการคัดเลือกโครงการสอดคล้องกับสภาพปั ญหาของชุมชน ้ แนวคิดและความเป็ นมาของข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล จปฐ. ที มี การจัดเก็บโดยประชาชนด้วยความสนับสนุ นของคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบติการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) และผูแทนขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ั ้(อบต.) หรื อ เทศบาล นันจะทําให้ทราบว่าแต่ละครัวเรื อนมีปัญหาอะไร หมู่บานมีปั ญหาอะไร และ ้เมือทราบแล้ว ส่ วนใดทีไม่สามารถดําเนิ นการเองได้ก็ให้ขอรับการสนับสนุ นบางส่ วนหรื อทังหมดจากโครงการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน (อปท.) เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบล เทศบาล หรื อองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ส่ วนราชการในภูมิภาค (อําเภอ,จังหวัด) ส่ วนราชการส่ วนกลาง(กรม,กระทรวง) หรื อในระดับรัฐบาล ต่อไป ปี พ.ศ. 1212 แนวความคิดเรื อง จปฐ. เกิ ดขึนครังแรก สํานักงานคณะกรรมการ ํพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ได้กาหนดรู ปแบบลักษณะของสังคมไทยและคนไทยทีพึงประสงค์ในอนาคต โดยกําหนดเป็ นเครื องชี วัดความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ของคนไทยซึ งได้ขอ ้สรุ ปว่า “การมีคุณภาพชีวตทีดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ) ทุกตัวชีวัด” ิ ปี พ.ศ. 1213 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุ มติเมือวันที BC สิ งหาคม BDBE ให้มีการ ัดํา เนิ น การโครงการปี รณรงค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต และประกาศใช้ เ ป็ น “ ปี รณรงค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 6. 6. 3ประชาชนในชาติ (ปรช.) ” (BC สิ งหาคม BDBE - GH ธันวาคม BDGC) โดยใช้เครื องชี วัดความจําเป็ นพืนฐาน E หมวด GB ตัวชี วัด เป็ นเครื องมือทีใช้วดคุ ณภาพชี วิตของคนไทยว่า อย่างน้อยคนไทย ัควรมีคุณภาพชีวตในเรื องอะไรบ้าง และควรมีระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึง ๆ ิ ปี พ.ศ. 124 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่ งชาติ (กชช.) มี ม ติ ใ ห้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มอบโครงการ ปี รณรงค์ให้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุ มชน เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบดําเนิ นงานต่อ ภายใต้ชืองานว่า “ งานพัฒนาคุณภาพชีวตของประชาชนในชนบท (พชช.) ” ิ ปี พ.ศ. 1241 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่ ง ชาติ (กชช.) มี ม ติ เมื อวันที HDกันยายน BDGB ให้กรมการพัฒนาชุ มชน จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็ นประจําทุกปี ตังแต่ปี BDGG จนถึ งปั จจุบน โดยมีการปรับปรุ งเครื องชี วัดข้อมูล จปฐ. ทุก D ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ ัและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ.1242 มี ก ารปรั บ ปรุ งเครื องชี วัด จปฐ. เพื อใช้ จ ัด เก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที K (พ.ศ. BDGD-BDGL) เป็ น L หมวด GK ตัวชีวัด ปี พ.ศ. 1256 มีการปรับปรุ งเครื องชี วัดข้อมูล จปฐ. เพือใช้จดเก็บข้อมูลในช่ วง ัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที E (พ.ศ. BDMC- BDMM) เป็ น E หมวด GL ตัวชีวัด ปี พ.ศ. 1255 มีการปรับปรุ งเครื องชี วัดข้อมูล จปฐ. เพือใช้จดเก็บข้อมูลในช่ วง ัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที L (พ.ศ. BDMD-BDML) เป็ น N หมวด GK ตัวชีวัด ปี พ.ศ. 1255 คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชน(พชช.) มีมติเมือวันที L กุมภาพันธ์ BDMM ให้กรมการพัฒนาชุ มชน รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมืองด้วย โดยให้ใช้เครื องชีวัดเหมือนเขตชนบท (มติเมือ GH พ.ค. BDMD) ปี พ.ศ. 1257 ได้มีการศึกษาปรับปรุ งเครื องชีวัดข้อมูล จปฐ. เพือใช้จดเก็บข้อมูล ั ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที HC (พ.ศ. BDDC-BDDM) โดยสรุ ปตัวชีวัดตาม ความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ทีจะนํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที HC (พ.ศ. BDDC-BDDM) มีจานวน N หมวด MB ตัวชีวัด ํ ่ จากผลการศึกษาในปี พ.ศ. BDML สามารถสรุ ปได้วา “ ตัวชีวัดความจําเป็ นพืนฐาน จปฐ. ” ทีนํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที HC (ปี BDDC-BDDM) มีจานวน N หมวด MB ตัวชีวัด ํ หมวดที H สุ ขภาพดี มี HG ตัวชีวัด หมวดที B มีบานอาศัย ้ มี E ตัวชีวัด หมวดที G ฝักใฝ่ การศึกษา มี K ตัวชีวัด ้ หมวดที M รายได้กาวหน้า มี G ตัวชีวัด หมวดที D ปลูกฝังค่านิยมไทย มี N ตัวชีวัดรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 7. 7. 4 หมวดที N ร่ วมใจพัฒนา มี D ตัวชีวัดหมวดที 1 : สุ ขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี) มี 13 ตัวชี วัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 1 หญิงตังครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด และฉี ดวัคซีนครบตามเกณฑ์บริ การ คน 100 2 แม่ทีคลอดลูกได้รับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด คน 100 3 เด็กแรกเกิดมีนาหนักไม่ตากว่า 2,500 กรัม ํ ํ คน 100 4 เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เต็มได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร้าง คน 100 เสริ มภูมิคุมกันโรค ้ 5 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือนแรกติดต่อกัน คน 95 6 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน คน 100 7 เด็กอายุ 6 - 15 ปี เจริ ญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน คน 100 8 เด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริ ม คน 100 ภูมิคุมกันโรค ้ 9 ทุกคนในครัวเรื อนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัยและได้มาตรฐาน ครัวเรื อน 95 10 คนในครัวเรื อนมีความรู ้ในการใช้ยาทีถูกต้องเหมาะสม ครัวเรื อน 100 11 คนอายุ 35 ปี ขึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี คน 50 12 คนอายุ 6 ปี ขึนไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที คน 60 13 ผูทีมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีหลักปะกันสุขภาพ ้ คน 98หมวดที 2 : มีบ้านอาศัย(ประชาชนมีทอยู่อาศัยและสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม) มี 8 ตัวชี วัด ี เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 14 ่ ครัวเรื อนมีความมันคงในทีอยูอาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรื อน 100 15 ครัวเรื อนมีนาสะอาดสําหรับดืมและบริ โภคเพียงพอตลอดปี ํ ครัวเรื อน 95 16 ครัวเรื อนมีนาใช้เพียงพอตลอดปี ํ ครัวเรื อน 95 17 ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด และถูก ครัวเรื อน 95 สุขลักษณะ 18 ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรื อน 100 19 ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบติภยอย่างถูกวิธี ั ั ครัวเรื อน 100 20 ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน ิ ครัวเรื อน 100 21 ครอบครัวมีความอบอุ่น ครัวเรื อน 100รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 8. 8. 5หมวดที 3 : ฝักใฝ่ การศึกษา(ประชาชนมีโอกาสเข้ าถึงบริ การด้ านการศึกษา) มี 7 ตัวชีวัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 22 เด็กทีอายุตากว่า 3 ปี เต็ม ได้รับการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จาการทํากิจกรรมร่ วมกับ ํ คน 80 ผูใหญ่ในบ้าน ้ 23 เด็กอายุ 3 – 5 ปี เต็ม ได้รับบริ การเลียงดูเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน คน 80 24 เด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คน 100 25 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรี ยนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ คน 95 เทียบเท่า 26 เด็กทีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได้เรี ยนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ คน 80 เทียบเท่า และยังไม่มีงานทําได้รับการฝึ กอบรมอาชีพ 27 คนอายุ 15 - 16 ปี เต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน คน 100 28 คนในครัวเรื อนรับรู ้ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครัง ครัวเรื อน 100หมวดที 4 : รายได้ ก้าวหน้ า(ประชาชนมีการประกอบอาชี พและมีรายได้ พอเพียงต่ อการดํารงชี วต) ิ มี 3 ตัวชี วัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 29 คนอายุ 15 - 60 ปี เต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ คน 95 30 คนในครัวเรื อนมีรายได้เฉลียไม่ตากว่าคนละ 23,000 บาทต่อปี ํ ครัวเรื อน 70 31 ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรื อน 80หมวดที 5 : ปลูกฝังค่ านิยมไทย(ประชาชนมีการปลูกฝังค่ านิยมไทยให้ กบตนเองเพือให้ ั คุณภาพชี วตทีดีขึน) มี 6 ตัวชี วัด ิ เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 32 คนในครัวเรื อนไม่ติดสุรา คน 100 33 คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี คน 90 34 คนในครัวเรื อนได้ปฏิบติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย ั ครัวเรื อน 95 35 คนอายุ 6 ปี ขึนไปทุกคน ได้ปฏิบติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ ั ครัวเรื อน 100 ละ 1 ครัง 36 คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรื อน คน 100 37 คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรื อน คน 100รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 9. 9. 6หมวดที 6 : ร่ วมใจพัฒนา (ประชาชนมีจิตสํ านึกและร่ วมกันรักษาสิ ทธิLของตนเองเพือประโยชน์ ของชุ มชนหรื อท้ องถิน) มี 5 ตัวชี วัด เป้ าหมายตัวชีวัดที ตัวชีวัดข้ อมูลความจําเป็ นพืนฐาน (จปฐ.) ปี 2550 - 2554 หน่ วย ร้ อยละ 38 คนในครัวเรื อนเป็ นสมาชิกกลุ่มทีตังขึนในหมู่บาน/ชุมชน ตําบล ้ ครัวเรื อน 95 39 คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพือประโยชน์ของชุมชนหรื อ ครัวเรื อน 95 ท้องถิน 40 คนในครัวเรื อนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมเกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ครัวเรื อน 90 ธรรมชาติเพือประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิน 41 คนในครัวเรื อน มีส่วนร่ วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บาน/ชุมชน ้ ครัวเรื อน 100 42 คนอายุ 18 ปี ขึนไป ทีมีสิทธิZเลือกตังไปใช้สิทธิZเลือกตังในชุมชนของตน คน 90รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 10. 10. 7ขันตอนการนํา จปฐ. ไปใช้ ในการพัฒนา 7. สอนชุมชนอืนๆ 6.ประเมินผล 5.ดําเนิน การตามแผน 4. จัดลําดับภูมปั ญญาและวางแผน 3.วิเคราะห์ปัญหา 2. รู ้ปัญหา 1. สํารวจข้อมูล 1. สํารวจ 2. รู ้ปัญหา ข้อมูล 3. วิเคราะห์ปัญหา (หาสาเหตุแนวทางแก้ไข) 4. จัดลําดับภูมิปัญญาและวางแผน 5. ดําเนินการตามแผน N. ประเมินผล สํารวจ จปฐ. ซํา 7. สอนชุมชนอืน ๆรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 11. 11. 8สรุ ปสถานการณ์ การใช้ จปฐ. สรุ ปขันตอนทัง K ขันตอน ของการนํา ข้อมูล จปฐ. มาใช้ใ นกระบวนการพัฒนาชุ ม ชนจะเห็นได้วาสถานะของการใช้ จปฐ. มีอยู่ M สถานะด้วยกัน ดังนี ่ .เป็ นเปาหมาย ้ MBO Goal สภาพปั จจุบน ั บรรลุ จปฐ. ปี 2554 1.เป็ นตัวชี วัด เป็ นเป้ าหมายทีสามารถวัดได้ชดเจน ั 4.เป็ นข้ อมูล สามารถใช้ประกอบการวางแผน 5.เป็ นกระบวนการ การเก็บข้อมูล/วิเคราะห์/หาแนวทาง แก้ไข/วางแผน/ประเมินผลเงือนไขแห่ งความสํ าเร็จของ จปฐ. การที จะนํา จปฐ. มาใช้ เพื อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของประชาชนให้เป็ นผลสํา เร็ จได้นันองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน/เจ้าหน้าที/ข้าราชการ/ประชาชนและองค์กรเอกชน จะต้องมีบทบาทดังต่อไปนี 1. บทบาทของเจ้ าหน้ าทีของรัฐ การทีจะให้เกิดการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนไทยดังทีกล่าวมาแล้วนันบทบาทหน้าที ของข้าราชการทุกระดับ จะต้องมีบทบาทดังนี คือ 1) มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุณภาพชีวตเป็ นอย่างดี ิ 2) สามารถเชือมแนวความคิด จปฐ. เข้ากับการพัฒนาชุมชนทีมีอยูเ่ ดิมอย่างดี 3) จะต้องมี ความเข้าใจว่า จปฐ. นี ไม่ใช่ ของข้าราชการกระทรวงใดกระทรวงหนึ งแต่เป็ นของประชาชน เป็ นภาพทีต้องการให้ชาวบ้านบรรลุเกณฑ์หรื อเข้าเกณฑ์ จปฐ.นีทุกข้อดังนัน จึงเป็ นความจําเป็ นร่ วมกันทีจะต้องช่วยกันพัฒนาสนับสนุนชาวบ้านทุกเรื องตาม จปฐ. 4) ข้าราชการทีมีความรู ้ จะต้องสามารถถ่ายทอดความรู ้นีไปให้วิทยากรระดับล่างได้และระดับล่างสุ ดจะต้องถ่ายทอดเรื อง จปฐ.ไปให้ชาวบ้านได้ จนกระทังชาวบ้านสามารถปฏิบติได้ตามแนวคิด จปฐ. ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 12. 12. 9 5) เมือชาวบ้านทําแผนระดับชุ มชนแล้ว เป็ นหน้าทีของข้าราชการทุกกระทรวงทีจะต้องให้การสนับสนุ น กระตุนอย่างต่อเนื อง เพือให้ชาวบ้านเกิ ดการปฏิ บติการพัฒนาคุ ณภาพ ้ ัชีวตตามแผนทีวางไว้ ิ 6) ข้าราชการควรจะต้องมีการออกนิ เทศงาน ติดตาม ช่วยแก้ไขปั ญหาอุปสรรค ัให้กบชาวบ้านอย่างต่อเนืองสมําเสมอ 7) ข้าราชการควรมีการประชุ มร่ วมกันทุกกระทรวงเป็ นประจํา และมีการฟื นฟูความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการนํา จปฐ. ไปใช้พฒนาคุณภาพชีวต ั ิ 2. บทบาทขององค์ กรประชาชน องค์กรประชาชนในระดับหมู่บาน ซึ งอาจจะเป็ นกรรมการชุ มชน กลุ่มสตรี กลุ่ม ้เยาวชน อสม. ฯลฯ ซึ งจะมีบทบาทในการนํา จปฐ.ไปใช้เป็ นเครื องชี วัดการพัฒนานัน จะต้องมีบทบาท โดยละเอียด ดังนี 1) มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ การใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และสามารถนําไปปฎิบติในหมู่บานตนเองได้ ั ้ 2) จะต้องถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจนี ไปยังชาวบ้านอืน ๆ หรื อชุมชนใกล้เคียงได้ 3) นําผลสํารวจ จปฐ. มาวางแผนพัฒนาชุ มชนแล้วปฏิบติตามแผนทีวางไว้ได้ ัอย่างจริ งจัง 4) มีการระดมทรั พยากรในท้องถินตนเองมาใช้ ในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตทังเรื องกําลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 5) มีการติดตามนิ เทศ ช่ วยเหลื อกันเองเพือแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ภายในชุ มชน หรื อชุ มชนใกล้เคียง ถ้าเกิ นกําลังที จะแก้ไขกันได้เอง ให้ติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน หรื อส่ วนราชการอืน ๆ 6) มี การฟื นฟูความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการใช้ จปฐ. ในการพัฒนาคุ ณภาพชีวตเป็ นประจํา ิ 7) ประเมินผลการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตในชุ มชนโดยการสํารวจ จปฐ. ซําทุกปีจะทําให้ทราบว่าระดับการพัฒนาคุณภาพชีวตดีขึน หรื อไม่อย่างไร ิ 3. บทบาทองค์ กรเอกชน (NGO) การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต นอกจากในส่ วนของข้าราชการและประชาชนจะประสานช่ วยเหลื อกันแล้ว ยังมี องค์ก รเอกชน (NGO) อี กจํา นวนมาก ที จะเข้า มามี บ ทบาทช่ วยเหลื อการพัฒนาคุณภาพชีวตได้ ดังนี ิรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 13. 13. 10 1) ช่ วยเรื องเงิ นทุน เมื อชาวบ้านขาดเงิ นทุนในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต องค์กรเอกชนอาจจะช่วยหาเงินช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ ได้ 2) ช่ ว ยเรื องกํา ลัง คน มี อ งค์ ก รเอกชนจํา นวนมากที ได้ ส่ ง นั ก พัฒ นาหรื อ ํอาสาสมัครเข้าไปช่วยการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนทําให้ชาวบ้านมีกาลังคนเพิมขึน เพือช่วยคิดช่วยทําการพัฒนาคุณภาพชีวต ิ 3) ช่ ว ยเรื องความรู ้ วิ ช าการต่ า ง ๆ มี อ งค์ ก รเอกชนจํา นวนมากที มี บ ทบาทเกียวกับการให้ความรู ้ ความเข้าใจประชาชน องค์กรเอกชนเหล่านี จึงสามารถช่วยได้อย่างมาก 4) การประชาสัมพันธ์ แนวความคิดเรื อง จปฐ. จําเป็ นต้องมีการสื อความหมายถ่ายทอดแนวความคิดเป็ นเอกภาพและความมีพลังในการทํางานพัฒนาคุณภาพชี วิต องค์กรเอกชนทังหลายทีมีบทบาทด้านการสื อสารประชาสัมพันธ์ จึงจําเป็ นต้องช่วยในเรื องเหล่านี อย่างมากทังวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วารสาร เอกสาร ฯลฯรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 14. 14. 11 การพัฒนาคุณภาพข้ อมูล จปฐ. โดยความร่ วมมือขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน “โครงการท้ องถินสดใส ใส่ ใจคุณภาพข้ อมูล” สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสี มาได้จดทําโครงการ “ท้องถินสดใส ใส่ ใจคุณภาพ ัข้อมู ล เพื อส่ ง เสริ ม สนับสนุ นการใช้ป ระโยชน์ จากข้อมู ล จปฐ. และเป็ นการเผยแพร่ ข ้อมู ล ให้หน่ ว ยงานต่ า ง ๆทังภาครั ฐ เอกชน ได้นํา ข้อ มู ล ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการวางแผนงานโครงการกิจกรรมและเพือเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีมีผลบริ หารจัดเก็บข้อมูลทีมีคุณภาพและนํา ข้อมู ล ไปใช้ป ระโยชน์ เพื อให้ “ไตรภาคี ” ประกอบด้วย ภาคประชาชน(ผูนํา /อาสาสมัค ร) ้ภาครัฐ (หน่วยงานในพืนที) และ ภาคท้ องถิน (องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน) ซึ งเป็ นกลไกสําคัญทีมีบทบาทในกระบวนการบริ หารจัดเก็ บ ข้อมู ล บันทึ ก ข้อมู ล ได้ม าซึ งข้อมู ลที มี คุ ณภาพ (ถู ก ต้องครบถ้วน เป็ นปั จจุ บน ได้รับการยอมรั บ และนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ) เป็ นหัวใจสํา คัญที จะทําทําให้ ักระบวนการในการวางแผนกํา หนดทิ ศ ทางในการแก้ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล ไตรภาคี • ภาคประชาชน -1 ใชเวทีประชาคมรับรอง ความถูกตองของขอมูลกอน บันทึก 2 ตรวจสอบขอมูลโดยการ คณะกรรมการติดตาม ป$ดประกาศผลใหประชาชน รับรองผลการจัดเก็บขอมูล • ติดตามสุมตรวจผลการ สพจ.นครราชสีมา • ภาครัฐ มอบหนวยงาน ดําเนินงาน/ใหคะแนน เจาภาพหลัก 6 หมวด ตามหลักเกณฑ3 • ภาคท!องถิ่น ประมวลผล • จัดทําโล ขอมูลกอนสงอําเภอ • ประกาศเกียรติคุณ ภาคประชาชน - ถูกต้อง - กระบวนการมีส่วนร่ วม - ครบถ้วน ั ั - เป็ นปจจุบน ข้อมูลมีคุณภาพ - ได้รบการยอมรับ ั - นําไปใช้ประโยชน์ ไตรภาคี ภาคท้องถิ น - การนําไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผน ภาครัฐ - การตรวจสอบรั บรองในพืนทีรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 15. 15. 12 บทสรุ ปของผู้บริหารกระบวนการจัดข้ อมูล จปฐ ปี 1225 สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดนครราชสี มาดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างเดื อนมกราคม BDDM-เมษายน BDDM โดยมีกระบวนการดังนี H. ประชุมชีแจงผูจดเก็บข้อมูล จปฐ.32อําเภอ ในเดือนธันวาคมBDDG ้ั 2. อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลดําเนินการสํารวจข้อมูลจปฐ.รายครัวเรื อนเดือนมกราคมBDDM G. ผูนํา ท้อ งถิ น/อาสาพัฒ นาชุ ม ชนที ได้รั บ มอบหมายตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ้ครบถ้วนของข้อมูล จปฐ.เดือนกุมภาพันธ์ 2554 M. เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลดําเนินการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเดือนมีนาคม BDDM D. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจัดเวทีประชาคมตําบลรับรองความถูกต้องของข้อมูลจปฐ.ระดับตํา บลร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น/ผูนําชุ มชนและหน่ วยงานภาคี การพัฒนา แล้ว ้ส่ งกลับข้อมูลเพือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องประมวลผลส่ งสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เดือนเมษายนBDDM N. เจ้าหน้าทีรับผิดชอบข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลประมวลผลเป็ นภาพรวมของจังหวัดส่ งกรมการพัฒนาชุมชนเดือนเมษายน BDDM ผูให้ขอมูล ได้แก่ หัวหน้าครัวเรื อน ผูอยูในหมู่บาน/ชุมชนไม่นอยกว่า Nเดือนในรอบปี ้ ้ ้ ่ ้ ้ ผูจดเก็บข้อมูล ได้แก่ อาสาสมัครทีเข้ารับการอบรมการสํารวจข้อมูล ้ั พืนทีจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในเขตพืนชนบทเท่านัน ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพืนฐานปี BDDM ซึ งจัดเก็บทุกครัวเรื อนในเขตชนบทในจังหวัดนครราชสี มา จํานวน GB อําเภอ BED ตําบล G,NCM หมูบาน 388,503 ครัวเรื อน ซึ งมี ้ประชากร จํา นวน1,393,169 คน แยกเป็ นเพศชาย686,610 คน เพศหญิ ง 706,559 คน พบว่ าประชาชนในเขตชนบทมีคุณภาพชีวตตามเครื องชีวัด จปฐ. จํานวน N หมวด MB ตัวชีวัด สรุ ปได้ดงนี ิ ั จํานวนครัวเรื อน GEE,DCG ครัวเรื อน จํานวนประชากร H,GLG,HNL คน แยกเป็ นเพศชาย NEN,NHC คน แยกเป็ นเพศหญิง KCN,DDL คน ครัวเรื อนทีมีนาดืมเพียงพอ ํ 388,293 ครัวเรื อน ครัวเรื อนทีมีนาใช้เพียงพอ ํ 388,190 ครัวเรื อน เด็กทีไม่ได้เรี ยนต่อชัน ม.M 531 คน คนอายุ HD-NC ปี ไม่มีอาชีพและหรื อรายได้ 2,189 คน จํานวนคนทีอ่าน เขียนภาษไทยไม่ได้ 954 คนรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 16. 16. 13 จํานวนคนพิการ B3,193 คน จํานวนคนทีมีรายได้ตากว่า BG,CCC บาท/คน/ปี ํ H,605 ครัวเรื อน รายได้เฉลีย 55,388.31 บาท/คน/ปี รายรับจากบัญชีครัวเรื อน 52,187.34 บาท/คน/ปี รายจ่ายจากบัญชีครัวเรื อน 86,018.91 บาท/คน/ปี หนีสิ นจากบัญชีครัวเรื อน 10,654.93 บาท/คน/ปี เงินออมจากบัญชีครัวเรื อน 9,403.50 บาท/คน/ปี ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ่างทัวไป ส่ วนใหญ่นบถือศาสนา “พุทธ” ั ระดับการศึกษาของคนในจังหวัด (สู งสุ ด G ลําดับแรก) 1. ป. M – N 2. ม.1-3 3. ตํากว่า ป.M บรรลุเปาหมาย ้ 11 ข้ อ 5,L,HH,HB,HG,HD,HN,HK,BB,BG,BD,BN,BL,GC,GH,GG,GM,GE,GL,MC,MB ไม่ บรรลุเปาหมาย ้ 11 ข้ อ คือ H,B,G,M,N,K,E,HC,HM,HE,HL,BC,BH,BM,BK,BE,GB,GD,GN,GK,MH สํานักงานพัฒนาชุมชนได้ประสานหน่วยงานภาคีนาข้อมูล จปฐ.เพือใช้ประโยชน์ในการ ํแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวตประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา ิรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 17. 17. 14 บทที 2 ผลการสํ ารวจข้ อมูล จปฐ. จังหวัดนครราชสี มา ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตชนบท จังหวัดนครราชสี มา ในพืนที จํานวน GB อําเภอBED ตําบล G,NCM หมูบาน 388,503 ครัวเรื อน ้ตารางที 1 แสดงพืนทีจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2554 ของจังหวัดนครราชสี มา ที อําเภอ คร ัวเรือน หมูบาน ่ ้ ตําบล 1 เมือง 37,843 214 22 2 คง 13,308 153 10 3 ครบุรี 15,845 148 12 4 จักราช 13,229 109 8 5 โชคชัย 11,971 119 10 6 ชุมพวง 13,119 123 9 7 ด่านขุนทด 22,064 219 16 8 โนนไทย 12,037 128 10 9 บัวใหญ่ 11,730 122 1010 โนนสูง 20,991 192 1511 ปั กธงชัย 20,477 201 1612 ปากช่อง 27,637 214 1213 พิมาย 23,146 211 1214 สีควิ. 16,826 154 1215 สูงเนิน 14,130 124 1116 ประทาย 12,376 144 1317 ห ้วยแถลง 12,088 119 1018 ขามทะเลสอ 5,129 46 519 ขามสะแกแสง 6,187 72 720 เสิงสาง 10,171 84 621 บ ้านเหลือม 4 3,203 38 422 หนองบุญมาก 11,965 104 923 แก ้งสนามนาง 7,174 56 524 โนนแดง 3,844 57 525 วังนํ. าเขียว 6,426 83 526 เมืองยาง 5,364 46 427 เทพารักษ์ 4,364 59 428 พระทองคํา 7,051 72 529 ลําทะเมนชัย 4,875 53 430 เฉลิมพระเกียรติ 6,486 53 531 สีดา 3,499 44 532 บัวลาย 3,948 43 4 รวม 388,503 3,604 285หมายเหตุ พืนทีจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เฉพาะในเขตชนบทเท่านันรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 18. 18. 15ตารางที 2 แสดงจํานวนประชากร ชาย - หญิง ปี 2554 ของจังหวัดนครราชสี มา จํานวนที อําเภอเมือง รวม ชาย หญิง 1 เมือง 66,688 70,355 137,043 2 คง 22,257 23,507 45,764 3 ครบุรี 27,551 27,488 55,039 4 จักราช 25,088 25,086 50,174 5 โชคชัย 21,174 22,226 43,400 6 ชุมพวง 23,467 24,219 47,686 7 ด่านขุนทด 39,875 39,780 79,655 8 โนนไทย 20,324 21,282 41,606 9 บัวใหญ่ 20,440 21,821 42,26110 โนนสูง 37,978 39,754 77,73211 ปั กธงชัย 34,843 37,096 71,93912 ปากช่อง 46,320 46,302 92,62213 พิมาย 39,648 41,288 80,93614 สีควิ. 30,980 30,766 61,74615 สูงเนิน 24,574 25,846 50,42016 ประทาย 22,529 24,228 46,75717 ห ้วยแถลง 22,798 23,329 46,12718 ขามทะเลสอ 8,959 9,171 18,13019 ขามสะแกแสง 10,014 10,264 20,27820 เสิงสาง 19,098 18,976 38,07421 บ ้านเหลือม 4 5,773 5,760 11,53322 หนองบุญมาก 23,601 22,955 46,55623 แก ้งสนามนาง 14,455 14,624 29,07924 โนนแดง 6,321 6,975 13,29625 วังนํ. าเขียว 11,417 11,484 22,90126 เมืองยาง 8,501 8,867 17,36827 เทพารักษ์ 7,336 6,568 13,90428 พระทองคํา 11,577 11,756 23,33329 ลําทะเมนชัย 8,461 8,975 17,43630 เฉลิมพระเกียรติ 11,843 12,310 24,15331 สีดา 5,644 6,100 11,74432 บัวลาย 7,076 7,401 14,477 รวม 686,610 706,559 1,393,169หมายเหตุ จํานวนประชากรเฉพาะในเขตชนบทเท่านันรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 19. 19. 16ตารางที 3 แสดงรายได้เฉลียต่อคนต่อปี เรี ยงลําดับจากน้อยไปหามากลําด ับที อําเภอ รายได้เฉลียต่อคนต่อปี (บาท) 1 จักราช 47,238.50 2 เฉลิมพระเกียรติ 48,245.88 3 โนนแดง 48,455.12 4 โนนสูง 48,487.96 5 ชุมพวง 48,809.61 6 โนนไทย 49,896.71 7 เทพารักษ์ 49,946.09 8 ห ้วยแถลง 50,207.99 9 ลําทะเมนชัย 50,775.85 10 ปั กธงชัย 51,969.08 11 ประทาย 52,595.71 12 บัวใหญ่ 52,751.96 13 เมืองยาง 52,947.19 14 ขามสะแกแสง 54,017.30 15 บัวลาย 54,270.79 16 ด่านขุนทด 54,470.90 17 เสิงสาง 54,639.69 18 พระทองคํา 54,974.50 19 พิมาย 55,028.60 20 ขามทะเลสอ 55,821.13 21 ครบุรี 55,864.80 22 สีดา 56,236.74 23 บ ้านเหลือม 4 56,401.47 24 คง 56,660.00 25 สีควิ. 57,458.63 26 สูงเนิน 58,421.68 27 โชคชัย 58,490.28 28 หนองบุนนาก 58,864.87 29 วังนํ. าเขียว 58,954.06 30 แก ้งสนามนาง 59,458.74 31 เมืองนครราชสีมา 61,723.23 32 ปากช่อง 67,292.17 ่ 2 เฉลียรายได้ตอคนต่อปี ของคนในพืนที 55,388.31หมายเหตุ จํานวนประชากรเฉพาะในเขตชนบทเท่านันรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 20. 20. 17ตารางที 4 แสดงจํานวนครัวเรื อนทีมีรายได้เฉลียตํากว่า 23,000 บาท ต่อคนต่อปี ที อําเภอเมือง จํานวน(คร.) 1 เมือง 23 2 คง 48 3 ครบุรี 53 4 จักราช 5 5 โชคชัย 54 6 ชุมพวง 64 7 ด่านขุนทด 196 8 โนนไทย 67 9 บัวใหญ่ 7510 โนนสูง 24211 ปั กธงชัย 5512 ปากช่อง 7713 พิมาย 1814 สีควิ. 2715 สูงเนิน 3116 ประทาย 7017 ห ้วยแถลง 618 ขามทะเลสอ 2719 ขามสะแกแสง 1320 เสิงสาง 6621 บ ้านเหลือม 4 2822 หนองบุญมาก 7723 แก ้งสนามนาง 524 โนนแดง 1025 วังนํ. าเขียว 3826 เมืองยาง 3127 เทพารักษ์ 828 พระทองคํา 10329 ลําทะเมนชัย 3830 เฉลิมพระเกียรติ 2831 สีดา 332 บัวลาย 19 รวม 1,605รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 21. 21. 18ตารางที 5 สรุ ปรายรับ – รายจ่าย จากบัญชีครัวเรื อน พ.ศ. BDDM จํานวนเงินรวม เฉลียต่อ คร. เฉลียต่อคน ประเภทรายจ่าย (บาท/ปี ) (บาท/คร./ปี ) (บาท/คน/ปี )1)รายร ับจากบ ัญชีคร ัวเรือน 72,705,779,063.16 187,143.42 52,187.342)รายจ่ายจากบ ัญชีคร ัวเรือน(2.1)รายจ่ายทีเป็ นต ้นทุนการผลิต 4(2.2.1)ค่าพันธุพช/สัตว์ ์ ื 4,628,587,922.97 11,913.91 3,322.34(2.1.2)ค่าสารเคมีเพือการผลิต 4 7,352,369,635.89 18,924.87 5,277.44(ปุย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) ๋(2.1.3)ค่าจ ้าง/ค่าแรงงาน/ค่าเช่า 7,334,420,972.75 18,878.67 5,264.56(2.1.4)ค่าเครืองจักรต่างๆ ค่านํ. ามัน 4 6,302,398,153.39 16,222.26 4,523.79และอืนๆ 4รวมรายจ่ายต้นทุนการผลิตทงหมด ั2 25,617,776,685.00 65,939.71 18,388.13(2.2)การทําสวน(2.2.1)ค่าอาหาร(1)ค่าใช ้จ่ายเพือซือข ้าวสาร 4 . 6,159,300,322.85 15,853.93 4,421.07(2) ค่าใช ้จ่ายเพือซืออาหารทีจําเป็ น 4 . 4 27,200,745,595.39 70,014.25 19,524.37(เช่น เนือสัตว์ ไข่ ผัก ฯลฯ) .(3) ค่าใช ้จ่ายเพือซือขนมกินเล่น ขนม 4 . 15,649,167,352.45 40,280.69 11,232.78กรุบกรอบ ฯลฯรวมค่าอาหาร 49,009,213,270.69 126,148.87 35,178.23(2.2.2)ค่าใช ้จ่ายเกียวกับเสือผ ้า เครือง 4 . 4 2,318,683,012.83 5,968.25 1,664.32แต่งกาย(2.2.3)ค่าใช ้จ่ายเกียวกับทีอยู่อาศัย 4 4 1,145,245,295.50 2,947.84 822.04(2.2.4) ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา 797,432,547.76 2,052.58 572.39(2.2.5) ค่าใช ้จ่ายด ้านการศึกษา 2,679,135,716.28 6,896.05 1,923.05(2.2.6) ค่าการเดินทาง (ค่านํ. ามันรถ 8,131,605,514.12 20,930.61 5,836.77ค่าโดยสาร)(2.2.7) ค่านํ. า ค่าไฟ 4,644,018,511.23 11,953.62 3,333.42(2.2.8) ค่าโทรศัพท์ โทรศัพท์มอถือ ื 8,142,374,923.39 20,958.33 5,844.50บัตรเติมเงิน(2.2.9) ค่าใช ้จ่ายส่วนบุคคล (สบู่ ยาสี 7,364,214,819.74 18,955.36 5,285.95ฟั น ฯลฯ)(2.2.10) ค่าบันเทิง หวย และการพนัน 897,497,458.42 2,310.14 644.21(2.1.11) ค่าบุหรี4 เหล ้า ยาดอง 3,571,144,906.85 9,192.07 2,563.32(2.1.12) ค่าใช ้จ่ายอืนๆ 4 5,520,537,198.89 14,209.77 3,962.58รวมรายจ่ายในการอุปโภคบริโภค 94,221,103,175.70 242,523.49 67,630.78ทงหมด ั2รวมรายจ่าย 119,838,879,860.70 308,463.20 86,018.91 2 ิ3) หนีสนจากบ ัญชีคร ัวเรือน 14,844,123,827.60 38,208.52 10,654.934) เงินออมจากบ ัญชีคร ัวเรือน 13,100,660,549.41 33,720.87 9,403.50รายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ
 22. 22. 15 10 5 0ผลการสํารวจขอมูล จปฐ. รายตัวชี้วัด ประจําป 2554
 23. 23. 20 ตัวชี วัดที หญิ งตังครรภ์ได้รับการดู แลก่อนคลอดตามเกณฑ์บริ การและฉี ดวัคซี นครบตามเกณฑ์ในภาพรวมจังหวัดนครราชสี มา พบว่า หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด ตามเกณฑ์บริ การ (คือในช่วง ) เดือนแรก ไปตรวจครรภ์อย่างน้อย , ครัง ในช่วง - เดือนขึนไป ไปตรวจครรภ์ ํอย่างน้อยเดือนละ , ครัง) และได้รับการฉี ดวัคซี นครบตามเกณฑ์ (คือการได้รับวัคซี นตามที2กาหนดไว้ในตารางสร้างเสริ มภูมิคุมกันโรค) ผ่านเกณฑ์จานวน 11,960 คน คิดเป็ นร้อยละ ==.= จากจํานวน ้ ํ ่หญิงตังครรภ์ที2สํารวจทังหมด 11,971 คน ไม่ผานเกณฑ์ 11 คน ซึ2 งตํ2ากว่าเป้ าหมายร้อยละ @., ผล ่การสํารวจถือว่าไม่ผานเกณฑ์เป้ าหมายปี พ.ศ. หญิงตังครรภ์ทงหมด(คน) ผ่านเกณฑ์(คน) ตกเกณฑ์(คน) ั ร้อยละ เป้ าหมาย 2553 11,734 11,720 14 99.9 100 2554 11,971 11,960 11 99.9 100 ั ่ แผนภูมิที แสดงอัตราส่ วนของจํานวนที2ยงไม่ผานเกณฑ์ทงหมดของจังหวัดนครราชสี มา ัรายงานคุณภาพชีวตของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปี 2554 ิ

×