Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resurse electronice

6,548 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resurse electronice

 1. 1. BiBlioteca NaŢioNalĂ a repuBlicii Moldova resurse electronice îN ajutorul bibliotecilor publice Chişinău, 2009
 2. 2. Alcătuitori: Prascovia Caleva, Vera Osoianu Resurse electronice în ajutorul bibliotecilor publice / Biblioteca Na- ţională a Republicii Moldova ; alcăt.: Prascovia Caleva, Vera Osoianu. – Chişinău: BNRM, 2009 (Imprimeria BNRM). – 46 p. – 20 cm. – 150 ex. © Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2009
 3. 3. RecomandĂRi pentRu bibliotecile publice Dezvoltarea tehnologiilor de informare şi comunicare a deschis calea pentru crearea bibliotecii electronice, care are un rol din ce în ce mai accentuat în modernizarea serviciilor pentru utilizatori. Nu s-a dat încă o definiţie clară a bibliotecii electronice. Există însă mai multe sinonime: biblioteca digitală, biblioteca numerică, biblioteca virtuală, biblioteca fără pereţi etc. Toate definiţiile însă includ resursele electronice locale şi cele care pot fi accesate de la distanţă şi echipamentele tehnice necesare pentru accesarea informaţiei. De cele mai multe ori prin biblioteca electronică se subînţelege un sistem de acces la resursele electronice, locale sau de la distanţă, capabil să servească utilizatorii, în incinta bibliotecii sau în afara ei. Sistemul de acces presupune existenţa: resurselor electronice locale şi la distanţă; a unui sistem de indexare, navigare şi căutare; a echipamentelor de infor- mare şi comunicare; a personalului calificat să ofere asistenţă în căutarea resurselor electronice. Resursele tradiţionale pot fi transformate şi ele în format electronic şi folosite ulterior ca resurse electronice. Avantajul bibliotecii electronice constă în servirea mai operativă a utilizatorilor. Dispare noţiunea de timp; utilizatorii pot căpăta informaţia la orice oră de zi sau noapte; calitatea servirii este aceeaşi şi în bibliotecile mici şi în bibliotecile mari, şi în spaţiul urban şi în cel rural; persoanele pot accesa informaţia atât în bibliotecă, cât şi acasă sau în oricare altă parte etc. Conform standardului Statistica internaţională de bibliotecă, resur- sele electronice sunt toate resursele în formă electronică din colecţia bibliotecii. Resursele electronice includ cataloage electronice, baze de date bibliografice, materiale multimedia, full-texte etc. catalogul electronic se formează prin catalogarea intrărilor curente şi retroconversia documentelor existente. Cel mai mare catalog electro- nic din lume este Catalogul Colectiv Internaţional (WorldCat), dezvoltat şi
 4. 4. menţinut de OCLC în parteneriat cu biblioteci, centre de informare, insti- tuţii etc. Catalogul conţine peste 106 milioane de înregistrări bibliografice. WorldCat include cărţi, documente AV, publicaţii seriale, cărţi electronice, Web site-uri etc. Prin parteneriate cu alte ţări, peste 40 de cataloage naţi- onale au devenit parte integrantă a catalogului. Înregistrările sunt alcătui- te în mai multe limbi şi caractere. WorldCat poate fi accesat de pe site-ul OCLC (www.OCLC.org). Catalogul electronic al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova cu- prinde peste 200 mii înregistrări bibliografice şi poate fi accesat de pe site-ul BNRM (www.bnrm.md). Online pot fi consultate cataloagele Bibli- otecii ASEM, Bibliotecii Academiei de Ştiinţe din Moldova, Bibliotecii Uni- versităţii din Bălţi „Alecu Russo”, Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” etc. Cartea electronică (e-book) este un „document digital, sub licenţă sau nu, unde textul este dominant şi care poate fi văzut în analogie cu o carte tipărită (monogra- fie)”. Periodic electronic este un „periodic publicat doar în formă electro- nică sau în formă electronică şi în alt format”. Resursele electronice disponibile în Internet sunt atât cu acces des- chis, cât şi contra plată. Deşi există şi foarte multe publicaţii şi informaţii cu acces deschis, cele mai valoroase (EBSCO, Springer etc.) sunt totuşi contra plată. Pentru abonarea acestor baze de date, bibliotecile se unesc în consorţii care pot negocia nişte preţuri mai rezonabile. Majoritatea publicaţiilor seriale ce apar în Moldova au şi versiunea electronică care poate fi accesată în Internet. Aceasta este caracteristic şi pentru publicaţiile de specialitate ce pot fi accesate de pe web site-urile bibliotecilor care le editează: Magazin bibliologic şi Gazeta bibliotecaru- lui (www.bnrm.md), Bibliopolis (www.hasdeu.md), Confluenţe bibliologice (www.libruniv.usb.md), Buletin ABRM (www.abrm.md) etc. Reţeaua globală de calculatoare interconectate internet, care a con- stituit o adevărată revoluţie în comunicarea şi diseminarea informaţiei, devine din ce în ce mai importantă. Conform Internet World Stats în anul 2007 au fost înregistraţi 1.173.109.925 utilizatori. Despre avantajele şi dezavantajele Internetului se discută mult. Cel mai important lucru este că Internetul a uşurat accesul la informaţii şi
 5. 5. a sporit rapiditatea obţinerii lor. Conceptual accesul liber la informaţii se bazează pe Manifestul UNESCO privind biblioteca publică şi artico- lul XIX din Declaraţia universală privind drepturile fundamentale ale omului. Aceste documente importante pentru domeniul bibliotecar par a fi în uşoară contradicţie cu prevederile internaţionale şi legile naţionale privind protecţia proprietăţii intelectuale şi a dreptului de autor. Această problemă trebuie tratată cu mare atenţie, fiind necesare eforturi consi- derabile pentru a găsi echilibrul între dreptul fundamental la informare şi protecţia proprietăţii intelectuale. Internetul reprezintă o mulţime de resurse electronice, răspândite prin toată lumea, la care asigură acces. Azi, dacă nu exişti în Internet, aproape că nu exişti în general. Iată de ce la Internet apelează atât consumatorii de infor- maţii, cât şi producătorii de informaţii. Pentru bibliotecă importanţa Internetului constă în faptul că a generat căi mai eficiente şi mai rapide de obţinere a infor- maţiei. Cât priveşte calitatea informaţiei rămâne de discutat. Studiul Percepţia bibliotecii şi a resurselor informaţionale, efectuat de OCLC, relevă faptul că utilizatorii cred atât în informaţia oferită de biblioteci, cât şi în informaţia obţinu- tă din Internet. Persistă şi ideea că Internetul este o imensă groapă de gunoi şi este foarte greu din această imensitate de informaţii neverificate să alegi informaţia veritabilă de care ai nevoie. Evaluarea informaţiei din Internet este o altă problemă şi de cele mai multe ori utilizatorii se bazează pe cunoştinţele proprii pentru a face o evaluare a acesteia. Cu toate aspectele pozitive şi negative, Internetul înseamnă enorm pentru biblioteci. O bibliotecă mică, având un computer conectat la Inter- net, poate să ofere utilizatorilor aproape aceeaşi calitate a servirii ca şi bibliotecile mari cu multe mii de volume. În bibliotecile mici se recomandă existenţa a cel puţin două compute- re: unul pentru bibliotecari şi unul pentru utilizatori. Motoarele de căutare au înlesnit cu mult activitatea de referinţă a bi- bliotecarilor. Există mai multe motoare de căutare: About.com, AllTheWeb. com, AOL Search, Excite.com, HotBot.com, Licos.com, MSN Search, Ne- tscape Search etc. Cele mai răspândite însă sunt Google (www.google. com) şi Yahoo(www.yahoo.com), urmate mai apoi de MSN Search. Pentru spaţiul nostru sunt destul de întrebate şi www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.rol.ro, www.acasa.ro, www.ournet.md, www.mcc.md etc.
 6. 6. De regulă motoarele de căutare afişează pe ecran în prim-plan infor- maţiile mai recente şi mai importante. Pentru activitatea cu utilizatorii interesaţi de tehnologiile de comuni- care şi informare de mare ajutor poate fi portalul www.informatica.ru. Portaluri precum: www.museum.ru, www.hermitage.ru, www.tretia- kov.ru, www.artline.ro, www.britishmuseum.org, www.metmuseum.org/ pot fi de mare ajutor utilizatorilor pasionaţi de artă. Pentru servirea utilizatorilor, de mare importanţă sunt site-urile care conţin date biografice. Site-ul www.s9.com/biography (dicţionar biografic) conţine peste 33 mii de biografii ale oamenilor celebri, care au contribu- it la schimbarea lumii din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Căutarea se poate face după data naşterii sau a morţii, postul deţinut, profesie, lucrări literare sau muzicale, realizări, precum şi alte cuvinte- cheie. S9.com este un sistem Wikipedia şi oricine poate interveni sau chiar poate să-şi facă biografia proprie. Un site deosebit de interesant şi folositor este http://www.almaz.com/ nobel/, care conţine biografiile laureaţilor premiului Nobel, precum şi linkuri către site-uri asemănătoare. Site-ul conţine informaţii despre toţi laureaţii premiului Nobel din toate categoriile: literatură, fizică, chimie, economie, psihologie şi medicină, pace. Site-ul este interactiv. Dacă cineva are un link despre un laureat al premiului Nobel, îl poate alătura site-ului. Un link aparte prezintă informaţii despre femeile laureate ale pre- miului Nobel, începând cu Marie Curie, care a primit premiul în 1903. Femei câştigătoare a premiului Nobel sunt la toate categoriile cu excepţia Economie. Linkurile conţin şi liste reprezentative de literatură. Site-ul www.jsc.nasa.gov prezintă informaţii biografice despre cosmonauţii NASA, despre potenţialii candidaţi pentru misiunile viitoare. Aceste informaţii sunt elaborate de specialiştii Oficiului Cosmonauţi al Johnson Space Center şi sunt oferite ca serviciu public comunităţii vir- tuale. Site-ul www.foundations.org conţine informaţii despre organizaţiile de caritate care oferă diverse posibilităţi de finanţare. Informaţii de acest fel pot fi depistate şi pe site-ul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova www.bnrm.md/club.
 7. 7. Persoanelor interesate de activitatea de cercetare poate fi recoman- dat portalul World Wide Science www.worldwidescience.org/, „o poar- tă” de acces, pentru comunitatea stiinţifică, la diferite baze de date şi resurse informaţionale din întreaga lume. Portalul World Wide Science este menţinut de Oficiul Informare Ştiinţifică şi Tehnică al Departamentului Energie, Statele Unite. O sursa utilă de informare o constituie directory of open access Journals (DOAJ), http://www.doaj.org, care permite regăsirea reviste- lor fie după titlu, în ordine alfabetică, fie după subiect/tematică. DOAJ prezintă gratuit full-texte, reviste ştiinţifice şi de cercetare verificate din punct de vedere al calităţii. Intenţia este de a acoperi toate ţările şi toate limbile. Proiectul a început în mai 2003, având iniţial doar 300 de reviste. În prezent DOAJ reflectă 3 476 reviste cu aproximativ 189 395 articole. Este cunoscut faptul că Internetul este predominat astăzi de limba engleză. Experţii afirmă că aproximativ trei pătrimi din informaţia expusă în Internet este în engleză. În aceste condiţii sistemele de traduceri auto- mate, care în ultimii ani au făcut progrese, reprezintă o oportunitate reală pentru prezervarea diversităţii lingvistice. Cercetările în acest domeniu, după o perioadă de stagnare din lipsă de mijloace, au luat din nou avânt în ultimii ani, pe fonul globalizării pieţei Internetului. Unele produse au capacitatea de a traduce aproape simultan pagini de Internet în limbile folosite mai frecvent în utilizarea Internetului. Începând cu 8 mai 2008, sistemul „Google Translate” (www.translate. google.com) traduce automat din română în peste 20 de limbi şi viceversa. Deşi traducerea este încă imperfectă, acesta este un pas uriaş spre înţe- legerea şi comunicarea vorbitorilor de diverse limbi. După acelaşi principiu funcţionează şi un site apărut recent în Moldova www.traduno.com. Www.atrus.ru oferă posibilitatea traducerii din limba engleză în lim- ba rusă. Pentru traduceri din mai multe limbi poate fi folosit site-ul www. translate.ru. Tot mai frecvent bibliotecarii apelează la ajutorul enciclopediilor on- line: www.encyclopedia.com, www.wikipedia.org, www.britannica.com, www.countryreports.org, www.techweb.com/encyclopedia/, www.utm. edu/research, etc.
 8. 8. În august 2008, a devenit disponibilă o nouă enciclopedie online www.knol.google.com. Site-ul a fost numit Knol de la cuvântul englez „knowledge” care înseamnă cunoaştere. Deşi mulţi s-au grăbit, imediat după anunţul făcut de Google în legătură cu noua enciclopedie, să cali- fice noua enciclopedie online ca pe un potenţial asasin al enciclopediei Wikipedia, iniţiatorii proiectului susţin că acestea doar se vor completa reciproc. Lansată în anul 2001, Wikipedia conţinea în august 2008 peste 10 milioane de articole, în peste 250 de limbi, inclusiv 2.512.154 în limba engleză. Knol pornea din start cu 350 articole, cea mai mare parte fiind din domeniul sănătăţii şi medicinei, în limba engleză. Comun pentru Wi- kipedia şi Knol este că ambele prezintă conţinut creat de utilizatori. Însă, dacă autorii postărilor în Wikipedia sunt anonimi şi adaugă informaţii la articolele deja existente, Knol va avea mai multe postări dedicate acelu- iaşi subiect. Autorii vor fi cunoscuţi şi respectiv vor avea grijă de calitatea informaţiei. Site-ul www.dexonline.ro oferă peste 366 445 de definiţii preluate dintr-un şir de dicţionare explicative ale limbii române. Baza de definiţii a DEXonline este disponibilă gratuit sub licenţa publică generală. Lipsa informaţiei în domeniu şi a literaturii de specialitate poate fi diminu- ată consultând site-urile organizaţiilor profesionale şi ale bibliotecilor mari. În condiţiile dezvoltării şi modernizării tehnologiilor de informare şi comunicare, creşte importanţa instruirii şi perfecţionării calificării bibliote- carilor, în special a celor care s-au format ca specialişti în perioada când tehnologiile de informare şi comunicare încă nu constituiau obiect de stu- diu în facultate. După cum tehnologiile IT se modernizează rapid, bibliote- carii trebuie să se instruiască continuu. Salvarea în aceste cazuri o consti- tuie cursurile de iniţiere şi autoinstruirea permanentă. Bibliotecarii trebuie să înveţe singuri cum să găsească resursele disponibile în Internet şi apoi să ghideze utilizatorii, care, în marea lor majoritate, au nevoie de ajutor în folosirea tehnologiilor IT şi în procesul de regăsire a informaţiei. În condiţi- ile unei biblioteci comunale acest ajutor poate veni numai de la bibliotecar. Excepţie o fac utilizatorii copii, care studiază în şcoli bazele informatizării. În cazuri aparte aceşti copii pot fi de mare ajutor bibliotecarului.
 9. 9. Posibilităţile oferite de mediul virtual sunt enorme. Un computer co- nectat la Internet poate rezolva probleme de timp, finanţe, spaţiu etc. Condiţia principală este ca atât bibliotecarii, cât şi utilizatorii să înveţe a căuta, găsi, alege şi evalua informaţia de care au nevoie şi care le poate fi esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Pagini oficiale www.presedinte.md Preşedintele Republicii Moldova www.parlament.md Parlamentul Republicii Moldova www.gov.md Guvernul Republicii Moldova www.chamber.md Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova www.asm.md Academia de Ştiinţe a Moldovei www.statistica.md Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova www.moldpres.md Agenţia Naţională de Stat Moldpres Motoare de căutare www.ournet.md www.mcc.md www.acasa.ro www.adresa.ro www.bumerang.ro www.rol.ro www.romsearch. net www.vreau.com www.aport.ru www.rambler.ru www.yandex.ru www.a9.com www.altavista.com www.alltheweb.com www.argus-associates.com www.ask.com www.bartlebv.com www.beaucoup.com
 10. 10. www.bigfoot.com www.botspot.com www.euroferret.com www.google.com www.hotbot.com www.hotsheet.com www.looksmart.com www.lycos.com www.searchenginecolossus.com www.yahoo.com/ www.whois.net www.whowhere.com Enciclopedii http://www.roenciclopedia.ro/ http://www.edic.ru/ http://www.encyclopedia.ru/ http://www.megakm.ru http://www.rubricon.com/ http://www.britannica.com http://www.countryreports.org/ http://www.exoplanet.eu http://www.infoplease.com/encyclopedia/ http://knol.google.com/k http://www.lib.uchicago.edu http://www.techweb.com http://www.utm.edu http://www.wikipedia.org Dicţionare http://dexonline.ro/ – Dicţionar explicativ online http://dictionar.rol.ro/index.php http://www.hallo.ro/ http://dictionaries.rin.ru/ – Liste de dicţionare (enciclopedice, lingvis- tice, tematice) 0
 11. 11. http://www.dictionare.com http://www.dictionary.com – Liste de dicţionare http://dictionary.cambridge.org/ – Cambridge International Dictionary http://dictionary.reference.com/ – Liste de dicţionare http://www.onelook.com/ http://www.yourdictionary.com/ – 2500 de dicţionare în peste 300 de limbi Translatoare http://www.activ-translations.ro http://www.etranslator.ro http://www.sign.ro http://www.translate.ru/ http://babelfish.altavista.com/ http://www.freetranslation.com http://geocities.yahoo.com/ http://www.traduno.com http://www.translate.google.com http://www.worldlanguage.com Agenţii de presă http://www.api.md/ – Asociaţia Presei Independente http://www.azi.md – Moldova azi http://www.basa.md/ – BASA-press http://www.bigfoot.com/ – Bigfoot http://www.chisinau.novopress.info – Novopress http://www.deca.md/ – Deca http://www.giga-presse.com/ – Giga-Presse http://www.info-prim.md/ – Info Prim http://www.infotag.md/ – Infotag http://www.interlic.md/ – Interlic http://www.moldnews.boxmail.biz – Moldnews http://www.moldpres.md – Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres” http://www.newsmoldova.md – Newsmoldova
 12. 12. http://www.olvia.idknet.com/ – Agenţia Informaţională din Transnistria http://www.planetpresse.com – PlanetPresse http://www.publist.com – PubList http://www.reporter.md – Reporter.MD Posturi TV www.nit.md – NIT www.prime.md – Prime www.protv.md/ – Pro TV www.suncommunications.md – Sun TV www.sts.md – STS www.trm.md – Moldova 1 www.tvc21.md – TVC 21 www.tv7.md – TV7 Posturi radio www.bbc.co.uk – BBC www.europalibera.org – Europa Liberă www.kissfm.md – Kiss FM www.radionoroc.md – Radio Noroc www.radioplai.md – Radio Plai www.retrofm.md – Retro FM Ziare, reviste www.aif.md – АиФ Молдова www.aquarelle.md – Aquarelle www.autoexpert.md – AutoExpert www.basarabia.md – Basarabia www.clipa.md – Clipa Siderală www.contrafort.md - Contrafort www.dezvoltarea.chamber.md – Publicaţie a Camerei de Comerţ şi Industrie www.geocities.com – Curierul ortodox www.elita.md – Elita
 13. 13. www.finconsult.md – Fin CONSULTANT www.flux.md – Flux www.garda.com.md – Ziarul de gardă www.gazeta.md – Gazeta liberă www.glasul.md – Glasul naţiunii www.jurnal.md – Jurnal de Chişinău www.kn.md – Кишиневские новости www.km.press.md – Коммерсант плюс www.kp.md – КП в Молдове www.literaturasiarta.md – Literatura şi arta www.logos.press.md – Экономическое обозрение www.moldova-suverana.md – Moldova suverană www.nm.md – Независимая Молдова www.novaiagazeta.org.ru – Новая газета www.old.ournet.md – Dialog www.promoplus.md – Promoplus www.punkt.md – Punkt www.studii.md – Работа и oбразование www.sud-est.md – Revista Sud-Est www.timpul.md – Timpul de dimineaţă www.vedomosti.md – Молдавские ведомости www.vremea.net – Время Organizaţii internaţionale http://www.un.org – Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) http://www.unesco.org – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educa- ţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) http://www.europa.eu – Uniunea Europeană http://www.consilium.europa.eu – Consiliul Uniunii Europene http://www.europarl.europa.eu – Parlamentul European http://www.osce.org/ – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) http://www.stabilitypact.org/ – Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
 14. 14. http://www.oecd.org/home – Organizaţia pentru Cooperare şi Dez- voltare Economică (OCDE) http://www.wto.org – Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) http://ecb.int – Banca Centrală Europeană http://www.worldbanck.org – Banca Mondială http://www.nato.int – Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) http://www.eea.europa.eu – Agenţia Europeană de Protecţie a Mediului (EEA) http://www.imf.org – Fondul Monetar Internaţional (FMI) http://www.icj-cij.org – Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) http://www.ilo.org – Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) http://www.who.int – Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) http://curia.europa.eu – Curtea Europeană de Justiţie http://www.nasa.gov – Site-ul Administraţiei Naţionale a Aeronauticii şi Spaţiului (SUA) http://www.nist.gov – Site-ul Institutului Naţional de Tehnologii şi Standarde (SUA) http://www.nsf.gov/ – Site-ul Fondului Ştiinţific Naţional (SUA) – agen- ţie de stat responsabilă de susţinerea ştiinţei şi tehnicii http://www.ntis.gov – Site-ul Centrului Naţional de Informaţie Tehnică (SUA) http://www.foundations.org – Îndrumar despre fondurile de caritate http://www.uspirg.org/ – Organizaţie nonprofit de protecţie a consu- matorilor (SUA) http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/NGO/ – Catalogul organizaţii- lor nonprofit din Rusia http://www.womnet.ru/ – Reţea informaţională pentru femei http://www.friend-partners.org/ – Organizaţii nonguvernamentale ame- ricane www.miepo.md – Moldovan Investment and Export Promotion Orga- nization – Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova
 15. 15. Edituri şi tipografii www.ajur-print.md – Ajur-Print S.R.L., S.C. www.almor.allmoldova.com – Almor-Plus S.R.L. www.birotix.com – Birotix-Com S.R.L. www.cartier.md – Cartier S.R.L. www.continental-grup.com – Continental Grup S.R.L www.designart.md – Design Art S.R.L. www.elan.md – Elan Poligraf S.R.L. S.C. www.eradesign.md – Eradesign S.R.L. www.finpap.com.md – Financial Papers Plus L.C.K. S.R.L. www.hemus.ro – Cartdidact S.R.L. www.logosprint.md – Logos Print S.R.L. www.print.md – Artdigitalprint S.R.L. www.proart.md – Proart S.R.L. www.tipografia.md - Foxtrot S.R.L. www.univers-educational.md – Univers Educaţional S.R.L. www.varo.md – Varo-Inform S.R.L. Librării www.educationalcentre.md – Educational Centre S.R.L. www.kniga.md – Cartea Modernă www.mesageria.moldova.md – Mesageria DD www.podoisca.tk – Ediţii Periodice SRL www.pronoi.md – Pro Noi www.vector.md – Centrul Cărţii şi Presei www.vinifera.md – IT Oenoserv S.R.L.
 16. 16. bibliOtECi şi aSOCiaŢii pRofeSionale Republica moldova Biblioteci naţionale: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – www.bnrm.md Biblioteca Naţională pentru Copii “I. Creangă” – www.bncreanga.md Biblioteci specializate: Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” a AŞM – http://www. amlib.asm.md Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică – http://www.iatp.md/ BRIT Biblioteca Centrului de Artă Contemporană – http:www.art.md/biblioteca Biblioteca Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Repu- blicii Moldova – http://www.agepi.md Biblioteca Biroului Naţional de Statistică – www.statistica.md Biblioteca Centrului Independent de Jurnalism – www.ijc.md Biblioteca Centrului de Creaţie Populară – www.infocreatiepopulara.md Biblioteca Centrului Naţional de Studiere a Limbilor Moderne “Stu- dium Moldova” – www.studium.md Biblioteca Centrului pentru Drepturile Omului – www.ombutsman.md Biblioteca Ministerului de Finanţe – www.minfin.md Biblioteca Serviciului de Grăniceri – www.granicer.moldova.md Biblioteca Muzeului de Istorie a Moldovei – www.museum.md Biblioteca Biroului de Standardizare şi Metrologie din Moldova www. standard.md Biblioteca Centrului de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” S.A. – www.ii.md Biblioteca Centrului Informaţional de Mediu al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale – www.cim.moldova.md Biblioteca Institutului de Cercetări Ştiinţifice „Eliri” S.A. – www.eliri.md Biblioteca Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro” – www.agricul- ture.md
 17. 17. Biblioteca Institutului de Tehnologii Alimentare – www.agriculture. md/icsptia Biblioteca INCP „Urbanproiect” – www.urbanproiect.md Biblioteca S.A. „Inconarm” – www.inconarm.md Mediateca Alianţei Franceze din Moldova – www.alfr.md Biblioteci publice Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – www.hasdeu.md Biblioteca Publică Raională Anenii Noi – www.anenilibrary.go.ro Biblioteca Publică Raională Cahul – www.bibliotecacahul.by.ru Biblioteca Publică Raională Călăraşi – calbib.front.ru Biblioteca Publică Raională Donduşeni – www.ournet.md/ ~bprdonduseni Biblioteca Publică Orăşenească „Petre Ştefănucă” Ialoveni – www. bibialoveni.com.md Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” Orhei – http://donici- lib.org/ Biblioteca Publică Raională Briceni – www.libriceni.md Biblioteca Publică Raională Străşeni „Mihail Sadoveanu” – http://mol- dova.cc/libstraseni/ Biblioteci din învăţământ Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova – http://www.lib. ase.md Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova – www.usm.md Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” Bălţi – http://li- bruniv.usb.md Biblioteca Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare din Moldova – http://moldova.cc/brsa Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova – www.ulim.md Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „Nicolae Testemiţanu” – www.li- brary.md Biblioteca Universităţii Tehnice din Republica Moldova – www.library. utm.md
 18. 18. Biblioteca Universităţii Cooperatist-Comerciale – www.uccm.md Biblioteca Universităţii Slavone – www.meganet.md Biblioteca Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară” – www.an- tropology.md Biblioteca Liceului „N. Milescu Spătarul” – www.mnspataru.md.com Biblioteca Liceului „Svetoci” – www.surm.meganet.md Biblioteca Liceului Teoretic Bulgar „Vasile Levski” – www.levski. md.info Biblioteca Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” – www.sadoveanu. com.md Biblioteca Liceului Teoretic Rus „Sf. Chiril şi Metodiu” – www.kirilitsa.ru România Biblioteca Naţională a României – http://www.bibnat.ro/ Biblioteca Academiei Române – http://www.bar.acad.ro Biblioteca Logos (bibliotecă online) – http://www.geocities.com/bibli- oteca_logos Biblioteca Românească (biblioteca virtuală) – http://www.starnets.ro/bi- blioteca Biblioteci publice Biblioteca Metropolitană Bucureşti – http://www.bmms.ro/ Alba „Lucian Blaga” – http://www.bjalba.ro/istoric.html Arad “A. D. Xenopol” – http://www.aradlibrary.org/ Argeş “Dinicu Golescu” – http://bjarges.adisan.ro/ Bacău “I. C. Sturdza” – http://www.bjbc.ro/ Bihor “Gheorghe Şincai” – http://www.bibliobihor.ro/ Braşov “George Bariţiu” – http://www.bjbv.ro/ Brăila „Panait Istrati” – http://www.bjbraila.ro/bjpi5ro/ Buzău „V. Voiculescu” – http://www.bjvvbuzau.ro/ Cluj „Octavian Goga” – www.bjc.ro Constanţa „Ioan N. Roman” – http://www.biblioteca.ct.ro/
 19. 19. Covasna – http://www.haromszek.ro/biblio/ Dâmboviţa „I. H. Rădulescu” – http://www.bjdb.ro/ Dolj „Alexandru şi Aristia Aman” – http://www.aman.ro/ Galaţi „V. A. Urechia” – http://www.bvau.ro/ Giurgiu „I. A. Bassarabescu” – http://www.bjgiurgiu.info/ Harghita – http://bibliohr.topnet.ro/ Hunedoara „O. Densusianu” – http://www.bibliotecadeva.ro/bj.htm Ialomiţa „Şt. Bănulescu” – http://bji.ro/ Iaşi „Gheorghe Asachi” – http://www.bjiasi.ro/ Maramureş „Petre Dulfu” – http://www.bibliotecamm.ro/ Mureş – http://bjmures.ro/ Neamţ „G. T. Kirileanu” – http://www.bibgtkneamt.ro/index.htm Olt „Ion Minulescu” – http://www.bibliotecaslatina.ro/index.html Prahova „Nicolae Iorga” – http://bni.asesoft.ro/ Satu-Mare – http://www.bibliotecasatumare.ro/ Sălaj „I. Scipione Bădescu” – http://www.bjs.ro/ Sibiu „Astra” – http://www.bjastrasibiu.ro/ Suceava „I. G. Sbiera” – http://www.biblioteca.suceava.ro/ Timiş – http://www.bjt.ro/ Tulcea „Panait Cerna” – http://www.cjtulcea.ro/inst_subord/biblio- teca.html Vaslui „N. Milescu Spătarul” – http://biblioteca.vaslui.ro/ Vâlcea „Antim Ivireanul” – http://www.bjvl.go.ro/ Vrancea „Duiliu Zamfirescu” – http://www.bjvrancea. Biblioteci din învăţământ Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti – http://www. bcub.ro/ Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca – http:// www.bcucluj.ro/ Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu”, Iaşi – http://www.bcu- iasi.ro/ Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Timişoara – http:// www.bcut.ro/
 20. 20. Biblioteca Centrală Universitară „Transilvania”, Braşov – http://www. unitbv.ro/faculties/biblio/ro/index.html Biblioteca Universităţii din Craiova – http://biblio.central.ucv.ro/ Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu – http://bcu.ulbsibiu.ro/ Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi – http://www.lib.ugal.ro/ Biblioteca Universităţii „Petrol Gaze”, Ploieşti – http://www.upg- ploiesti.ro/biblioteca.htm Biblioteca Universităţii „Eftimie Murgu”, Reşiţa – http://www.uem.ro/ biblioteca/ Biblioteca Universităţii „Valahia”, Târgovişte – http://biblioteca.va- lahia.ro/ Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti – http://www.univermed-cdgm.ro/?pid=530 Biblioteca Centrală „Valeriu Bologa” a Universităţii de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca – http://www.bib.umfcluj.ro/bibumf/ Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie, Cluj-Na- poca – http://www.bib.umfcluj.ro Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnice, Bucureşti – http://www.pub.ro/romana/biblioteca/index.html Biblioteca Universităţii Politehnice, Timişoara – http://www.library. utt.ro Biblioteca Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iaşi – http://www.library. tuiasi.ro/ Biblioteca Centrală a Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti – http://www. upg-ploiesti.ro/biblioteca.htm Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnice, Timişoara – http:// www.library.utt.ro/ Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice, Bucureşti – http://www.biblioteca.ase.ro/ RuSia Biblioteci de nivel federal şi naţional 0
 21. 21. Biblioteca de Stat a Rusiei – http://www.rsl.ru Biblioteca Naţională a Rusiei – http://www.nlr.ru Biblioteca de Ştiinţe Naturale a Academiei de Ştiinţe a Rusiei – http:// www.benran.ru/ Biblioteca „I. S. Turgheniev” – http://www.turgenev.ru Institutul de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică – http://www.viniti.ru Biblioteca Pedagogico-Ştiinţifică – http://www.gnpbu.ru Biblioteca Publică de Stat Tehnico-Ştiinţifică – http://www.gpntb.ru Institutul de Informaţie în Ştiinţe Sociale – http://www.inion.ru Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „М.V. Lomonosov” – http:// www.lib.msu.su Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Umanistice din Rusia – http://liber. rsuh.ru/ Camera Cărţii – http://www.bookchamber.ru Biblioteca Publică „N. A. Nekrasov” – http://www.nekrasovka.ru Biblioteca Centrală Agricolă – http://www.cnshb.ru Biblioteca Tehnică Centrală – http://www.deol.ru/culture/museum/po- lybib.htm Biblioteca de Stat a Literaturii în Limbi Străine – http://www.libfl.ru Biblioteca Publică de Ştiinţe Politice – http://www.gopb.ru Biblioteca Publică de Istorie – http://www.shpl.ru Biblioteca de Stat pentru Orbi – http://www.rgbs.ru Biblioteca de Arte a Rusiei – http://www.liart.ru Biblioteca de Stat pentru Copii – http://www.rgdb.ru bibliotecile naŢionale din euRopa Biblioteca Naţională, Albania – http://www.bksh.al/ Biblioteca Naţională, Austria – http://www.onb.ac.at/ Biblioteca Naţională, Azerbaidjan – http://www.culture.az/libraries/ lib_ax_r.htm Biblioteca Naţională, Armenia – http://www.nla.am Biblioteca Naţională, Belarus – http://www.nlb.by
 22. 22. Biblioteca Naţională, Belgia – http://www.kbr.be/ Biblioteca Naţională, Bosnia şi Herţegovina – http://www.nub.ba/ Biblioteca Naţională, Bulgaria – http://www.nationallibrary.bg/ Biblioteca Naţională, Croaţia – http://www.nsk.hr/ Biblioteca Naţională, Cipru – http://www.cypruslibrary.gov.cy/ Biblioteca Naţională, Republica Cehă – http://www.nkp.cz/_en/index. php3 Biblioteca Naţională, Danemarca – http://www.kb.dk/en/nb/index.html Biblioteca Naţională, Elveţia – http://www.nb.admin.ch/ Biblioteca Naţională, Estonia – http://www.nlib.ee Biblioteca Naţională, Finlanda – http://www.lib.helsinki.fi/gabriel Biblioteca Naţională, Franţa – http://www.bnf.fr Biblioteca Naţională, Germania – http://www.ddb.de Biblioteca Naţională, Georgia – http://www.nplg.gov.ge Biblioteca Naţională, Islanda – http://www.bok.hi.is/ Biblioteca Naţională, Irlanda – http://www.nli.ie/ Biblioteca Naţională, Italia – http://www.bncrm.librari.beniculturali.it Biblioteca Naţională, Kazahstan – http://www.nlrk.kz Biblioteca Naţională, Kârgâzstan – http://www.nlkr.gov.kg Biblioteca Naţională, Letonia – http://www.lnb.lv Biblioteca Naţională, Lituania – http://www.lnb.lt Biblioteca Naţională, Liechtenstein – http://www.landesbibliothek.li/ Biblioteca Naţională, Luxemburg – http://www.bnl.lu/ Biblioteca Naţională, Malta – http://www.libraries-archives.gov.mt/ nlm/index.htm Biblioteca Naţională, Marea Britanie (The British Library) – http:// www.bl.uk Biblioteca Naţională, Muntenegru – http://www.heritage.cg.yu/cnb_ e.htm Biblioteca Naţională, Norvegia – http://www.heritage.cg.yu/cnb_ e.htm Biblioteca Naţională, Polonia – http://www.bn.org.pl Biblioteca Naţională, Portugalia – http://www.bn.pt/ Biblioteca Naţională, Serbia – http://www.nbs.bg.ac.yu/
 23. 23. Biblioteca Naţională, Slovacia – http://www.snk.sk/ Biblioteca Naţională, Slovenia – http://www.nuk.uni-lj.si/ Biblioteca Naţională, Spania – http://www.bne.es Biblioteca Naţională, Suedia – http://www.nuk.uni-lj.si/ Biblioteca Naţională, Turcia – http://www.mkutup.gov.tr/ Biblioteca Naţională, Ucraina – http://www.nbuv.gov.ua Biblioteca Naţională, Uzbekistan – http://www.osi.uz/library Biblioteca Vaticanului – http://bav.vatican.va/en/v_home_bav/home_ bav.shtml
 24. 24. aSociaŢii şi OrgaNizaŢii pRofeSionale Internaţionale Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci (IFLA) – http://www. ifla.org Portal IFLA către organizaţii de profil – http://www.ifla.org/II/orgs.htm Portal IFLA către site-uri de biblioteci naţionale – http://www.ifla.org/ II/natlibs.htm Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Naţionale (CDNL) – www.consor- cio.bn.br/CDNL Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Naţionale din Europa (CENL) – www.cenl.org Biblioteca Europeană – http://www.theeuropeanlibrary.org Internet Public Library – http://ipl.org Bibliotecile lumii – http://sunsite.berkeley.edu/Libweb Biblioteca Generală de Ştiinţe Umanitare – http://bgsh.fltr.ucl.ac.be/ outils/bibligne.html Institutul European pentru Biblioteci – http://www.iue.it/LIB/ Liga Bibliotecilor Europene de Ştiinţă – http://www.libereurope.eu/ Federaţia Editurilor din Europa – http://www.fep-fee.be/ Asambleea Bibliotecilor din Eurasia – www.portal.nlb.by Consiliul European al Asociaţiilor de Informare (ECIA) – http://www.aslib.co.uk/ecia/index.html Portalul UNESCO Biblioteci – http://www.unesco.org/webworld/por- tal_bib Republiсa Moldova Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova – http://www.abrm.md Centrul Naţional de Terminologie – http://cnt.dnt.md Centrul Independent de Jurnalism – http://www.ijc.md
 25. 25. România Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANB- PR) – http://www.anbpr.org.ro/ Asociaţia Bibliotecarilor din România – ABR – http://www.abr.org.ro Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din oraşul Bucureşti (ABIDOB) – http://www.ong.ro/ong/abidob Rusia Asociaţia Bibliotecarilor din Rusia – http://www.rba.ru Franţa Association des Bibliothécaires Français (ABF) – http://www.abf. asso.fr L’association des professionnels de l’information et de la documenta- tion (ADBS) – http://www.adbs.fr Marea Britanie Asociaţia Bibliotecilor – http://www.la-hq.org.uk SUA Asociaţia Bibliotecilor Americane (ALA) – http://www.ala.org Asociaţia Bibliotecilor de Cercetare (ARL) – http://www.arl.org Asociaţia Bibliotecilor de Drept – http://www.aallnet.org
 26. 26. ReSuRSe tematice Artă http://cinema.art.md/ Informatii – Despre cineaştii din Republica Mol- dova http://www.music.md/ – Muzica în Republica Moldova http://vintulets.boom.ru/ – (Muzică) Ansamblul „Vântuleţ” http://witcombe.sbc.edu/ – Istoria artei http://www.artcyclopedia.com/ – Artă universală. Informaţii pentru ar- tişti, muzeişti etc. Reclamă http://www.culturekiosque.com/ – Magazin european de artă, cultură şi idei Biografii http://www.biograph.ru/ – Dicţionar biografic http://www.whoiswho.ru/ – Dicţionar biografic http://www.almaz.com/ – Biografiile laureaţilor premiului Nobel http://www.biography.com – Diverse materiale cu conţinut biografic http://www.infoplease.com/ – Dicţionar biografic http://www.s9.com/ – Dicţionar biografic. Conţine biografiile a peste 33 000 de personalităţi care au influenţat evoluţia lumii din cele mai vechi timpuri până în prezent http://www.whoswho-online.com/ – Dicţionar biografic http://www.wic.org/bio/idex_bio.htm – Dicţionar biografic Business http://www.allmedia.ru/ – Portal cu informaţii despre businessul din Rusia. Catalogul resurselor-internet din Rusia pentru întreprinzători http://www.afaceri.net/gratis/ebooks.htm – (cărţi electronice gratuite, text complet sau versiunea incompletă) http://www.businesswire.com/portal/site/home/ – Informaţii despre companii şi grupuri de afaceri din toată lumea
 27. 27. http://www.census.gov/ – Informaţii despre producători din diverse ramuri. Sisteme de clasificare în industrie http://www.consumerreports.org/cro/index.htm – Rapoarte despre pieţe de consum http://infotrac.galegroup.com/default – Noutăţi în domeniul businessului http://www.pathfinder.com/pathfinder/index.html – Lista a 500 dintre cele mai răspândite companii din toată lumea http://www.thomasnet.com/ – Catalogul producătorilor americani http://www.westegg.com/ – Indicatorul inflaţiei Cultură http://www.coe.int/Cultural_Co-operation – Cooperarea culturală http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Heritage – Cultură şi patrimoniu natural http://www.coe.int/Education – Educaţie http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/ – Education. Culture and Heritage (Educaţie. Cultură. Moştenire. Tineretul şi sportul) http://www.ecml.at – Centrul European pentru Limbi Moderne de la Graz http://www.countries.ru/library.htm – Biblioteca în domeniul culturo- logiei http://culturologia.info/ – Lecţii, manuale în culturologie Drept www. old.justice.md/lex/ – Legislaţia Republicii Moldova http://www.childrights.md – Centrul de informare şi documentare pri- vind drepturile copilului http://www.euref.ro – EUREF. Bază de date de referinţe bibliografice despre U.E. http://www.juridice.ro/biblioteca.htm – Cărţi şi reviste în toate dome- niile dreptului http://www.indaco.ro/ – Lucrări din domeniul fiscalităţii, dreptul muncii, drept comercial, drept civil şi comunitar etc. http://www.dreptonline.ro – Portal de drept: articole, ştiri, dezbateri, resurse şi teste juridice online
 28. 28. http://www.e-juridic.ro – Jurisprudenţă. Contracte. Acte notariale. Cereri şi acţiuni în justiţie. Dicţionar de termeni juridici http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm – EUR-Lex oferă acces direct şi gratuit la legislaţia Uniunii Europene. Sistemul face posibilă consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene şi include tratate, legislaţie, propu- neri legislative. Portalul are versiuni în mai multe limbi ale statelor mem- bre UE. http://allpravo.ru/library – Totul despre drept: o busolă în lumea jurisprudenţei http://elib.albertina.ru/ – Resurse juridice http://www.kodeks.net/ – Biblioteca electronică „KODEKS” www.lawtech.agava.ru – Se utilizează cu un program special în sco- pul traducerii termenilor juridici. http://lib.aldebaran.ru/ – Resurse juridice http://www.school-sector.relarn.ru/ – Site-uri şi trimiteri la cărţi despre organizaţii privind protecţia drepturilor omului http://www.rubinian.com/dictionar_cuvinte.php – Consultanţă juridică de afaceri, marketing, resurse umane, documente model. Dicţionar ex- plicativ de afaceri, oferă posibilitatea de a căuta informaţia în domeniul dreptului afacerilor. http://www.coe.int/economiccrime – Combaterea crimei economice http://www.coe.int/T/E/Human_rights/ – Informaţii privind drepturile omului http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri/ – Comisia Europeană Îm- potriva Rasismului şi a Intoleranţei http://www.cpt.coe.int/en/ – Prevenirea torturii http://www.curiousevidence.com – Dicţionar de drept (american şi englez) http://www.duhaime.org/diction.htm – Dicţionar de drept http://www.echr.coe.int – Curtea Europeană a Drepturilor Omului http://www.humanrights.coe.int/media – Media http://www.idea.int/ – Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală http://www.lectlaw.com/ – Colecţie de resurse legislative organizate
 29. 29. pe domenii de interes. Include dicţionare şi enciclopedii de drept, lexicon legislativ, precum şi un motor de căutare în paginile site-lui. http://book.coe.int – Publicaţiile Consiliului Europei http://conventions.coe.int – Tratate ale Consiliului Europei http://dictionary.lp.findlaw.com/ – Dicţionar de drept http://encyclo.findlaw.com/ – Enciclopedia dreptului economic http://iresist.com/nbn/defs.html – Dicţionar de drept (american şi englez) Ecologie http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin1122004190237/php– Convenţia despre moştenirea culturală şi naturală internaţională www.un.org/russian/documen/declarat/riodecl/htm – Declaraţia ONU privind mediul înconjurător http://www.mediu.gov.md/ – Site-ul Ministerului Ecologiei şi Resurse- lor Naturale al Republicii Moldova http://www.ecomagazin.ro/ – Cele mai noi ştiri în domeniul ecologiei http://www.ecoghid.ro/ – Portal dedicat informării şi educării ecologice http://www.energeia.ro/ – Articole, informaţii, discuţii despre ecologie http://www.ecoculture.ru/center/index.php – Informaţii despre cultura ecologică http://www.ecoline.ru/books/ – Cărţi şi publicaţii periodice din dome- niul ecologic: poluarea, radiaţia, utilizarea energiei atomice, deşeuri nu- cleare, aspecte sociale ale ecologiei, ocrotirea naturii, expertiza ecologică a Federaţiei Ruse şi Europei Centrale www.vernadsky.ru/res-Internet.htm – Îndrumar privind resursele eco- logice din Rusia http://gcinwa.newaccess.ch/index.htm – Site-ul Crucii Verzi Interna- ţionale www.si.edu/resource/faq/start.htm – Encyclopedia Smithsonian. Cu- prinde resurse despre ecologie şi schimbări globale ale climei; tehnologii informaţionale; dezvoltarea industriei ş.a. Economie http://www.afaceri.net/gratis/ebooks.htm – Cărţi, articole online în domeniul afacerilor pe Internet
 30. 30. http://www.basepoate.ro/ – Portal de resurse pentru antreprenori http://www.biblioteca.ase.ro – Biblioteca virtuală a Academiei de Stu- dii Economice, Bucureşti (cărţi, reviste) http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/teze.php – Academia de Studii Economice, Bucureşti. Teze de doctorat http://www.contabilul.ro/ – Contabilitate şi consultanţă fiscală http://www.revistaie.ase.ro/ – Informatica economică ASE, Bucureşti http://www.cig.ase.ro/revista%5Fcig/ – Contabilitate şi informatică de gestiune http://www.romania.ac.ro – Biblioteca virtuală a Universităţii din Bu- cureşti. Texte în domeniul managementului http://www.allmedia.ru/ – Catalogul resurselor-internet din Rusia pentru întreprinzători http://www.aup.ru/library/ – Literatură în domeniul economiei http://www.ecsocman.edu.ru – Literatura în domeniul economiei, so- ciologiei, managementului http://www. marketing.spb.ru – Enciclopedia marketingului http://www.bpubs.com/ – Motor de căutare ce oferă şi un index struc- turat în domeniile: economie, antreprenoriat, finanţe şi contabilitate, re- surse umane, publicaţii ale industriilor, proprietate intelectuală, Internet şi comerţ electronic, ştiinţă managerială, marketing şi vânzări, afaceri mici http://econpapers.hhs.se/ – Baza de date în economie: mai mult de 90 mii lucrări (în acces liber), mai mult dе 150 000 articole din reviste (110 000 în acces liber), 400 cărţi http://www.doaj.org/ – Referiri la 33 reviste economice în domeniul economiei şi businessului în acces liber http://www. finbook.biz – Biblioteca materialelor în economie, finanţe şi business http://ideas.repec.org/ – Baza de date în domeniul ştiinţelor econo- mice. Conţine referiri la mai mult de 300 000 lucrări, din care 200 000 full-text. http://www.imf.org/external/pubind.htm – Documentele Fondului Va- lutar Internaţional http://www.ssrn.com/index.html – Lucrări în domeniul economiei, 0
 31. 31. contabilităţii, finanţelor, informaticii, dreptului economic, managementului, marketingului, asigurării. În acces liber sunt 60 000 lucrări full-text. http://www.thomasnet.com/ – Catalogul producătorilor americani http://www2.etown.edu/vl/intlbus.html – Biblioteca virtuală în dome- niul economic. Conţine site-uri utile în domeniul economiei, businessului, afacerilor internaţionale. Reviste economice www.contabilitate.md – Contabilitate şi audit www.moldse.md – Bursa de valori a Moldovei www.businessclass.md – Business class www.LOGOS.PRESS.md – Document www.finconsult.md – FinConsultant Educaţie http://www.almamater.md/ – Centrul de Strategii şi Tehnologii Univer- sitare Pro Bologna. http://www.studii.md – Educaţia în Moldova http://www.usm.md – Universitatea de Stat din Moldova http://www.ad-astra.ro – Materiale relevante pentru politicile ştiin- ţifice româneşti. Domenii: Pedagogie, Cercetare fundamentală http://auditorium.ru – Portal informaţional-educativ „Ştiinţe umanitare” http://www.cir.ru – Sistemul informaţional universitar rus http://www.edu.ru – Portal federal cu informaţii despre învăţământul rus http://www.informatica.ru – Serverul oficial al Ministerului Învaţămân- tului din Federaţia Rusă http://nsdl.ru – Bibliotecă ştiinţifică electronică din SUA http://www.rsci.ru/ – Site specializat „Ştiinţă şi inovaţii” http://rusnel.ru – Cărţi full-text cu acces liber. Teze şi autoreferatele tezelor de doctor în acces liber http://www.school.edu.ru/c – Informaţii privind învăţământul în Rusia http://window.edu.ru – O colecţie impresionantă full-text materiale di- dactice şi ştiinţifice http://www.actr.org – Organizaţie americană nonprofit, care oferă ajutor studenţilor din ţările CSI pentru a studia în universităţile americane
 32. 32. http://www.enc.org – Site-ul Centrului Informaţional Naţional Eisenho- wer (SUA). Este menţinut de Ministerul Învăţământului din SUA. Conţine resurse din domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru învăţători. Face trimiteri la cele mai bune site-uri din domeniul ştiinţei şi matematicii. http://www.ericse.org – Materiale în ajutor studierii ştiinţei, matema- ticii, mediului înconjurător http://www-hpcc.astro.washington.edu/ – Resurse din domeniul ştiin- ţei şi matematicii pentru pedagogi şi părinţi. Listele reflectă un spectru larg al disciplinilor, precum Istoria ştiinţei, Etica ştiinţifică etc. http://www.sln.org/ – Reţea în ajutor studierii ştiinţelor. Comunitate online a pedagogilor, studenţilor, muzeografilor etc. Manuale full-text http://www.e-scoala.ro/biblioteca/index.html http://www.unibuc.ro/eBooks/ http://www.ecsocman.edu.ru/ http://www.gumfak.ru/ http://www.m-book.ru http://www.nehudlit.ru/books/ http://www.book-ua.org/ Filosofie http://www.utm.edu/research/iep/ – Enciclopedie Internet de filosofie http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/index.html – Texte în limba latină, greacă, română, engleză şi franceză în domeniul filosofiei http://www.rfil.ro/ – Revista de filosofie http://anthropology.ru/ru/index.html – Web-catedra antropologiei filo- sofice http://filosof.historic.ru/about/search.shtml – Bibliotecă electronică în domeniul filosofiei http://www.philosophy.ru/library/library.html – Cărţi filosofice din anti- chitate până în zilele noastre http://www.spiritualrs.net/ – Biblioteca antroposofică. Ştiinţa spiri- tuală prezentată de Rudolf Steiner
 33. 33. Istorie www.monument.md – Informaţii despre monumente de arheologie, istorie, arhitectură aflate pe teritoriul Moldovei. Arta plastică monumentală a Republicii Moldova http://www.nationalmuseum.md – Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei http://www.apograf.cimec.ro/CIMEC/login.aspx – Site ce aparţine Mi- nisterului Culturii şi Cultelor, realizat de Institutul de Memorie Culturală CI- MEC. În cadrul acestui proiect au fost digitizate peste 50.000 de pagini ale unor documente ce aparţin patrimoniului cultural naţional şi se găsesc în colecţiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia. http://www.dracones.ro/ – Informaţii despre istoria Daciei http://www.romania.alfamoon.com – Site dedicat istoriei României şi Moldovei http://feb-web.ru – Biblioteca electronică fundamentală. Bază de date full-text ce conţine colecţii de literatură rusă, bibliografii şi publicaţii istorice. http://www.hist.msu.ru/ER – Biblioteca resurselor istorice. Colecţia Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat “M.V. Lomonosov” din Moscova http://www.americanpresidents.org/ – Informaţii despre preşedinţii SUA http://britannia.com/history/ – Istoria Marii Britanii http://www.daysofroyalty.com – Informaţii despre viaţa monarhilor din ţările europene http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/ – Resurse despre Egipt http://www.historycooperative.org/ – Site întreţinut de Asociaţia Isto- ricilor Americani. Conţine diverse informaţii din domeniu. http://www.historynet.com/ – Site întreţinut de Weider History Group, cel mai mare editor de reviste istorice din lume. http://www.historyworld.net – Evenimente din istoria mondială http://www.iisg.nl/ – Site-ul Institutului Internaţional de Istorie Socială Geografie http://www.moldova.md/md/geografie/ – Despre Republica Moldova. Poziţia fizico-geografică a Republicii Moldova. Articole din domeniul Geo- grafiei
 34. 34. http://www.deltadunarii.home.ro/geografie.htm – Delta Dunării http://www.descopera.net/romania_geografie.html – Geografia Româ- niei http://www.e-scoala.ro/geografie/index.html – Materiale despre geo- grafia României http://www.ici.ro/romania/ro/geografie/judete.html – Împărţirea terito- rială a României https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html – Informaţii despre ţările lumii http://geo.historic.ru/ – Enciclopedie geografică online „Statele lumii”. Informaţia despre statele lumii. Hărţi fizice http://geo2000.nm.ru/index1.htm – Geografie http://www.itlibitum.ru/MAP/ – Hărţi geografice http://www.krugosvet.ru/countries.htm – Enciclopedia “Krugosvet”. Statele lumii http://www.rgo.ru/ – Portalul geografic „Planeta Pământ” http://www.geographic.org/ – Informaţie despre statele lumii: climă, relief, populaţie. Hărţi http://geography.about.com/ – Cel mai mare portal geografic. Infor- maţii despre toate ţările lumii. Hărţi http://www.maps.com/ – Hărţi geografice http://www.maphistory.info/ – Hărţi vechi http://www.nationalgeographic.com/ – Versiunea electronică a revis- tei National Geographic http://www.theodora.com/ – Geografia economi- că, istoria, statistica statelor lumii Literatură http://poetry.fun.md/ – Creaţie literară individuală http://eminescu.petar.ro/ – Opera completă a lui Mihai Eminescu http://www.agonia.ro/ – Portal de arte, literatură, cultură http://altmariusliterar.weblog.ro/ – Blog cu informaţii despre apariţii editoriale, lansări de carte, alte evenimente din lumea literară http://www.asalt.seanet.ro – Biblioteca virtuală ASALT. Texte din creaţia a 50 de autori. Galeria virtuală ASALT. 400 lucrări de artă contemporană
 35. 35. http://dragosh.com/romania/ – Texte online din Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Tudor Georgescu http://www.e-librarie.ro/ – Bibliotecă virtuală înfiinţată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. Multe lucrări sunt recen- te şi sunt atât în limba română, cât şi în engleză, franceză, portugheză sau spaniolă. Domenii: critică literară, lexic, lingvistică, literatură pentru copii, literatură română, literatură SF, literatură universală http://www.e-scoala.ro/biblioteca/index.html – Bibliotecă virtuală. Conţine diferite opere atât din literatura română, cât şi din literatura universală. http://www.poezie.org/ – Poezie modernă şi clasică românească http://www.poezie.ro/index.php/clasics/all/index.html – Texte de scri- itori şi poeţi români http://www.romanianvoice.com/poezii/index.html – Poezii, în şapte limbi, de poeţi clasici şi contemporani http://www.scriptorium.ro – Colecţie de texte a scriitorilor români http://www.lib.ru/ – Biblioteca Moşkov. Este menţinută de Agenţia Federală a Rusiei de Presă şi Comunicare. Conţine lucrări de proză, dra- maturgie, poezii, etc. http://www.rvb.ru/ – Biblioteca virtuală rusă. Oferă publicaţii electro- nice din literatura rusă clasică si contemporană. Este destinată unui audi- toriu foarte larg: elevi, studenţi, cercetători etc. http://www.agonia.net/ – Portal internaţional de literatură http://www.bartleby.com – Literatură artistică http://www.bibliomania.com/ – Literatură engleză. Conţine peste 2000 de texte clasice. http://education-portal.com/articles – O listă de site-uri de unde pot fi descărcate gratuit lucrări artistice, lucrări din diverse domenii, lucrări de referinţă etc. http://www.famouspoetsandpoems.com/ – Poezii scrise de 628 de poeţi http://www.gutenberg.net/ – Proiectul Gutenberg. Câteva mii de opere printre care opere artistice clasice şi moderne, tratate ştiinţifice şi materiale publicistice http://www.ibiblio.org/about.php – Diverse informaţii disponibile gra- tuit, inclusiv din domeniul literaturii
 36. 36. http://www.logoslibrary.eu/ – Biblioteca Logos oferă texte de literatu- ră artistică mondială în diferite limbi. Există posibilitatea de căutare după autor, titlu, editură. În momentul actual conţine 707.737.941 cuvinte în mai mult de 150 limbi. http://www.poezie.org/ – Poezie modernă şi clasică românească http://www.vostlit.info/ – Literatură din diverse ţări http://ro.wikisource.org/wiki/ – Autori români: literatură, istorie, socio- logie Medicină http://www.artamedica.md – Revista “Arta medică” http://www.cnts.md – Centrul Republican de Transfuzie a Sângelui http://www.estetic-sana.allmoldova.com – Estetic-Sana, Centrul de Medicină Estetică http://www.krepor.org – Centrul Republican de Protezare http://www. medazur.md – Centru de Medicină Laser http://www.mednet.md – Centrul Republican de Diagnosticare Medicală http://www.ozonomed.md – Bulat Co S.R.L. Terapie cu ozon http://www.yourcity.md – Fond medico-social de binefacere. Oferă sprijin medical, social şi psihologic bolnavilor incurabili de cancer şi ru- delor acestora http://www.audionova.ro – Audionova Hearing S.R.L. Informaţii des- pre diagnosticarea auzului http://www.farmamed.ro – Ghidul sănătăţii tale. Ştiri şi articole medi- cale. Enciclopedie medicală. Instituţii medicale. Medicamente http://www.medfam.ro – Cărţi de medicină care pot fi consultate onli- ne sau descărcate în format pdf http://www.farmo.ru – Magazinul preparatelor medicale. Întrebări pentru medic http://www.gripp.ru – Informaţii despre gripă http://www.medline.ru – Revistă de biomedicină, editată de Acade- mia de Ştiinţe din Rusia, Institutul de Fizică Teoretică şi Experimentală http://www.medlinks.ru – Cărţi de medicină
 37. 37. http://www. zdorovie.ru – Informaţii despre medici, diagnostici, cata- logul preparatelor medicale etc. http://www.embase.com/ – Informaţii despre ultimele descoperiri ştiinţifice. Este portalul inteligent către informaţiile din domeniile biomedi- cinei şi farmacologiei. http://www.infamed.com – Colecţia electronică a Centrului Informaţional- Analitic Medical ce propune reviste, programe, articole, referate, îndrumare în format electronic full-text http://www.plosmedicine.org – Revistă electronică cu informaţii din medicină Politică http://www.europa.md – Portal despre problematica integrării Moldo- vei în Uniunea Europeană http://www.ue-moldova.info – Informaţii despre relaţiile Moldovei cu Uniunea Europeană http://www.nato.md – Centrul Naţional de Documentare şi Informare NATO din Moldova http://www.usm.md/img/Moldoscopie24.png – Moldoscopie (Analize po- litice) http://www.civica-online.ro/resurse/documente.html – Manuale desti- nate educaţiei pentru cetăţenie democratică http://www.euractiv.ro/ – EurActiv este o reţea de portaluri dedicate afacerilor europene. http://www.nationalsecuryti.ru/library – Politologie, securitatea naţională şi internaţională http://politpractice.gospolitika.ru – Revistă ştiinţifică despre procese- le politice din lume şi nemijlocit din Rusia, editată de Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov” http://lib.thewalls.ru – Bibliotecă electronică în domeniul politicii, teoriei politice Presa internaţională http://www.bigfoot.com – Util pentru găsirea e-mailurilor persoanelor şi a informaţiilor generale pe web
 38. 38. http://www.giga-presse.com/ – 809 reviste online http://www.planetpresse.com – Unul din cele mai bune site-uri ale presei internaţionale http://www.publist.com – Site american ce recenzează periodice din toate ţările. Se pot face căutări după domeniu, titlu, obţinând şi referinţe despre editură (adresa, alte lucrări publicate de aceeaşi editură). Psihologie http://www.psyedu.ru/ – Publicaţie periodică specializată în proble- mele de educaţie şi psihologie, editată de Universitatea Orăşenească de Psihologie şi Educaţie din Moscova http://www.psyhology.ru. – Literatură psihologică http://gort.ucsd.edu/newjour/ – Arhiva revistei filosofice “New Jour”, în engleză http://www.psihologie.net – Cărţi electronice în limbile română şi en- gleză având ca temă psihologia http://psychclassics.yorku.ca/ – Cărţi electronice, texte psihologice în limba engleză http://www.socialpsychology.org/ – Conţine texte şi mai mult de 15 000 linkuri în domeniul psihologiei http://web.gc.cuny.edu – Cărţi şi reviste electronice în domeniul psi- hologiei Religie http://www.mitropolia.md/ – Mitropolia Moldovei http://www.mitropoliabasarabiei.ro/biserica_imperiu.html – Mitropo- lia Basarabiei http://www.crestinism-ortodox.com/orthorus/selfgovern/moldova/ – Bi- serica Ortodoxă a Moldovei http://teologie.net/ – Biserica Ortodoxă din Moldova http://old.ournet.md/~hope/rom.html – Biserica “Speranţa” din Chişinău http://www.kishinev.info/churches_ro/ – Bisericile Chişinăului http://www.monument.md/arhitectura_religioasa/biserici_piatra/ – Bi- serici. Catedrale. Paraclisuri
 39. 39. http://www.patrimoniu.md/index – Biserici din Chişinău. Arhitectură religioasă http://www.moldova.110mb.com/2/2/schimbarea_la_fata_chisinau. html – Catedrala “Schimbarea la faţă” din Chişinău http://www.virtualchisinau.com/category/biserici/ – Informaţii online despre biserici http://www.bibliaortodoxa.ro/ – Textul integral al Bibliei http://www.bibliaromana.com/ – Informaţii cu caracter religios http://www.bmb-on-line.ro/scripts/master.htm – Biblioteca virtuală metropolitană Bucureşti http://director-web.info-heaven.ro/ro/ctg-46/Religie/pagina-0 – Listă de site-uri http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/ – Cărţi şi articole or- todoxe online http://www.romania.ac.ro/ro/bv_domenii?domeniu=teologie – Biblio- teca virtuală cu informaţii religioase http://www.scriptorium.ro/index.html – Literatură, istorie, religie http://www.univ-ovidius.ro/btcassian/ – Lucrări religioase http://www.util21.ro/institutii/biserici-penticostale-baptiste-ortodoxe – Colecţie de linkuri „creştine”, website-uri cu material creştin, pagini web ale bisericilor, mănăstirilor, aparţinând de diferite confesiuni http://www.bl.uk/treasures/gutenberg/homepage.html – Biblia Gu- tenberg. Versiunea online din colecţia Bibliotecii Muzeului Britanic http://www.intratext.com/RUM/ – Bază de date elaborată de societa- tea italiană Eulogos. Catalogul conţine 590 de autori cu 5 850 de titluri în 37 de limbi. Există şi o colecţie de texte în română. http://stiricrestine.wordpress.com – Ştiri, evenimente, anunţuri, re- surse, video, muzică din lumea creştină evanghelică Sociologie http://www.romania.ac.ro – Bibliotecă electronică în domeniul socio- logiei http://www.cso.edu/home.asp – Centru de sociologie, conţine cărţi şi reviste în engleză şi franceză
 40. 40. http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal – ERIC provider oferă acces la 1,2 milioane articole din reviste în domeniul sociologiei http://www.sociology.org/ – revistă electronică în domeniul sociologiei în engleză Sport http://olympic.md – Comitetul Naţional Olimpic al Republicii Moldova http://www.fsum.md/rom/linkuri – Federaţia Sportului Universitar a Republicii Moldova. Prezintă şi linkuri spre federaţii ale sportului universi- tar din întreaga lume. http://www.sport.gov.md/usefull_links – Agenţia Sportului a Republi- cii Moldova. Prezintă şi linkuri către diverse federaţii sportive. Ştiinţă www.asm.md – Pagina oficială a Academiei de Ştiinţe a Moldovei http://www.cnaa.acad.md/thesis – Versiunea online a tezelor de doc- torat http://www.mrda.md – Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Mol- dova. MRDA este partenerul Fundaţiilor Obşteşti de Cercetare şi Dezvol- tare din SUA (CRDF). MRDA promovează colaborarea internaţională ştiinţifico-tehnică între Moldova şi Statele Unite, prin intermediul granturi- lor, resurselor tehnice şi cursurilor de instruire. http://www.e-science.cssdt.md – Informaţii cu privire la programe internaţionale pentru cercetătorii din Moldova http://www.usm.md/start.aspx?text=145 – Analele ştiinţifice ale Uni- versităţii de Stat din Moldova http://www.ad-astra.ro/library/?lang=ro – Materiale relevante pentru politicile ştiinţifice româneşti http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/teze.php – Teze de doctorat. Academia de Studii Economice, Bucureşti http://www.stiinta.info – Noutăţi din viaţa ştiinţifică http://www.unibuc.ro/ro/biblioteca_virtuala – Texte complete ale unor cărţi şi cursuri editate de Universitatea din Bucureşti, trimiteri la resurse web 0
 41. 41. http://dmoz.org/World/Russian/ – Publucaţii ştiinţifice http://plib.ru/ – Biblioteca electronică publică: Ştiinţă. Tehnică. Litera- tură de referinţă http://www.public.ru – Biblioteca publică digitală. Baza de date a mi- jloacelor de comunicare în masă a Federaţiei Ruse din 1990-2003 http://sci-lib.com/ – Biblioteca ştiinţifică electronică http://www.vusnet.ru/biblio/ – Literatură ştiinţifică http://www.zipsites.ru/ – Bibliotecă electronică publică în diferite do- menii ale ştiinţei http://www.doaj.org – Directoriul revistelor cu acces deschis. Conţine reviste electronice full-text din toate domeniile în mai multe limbi, inclusiv rusă şi română. http://scitation.aip.org/ – Mai mult de un milion de documente din re- viste ştiinţifice. Acces liber în formate: pdf, html, rtf. http://vlib.org – Biblioteca virtuală mondială. Domeniile propuse în acest site sunt: ştiinţă, educaţie, ştiinţe naturale, sociale şi umanitare, economie şi drept. Ştiinţe aplicate http://biblioteka.net.ru/ – Bibliotecă electronică de informatică http://elibr.narod.ru/ – Manuale full-text în domeniul ştiinţelor tehnice http://www.listlib.narod.ru/ – Bibliotecă electronică cu literatură tehnică http://www.sciteclibrary.ru – Oferă informaţii despre noile tehnologii, invenţii, idei, know-how sau noutăţi din ştiinţă şi tehnică. Propune o bază de date a invenţiilor şi tehnologiilor, o enciclopedie online, prospectul ex- poziţiilor şi conferinţelor ştiinţifice. http://technomag.edu.ru – Ediţie electronică în domeniul ingineriei. Apa- re sub egida Universităţii Tehnice de Stat din Moscova „N.Ă. Bauman”. http://umup.narod.ru/ – Cărţi şi reviste în domeniul ştiinţelor tehnice http://www.vusnet.ru/biblio/ – Bibliotecă electronică cu literatură teh- nică Ştiinţe exacte http://www.anchem.ru – Totul pentru chimişti analitici: reviste full-text, baze de date ruseşti şi internaţionale, materiale didactice, informaţii des- pre seminare, expoziţii şi conferinţe
 42. 42. http://www.chem.msu.su/rus/ – Acces liber la resursele ruseşti şi stră- ine din domeniul chimiei. De asemenea oferă acces la revistele cu profil chimic şi la diferite baze de date, materiale ale conferinţelor de profil. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm – Bibliotecă electronică. Lite- ratură în domeniul fizicii şi matematicii http://ftp.kinetics.nsc.ru/chichinin/pmlic.htm – Bibliotecă electronică. Literatură în domeniul fizicii şi matematicii http://ilib.mccme.ru/ – Bibliotecă electronică. Literatură în domeniul fizicii şi matematicii http://www.math.ru/lib/cat/ – Bibliotecă electronică. Literatură în do- meniul fizicii şi matematicii http://physicsbooks.narod.ru/ – Bibliotecă electronică. Fizică. Mate- matică. Chimie http://rushim.ru/books/books.htm – Bibliotecă electronică. Literatură în domeniul chimiei http://arxiv.org – Arhivă electronică a articolelor ştiinţifice din dome- niul fizicii, matematicii, filosofiei, biologiei, informaticii cu posibilitatea ob- ţinerii în format full-text Reviste ştiinţifice http://www.math.md/imi-site/journals/Buletin/basm_main2.shtml – Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Seria Matematică) http://igg.asm.md/buletin.php – Buletinul Institutului de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei http://www.asm.md/administrator/fisiere/editii/f0.pdf – Chemistry Jo- urnal of Moldova Ştiinţele naturii http://www.armonianaturii.ro/ – Portal naturist http://www.plosbiology.org – Reviste full-text cu acces liber. Dome- niul bio-logie http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/en – Reviste ştiinţifice din domeniul biologiei, chimiei, medicinei, geologiei şi alte domenii. Majorita- tea articolelor sunt în acces liber.
 43. 43. Ştiinţele socioumane http://www.aitt.md – Noile tendinţe de dezvoltare tehnologică, metodele şi formele de transfer tehnologic, politica şi strategiile promo- vate în domeniul inovaţiilor, baza legislativă a Republicii Moldova http://analyst.gospolitika.ru – Revistă teoretică în domeniul ştiinţelor filosofice, sociale şi politice, editată de Universitatea de Stat „M.V. Lomo- nosov” din Moscova http://auditorium.ru – Portal informaţional-educativ „Ştiinţe umanita- re”. Conţine o colecţie impresionantă full-text cu materiale didactice şi ştiinţifice din domeniul sociouman. http://online.biblioteka.ru – Bază de date full-text în domeniile umani- tare, articole din revistele din CSI http://www.icpsr.umich.edu/index.html – Consorţium interuniversitar pentru cercetări politice şi sociale. Cea mai mare arhivă electronică de cunoştinţe socioumane din lume http://pao.chadwyck.co.uk – Periodical Archive Online este o bază de date online, ce cuprinde publicaţii periodice din domeniile: artă, ştiinţe umaniste şi ştiinţe sociale. Tineret http://logos.md/ – Religie şi spiritualitate – portalul tineretului ortodox din Moldova http://piligrim-demo.org.md – Centrul de tineret din Găgăuzia http://teennet.lan.md/ – Organizaţia obştească pentru tineret http://www.cntm.md – Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova. Protejarea drepturilor omului http://www.ctj.md – Centrul Tinerilor Jurnalişti. Susţine presa tinere- tului, oferă traininguri, consultaţii, facilitează schimbul de experienţă. http://www.coe.int/youth – Tineret şi sport http://www.eycb.coe.int – Centru European de Tineret de la Budapesta http://www.salvaeco.org – Organizaţia Ecologică pentru Tineret Turism http://www.turism.md – Informaţii despre atracţiile majore din Repu- blica Moldova, planificarea unor călătorii, tururi şi excursii etc.
 44. 44. http://www.touristmedia.ro – Informaţii despre dezvoltarea turismului în Republica Moldova http://www.delled.net/ – Ghid turistic mondial Agenţii de turism www.calipso.md – Global Contact-Tur S.R.L. www.corina-travel.com – Corina S.R.L. www.damlatur.md – Damla-Tur S.R.L. http://www.eurolines.md – Eurolines Moldova S.R.L. http://www.fourseasons.md – Four Seasons S.R.L. www.holidayservice.md – Holiday Service S.R.L. www.robinson.md – Robinson S.R.L.
 45. 45. SumaR recomandări pentru bibliotecile publice 3 Pagini oficiale 9 Motoare de căutare 9 Enciclopedii 10 Dicţionare 10 Translatoare 11 Agenţii de presă 11 Posturi TV 12 Posturi radio 12 Ziare, reviste 12 Organizaţii internaţionale 13 Edituri şi tipografii 15 Librării 15 biblioteci şi asociaţii profesionale 16 Republica Moldova 16 România 18 Rusia 20 Bibliotecile Naţionale din Europa 21 asociaţii şi organizaţii profesionale 24 resurse tematice 26
 46. 46. Redactare: Jana Badan Paginare computerizată: Maria Griniuc Bun de tipar: 31.01.09 Coli de tipar: 2,8 Tiraj: 150 ex. Tiparul sub comanda nr. 3, Executat la Imprimeria BNRM, Str. 31 August 1989, 78 A, Chişinău

×