Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual d'ús de SNOMED CT a HCCC

1,104 views

Published on

Manual d'ús de SNOMED CT a HCCC per professionals assistencials.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manual d'ús de SNOMED CT a HCCC

  1. 1. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTManual d’utilització deSNOMED CTÚs de SNOMED CT a HCCCOficina d’Estàndards i Interoperabilitat 14-9-2011 1 de 6
  2. 2. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTSumari1. Introducció ...................................................................................................................... 32. Què és SNOMED CT? ................................................................................................... 33. Qui és el responsable de SNOMED CT? ........................................................................ 34. Característiques de SNOMED CT .................................................................................. 45. Subconjunts .................................................................................................................... 56. Conjunts de referències creuades .................................................................................. 67. Extensions ...................................................................................................................... 68. Substituirà SNOMED CT les altres classificacions? ....................................................... 6 2 de 6
  3. 3. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT1. IntroduccióL’adopció d’estàndards és un dels pilars fonamentals en la implantació dels sistemesd’informació. L’Oficina d’Estàndards i Interoparabilitat (OFTSII) està treballant en lanecessitat de disposar d’un vocabulari únic que permeti la representació del contingut delsdocuments clínics per la seva interpretació automàtica i inequívoca entre diferents sistemes.Aquest intercanvi s’ha de produir d’una forma precisa i en diversos idiomes. Cada concepteha de tenir un únic significat, el qual no ha d’estar representat per més d’un concepte.SNOMED CT (Systematized NOmenclature of MEDicine Clinical Terms) és una terminologiaclínica integral, multilingüe i codificada, que presenta una gran amplitud, precisió iimportància.SNOMED CT és la terminologia clínica de referència seleccionada per a la HistòriaClínica Compartida a Catalunya (HCCC). L’objectiu és utilitzar-la com a llenguatge dereferència, representant els conceptes amb els termes preferits per l’usuari. Amb aquestafinalitat, s’han establert les relacions entre els termes locals (utilitzats en la història clínica) iels conceptes de SNOMED CT, d’una forma transparent per l’usuari.2. Què és SNOMED CT?SNOMED CT neix de la fusió entre Snomed RT i CTV3 (Terminologia Clínica Versió 3, codisRead del Regne Unit). Aquesta unió ha permès combinar els termes dels àmbits de lesciències bàsiques, la bioquímica i les especialitats mèdiques de Snomed RT, amb elscontinguts de latenció primària del CTV3. El producte resultant és una terminologia clínicaextensa i de referència, que permet als professionals de la salut de tot el món representar lainformació clínica de forma precisa, inequívoca i en format multilingüe.3. Qui és el responsable de SNOMED CT?L’International Health Terminology Standards Development Organization (IHTSDO),organització sense ànim de lucre i adscrita a la Universitat de Copenhage (Dinamarca).L’organització té els drets de la propietat intel·lectual i el propòsit de desenvolupar, mantenir, 3 de 6
  4. 4. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTpromoure i permetre l’adopció i l’ús correcte de SNOMED CT en els sistemes de salut de totel món.El Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad és el representant d’Espanya a l’IHTSDO,a través de l’Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. L’agència és l’encarregadade promoure l’ús de SNOMED CT com a terminologia clínica de referència per a la HistòriaClínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCD-SNS) a totes les ComunitatsAutònomes.L’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut és la responsable aCatalunya de potenciar l’ús de SNOMED CT i la seva implementació a la HCCC. L’OFTSIIdisposa les eines per facilitar-ne l’accés, la creació de subconjunts com el d’idioma català, lagestió de propostes de millora i de la creació de l’extensió catalana, etc.4. Característiques de SNOMED CTLa terminologia està constituïda per conceptes estructurats en 19 eixos i conformant unajerarquia. Cada concepte té associat un terme preferent (PT, Preferred Term), unadescripció complerta (FSN, Fully Specified Name), i pot tenir varis sinònims (SIN). Tots elsconceptes estan relacionats amb d’altres a través d’unions que els qualifiquen i estableixenl’estructura jeràrquica mencionada. SNOMED CT respecta els principis de no ambigüitat i noredundància i està dissenyada per ser un estàndard internacional pel registre d’informacióclínica.SNOMED CT pot actuar com a llenguatge natural (quan els usuaris n’usen directament elsdescriptors com a vocabulari controlat) i permet la creació de subconjunts d’idioma il’adaptació de descriptors a les necessitats dels usuaris.Els components bàsics de SNOMED CT són els conceptes, les descripcions i les relacions.Un concepte és un significat clínic (diagnòstic, prova diagnòstica, acció terapèutica, etc.)identificat mitjançant un codi numèric únic (ConceptID) i invariable. Les descripcions són elstermes o noms assignats a un ConceptID. En aquest context, “terme” significa larepresentació textual del codi que en permet la descripció. Les relacions estableixen les 4 de 6
  5. 5. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CTconnexions entre els ConceptID. Tots els components de SNOMED CT tenen unidentificador inequívoc i permanent.5. SubconjuntsUn subconjunt de SNOMED CT és una part del contingut de la terminologia que s’agrupaamb un propòsit determinat (idioma, especialitat, domini, etc.). La forma més simpled’aquests components és una llista d’identificadors de SNOMED CT i poden estarconformats per conceptes, descripcions o relacions. El mecanisme de subconjunts permetacotar la terminologia i utilitzar les descripcions més amigables pel grup d’usuaris. Elcontingut dels subconjunts no és excloent i no té restriccions de mida.L’OFTSII ha creat el subconjunt d’idioma català, el d’anatomia patològica i eld’immunitzacions. Actualment s’està treballant en el d’al·lèrgies i el de prestacionsquirúrgiques.Els subconjunts són imprescindibles en laplicació pràctica de SNOMED CT. En nombrosesocasions l’usuari només està interessat en una porció de lextens catàleg, de manera que ladefinició i creació de subconjunts en facilita la usabilitat.Existeixen diversos tipus de subconjunts en funció del propòsit envers el qual es defineixin:idioma o dialecte, navegació, domini, context, etc.Els subconjunts didioma contenen punters a les descripcions usades en un idioma odialecte en particular. La forma de construir aquests subconjunts és traduir les descripcionsnecessàries de conceptes que formen part del nucli del catàleg de SNOMED CT.L’OFTSII és la responsable de crear i mantenir els subconjunts d’àmbit català (Veuredocumentació disponible de cada subconjunt “Subconjunt de vacunes de SNOMED CT“,“Subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT“ i “Subconjunt d’anatomia patològica deSNOMED CT“ del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya). 5 de 6
  6. 6. Gestió de propostes d’addició i modificació del contingut de SNOMED CT6. Conjunts de referències creuadesUn conjunt de referències creuades, també anomenat mapeig, és la relació entre SNOMEDCT i un altre classificació o terminologia. Aquest mecanisme fa possible l’ús de SNOMED CTcom a terminologia de referència i consisteix en connectar cada terme d’un catàleg baseamb un o més conceptes de SNOMED CT. La cardinalitat d’aquestes relacions pot sermúltiple, ja que no sempre és possible definir equivalències exactes u a u.7. ExtensionsSNOMED CT és una terminologia clínica de gran abast però alguns grups d’usuarisrequereixen components addicionals per cobrir necessitats locals no resoltes a les versionsinternacionals. Les extensions permeten adaptar la terminologia a aquests requeriments. Pertal que SNOMED CT es mantingui a nivell mundial, les propostes d’addició i/o modificaciós’han d’elevar a l’organització responsable del contingut del qual depenen les extensions.Aquesta gestió permet valorar la inclusió de les propostes a les versions internacionals deSNOMED CT (Veure document “Gestió de propostes d’addició i modificació delcontingut de SNOMED CT” de l’OFTSII). En el cas de Catalunya, les peticions dels usuariss’adrecen a l’OFTSII, la qual convoca un equip d’experts per tal que n’avalui l’aplicació al’extensió catalana. D’una forma paral·lela, l’OFTSII trasllada les sol·licituds al Ministerio deSanidad, Política Social e Igualdad, on es considera si enviar-les a l’IHTSDO i/o incloure-lesa l’extensió espanyola.8. Substituirà SNOMED CT les altres classificacions?L’objectiu de SNOMED CT NO és substituir les altres classificacions, sinó complementar-lesutilitzant-la com a terminologia de referència a la Historia Clínica Electrònica. SNOMED CTes pot mapejar amb altres classificacions d’ús habitual com CIM-9-MC, CIM-10, LOINC,NANDA, CIAP-2, etc. 6 de 6

×