Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Requeriments per a laintegració d’espiròmetresamb FrameworksOficina d’Estàndards i Interoperabilitat           ...
Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb FrameworksSumari1.   Introducció ......................................
Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks1. IntroduccióAquest document te com a finalitat definir les...
Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks  Serveis web: És un conjunt de protocols i estàndards que...
Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks3. CaracterístiquesPer tal de definir els requeriments per l...
Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks   Guia d’implementació del format .XML extret per el dis...
Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks  Comunicació segons l’estàndard HL7 v2.5 en xml amb la Hi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Requeriments espirometres integració amb frameworks

542 views

Published on

Requeriments establerts per la Oficina d'Estandards i InterOperabilitat per a que els espirometres es puguin integrar amb HCE

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Requeriments espirometres integració amb frameworks

 1. 1. Requeriments per a laintegració d’espiròmetresamb FrameworksOficina d’Estàndards i Interoperabilitat 1 de 7
 2. 2. Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb FrameworksSumari1. Introducció ..................................................................................................................................... 32. Definicions ..................................................................................................................................... 33. Característiques ............................................................................................................................ 5 3.1. Característiques Obligatòries ................................................................................... 5 3.2. Característiques Opcionals ....................................................................................... 6 2 de 7
 3. 3. Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks1. IntroduccióAquest document te com a finalitat definir les característiques obligatòries i opcionals ques’han de considerar alhora de integrar un espiròmetre a una historia clínica electrònica. Alrealitzar-ho s’ha tingut especialment en compte el cas més genèric, quan aquesta integracióes fa utilitzant un entorn d’integració (Framework).2. DefinicionsAclariments sobre els termes utilitzats per la descripció de les característiques que,defineixen els requeriments dels espiròmetres per ser integrats amb els sistemesd’informació.  Software de gestió: Es un tipus de programari informàtic dissenyat com a eina per a permetre a un usuari realitzar un o diversos tipus de treball, ja siguin relacionats amb el sistema operatiu o amb qualsevol dispositiu connectat al mateix.  Historia Clínica Electrónica: Conté el registre unificat i personal, multimèdia, en què sarxiva en suport electrònic tota la informació referent al pacient hi ha la seva atenció. És accessible en tots els casos en què es precisa assistència clínica (urgències, atenció primària, especialitats, ingressos hospitalaris i altres), i proporciona una gran interoperabilitat en la seva informació.  Espiròmetre: Es un dispositiu mèdic que mesura el funcionament dels pulmons a partir d’obtenir les dades del aire inhalat, exhalat, i el temps que ha invertit el pacient realitzant cada respiració/maniobra.  Framework: Entorn d’integració d’orientació sanitària amb arquitectura SOA. Entre les seves capacitats han de figurar la de rebre, gestionar, emmagatzemar, tractar,post-processar i enviar informació, prominent de diferents tipus de sistemes d’informació a d’altres sistemes d’informació, a traves d’un ampli ventall de protocols de comunicació tot utilitzant estàndards de missatgeria i imatge medica.  Connexió: Punt on es realitza l’enllaç entre dispositius o sistemes. L’objectiu principal d’una connexió es la transferència de dades d’un extrem del enllaç a l’altre.  Protocol: Conjunt de regles utilitzades per computadores per comunicar-se unes amb altres a través duna xarxa. Un protocol també es pot descriure com, una convenció o estàndard que controla o permet la connexió, comunicació, i transferència de dades entre dos punts finals.  Estàndard: Definició clara dun model, criteri, regla de mesura o dels requisits mínims acceptables per a la realització de processos específics, per tal assegurar la qualitat en la prestació dels serveis. 3 de 7
 4. 4. Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks Serveis web: És un conjunt de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions. Diferents aplicacions de programari desenvolupades en llenguatges de programació diferents, i executades sobre qualsevol plataforma, poden utilitzar els serveis web per intercanviar dades en xarxes dordinadors com Internet Llista de treball/Worklist: Relació de cites de pacients que indiquen les proves pendents de realitzar, juntament amb les seves dades de context. Aquestes cites es generen, s’emmagatzemen i es modifiquen a la Historia Clínica Electrónica. XML (Extensible Markup Language): És un format estàndard internacional i estructurat que dona, un valor afegit a la informació que conté degut a estar perfectament catalogada, obtenint com a resultat informació de qualitat. Aquesta característica aplicada a la informació generada per l’espiròmetre, permet a qualsevol framework tractar la informació extreta sense tenir que realitzar cap transformació prèvia, i desenvolupar serveis per l’ajuda a la pressa de dedicions clíniques. HL7: És un conjunt destàndards per a lintercanvi electrònic (a traves de missatgeria i/o documents) dinformació clínica. o v2.5: Format de missatge electrònic per dades administratives, financeres i clínics. o V2.5 en xml: Consisteix en una traducció dels missatges de la versió 2.5 a XML, oferint així una alternativa als sistemes que tenen la capacitat d’entendre i manipular documents XML o CDA: Estàndard de HL7 per a intercanvi de documents amb contingut clínic: informes dalta, derivacions, informes de consulta, informes de laboratori o imatges, etc. Prèviament conegut com Patient Record Architecture. 4 de 7
 5. 5. Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks3. CaracterístiquesPer tal de definir els requeriments per l’integració d’espiròmetres amb més precisió, s’hanestablert diferents nivells de característiques a ser assolides per el dispositiu mèdic:  Obligatòries: Son aquelles que s’han de considerar com a requeriments mínims a l’hora d’adquirir un espiròmetre. Sense elles, no es pot dur a terme la interoperabilitat.  Opcionals: Proporcionen més facilitats per a la integració, permetent una major efectivitat (velocitat, garantia de coherència) i proporcionant una informació més completa, d’acord amb l’estàndard aprovat per l’Oficina d’Estàndards de la Fundació Tic Salut per les proves d’espirometria forçada.3.1. Característiques Obligatòries  Software de gestió del espiròmetre. Programari que te per objectiu comunicar-se amb el dispositiu mèdic, i obtindre i emmagatzemar les dades relacionades amb la prova d’espirometria generada. Funcionalitats, artefactes i serveis mínims a assolir per el programari: o Cd d’instal·lació o Manual d’usuari o Repositori de dades per emmagatzemar tots els pacients i proves realitzades amb el dispositiu mèdic. o Introducció de forma manual i/o a traves de missatgeria HL7 v2.5 en xml de les dades de context de la prova. o Serveis d’extracció de les dades del dispositiu mèdic per ser emmagatzemades al repositori de dades del programari. o Extracció de la informació de la proves d’espirometria emmagatzemades al repositori de dades en format de dades .XML. Les dades mínimes a extreure son:  Dades de context relacionades amb el pacient (pes, alçada, edat...)  Dades de context relacionades amb la prova (motiu, tècnic...)  Dades del espiròmetre (marca, model, temperatura...)  Totes les dades de cadascuna de les maniobres realitzades  Els punts de les corbes de cada maniobra realitzada, per així poder representar (amb un tractament posterior al framework) les gràfiques de flux-volum i volum-temps  Agrupament de la informació de la millor maniobra 5 de 7
 6. 6. Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks  Guia d’implementació del format .XML extret per el dispositiu mèdic que conté la informació de la prova d’espirometria. o Documentació amb un valor molt significatiu alhora de poder realitzar l’estàndard de espirometria HL7-CDA, ja que nomes així es podrà dur a terme la correspondència desde el format .XML. La guia a d’especificar sobre cada element:  Nom  Descripció (explicació de la informació que conté)  Tipus de dada (caràcter, numèric, booleà,data...)  Unitat (especificar la mesura)  Mascara/Format (longitud màxima de la informació, mascara en cas de ser un element de tipus data)  Multiplicitat (repetible si/no)  Obligatorietat (requerit, optatiu, condicional...)  Manual d’usuari del dispositiu mèdic. o Informació clara i específica del funcionament del dispositiu, explicitant totes les seves característiques i funcionalitats.  Connectivitat amb estacions de treball per desar la prova d’espirometria en format .XML. o Disposar de connexió USB per establir connexió amb a una estació de treball, així es poden desar les proves realitzades al dispositiu en un espai a disc de la estació de treball en qüestió, per a que a continuació el framework integrat a la Historia Clínica Electrónica procedeixi a recollir aquestes proves i realitzar el tractament corresponent per generar l’estàndard HL7-CDA.3.2. Característiques Opcionals  Connectivitat amb la Historia Clínica Electrónica per possibilitar l’intercanvi de informació. Incorporar com a mínim un dels protocols de comunicació esmentats a continuació: o Disposar d’una tarja de xarxa ( a traves de cable o/i sense fils ) per poder establir connexió amb la HCE del centre a partir d’estar ambdós integrats dintre de la mateixa xarxa a traves del protocol TCP/IP, i així poder comunicar-se un amb l’altre. o Incorporar serveis web per poder comunicar-se amb la HCE a traves de missatgeria HL7 v2.5 en xml i així, rebre i enviar informació de la worklist en relació a les cites d’espirometria i el format estàndard HL7-CDA. 6 de 7
 7. 7. Requeriments per a la integració d’espiròmetres amb Frameworks Comunicació segons l’estàndard HL7 v2.5 en xml amb la Historia Clínica Electrónica. Enviament de missatgeria HL7 v2.5 en xml de manera bidireccional entre el espiròmetre i la HCE, donant la possibilitat de realitzar peticions i enviaments d’informació tant d’una banda com de l’altre. o Realització de peticions a la HCE per rebre la worklist de les cites d’espirometria. o Rebre actualitzacions de la HCE sobre les dades demogràfiques del pacient. o Rebre notificacions de la HCE sobre canvis en una cita de la worklist. o Enviament del format estàndard HL7-CDA a la HCE. o Enviament missatges de control sobre la missatgeria a la HCE. Disposar d’espai a disc per poder emmagatzemar la worklist de les cites d’espirometria prominent de la HCE del centre, estalviant errors de transcripció al introduir manualment les dades de context a realitzar. Eines i serveis per la generació i extracció en format JPEG de les gràfiques flux- volum i volum-temps. El contingut de les gràfiques te que estar format per les tres millors maniobres de la prova d’espirometria que s’està representant. Generació de l’informe d’espirometria en el format estàndard HL7-CDA seguint les recomanacions i restriccions de la guia d’implementació publicada per l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de TicSalut. 7 de 7

×