Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formarea profesională continuă a biblioteca rilor novateca

1,903 views

Published on

  • Be the first to comment

Formarea profesională continuă a biblioteca rilor novateca

  1. 1. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor: un nou început După sistarea activităţii Şcolii de Biblioteconomie din Moldova, de laînceputul anului 2006, puţini dintre bibliotecarii din bibliotecile publice au avutşansa să-şi actualizeze competenţele sau să dobîndească competenţe noi,participînd la cursuri de instruire de lungă sau de scurtă durată. Actualizarea şidezvoltarea competenţelor s-a bazat, în mare parte, pe simpozioanele, conferinţele,seminarele de nivel naţional sau local şi pe autoinstruire. Această situaţie se cereade mai multă vreme schimbată. În anul 2012 au fost făcute primele încercări înacest sens de către Universitatea de Stat din Moldova. Cum se vor desfăşuralucrurile rămane încă de văzut. Un pas esenţial în acest sens a fost făcut la sfîrşitul anului 2012 în cadrulproiectului pilot NOVATECA, odată cu crearea celor şase Centrelor Regionale deFormare şi selectarea a cîte doi formatori pentru fiecare din aceste centre. Înperioada 26 noiembrie-7 decembrie 2012 au avut loc Cursurile de Formare aFormatorilor unde trainerii selectaţi au fost iniţiaţi în metodele moderne deinstruire şi în particularităţile utilizării tehnologiilor moderne de informare şicomunicere în activitatea bibliotecară. În zilele de 22-23 ianuarie 2013 a avut loctestarea finală a formatorilor Centrelor Regionale de Formare(CRF) şi în scurttimp persoanele certificate vor începe înstruirea bibliotecarilor. Rezultatele testării(formular electronic) au demonstrat corectitudinea selecţiei, iar speranţele legatede aceste persoane sunt enorme, pentru că ele încep practic alfabetizarea masivă abibliotecarilor din bibliotecile publice, în domeniul tehnologiilor moderne deinformare şi comunicare. Mai apoi această activitate se va răsfrînge şi asuprautilizatorilor. Acest nucleu de formatori va avea de jucat un rol deosebit îndiversificarea serviciilor pentru utilizatori, iar cel mai important serviciu pe carebibliotecile îl pot oferi la moment este instruirea utilizatorilor în vederea utilizăriitehnologiilor. Insuficienţa tehnologiilor şi a competenţele necesare pentru utilizarea loreste mare problemă a bibliotecilor publce din ţară şi anul acesta ar putea fi linia dedemarcare şi începutul marii schimbări sub acest aspect. Pentru început, în CRFvor fi instruiţi peste 100 de bibliotecari din bibliotecile selectate în etapa pilot aProgramului NOVATECA, după care vor urma biblitecarii din bibliotecile care nuau fost selectate în proiectul pilot, dar au în dotare calculatoare şi alte tehnologii,mai apoi bibliotecarii care nu dispun încă de calculatoare în biblioteci, dar le potutiliza la domiciliu, în instituţiile publice din localitate, etc şi care vor să înveţe. Posibilităţile bibliotecilor publice sunt foarte modeste, şi în ceia ce priveştepersonalul de specialitate. În cadrul Bibliotecii Publice Leova, selectată ca CRFpentru zona de sud, activează în prezent doar şapte persoane. Aşa cum activitateaîn cadrul CRF este una suplimentară la obligaţiunile de serviciu fixate în fişapostului, formatorilor nu le va fi deloc uşor. Acceptînd funcţii suplimentare,formatorii şi-au asumat o mare responsabilitate. Cu atît mai mult că aceastăactivitate nu presupune nici o remunerare suplimentară, lucru care a fost buneconştientizat de la bun început. Formatorii au fost ghidaţi mai mult de dorinţa de a
  2. 2. face ceva pentru comunitatea bibliotecară şi pentru comunitatea locală, de aschimba percepţia membrilor comunităţii şi a îmbunătăţi imaginea biblitecii. La începutul cursului, diferenţa dintre competenţele în TI a viitorilorformatori, a fost enormă. Dacă unii posedau cunoştinşe de nivel avansat, alţii eraula prima întîlnire cu mouse-ul. Comună pentru toţi a fost doar dorinţa de a învăţa,şi cel mai important dorinţa de a-i învăţa şi pe alţii. Acesta este lucrul cel maiimportant care uneşte membrii echipei de formatori într-un tot întreg. Cît primeşte metodele moderne de instruire, care au constituit o parteesenţială a cursului, aici cunoştinţele erau aproape omogene, mult sub nivelulexigenţelor actuale, şi sub acest aspect încă urmează să muncim. Lipsa, peparcursul a mai multor ani, a unui sistem de formare profesională continuă abibliotecarilor şi-a pus serios amprenta pe domeniul bibliotecar, care este atît dedinamic, sau cel puţin ar trebui să fie. Cursurile de formare a formatorilor au fostun pas concret în dezamorsarea acestei situaţii. A fost pusă o baza pe care putemconstrui. Cunoştinţele acumulate la aceste cursuri vor fi multiplicate odată cuderularea instruirilor în CRF. Tehnologiile moderne oferă posibilităţi enorme pentru autoinstruire,disiminarea inovaţiilor şi a experienţei avansate, comunicare, feedback, etc şimembrii grupului de formatori au posibilitatea să se ajute reciproc, beneficiind deajutorul echipei NOVATECA, dar şi de ajutorul specialiştilor din cadrul celor douăbiblioteci naţionale, care au responsabilităţi metodologice pentru bibliotecilepublice, şi care prin bunăvoinţa echipei NOVATECA au avut posibilitatea săînveţe împreună cu echipa de formatori. Este foarte important să parcurgemaceastă cale împreună, asigurînd în felul acesta sustenabilitatea procesului deformare profesională continuă. Priorităţile de activitate a bibliotecilor publice pentru anul 2013 includconcentarea eforturilor în vederea realizării cu succes a proiectului pilot Novatecaşi pregatirea bibliotecilor in vederea extinderii Programului Novateca - BiblioteciGlobale în Moldova. Sunt priorităţi la realizarea cărora trebuie să muncimîmpreună, începînd cu Ministerul Culturii şi terminînd cu bibliotecile publicelocale. Primii paşi, unii foarte importanţi, au fost făcuţi. Urmează implicareafiecăruia dintre noi la nivelul său de responsabilitate. Pentru comunicarea în mediul grupului de formatori a fost creat un grup peFacebook http://www.facebook.com/groups/trainerinovateca “destinat comunicăriiîntre trainerii programului Novateca, între trainerii Novateca și membriicomunității bibliotecare din Republica Moldova” şi un grup NOVATECA peSkype. Va fi creată o pagină pe Blogul de biblioteconomie şi ştiinţa informăriihttp://clubbib2.wordpress.com unde vom plasa materiale privind practicele decalitate, idei de proiecte, experienţe avansate privind serviciile noi cu priză lapublic, etc. Informaţii despre evenimentele principale în derularea ProgramuluiNOVATECA pot fi accesate pe site-ul programuluihttp://www.novateca.md/ro/formare şi pagina de pe Facebook
  3. 3. http://www.facebook.com/novateca?fref=ts. Prin comentarii formatorii şimembrii comunităţii profesionale pot veni cu sugestii, opinii, pot prelua şiîmpărtăşi experienţe, pot solicita ajutor, etc. Există multiple posibilităţi pentru comunicarea profesională, iar rolulacesteia în formarea cunoştinţelor este bine cunoscut. Reuşita acestui proiect piloteste cel mai mare lucru pe care il putem face în anul curent pentru bibliotecilepublice şi utilizatorii lor. Avem ce învăţa şi din experienţa altor ţări. Bibliotecile din SUA care au fostprintre primii beneficiari ai Iniţiativei Biblioteci Globale oferă în prezent înproporţie de 100% acces internet gratuit. 90% dintre bibliotecile publice oferăutilizatorilor sesiuni de instruire în domeniul tehnologiilor de informare şicomunicare. Este un scop pe care trebuie să şi-l pună în faţă şi bibliotecarii moldoveni, iarţinta finală este asigurarea cetăţenilor ţării dreptul la informaţie – drept consfinţit înDeclaraţia Universala a Drepturilor Omului. Acest scop trebuie să şi-l pună şiorganele administrative locale pentru care biblioteca publică trebuie să fie unserviciu public oferit comunităţii, şi respectiv, responsabilitatea lor faţă de membriicomunităţii. Nu va fi uşor, pentru că pe lîngă tehnologiile necesare şi bibliotecarişi utilizatori instruiţi, mai este nevoie de spaţii adecvate, finanţarecorespunzătoare, resurse relevante, etc. O lucrare de asemenea proporţii poate firealizată numai cu eforturi comune. Prin oferirea accesului la lectură şi cunoaştere, la informaţia de calitate, prinoferirea posibilităţilor de cominicare gratuită, a altor oportunităţi, bibliotecapublică poate ajuta cetăţenii ţării să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii, iar acestatrebuie să fie scopul final al fiecărei biblioteci. Pentru a face faţă dinamicii lumiimoderne, bibliotecari trebuie să fie pregătiţi să înveţe pe tot parcursul vieţii sau petot parcursul carierei profesionale. Modernizarea tehnologiilor va fi coşmarul permanent al bibliotecarilor. Ogeneraţie tehnologică se schimbă a dată la cinci ani, apar tehnologii noi, semodernizează tehnologiile vechi, biblioteca publică se transformă treptat în centrude tehnologizare a membrilor comunităţii. Respectiv vor creşte responsabilităţilebibliotecii şi ale bibliotecarilor şi importanţa formării profesionale continue. Vera Osoianu

×