Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia per a la certificació al CCPAE

21,011 views

Published on

Tot el que cal saber per a formar part del Registre d'operadors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, corporació de dret públic de la Generalitat de Catalunya encarregada d'auditar i certificar els aliments ecològics de Catalunya.

 • Be the first to comment

Guia per a la certificació al CCPAE

 1. 1. Guia per a la certificació ecològica Tot el que cal saber per a formar part del Registre d’operadors del CCPAE
 2. 2. Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) Av. Meridiana, 38, 4a · 08018 Barcelona Tel. 93 552 47 90 · Fax. 93 552 47 91 ccpae.daam@gencat.cat · www.ccpae.org Edició: octubre de 2014 Disseny i maquetació: CCPAE Fotografia: CCPAE
 3. 3. Guia per a la certificació ecològica Tot el que cal saber per a formar part del Registre d’operadors del CCPAE Barcelona, octubre de 2014
 4. 4. Sumari Abast de la certificació CCPAE El Registre d’operadors i el control Procés de registre al CCPAE El període de conversió Renovació anual al registre del CCPAE Control i seguiment Certificació i autoritzacions Autoritzacions per a la comercialització de producte i etiquetatge Normativa europea de producció agrària ecològica Quotes per a la certificació Serveis i tràmits a www.ccpae.org Dubtes freqüents i tractament de les reclamacions i recursos 5 6 6 7 9 10 11 11 12 13 14 15
 5. 5. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica 5 de 16PU001/04 · 06/10/2014 Abast de la certificació CCPAE Abast de la certificació CCPAE Tothom que produeix, elabora, envasa, importa o comercialitza aliments amb les denominacions protegides ‘ecològic’, ‘biològic’, ‘orgànic’, ‘eco’ i ‘bio’, dins de la Unió Europea, cal que acompleixi amb la normativa i estigui certificat per un organisme de control autoritzat. A Catalunya l’autoritat encarregada del control i la certificació de la producció ecològica és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). La normativa bàsica està disponible al portal web www.ccpae.org. La certificació CCPAE garanteix: Confiança: transparència i objectivitat envers els consumidors i les consumidores Fiabilitat i control: permanent control i anàlisi del sistema productiu i dels productes Qualitat: aliments d’alta qualitat organolèptica i nutritiva Traçabilitat: coneixement de l’origen i la destinació dels productes Quines en són les garanties?
 6. 6. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica6 de 16 PU001/04 · 06/10/2014 El Registre d’operadors i el control Procés de registre al CCPAE Per a registrar-se i aconseguir el segell de producció agrària ecològica, se segueix el procés seguent: 1r.TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ Com? La sol·licitud d’inscripció i la normativa estan disponibles al portal web www.ccpae.org. La sol·licitud s’ha de complimentar degudament i s’hi ha d’adjuntar la documentació requerida. On? S’ha de presentar a l’oficina del CCPAE o a les Oficines Comarcals (OC) del Departament d’Agricultura (DAAM). 2n.VERIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ Com? El CCPAE verifica que la documentació sigui correcta i completa. Si no heu presentat tota la documentació, el CCPAE us fa un requeriment de la documentació que manca. Si és completa, es planifica la visita d’inspecció. 3r. INSPECCIÓ ‘IN SITU’ Com? Es realitza la visita d’inspecció i s’emet l’informe d’inspecció. Durant la visita es verifica que s’està complint amb la normativa de producció ecològica. Si tot és correcte es passa a l’etapa següent. Si es detecten incompliments de la norma, l’inspector obre accions correctores que l’operador haurà de solucionar abans de registrar-se. 4t.VALORACIÓ DEL COMITÈ DE CERTIFICACIÓ Com? El Comitè de Certificació rep l’informe d’inspecció i la documentació adjunta, i valora si tot compleix amb la normativa de producció agrària ecològica. Si és tot correcte, li assigna un número del registre d’operadors del CCPAE, i li envia la Resolució d’Inscripció i el Certificat de Conformitat. El Registre d’operadors i el control Sol·licitud + Normativa Resolució de dubtes
 7. 7. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica 7 de 16PU001/04 · 06/10/2014 La normativa de producció agrària ecològica estableix que tota finca de producció vegetal i/o animal ha de passar un període de conversió. Aquest és el període durant el qual cal complir amb la normativa de producció ecològica i el producte no es pot vendre amb el segell d’agricultura ecològica. Període de conversió L’inici del període és la data en què l’operador presenta la inscripció. El període de conversió a l’agricultura ecològica és variable en funció del tipus de cultiu i de l’espècie animal: Quina durada té? El Registre d’operadors i el control Producció vegetal Producció aqüícola Producció animal Cultius herbacis i horta: 2 anys De 3 mesos a 2 anys (depèn de l’espècie i del tipus) Cultius llenyosos: 3 anys Equí i boví de carn: 12 mesos Petits rumiants, porcí i animals per a produció de llet: 6 mesos Avicultura de carn: 10 setmanes Avicultura de posta d’ous: 6 setmanes Apicultura: 1 any Les empreses elaboradores no tenen període de conversió, ja que han d’elaborar els aliments amb matèries primeres ecològiques. Però no poden comercialitzar fins que no estiguin registrades i tinguin l’autorització per a la comercialització de producte i etiquetatge. Excepció: Reconeixement d’inici del període de conversió (per a producció vegetal). Conversió simultània Tota la unitat de producció (parcel·les i animals) al mateix temps 2 anys
 8. 8. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica8 de 16 PU001/04 · 06/10/2014 Si les parcel·les són terrenys forestals, agrícoles abandonats o sense cultiu (durant almenys els últims tres anys) o terrenys naturals per a l’aprofitament del bestiar, i la persona està interessada en què li sigui reconegut l’inici del període de conversió (reducció del període) d’una o més parcel·les de la seva explotació en un moment anterior a la inscripció per formar part del registre d’operadors del CCPAE, pot demanar-ho emplenant la sol·licitud corresponent. Reconeixement d’inici del període de conversió El Registre d’operadors i el control La sol·licitud es pot descarregar del web PAE del DAAM: pae.gencat.cat S’ha de presentar al registre de l’Oficina Comarcal del DAAM de la comarca on estan situades aquestes parcel·les. Els tràmits de la inscripció al CCPAE i el reconeixement d’inici del període de conversió poden tramitar-se en paral·lel. Com se sol·licita?
 9. 9. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica 9 de 16PU001/04 · 06/10/2014 Els operadors del CCPAE que volen continuar amb la certificació han de sol·licitar la renovació al registre. Renovació anual al registre del CCPAE Què i quan s’ha de lliurar? L’operador/a ha de satisfer la quota corresponent. El full de quotes és públic i està disponible al web: www.ccpae.org Pagament de la quota El Registre d’operadors i el control A finals d’any, el CCPAE envia a cada operador/a la documentació necessària: · Sol·licitud de renovació · Declaració de l’activitat · Informació de quotes Com es tramita? S’ha de presentar la Sol·licitud de renovació i la Declaració de l’activitat degudament complimentats abans del 31 de gener de cada any. A la secció de ‘Quotes per a la certificació’ d’aquesta Guia o al portal web www.ccpae.org Més informació?
 10. 10. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica10 de 16 PU001/04 · 06/10/2014 Tots els operadors rebran, com a mínim, una auditoria a l’any. Durant la visita, es verificarà el compliment de la normativa vigent, es farà un control dels registres i, si es considera convenient, es prendran mostres per a verificar la inexistència de substàncies no permeses en agricultura ecològica. Control i seguiment El CCPAE, a més, realitza inspeccions aleatòries als operadors sotmesos a control per a verificar el compliment d’algun/s punt/s concret/s de la normativa. El Registre d’operadors i el control
 11. 11. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica 11 de 16PU001/04 · 06/10/2014 Certificació i autoritzacions Un cop l’empresa està registrada, cal demanar autorització per a cada producte que es vulgui vendre amb les denominacions protegides. Autoritzacions per a la comercialització de producte i etiquetatge Certificació i autoritzacions L’operador ha de tramitar la sol·licitud de comercialització de producte, juntament amb la prova d’impremta de l’etiqueta del mateix. Com se sol·licita? La normativa de producció agrària ecològica estableix per a cada tipus de producte quines són les mencions obligatòries que han de figurar a l’etiquetatge. S’ha de consultar l’Especificació d’Etiquetatge, que resumeix la normativa d’etiquetatge de la producció agrària ecològica. Indicacions obligatòries a l’etiquetatge Les sol·licituds de comercialització de producte i l’Especificació d’Etiquetatge estan disponibles a l’àrea de tràmits dels operadors del portal web www.ccpae.org (secció ‘Comercialització i etiquetatge’) Més informació? El CCPAE revisa la sol·licitud i l’etiqueta. Si tot és correcte, envia l’autorització d’etiquetatge. Revisió d’etiquetes i autorització
 12. 12. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica12 de 16 PU001/04 · 06/10/2014 Els Reglaments i les seves modificacions respectives estan publicats a la secció de normativa del portal web www.ccpae.org On es poden consultar? Qualsevol novetat referent a la normativa es comunica als operadors i es publica a la secció de normativa del portal web: www.ccpae.org Novetats de la normativa Normativa europea de producció agrària ecològica La producció agrària ecològica a Europa està subjecta als Reglaments comunitaris següents: Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics europeus, que deroga el Reglament (CEE) 2092/91 Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control I Catalunya ha establert normes complementàries: Quadern de NormesTècniques Resolució AAM/951/2012, de 15 de maig, per a la qual s’aprova el Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica Tothom que produeix, elabora, envasa o importa aquest tipus de productes dins de la Unió Europea cal que acompleixi amb la normativa i estigui certificat per un organisme de control autoritzat. Normativa europea de producció agrària ecològica
 13. 13. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica 13 de 16PU001/04 · 06/10/2014 Quotes per a la certificació Quotes per a la certificació Tots els operadors que han decidit formar part del Registre d’operadors del CCPAE han de satisfer les quotes establertes pel Consell. Al portal web www.ccpae.org On es poden consultar? Certificació europea (Reglaments (CE) 834/2007 i 889/2008 Tipus de quota Inscripció Ampliació Certificació Per producte emparat Caràcter Obligatori amb la sol·licitud Obligatori amb la sol·licitud Obligatori anualment Obligatori anualment Import quota 242,54€ IVA inclòs 77,86€ IVA inclòs 242,54€ IVA inclòs Variable Motiu Atendre el registre Atendre el registre Certificació de les dades Contribuir a la despesa econòmica de la prestació dels serveis de supervisió del compliment de la normativa Pagament Amb la sol·licitud Amb la sol·licitud Gener de cada any Juny de cada any Observacions --- --- --- Import variable en funció de diversos factors: tipus de producció/elaboració, nombre d’hectàrees o de productes certificats, volum de negoci, etc. Primer any (inscripció) Anys successius Quota inscripció (en el moment de la inscripció) Quota per producte emparat (en funció del moment de l’alta al Registre, dins de l’any en curs) Quota certificació (gener de cada any) Quota per producte emparat (juny de cada any)
 14. 14. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica14 de 16 PU001/04 · 06/10/2014 El CCPAE disposa del portal web www.ccpae.org per a donar un servei més àgil i proper als operadors inscrits, però també per a bastir d’informació als consumidors i donar facilitats a aquelles persones o empreses que puguin estar interessats/des a aconseguir la certificació ecològica. Què s’hi pot trobar? El portal web posa a disposició dels interessats/des informació diversa sobre: Informació sobre el CCPAE, la certificació ecològica i la documentació i normativa corresponent Formularis per formar part del Registre d’operadors Actualitat, agenda, sala de premsa, estadístiques, butlletí de notícies, informació de màsters oficials i cursos Informació als consumidors: FAQ, associacions, estudis Guia d’operadors inscrits al Registre del CCPAE Àrea restringida per als serveis i tràmits dels operadors Un cop es forma part del Registre d’operadors, el CCPAE facilita a l’operador/a el seu usuari i contrasenya per accedir a l’Àrea restringida i poder fer ús dels recursos disponibles al portal web www.ccpae.org. Així, es té accés a formularis i tràmits, i a la descàrrega de logotips. Com es poden consultar? Serveis i tràmits a www.ccpae.org Serveis i tràmits al www.ccpae.org Guia d’Operadors El CCPAE publica online la Guia d’Operadors de la producció agrària ecològica de Catalunya. Es pot consultar a l’adreça: www.ccpae.org/guia
 15. 15. CCPAE, Guia per a la certificació ecològica 15 de 16PU001/04 · 06/10/2014 Dubtes freqüents Dubtes freqüents i tractament de les reclamacions i recursos El CCPAE realitza assessorament? L’assessorament és incompatible amb la del control i la certificació dels aliments ecològics. El Consell pot auditar i certificar la producció agrària ecològica a Catalunya i difondre l’agricultura ecològica entre productors i consumidors. Alternatives a l’assessorament: Els Dinamitzadors Territorials de la Producció Agroalimentària Ecològica (+ info: www.ccpae.org) Associacions de Defensa Vegetal (ADV) amb secció ecològica o exclusivament ecològiques El CCPAE gestiona els ajuts agroambientals a la producció? Els ajuts al sector són gestionats per l’autoritat competent, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). El CCPAE únicament notifica al DAAM el llistat dels operadors que estan certificats per a poder rebre l’ajut que sol·licitin. Tractament de les reclamacions i recursos El CCPAE disposa d’un procediment de tractament de les reclamacions adreçades al mateix, mitjançant el qual es fa la contesta de les mateixes i se’ls dóna seguiment. Així mateix, es desenvolupa un procediment per resoldre els recursos interposats pels operadors davant de les resolucions emeses pel CCPAE.
 16. 16. ES-ECO-019-CT

×