Bn numerica

793 views

Published on

 • Be the first to like this

Bn numerica

 1. 1. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai EminescuBiblioteca Naţională Numerică:aspecte teoretice şi practice Chişinău Iunie, 2012
 2. 2. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu DIN SUMAR :I.Aspecte teoretice 1. Introducere 2. Bibliotecă automatizată. Biblitecă electronică.Bibliotecă Digitală. 3. Aspecte de terminologieII. Aspecte practice 1. Suportul metodologic şi tehnologic 2. Standardul DUBLIN CORE. Descriereaobiectelor digitizate. Metadate. 3. Modelul TEL 4. Concluzii
 3. 3. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu INTRODUCERE Biblioteca Biblioteci BIBLIOTECIautomatizată electronice DIGITALE
 4. 4. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu DE CE O BIBLIOTEC Ă DIGITAL Ă ?O Bibliotec ă digital ă : Nu numai o versiune digitalizată a unei biblioteci Un set nou de functionalităţi şi servicii (controlul accesului, alocarea şimanagementul resurselor, servicii complexe de căutare şi regăsire) Un mediu pentru schimb de informaţii şi cooperare Conţine o mare varietate de date în diverse formate (text, audio, video,documente compuse, obiecte digitale şi colecţii) Bibliotecile digitale sunt sisteme informatice complexe care acoperătoate aspectele legate de crearea, stocarea, procesarea, distribuţia şi accesulla date.
 5. 5. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu CERINTE PENTRU UN SISTEM DE BIBLIOTECĂ DIGITALĂCerinţe arhitecturale: Natura distribuită a resurselor de stocare, procesare şi de acces Scalabilitate, interoperabilitate şi flexibilitateCerinţe funcţionale: Functii de baza: stocare, indexare si adnotare, cautare, regasire de continut, managementul utilizatorilor si a resurselor Organizarea continutului trebuie sa reflecte conexiunile semantice existenteFacilităţi de procesare Servicii de procesare a datelor – specializate pentru diferite domenii Identificarea modelelor (pattern-urilor) de căutare şi regăsirea informaţiilor pe baza acestora (de la chei de căutare la căutare semantică)Cerinţe de calitate a serviciilor (QoS) Siguranta datelor şi a accesului Timp rezonabil de regăsire a informaţiilor relevanteManamenentul utilizatorilor şi controlul accesului Promovarea ideii de Organizaţie virtuală
 6. 6. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu BIBLIOTECA DIGITALĂ ESTE: “O BIBLIOTECĂ NUMERICĂ” permite oricărei persoaneaccesul la orice informaţie (cunoştinţe) oriunde şi oricând, într-un modprietenos, eficient efectiv şi multi-modal prin eliminarea barierelor dedistanţă, limbă, şi cultură şi prin utilizarea de dispozitiveinterconectate pe Internet”. BND MOLDAVICA este concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul “MemoriaMoldovei”, accesibilă pe siteul BNRM şi concomitent ca un serviciuweb de asigurare a accesului integrat la variantele numerice ale unordocumente patrimoniale neincluse în Registru, variante stocate peserverele locale ale bibliotecilor şi altor instituţii deţinătoare de fonduripatrimoniale din Moldova.
 7. 7. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu ASPECTE DE TERMINOLOGIEDigitalizarea - reprezintă un proces de conversie a unui element – fie că acesta este un text tipărit, un manuscris, o imagine, un sunet, un film sau o înregistrare video de la un format analog la un format digital cu ajutorul unui echipament tehnic digital (cameră digitală, scanner, etc.).Obiecte digitale : Asociere de conţinut, metadate şi proceduri de prelucrare şi de acces a procedurilorColec ţii digitale : Asocierea pe bază unui anumit criteriu a mai multor obiecte digitale
 8. 8. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu DECIZIA DE A DIGITALIZAOBIECTIVE:• transpunerea în format electronic a patrimoniului cultural scris;• protejarea valorilor de carte bibliofiă şi manuscrise;• protejarea documentelor aflate într-o stare avansată de deteriorare;• îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la documente, local sau la distanţă, cu impact asupra creşterii numărului de utilizatori şi a categoriilor acestora;• promovarea patrimoniului cultural scris la nivel european;• posibilitatea consultării simultane de către mai mulţi utilizatori al aceluiaşi document;• oferirea unui mod de consultare a documentelor modern, în acord cu noile tehnologii, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al bibliotecii (cu respectarea restricţiilor de copyright);
 9. 9. 13-15 iunieZilele Vasile Alecsandri- Mihai EminescuPROCESUL DE SCANARE
 10. 10. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu REZULTATUL DIGITALIZ Ă RIIOCR (Recunoaştere Optică a Caracterelor) – este procesul de recunoaştere cu acurateţe a literelor prin care un program citeşte imaginea scanată a unui text şi o transpune într-un fişier text.Imagine digitală reprezintă setul organizat de elemente fixe, rectangulare, bidimensionale denumite pixeli, care definesc o imagine pe ecranul unui computer sau care sunt transformaţi într-un alt format, precum pagina tipărită.
 11. 11. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu SUPORTUL METODOLOGIC Ş I TEHNOLOGICSuportul metodologic:• Strategiile Comisiei Europene în domeniul numerizării moştenirii culturale europene;• Criteriile de selecţie stabilite prin “Carta salvgardării moştenirii numerice” a UNESCO;• Conform prevederilor programului naţional “Memoria Moldovei”;• Modelul strategic „Biblioteca Naţională Numerică a Republicii Moldova”.Suportul tehnologic:• Sistem de operare pentru server - Fedora Core 9• Soft pentru gestionare bibliotecii digitale - Greenstone Digital Library 2.80• Standardul DUBLIN CORE• Cerinţele Bibliotecii Numerice Europene ( www.theeuropeanlibrary.org/handbook/)
 12. 12. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu FORMATE DE FI Ş IER• Imagine: TIFF, GIF, JPG, JPG-2000, PNG, PDF• Text: HTML, XML, PDF, UTF-8, ASCII• Audio, Video: WAVE, MPEG, AVI, WMA, OGG• Arhivare: RAR, ZIP
 13. 13. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu Metadatele propuse de Workshop-ul de la Dublin Ohio dinmartie 1995. DUBLIN CORE (DC) reprezintă un set de cinsprezecemetadate, menite să descrie într-o manieră suficient de simplăpentru creator, documente Web astfel încât acestea să poată filocalizate în reţea. Metadatele sunt date despre date ce ajută la identificarea,decrierea şi localizarea resurselor din reţea. O înregistraremetadata constă într-un set de elemente necesare pentru a descrieo resursă informaţională.
 14. 14. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu CARACTERISTICI Ş I CERIN Ţ E FA ŢĂ DE METADATEStandardul Dublin Core are în viziunea creatorilor săi, următoarele caracteristici:Caracteristici:• Simplicitate în creare şi întreţinere,• Semantică simplă, accesibilă şi uşor de înţeles,• ExtensibilitateaCerin ţ e:• să corespundă standardului TEL Object Application profile• să fie compatibile cu standardele cataloagelor on-line ale bibliotecilor participante
 15. 15. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu ELEMENTELE DUBLIN CORETipuri de metadate:Metadate DESCRIPTIVE• Elemente de conţinut:– informaţia care descrie conţinutul intelectual al obiectului.Metadate ADMINISTRATIVE• Elemente de proprietate intelectuală: aspecte ce ţin de gestionarea documentului digital, livrare, distribuţie, informaţii legate de drepturi asupra obiectului digital.Metadate TEHNICE• Elemente de instalare: formatul, data digitizării, caracteristici tehnice ale obiectului digital, etc
 16. 16. 13-15 iunieZilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu INTERPRETARE ÎN XML
 17. 17. 13-15 iunieZilele Vasile Alecsandri- Mihai EminescuINTERFA Ţ A P/U UTILIZATOR
 18. 18. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu MODELUL TEL• Modelul The European Library (TEL) este modelul descentralizat promovat de toate bazele de date europene. Interrelaţionarea sistemului asigură posibilitatea portalului de a culege metadatele documentelor digitale din bazele de date ale deţinătorilor şi de a le introduce în indexul general, punându-le astfel la dispoziţia utilizatorilor. Acesta este modelul utilizat la nivel european, în cadrul TEL, precum şi în Europeana, Manuscriptorium.• Metadatele se vor găsi în cadrul portalului, iar documentele digitale vor rămâne la deţinător.
 19. 19. 13-15 iunie Zilele Vasile Alecsandri- Mihai Eminescu CONCLUZII: Prin digitalizarea colecţiilor de documente şi constituirea bibliotecii digitale naţionale se asigură o bună promovare a valorilor naţionale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare. Modelul descentralizat, promovat de The European Library - este modelul tuturor bazelor de date europene şi reprezintă varianta optimă pentru Biblioteca Naţională Digitală Moldavica. Procesul de digitalizare, prin obiectivele şi scopurile lui, constituie un element strategic în dezvoltarea societăţii informaţionale la nivel naţional, interconectată la nivel internaţional.
 20. 20. V ă mul ţ umesc pentru aten ţ ie!• Contact:• Diana Lupu ş or, BNRM• E- mail:lupusor.diana@gmail.com

×