Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia implementació CDA R2 espirometria (Versió Català-Complerta)

680 views

Published on

Guia per a poder implementar l'estandar CDA R2 d'espirometria realitzat per la Oficina d'Estandards i InterOperabilitat de TicSalut (Versió Complerta)

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia implementació CDA R2 espirometria (Versió Català-Complerta)

 1. 1. Guia d’implementació CDAR2 d’espirometriaPla per la Digitalització de la ImatgeMèdica de CatalunyaOficina d’Estàndards i Interoperabilitat 1 de 69
 2. 2. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaSumariIntroducció .................................................................................................................................. 5 Objecte .................................................................................................................................... 5 Abast ....................................................................................................................................... 5 Audiencia ................................................................................................................................ 5 Metodología ............................................................................................................................ 5 Convencions utilitzades en aquesta guia ................................................................................ 5 Notació XPATH ...................................................................................................................... 6 Paraules clau ........................................................................................................................... 6 Exemples en XML .................................................................................................................. 6 Artefactes de la guía d‟implementació ................................................................................... 7 Identificació dels documents conformes segons aquesta guia ............................................... 7 Documents de Referencia ....................................................................................................... 7DETALL DE LAS RESTRICCIONS DE LA GUIA ................................................................. 8 RH – RESTRICCIONS PER LA CAPÇALERA ................................................................... 8 Element Arrel ...................................................................................................................... 8 ClinicalDocument/typeId.................................................................................................... 8 ClinicalDocument/templateId ............................................................................................. 8 ClinicalDocument/id........................................................................................................... 9 ClinicalDocument/code ...................................................................................................... 9 ClinicalDocument/title ..................................................................................................... 10 ClinicalDocument/confidentialityCode ............................................................................ 10 ClinicalDocument/languageCode ..................................................................................... 11 ClinicalDocument/setId / ClinicalDocument/versionNumber.......................................... 11 ClinicalDocument/recordTarget/patientRole .................................................................... 12 ClinicalDocument/author / [1] Espirómetro .................................................................... 13 ClinicalDocument/author / [2] Médico............................................................................ 14 ClinicalDocument/custodian ............................................................................................ 15 2 de 69
 3. 3. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya ClinicalDocument/informationRecipient.......................................................................... 16 ClinicalDocument/infullfillmentOf .................................................................................. 18 ClinicalDocument/documentationOf ................................................................................ 18 RB – RESTRICCIONS PER EL COS.................................................................................. 21 RB-S001 – SECCIÓ DE DADES DEL PACIENT .......................................................... 22 RB-S002 – SECCIÓ DE CONTEXT DE L‟ESTUDI ...................................................... 24 RB-S003 – SECCIÓ DE RESULTAT DE L‟ESTUDI ..................................................... 26 RB-S004 – SECCIÓ DE RESULTATS PER MANIOBRA ............................................ 28 RB-S005 – SECCIÓ DE SENYALS ................................................................................ 33 RB-S006 – SECCIÓ DE COMENTARIS ........................................................................ 35 RC – RESTRICCIONS PER LES ENTRADES CODIFICADES ....................................... 36 RC-01 – SECCIÓ DE DADES DEL PACIENT .............................................................. 36 RC-02 – SECCIÓ DE CONTEXT DE L‟ESTUDI .......................................................... 37 RC-03 – SECCIÓ DE RESULTATS DE L‟ESTUDI ....................................................... 38 RC-04 – SECCIÓ DE RESULTATS PER MANIOBRA ................................................. 41 RC-06 – SECCIÓ DE SENYALS .................................................................................... 46APENDIXS .............................................................................................................................. 47 APENDIX I – DETALL DE OIDS UTILIZAts .................................................................. 47 APENDIX II – VOCABULARIS LOCALS ........................................................................ 48 APENDIX III – REFERENCIES A VOCABULARIS INTERNACIONALS .................... 53 APENDIX IV – TEMPLATES pER LES ENTRADES CODIFICADES ........................... 54 TEMPLATES PER MEDICIONS .................................................................................... 54 TEMPLATE T01– MEDICIONS AMB CONCEPTES DEFINITS PER SNOMED (MedSCT) ......................................................................................................................... 54 TEMPLATE T02– MEDICIONS AMB CONCEPTES DEFINITS LOCALMENT (MedLoc) .......................................................................................................................... 56 TEMPLATE PER RESPOSTES EN SNOMED CT (RtaSCT) ........................................ 58 TEMPLATE T03– PER RESPOSTES POSITIVES EN SNOMED CT ...................... 58 TEMPLATE T04– PER RESPOSTES NEGATIVES EN SNOMED CT .................... 60 TEMPLATE T05– PER RESPOSTES CODIFICADES LOCALMENT (CodLoc) ........ 62 3 de 69
 4. 4. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaTEMPLATE T06– PER EXPRESSAR DATES (Dates) .................................................. 64TEMPLATE T07– PER EXPRESSAR OBJECTES MULTIMEDIALS ......................... 65TEMPLATE T08– PER EXPRESSAR SENYALS (Senyal) ........................................... 66TEMPLATES PER INFORMACIÓ CODIFICADA LOCALMENT .............................. 68 TEMPLATE T09– PER INFORMACIÓ CODIFICADA LOCALMENT................... 68 4 de 69
 5. 5. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaINTRODUCCIÓOBJECTE El propòsit d‟aquest document és descriure les restriccions que s‟han d‟aplicar als documents CDA R2 (capçalera, cos i entrades codificades) que s‟hauran de transmetre des dels punts d‟actuació de la xarxa assistencial al repositori definit pel Departament de Salut per a les proves d‟espirometria.ABAST Aquest document descriu les restriccions que s‟apliquen en el document CDA pels informes d‟espirometria generats a la xarxa assistencial. L‟espirometria és una prova fisiològica que valora la capacitat dels pulmons d‟inhalar o exhalar aire. Aquesta capacitat es determina mesurant el volum per unitat de temps i el flux.AUDIENCIA Aquest document esta destinat als equips de desenvolupament responsables de la generació d‟informes de espirometria.METODOLOGÍA La metodologia es basa en la revisió de guies i plantilles similars per CDA R2 locals i internacionals. El model subjacent es el descrit en el document adjunt “Model de dades DdS 21” que descriu el contingut suggerit per un informe de espirometria.CONVENCIONS UTILITZADES EN AQUESTA GUIA L‟estàndard en el que esta basada aquesta guia es HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0. Tal i com es defineix en aquest document, aquesta guia d‟implementació restringeix el marcatge i vocabularis. Els requeriments de conformitat apareixen en aquesta guia en el següent format sent a més numerats de manera consecutiva. 5 de 69
 6. 6. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RH-n: Aquest es un exemple de requeriment de conformitat per la capçalera del document. RB-n: Aquest es un exemple de requeriment de conformitat per el cos del document. RC-n: Aquest es un exemple de requeriment de conformitat per les entrades codificades processables.NOTACIÓ XPATH Aquesta guia utilitza notació XPATH per els predicats de conformitat i en qualsevol lloc que es referenciïn o identifiquen els elements i atributs XML. El context implícit es l‟arrel del document. El propòsit es proporcionar un mecanisme familiar per els desenvolupadors per tal d‟identificar parts d‟un document XML sobre els quals aplicar les restriccions.PARAULES CLAU A continuació, alguns aclariments sobre la utilització de la perífrasi d‟obligació “ha de” i el verb “pot” al declarar requeriments, els quals es troben alineats amb les característiques d‟obligatori i opcional del model de dades.  Ha de: indica que aquesta regla ha de ser de compliment obligatori.  Pot: indica que si està present s‟accepta com a vàlid, però si no és present no es motiu per rebutjar el document. Per tant, es considera opcional. Apunt: En algunes ocasions el conjunt de dades es opcional en el model, però en el cas de incloure‟l, alguns o tots els seus elements constituents son obligatoris. La referencia al model de dades s‟expressa entre claudàtors [MDD_nnn] – MDD_nnn, amb nnn de 001 a 120 es l‟identificador de la referencia en el document que s‟expressa al model de dades. En el cas de tractar-se de un element en el qual es s‟ha d‟incloure un valor invariant o fix, s‟expressarà com [Valor Fix]EXEMPLES EN XML Els exemples XML que apareixen en aquest document s‟inclouen amb una font de grandària fixe per facilitar la seva lectura. No s‟oferirà el contingut complet del fragment – si es desitja veure el contingut complet consultar els exemples adjunts. <ClinicalDocument xmlns=urn:hl7-org:v3> : . </ClinicalDocument> 6 de 69
 7. 7. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaARTEFACTES DE LA GUÍA D’IMPLEMENTACIÓ Fitxer Descripció CDA_ESP_Completa_V01- Aquesta guia d‟implementació 1.doc CdaBasal(Completa).xml Exemple de Document Vàlid per la prova basal (Versió Completa) CdaBasal+Broncodilatadora(Co Exemple de Document Vàlid per la prova mpleta).xml basal més la broncodilatadora (Versió Completa) ESP_VIEW.xsl Full d‟estil per visualitzar els exemples proporcionats en format XML.IDENTIFICACIÓ DELS DOCUMENTS CONFORMES SEGONS AQUESTA GUIA CDA proporciona un mecanisme per indicar la referencia a una guia d‟implementació amb un identificador assignat per una organització habilitada per ha realitzar-ho. La taula que es pot observar a continuació mostra l‟identificador associat a aquesta guia. Extensió OID (root) T00 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.5 El següent exemple mostra com indicar formalment que una instancia d‟un document CDA pretén ser conforme a aquesta guia d‟implementació: <ClinicalDocument xmlns=urn:hl7-org:v3> <typeId extension=POCD_HD000040 root=2.16.840.1.113883.1.3/> <templateId extension=T00 root=2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.5/> : . </ClinicalDocument>DOCUMENTS DE REFERENCIA Document Descripció URL CDA R2 Estàndard CDA R2 ISO-639-1 Codis ISO para idiomes. ISO-3166 Codis ISO per països i subdivisions 7 de 69
 8. 8. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaDETALL DE LAS RESTRICCIONS DE LA GUIARH – RESTRICCIONS PER LA CAPÇALERA Element Arrel L‟arrel de tots els documents als que s‟aplica aquesta guia te que ser ClinicalDocument del espai de noms urn:hl7-org.v3. <ClinicalDocument xmlns=urn:hl7-org:v3> : . </ClinicalDocument> ClinicalDocument/typeId [Valor Fix] Aquest element ha de ser present. Identifica el model subjacent al document. Restricció Descripció RH-01 L‟element ClinicalDocument/typeId ha d’estar present. L‟element ClinicalDocument/typeId ha de contenir el valor: @root=‟2.16.840.1.113883.1.3‟ @extension=‟POCD_HD000040‟ <typeId extension=POCD_HD000040 root=2.16.840.1.113883.1.3/> ClinicalDocument/templateId [Valor Fix] Aquest element identifica a la plantilla que representa a aquesta guia d‟implementació. Restricció Descripció RH-02-A L‟element ClinicalDocument/templateId ha d’estar present amb el valor: @root=2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.5 i @extension=T00 <templateId extension=T00 root=2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.5/> 8 de 69
 9. 9. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaAquest element identifica a la plantilla que representa a TERMINFO (Us recomanatde SNOMED CT) Restricció Descripció RH-02-B L‟element ClinicalDocument/templateId ha d’estar present amb el valor: @root=2.16.840.1.113883.10.5 <templateId root=2.16.840.1.113883.10.5/> ClinicalDocument/idAquest element ha de contenir la identificació única del document en el sistemaque ho emet, expressada com @root = OID del generador de identificacions dedocuments del sistema emissor, @extension= „identificador del document‟.@extension ha de ser únic dintre de @root Restricció Descripció RH-03 El ClinicalDocument/id/@root ha de ser un OID registrat i correcte. @extension ha de ser l‟identificador del document. ClinicalDocument/code [Valor Fix] Restricció Descripció RH-04 ClinicalDocument/@code ha de ser el valor 18759-1 de LOINC, representant el tipus d‟informe de espirometria. ClinicalDocument/@codeSystem ha de ser el valor 2.16.840.1.113883.6.1 que identifica a LOINC. <code code=18759-1 codeSystem=2.16.840.1.113883.6.1/> 9 de 69
 10. 10. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya ClinicalDocument/title Restricció Descripció RH-05 L‟element title del document ha de estar present y contenir el títol local. <title>Informe de espirometria</title> ClinicalDocument/effectiveTimeAquesta data es la que fa referencia a quan es va generar el document o informede espirometria.Pot ser posterior a la data de realització de l‟estudi. Restricció Descripció RH-06 L‟element ClinicalDocument/effectiveTime del document ha de estar present i tenir precisió de segons, i expressió del us horari corresponent. <effectiveTime value=20100220100210+0000/> ClinicalDocument/confidentialityCode [Valor Fix] Restricció Descripció RH-07 L‟element ClinicalDocument/confidentialityCode ha de estar present. El valor de l‟atribut @confidentialityCode ha de ser N. El valor de l‟atribut @codeSystem ha de ser 2.16.840.1.113883.5.25 <confidentialityCode code=N codeSystem=2.16.840.1.113883.5.25/> 10 de 69
 11. 11. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya ClinicalDocument/languageCode Ha de estar present i representar el llenguatge de redacció del document (català o castellà).Restricció DescripcióRH-08 L‟element languageCode ha de estar present i con el atributo @code avaluat com ca-ES o es-ES, representant català o castellà respectivament a la taula ISO-639-1 <languageCode code=ca-ES/> ClinicalDocument/setId / ClinicalDocument/versionNumberPoden estar presents de suportar el sistema emissor del document la generació deversions diferents de un informe corresponent a la mateixa espirometria. En aquest casel sistema ha de generar en tots els seus documents ambdós elements.Restricció DescripcióRH-09 ClinicalDocument/setId i ClinicalDocument/versionNumber ha de estar present o absent(ambos)Restricció DescripcióRH-10 L‟element versionNumber/@value ha de incrementar-se en u en cas de generar una nova versió d‟un document. L‟element El elemento setId ha de ser igual al del document original. Veure RH-22. 11 de 69
 12. 12. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya ClinicalDocument/recordTarget/patientRoleIdentifica al pacient que s‟ha realitzar la espirometria [MDD_001]Restricció DescripcióRH-11 Ha de haver exactament un element ClinicalDocument/recordTarget/patientRoleRestricció DescripcióRH-12 La inclusió de la identificació del pacient es obligatòria.[MDD_001] L‟atribut @extensió del element patientRole ha de ser el CIP del pacient. El valor @root ha de ser el OID del Departament de Salut per la targeta sanitària.Restricció DescripcióRH-13 Almenys un element patient/name/given ha d’estar present i[MDD_002] contenir el nom del pacient. En el cas de ser necessari, patient/name pot contenir un altre element given per un segon nom del pacient.Restricció DescripcióRH-14 Almenys un element patient/name/family ha d’estar present i[MDD_003] contenir el cognom del pacient. En el cas de ser necessari, patient/name pot contenir un altre element family per un segon cognom del pacient.Restricció DescripcióRH-15 L‟element patient/administrativeGenderCode pot estar informat i ha[MDD_004] de pertànyer al vocabulari d‟HL7.Restricció DescripcióRH-16 L‟element patient/birthTime ha d’estar informat amb precisió de dia.[MDD_005] 12 de 69
 13. 13. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRH-17 L‟element id de l‟element providerOrganization ha d’estar present,[MDD_018] amb atributs, per Hospitals @root =2.16.840.1.113883.2.19.40.5 @extension=Un valor de la taula de http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospita les/docs/catalogo2010.zip per ha Centres d‟Atenció Primaria @root = 2.16.840.1.113883.2.19.40.6 @extension=Un valor de la taula de http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospita les/docs/centros2010.zipRestricció DescripcióRH-18 L‟element name de l‟element providerOrganization ha d’estar present[MDD_019] amb el nom de la institució que realitza la prova ClinicalDocument/author / [1] EspirómetroRespecte l‟autor, per CDA R2 es obligatori almenys una instancia.En el cas d‟aquesta guia, l‟únic autor obligatori es l‟espiròmetre, ja que les dades deltècnic i del metge son opcionals.Restricció DescripcióRH-19 L‟element author ha d’estar present.Restricció DescripcióRH-20 L‟element author/time ha d’estar present. Indica la data de realització[MDD_025] de la prova, més enllà de que el tècnic o metge hagi carregat altre[MDD_026] informació a posteriori. Precisió: segonsRestricció DescripcióRH-21 L‟element assignedAuthor/id ha d’estar present i ha de contenir[MDD_036] l‟atribut @root i @extension que identifica de forma inequívoca l‟espiròmetre. 13 de 69
 14. 14. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRH-22 L‟element assignedAuthor ha de contenir un element[MDD_034] assignedAuthoringDevice/code, contenint el tipus de dispositiu.[MDD_035] Valor fix: code=”303501006” codeSystem=”SNOMED CT” displayName=”Espirómetro”Restricció DescripcióRH-23 L‟element assignedAuthor ha de contenir un element[MDD_038] assignedAuthoringDevice/manufacturerModelName, contenint el model del aparell.Restricció DescripcióRH-24 L‟element assignedAuthor ha de contenir un element[MDD_039] assignedAuthoringDevice/softwareName, contenint el nom del software i el seu indicador de versió.Restricció DescripcióRH-25 L‟element assignedAuthor/representedOrganization/name ha[MDD_020] d’estar present. Representa el servei en el qual funciona l‟espiròmetre. ClinicalDocument/author / [2] MédicoElement opcional identificant al metge que valida la prova.Restricció DescripcióRH-26 Un segon element autor pot estar present, representant al metge que valida la prova. En el cas d‟estar present, el seus element interns(identificació, cognom, nom, data de validació) son obligatoris.Restricció DescripcióRH-27 L‟element author/time ha d’estar present. Indica la data de validació per part del metge. Precisió: segons.Restricció DescripcióRH-28 L‟element assignedAuthor/id ha d’estar present i ha de contenir[MDD_023] l‟atribut @root i @extension que identifica de forma inequívoca al metge que valida (numero de colegiat) 14 de 69
 15. 15. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRH-29 L‟ element assignedAuthor ha de contenir almenys un element[MDD_024] assignedPerson/name/family, contenint el cognom del metge que valida. L‟element assignedAuthor pot contenir més d‟un element assignedPerson/name/family, contenint cognoms addicionals del metge que valida.Restricció DescripcióRH-30 L‟element assignedAuthor ha de contenir almenys un element[MDD_025] assignedPerson/name/given, contenint el nom del metge que valida. L‟element assignedAuthor pot contenir més d‟un element assignedPerson/name/given, contenint noms addicionals del metge que valida.Restricció DescripcióRH-31 L‟element assignedAuthor/representedOrganization/name ha[MDD_020] d’estar present. Representa el servei per el qual compleix funcions el metge que valida – pot ser igual al del servei on funciona l‟espiròmetre. ClinicalDocument/custodianRepresenta l‟organització que genera i conserva els documents originals.Restricció DescripcióRH-32 L‟element custodian ha d’estar informat i ha de contenir l‟identificador de l‟organització que es fa responsable del emmagatzemament del informe. 15 de 69
 16. 16. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya ClinicalDocument/informationRecipientIndica l‟organització i professional que sol·licita l‟estudi i ha de obtenir una copia delinforme – opcionalment.Restricció DescripcióRH-33 L‟element clinicalDocument/informationRecipient ha d’estar present, representant al metge, organització i servei que sol·licita la proba. En el caso de estar present, els seus elements interns (identificació, cognom, noms, organització i servei) son obligatoris.Restricció DescripcióRH-34 L‟element intendedRecipient/id ha d’estar present i ha de contenir el[MDD_012] l‟atribut @root i @extension que identifica de forma inequívoca al metge que sol·licita la prova (numero. de col·legiat)Restricció DescripcióRH-35 L‟element intendedRecipient/informationRecipient/name ha de[MDD_014] contenir almenys un element family, contenint el cognom del metge sol·licitant. L‟element intendedRecipient/informationRecipient/name pot contenir més d‟un element family, contenint cognoms addicionals del metge sol·licitant.Restricció DescripcióRH-36 L‟element intendedRecipient/informationRecipient/name ha de[MDD_013] contenir almenys un element given, contenint el nom del metge sol·licitant. L‟element intendedRecipient/informationRecipient/name pot contenir més d‟un element given, contenint noms addicionals del metge sol·licitant. 16 de 69
 17. 17. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRH-37 L‟element intendedRecipient/receivedOrganization/name pot[MDD_011] contenir el nom del servei sol·licitant.Restricció DescripcióRH-38 L‟element[MDD_010] intendedRecipient/receivedOrganization/asOrganizationPartOf/id pot estar present contenint l‟identificador de l‟organització que sol·licita l‟estudi.Restricció DescripcióRH-39 L‟element[MDD_010] intendedRecipient/receivedOrganization/asOrganizationPartOf/na me pot estar present contenint el nom de l‟organització que sol·licita l‟estudi. 17 de 69
 18. 18. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya ClinicalDocument/infullfillmentOfIndica el numero de sol·licitud corresponent a la prova. Obligatori.Relaciona les dades de la prova amb la resta d‟informació clínica del pacient (procésassistencial). L‟espiròmetre rep aquest identificador del sistema d‟informació del centre,directament o a traves de l‟aplicació que ho controla.Idealment la comunicació entre sistemes es a traves de missatgeria HL7 o DICOMworklist.Restricció DescripcióRH-40 L‟element[MDD_007] ClinicalDocument/infullfillmentOf/order/id ha d’estar present contenint el numero de sol·licitud per la prova d‟espirometria, assignat per el HIS sol·licitant. L‟atribut @root conte l‟identificador del numerador i l‟atribut @extension el numero de sol·licitud. ClinicalDocument/documentationOfConte les dades de la prova realitzada: data, hora, tipus de prova, identificador de laprova, tècnic realitzador.Restricció DescripcióRH-41 L‟element[MDD_008] ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/id ha d’estar present contenint el numero de la prova d‟espirometria, assignat per l‟espiròmetre o sistema departamental. L‟atribut @root conte l‟identificador del numero i el atribut @extension el numero de la prova.Restricció DescripcióRH-42 L‟element[MDD_015]/ ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/code ha d’estar[MDD_016] present contenint el tipus de prova d‟espirometria. L‟atribut @code ha de assignat a partir de la taula 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.1, el codeSystem ha de ser 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.1 i el atributo @displayName ha de ser la descripció corresponent al codi. 18 de 69
 19. 19. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRH-43 L‟element[MDD_025] ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/effectiveTime ha[MDD_026] d’estar present. Indica la data de realització de la prova, més enllà de que el tècnic o el metge hagin carregat altre informació a posteriori. Precisió: segons.Restricció DescripcióRH-44 L‟element[MDD_025] ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/performer/assign[MDD_026] edEntity/id pot estar present. Conte la identificació del tècnic o infermera que realitza la prova. Els atributs @root i @extension han de identificar de forma inequívoca al tècnic (numero de lligall o d‟empleat en el centre mèdic) .Restricció DescripcióRH-45 L‟element[MDD_022] ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/performer/assign edEntity/name ha de contenir almenys un element family, contenint el cognom del tècnic o infermera que realitza la prova. L‟element ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/performer/assign edEntity/name pot contenir més elements family, contenint cognoms addicionals del tècnic o infermera que realitza la prova. 19 de 69
 20. 20. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRH-46 L‟element[MDD_022] ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/performer/assign edEntity/name ha de contenir almenys un element given, contenint el nom del tècnic o infermera que realitza la prova. L‟element ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/performer/assign edEntity/name pot contenir més elements given, contenint cognoms addicionals del tècnic o infermera que realitza la prova. 20 de 69
 21. 21. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRB – RESTRICCIONS PER EL COS El documento ha d‟expressar el seus text narratiu utilitzant el cos estructurat CDA R2. Restricció Descripció RB-01 El document ha de contenir un element /ClinicalDocument/component/structuredBody El cos estructurat ha de contenir cinc seccions obligatòries de dades i pot contenir una secció optativa de comentaris: Restricció Codi Títol de la Secció Obligatorietat RB-02 S001 Dades del Pacient Obligatòria RB-03 S002 Dades del Espiròmetre Obligatòria RB-04 S003 Resultats del Estudi Obligatòria RB-05 S004 Resultats per Maniobra Obligatòria RB-06 S005 Gràfics y Valors de les Senyals Obligatòria RB-07 S006 Comentaris o altres observacions OpcionalLa Restricció RB-05 amb el codi S004 ha de realitzar-se per la prova basal. Si a méses realitza la prova broncodilatadora, s‟ha de duplicar la secció amb la mateixarestricció RB-05, afegint a cada camp el sufix “0.1”. El mateix per la secció RB-06.No s‟han establert codis LOINC o SNOMED per aquestes seccions, han de procurar-seper reemplaçar a la codificació local. 21 de 69
 22. 22. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RB-S001 – SECCIÓ DE DADES DEL PACIENTRestricció DescripcióRB-S001- El document ha de contenir almenys una secció per les dades contextuals01 del pacient. Ha d‟estar identificada amb el codi „S001‟ del sistema de codificació local per seccions d‟aquest document: El document ha de contenir un element. /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section /code/@code=S001 i @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25‟ Aquesta secció ha de contenir la informació contextual referida al pacient, en forma textual i codificada en el cas de ser requerit.Restricció DescripcióRB-S001- La secció sobre dades personals ha de contenir el títol02 “DATOS PERSONALES” /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section [@code=S001]/titleRestricció DescripcióRB-S001- El document POT contenir en forma textual la PROFESSIÓ del pacient a03 la secció S001Restricció DescripcióRB-S001- El document POT contenir en forma textual el MOTIU de la prova a la04 secció „S001‟Restricció DescripcióRB-S001- El document HA DE contenir de manera textual el PES en KG del05 pacient a la secció S001 22 de 69
 23. 23. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRB-S001- El document HA DE contenir en forma textual l‟EDAD en Anys del06 pacient a la secció S001Restricció DescripcióRB-S001- El documento HA DE contenir en forma textual la TALLA en Anys07 del pacient a la secció S001Restricció DescripcióRB-S001- El documento HA DE contenir en forma textual el GRUP ETNIC del08 pacient a la secció S001Restricció DescripcióRB-S001- El documento HA DE contenir en forma textual l‟informació sobre si09 el pacient es FUMADOR o NO, i la quantitat de paquets per dia 23 de 69
 24. 24. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaExemple de Visualització de la Secció S001 DATOS DEL PACIENTE RB-S002 – SECCIÓ DE CONTEXT DE L’ESTUDIRestricció DescripcióRB-S002- El document ha de contenir almenys una secció per les dades contextuals01 del estudi i espiròmetre. Ha d‟estar identificada amb el codi „S002‟ del sistema de codificació local per seccions d‟aquest document: El document ha de contenir un element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section /code/@code=S002 i @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25 Aquesta secció ha de contenir la informació contextual referida al pacient, en forma textual i codificada en el cas de ser requerit.Restricció DescripcióRB-S002- La secció sobre dades de context de la prova ha de contenir el títol02 “DATOS DEL ESPIROMETRO” /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section [@code=S002]/titleRestricció DescripcióRB-S002- El document HA DE contenir en forma textual el tipus de03 TRANSDUCTOR a la secció „S002‟. El tipus de transductor ha de ser un dels descrits en el vocabulari 2.16.840.1.113883.2.19.1.28.Restricció DescripcióRB-S002- El document HA DE contenir en forma textual la data de calibratge en04 format DD-MM-YYYY a la secció‟S002‟ 24 de 69
 25. 25. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRestricció DescripcióRB-S002- El document HA DE contenir en forma textual l‟hora de calibratge en05 format HH:MM:SS a la secció S002Restricció DescripcióRB-S002- El documento HA DE contenir en forma textual la TEMPERATURA06 AMBIENT mesurada en GRAUS CENTIGRADS a la secció S002Restricció DescripcióRB-S002- El document HA DE contenir en forma textual la PRESIÓ07 ATMOSFERICA mesurada en mmHG a la secció S002Restricció DescripcióRB-S002- El document POT contenir de forma textual la HUMITAT RELATIVA08 AL AMBIENT a la secció „S002‟Restricció DescripcióRB-S002- El documento HA DE contenir en forma textual el nom de la TAULA DE09 REFERENCIA utilitzada per avaluar els resultats del estudi EXEMPLE DE VISUALITZACIÓ DE LA SECCIÓ S002 DATOS DEL ESPIROMETRO Tipo de Transductor Fleisch Fecha Calibración 10/02/2010 Hora Calibración 07:30:00 Temperatura 20 ºC Presión Atmosferica 760 mm/Hg Humedad 60 % Tabla De Referencia Utilizada ATS-ERS 25 de 69
 26. 26. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RB-S003 – SECCIÓ DE RESULTAT DE L’ESTUDI Restricció Descripció RB-S003- El document ha de contenir una secció per els resultats del estudi. Ha de 01 estar identificada amb el codi „S003‟ del sistema de codificació local per seccions d‟aquest document. El document ha de contenir un element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section /code/@code=S003 y @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25 Aquesta secció ha de contenir els resultats del estudi en general (no els de cada maniobra en particular) Cada camp d‟aquesta secció ha de contenir el valor de la prova basal. A més pot contenir la prova broncodilatadora, en aquest cas, ha de contenir el valor de dita prova més la diferencia entre els valors de les dos proves (basa i broncodilatadora) Restricció Descripció RB-S003- La secció sobre dades personals ha de contenir el títol 02 “RESULTADOS DEL ESTUDIO” /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section [@code=S003]/titleLa secció sobre resultats de les maniobres ha de contenir en forma textual cadascun delsparàmetres marcats com OBLIGATORIS a la columna “Mand” de la següent taula.La secció sobre resultats de les maniobres pot contenir de forma textual cadascun delsparàmetres marcats com OPCIONALS a la columna “Mand” de la següent taula.Paràmetre Descripció Mand. Unitat RestriccióNumero Maniobra Número De la Maniobra 1a8 RB-S003-03Mejor FVC Mejor FVC Obligatori L RB-S003-04FVC Referencia FVC de referencia esperada Obligatori L RB-S003-05 según las tablas de referencia utilizadas% Mejor FVC / FVC Cociente mejor FVC i FVC Obligatori L RB-S003-06referencia de referenciaMejor FEV1 Volumen espirado en 1 Obligatori L RB-S003-07 segundoFEV1 referencia FEV1C esperada según las Obligatori L RB-S003-08 tablas de referencia utilizadas 26 de 69
 27. 27. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya % Mejor FEV1 / Cociente FEV1 i FEV1 de Obligatori % RB-S003-09 FEV1 referencia referencia % Mejor FEV1/ Cociente Mejor FEV1 i Obligatori Quocient RB-S003-10 Mejor FVC Mejor FVC Grado de control de Obligatori RB-S003-11 calidadEn aquests resultats s‟utilitzen 6 camps addicionals definits en RB-S004 (Restriccions 19, 20,21, 28, 29, 30). EXEMPLE DE VISUALIZACIO DE LA SECCIÓ S003 RESULTADOS DEL ESTUDIO Valor Valor Refe- % del Valor Broncodila- % de Descripción Unidad Basal rencia V.Ref tador Cambio Cantidad Ma- 2 4 niobras FVC (L) L -3.6550 4.9725 -73.50 -3.7856 0.13 FEV1 (L) L -2.2806 3.9212 -58.16 -3.6044 1.32 FEF25-75 L/s -1.9650 3.7012 -88.29 -4.4025 2.44 PEF L/s -2.7512 7.6762 -35.84 -6.9731 4.22 Grado de cali- F D -1 dad 27 de 69
 28. 28. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RB-S004 – SECCIÓ DE RESULTATS PER MANIOBRA Restricció Descripció RB-S004- El document ha de contenir una secció per els resultats de cada 01 maniobra. Ha d‟estar identificada amb el codi „S004‟ del sistema de codificació local per les seccions d‟aquest document: el document ha de contenir un element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section /code/@code=S004 y @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25 Aquesta secció ha de contenir els resultats de cada maniobra en particular Restricció Descripció RB-S004- La secció sobre resultats de les maniobres ha de contenir el títol 02 “RESULTADOS DE LAS MANIOBRAS” /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section [@code=S004]/titleLa secció sobre resultats de les maniobres ha de contenir en forma textual cadascun delsparàmetres marcats com OBLIGATORIS a la columna “Mand” de la següent taula.La secció sobre resultats de les maniobres pot contenir en forma textual cadascun delsparàmetres marcats com OPCIONALS a la columna “Mand” de la següent taula.Paràmetre Descripció Mand. Unita Restricció tNro. Maniobra Nro. De la Maniobra 1a8 RB-S004-03FVC referencia FVC de referencia Obligatori RB-S004-04 esperada según las tablas de referencia utilizadas% FVC / FVC Cociente FVC y FVC de Obligatori RB-S004-05referencia referenciaFEV0.5 Volumen espirado en ½ Opcional L RB-S004-06 segundoFEV1 Volumen espirado en 1 Obligatori L RB-S004-07 segundoFEV1 referencia FEV1C esperada según las Obligatori L RB-S004-08 tablas de referencia utilizadas% FEV1 / FEV1 Cociente FEV1 y FEV1 de Obligatori % RB-S004-09referencia referenciaFEV3 Volumen espirado en 3 Opcional L RB-S004-10 segundos 28 de 69
 29. 29. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaFEV6 Volumen espirado en 6 Obligatori L RB-S004-11 segundosFEV6 referencia FEV1C esperada según las Obligatori L RB-S004-12 tablas de referencia utilizadas% FEV6 / FEV6 Cociente FEV6 y FEV6 de Obligatori % RB-S004-13referencia referenciaFEV0.5 / FVC Cociente FEV0.5 y FVC Opcional Quoci RB-S004-14 entFEV1 / FVC Cociente FEV1 y FVC Obligatori Quoci RB-S004-15 entFEV3 / FVC Cociente FEV3 y FVC Opcional Quoci RB-S004-16 entFEV1 / FEV6 Cociente FEV1 y FEV6 Obligatori Quoci RB-S004-17 entFEV1 / VC Cociente FEV1 y capacidad Opcional Quoci RB-S004-18 vital entPEF Máximo flujo espiratorio Obligatori L/s RB-S004-19PEF referencia PEF esperada según las Obligatori L/s RB-S004-20 tablas de referencia utilizadas% PEF / PEF Cociente PEF i PEF de Obligatori % RB-S004-21referencia referenciaPEFT Tiempo necesario para Obligatori S RB-S004-22 llegar al PEFFEF75% Flujo espiratorio forzado al Opcional L/s RB-S004-23 75% de la FVCFEF50% Flujo espiratorio forzado al Obligatori L/s RB-S004-24 50% de la FVCFEF50% referencia FEF50% según las tablas Obligatori L/s RB-S004-25 de referencia utilizadas% FEF50 / FEF50 Cociente FEF50 i FEF50 de Obligatori % RB-S004-26referencia referenciaFEF25% Flujo espiratorio forzado al Opcional L/s RB-S004-27 25% de la FVCFEF25%-75% Media del flujo espiratorio Obligatori L/s RB-S004-28 forzado entre el 25 i el 75% de la FVCFEF25-75 FEF25-75 según las tablas Obligatori L/s RB-S004-29referencia de referencia utilizadas% FEF25-75 / Cociente FEF25-75 i Obligatori RB-S004-30FEF25-75 FEF25-75 de referenciareferenciaFET100% Opcional S RB-S004-31FEF50% / FIF50% Cociente entre los flujos Obligatori si hi % RB-S004-32 espiratorio e inspiratorio al ha maniobra 50% inspiratòriaFIF50% Flujo inspiratorio al 50% Obligatori L/s RB-S004-33 29 de 69
 30. 30. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaFIF50 referencia FIF50 esperado según las Obligatori L/s RB-S004-34 tablas de referencia utilizadas% FIF50 / FIF50 Cociente FIF50 y FIF50 Obligatori % RB-S004-35referencia referenciaFIVC Capacidad vital inspiratoria Obligatori L RB-S004-36 forzadaFIVC referencia Capacidad vital inspiratoria Obligatori L RB-S004-37 forzada esperada según las tablas de referencia utilizadas% FIVC / FIVC Cociente FIVC i FIVC Obligatori % RB-S004-38referencia referenciaEOTV Volumen al final del test Opcional L RB-S004-39Tzero Punto cero temporal por Opcional S RB-S004-40 extrapolación anteriorBEV Volumen extrapolación Opcional L RB-S004-41 anteriorLongitud Curva Opcional RB-S004-42flujo / volumenLongitud de la Opcional RB-S004-43curva volumen /tiempoFrecuencia de Obligatori Hz RB-S004-44muestreo 30 de 69
 31. 31. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometriaPla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaEXEMPLE DE VISUALIZACIO DE LA SECCIÓ S004RESULTADOS POR MANIOBRA Variable Unidad Maniobra Maniobra ManiobraNumero 1 2 3Capacidad vital forzada FVC L 5,87 5,55 5,53FVC Referencia L 4,98 4,98 4,98%FVC/FVC Referencia % 118 111 111FEV0.5 L 2,89 2,70 2,35FEV1 L 3,86 3,50 3,35FEV1 referencia L 4,25 4,25 4,25%FEV1/FEV1 referencia % 91 82 79FEV3 L 4,20 4,10 3,99FEV6 L 5,30 5,10 4,40FEV6 referencia L 5,50 5,50 5,50% FEV6 / FEV6 referencia % 96 92 80FEV0.5 / FVC Cociente 49 92 68FEV1/FVC Cociente 1,66 1,23 0,81FEV3/FVC Cociente 0,53 0,52 0,61FEV1/FEV6 Cociente 0,88 0,82 0,71FEV1/VC Cociente 1,88 3,25 4,34PEF L/s 0,67 0,73 0,78PEF referencia L/s 0,80 0,80 0,80% PEF / PEF referencia % 73 75 76PEFT s 17 25 23FEF75% L/s 1,31 1,32 1,33FEF50% L/s 1,41 1,38 1,32FEF50% referencia L/s 1,50 1,50 1,50% FEF50 / FEF50 referencia % 75 73 72FEF25% L/s 1,32 1,45 1,52FEF25%-75% L/s 2,32 2,55 2,64FEF25-75 referencia L/s 2,40 2,40 2,40% FEF25-75 / FEF25-75 referencia % 93 109 120FET - 1,9300 5,4600 3,22FEF50% / FIF50% % 75 78 82FIF50% L/s 1,31 1,18 1,25FIF50 referencia 1,50 1,50 1,50 31 de 69
 32. 32. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometriaPla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya Variable Unidad Maniobra Maniobra Maniobra% FIF50 / FIF50 referencia % 74 80 82FIVC L 2,31 2,44 2,23FIVC referencia L 2,50 3,50 3,50% FIFC / FIFC referencia % 80 82 85EOTV L 8,23 7,40 8,50Tzero Seg 10 23 17BEV L 1,32 2,32 3,20Longitud Curva flujo / volumen - 18 25 33Longitud Curva volumen / tiempo 29 33 41Frecuencia de muestreo Hz 75 78 80 32 de 69
 33. 33. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RB-S005 – SECCIÓ DE SENYALSRestricció DescripcióRB-S005- El document ha de contenir una secció per representar la gràfica flux-01 volum de les senyals adquirides. Ha d‟estar identificada amb el codi „S005‟ del sistema de codificació local per seccions d‟aquest document: El document ha de contenir un element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/ code/@code=S005 y @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25RB-S005- La secció ha de contenir el títol “GRAFIC FLUXE-VOLUM”02 /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section[ @code=S005]/titleRB-S005- La secció ha de contenir una referencia a un objecte multimèdia (un JPG)03 representant el gràfic flux-volum del estudi. Aquest objecte multimèdia ha d’estar expressat a traves d‟una entrada codificada – veure RC-06.01. La referencia (referencedObject) ha de ser al objecte multimèdia expressat.Restricció DescripcióRB-S005- El document ha de contenir una secció per els punts de la gràfica volum-04 temps. Ha d’estar identificada amb el codi „S005‟ del sistema de codificació local per seccions d‟aquest document: S’ha de representar amb l‟element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/ code/@code=S005 y @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25Restricció DescripcióRB-S005- El document ha de contenir una secció per representar la gràfica volum-05 temps de les senyals adquirides. Ha d’estar identificada amb el codi „S005‟ del sistema de codificació local per seccions d‟aquest document: El document ha de contenir un element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/ code/@code=S005 y @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25RB-S005- La secció ha de contenir el títol “GRAFICO VOLUMEN-TIEMPO”06 /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section [@code=S005]/titleRB-S005- La secció ha de contenir una referencia a un objecte multimèdia (un JPG)07 representant el gràfic volum-temps del estudi. Aquest objecte multimèdia ha d’estar expressat a traves d‟una entrada codificada – veure RC-06.02. La referencia (referenceObject) ha de ser al objecte multimèdia expressat. 33 de 69
 34. 34. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RB-S005- El document ha de contenir una secció per contenir els punts de la gràfica 08 volum-temps. Ha d’estar identificada amb el codi „S005‟ del sistema de codificació local per les seccions d‟aquest document: S’ha de representar amb l‟element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/ code/@code=S005 y @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25 Exemple de fragment de inclusió de un objecte multimèdia en el cos <renderMultiMedia referencedObject="SIGNAL"> <caption>DIAGRAMA</caption> </renderMultiMedia>EXEMPLE DE VISUALIZACIO DE LA SECCIÓ S005GRAFICA FLUX-VOLUM GRAFICA VOLUM-TEMPS 34 de 69
 35. 35. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRB-S006 – SECCIÓ DE COMENTARIS Restricció Descripció RB-S006- El document POT contenir una secció per les senyals de cada 01 maniobra. Ha d’estar identificada amb el codi „S006‟ del sistema de codificació local per seccions d‟aquest document: El document POT contenir un element /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/secti on/code/@code=S006 y @codeSystem=2.16.840.1.113883.2.19.1.25 Restricció Descripció RB-S006- La secció ha de contenir el títol “COMENTARIO SOBRE EL 02 ESTUDIO” /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section [@code=S006]/title RB-S006- La secció ha de contenir un text amb comentaris o notes sobre 03 l‟estudi 35 de 69
 36. 36. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaRC – RESTRICCIONS PER LES ENTRADES CODIFICADES RC-01 – SECCIÓ DE DADES DEL PACIENTLa secció sobre dades del pacient ha de contenir en forma codificada cadascun delsparàmetres marcats com a OBLIGATORIS a la columna “Mand” de la següent taula.La secció sobre dades del pacient pot contenir en forma textual cadascun dels paràmetresmarcats com OPCIONALS a la columna “Mand” de la següent taula.Dades del pacient:Paràmetre Template Codis Mand. Unit Restricci at óPeso MedSCT SCT:27113001|Body Obligatori Kg RC-01.1 WeightEdad MedSCT SCT:397659008|Age Obligatori Year RC-01.2Talla MedSCT SCT:50373000|Height Obligatori M RC-01.3Grupo Etnico CodLoc code:21838-8/Loinc Obligatori RC-01.4 ValueSet:2.16.840.1. 113883.5.50Fumador RtaSCT SCT:230056004|Cigar Opcional RC-01.5 rette Smoker 36 de 69
 37. 37. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RC-02 – SECCIÓ DE CONTEXT DE L’ESTUDILa secció sobre dades de l‟espiròmetre ha de contenir de manera codificada cadascun delsparàmetres marcats com OBLIGATORIS a la columna “Mand” de la següent taula.La secció sobre dades de l‟espiròmetre pot contenir de forma textual cadascun delsparàmetres marcats com OPCIONALS a la columna “Mand” de la següent taula.Dades de l‟espiròmetreParàmetre Templ Codis Mand. Unit Restricci ate at óTipo de CodLoc Code:TT/2.16.840.1.113883 Obligatori RC-02.1Transductor .2.19.1.26 ValueSet: /2.16.840.1.113883.2.19.1. 28Fecha/Hora Fecha Code:FC/2.16.840.1.113883 Obligatori RC-02.2Calibración .2.19.1.26Temperatura MedSC SCT:250825003|Temperatur Obligatori ºC RC-02.3Ambiente T a ambientePresión MedSC SCT:21661003|Presión Obligatori mm[ RC-02.4Atmosférica T Atmosférica HG]Humedad MedSC SCT:250829009|Relative Obligatori % RC-02.5Relativa T HumidityAmbienteTabla CodLoc Code:TR/2.16.840.1.113883 Obligatori RC-02.6Referencia .2.19.1.26Utilizada ValueSet: /2.16.840.1.113883.2.19.1. 27 37 de 69
 38. 38. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RC-03 – SECCIÓ DE RESULTATS DE L’ESTUDILa secció sobre resultats del estudi ha de contenir de manera codificada cadascun delsparàmetres marcats com OBLIGATORIS a la columna “Mand” de la següent taula.La secció sobre resultats del estudi pot contenir forma textual cadascun dels paràmetresmarcats com OPCIONALS a la columna “Mand” de la següent taulaResultats del EstudiEls primers quatre paràmetres del estudi(quantitat de maniobres, flux màxim i mínim, volumsmàxim i mínim) son entrades independents.La resta de paràmetres HA D‟ESTAR agrupat en un sol organitzador de resultats de tipusorganizer el codi d‟identificador ha de ser “MM” | “Datos de la Mejor maniobra” en elsistema de codificació local d‟aquesta guia.Exemple d‟organitzador de paràmetres per els resultats de l‟estudi <entry> <organizer classCode=”BATTERY” moodCode=”EVN”> <code code="MM" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.19.1.26" displayName="Datos de la Mejor maniobra" /> <statusCode code="completed"/> <component> … [aquí va cada uno de los resultados] </component> </entry> Restricció RC-03-05: Els paràmetres descrits en les restriccions RC-03.01 a RC-03.14 han de ser inclosos com elements component d‟aquest organitzador, per el fet de pertànyer a la millor maniobra. 38 de 69
 39. 39. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaParàmetre Templat Codis Mand Unitat Restricció eNúmero total MedLoc TMBA: Cantidad de Obligatori 1 RC-03.01maniobras Maniobras Prueba Basal/2.16.840.1.113883.4.292. 30.14.1.4Mejor FVC MedSCT SCT:50834005|Forced Vital Obligatori L RC-03.02(capacidad Capacityvital forzada)de todas lasmaniobrasFVC MedSCT SCT:310521000|Expected Obligatori L RC-03.03referencia: forced vital capacityFCV esperadasegún la tablade referenciaMejor FVC / MedSCT SCT:407576000|Forced Obligatori % RC-03.04FVC vital capacityreferencia (FVC)/expected Forced vital capacity (FVC) percentMejor FEV1: MedSCT SCT:59328004|Forced Obligatori L RC-03.05Mejor expired volume in 1 secondvolumenespirado elprimersegundoFEV1 MedSCT SCT: 310520004|Expected Obligatori L RC-03.06referencia forced expired volume in 1 second% Mejor FEV1 MedSCT SCT: 313223002|Percent Obligatori % RC-03.07/ FEV1 predicted FEV1referenciaMejor FEV1 / MedSCT SCT:251944000|Forced Obligatori Quocie RC-03.08Mejor FVC expired volume in one nt second/forced vital capacity ratioFEF25%-75% MedSCT SCT:251932003|Flujo Obligatori L/s RC-03.09 espiratorio forzado entre el 25-75% de la capacidad vitalFEF25%-75% MedLoc FEF25%-75%R: Valor de Obligatori L/s RC-03.10Referencia referencia para el flujo entre 25 y 75% de FVC / 2.16.840.1.113883.4.292.30. 14.1.4 39 de 69
 40. 40. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya Porcentaje MedLoc FEF25%-75%RP: Obligatori % RC-03.11 FEF25%-75% Porcentaje entre FEF25-75 Referencia y FEF25-75 de referencia / 2.16.840.1.113883.4.292.3 0.14.1.4 PEF MedSCT SCT: 18491006| Velocidad Obligatori L/s RC-03.12 de flujo espiratorio pico PEF MedSCT SCT: 313192007| Velocidad Obligatori L/s RC-03.13 Referencia de flujo espiratorio pico esperada PEF/PEF MedSCT SCT: 401163005| Obligatori % RC-03.13 Referencia Porcentaje de la mejor velocidad de flujo espiratorio pico Grado Control CodLoc Code:GQC/2.16.840.1.113 Obligatori RC-03.14 Calidad 883.2.19.1.26 ValueSet:2.16.840.1.11388 3.2.19.1.29Les restriccions d‟aquesta secció recauen sobre els resultats de la prova basal. Si es requereixla prova broncodilatadora, s‟utilitzaran les mateixes restriccions RC-03.01 – RC-03.14 que esdefineixen afegint el sufix .01 a cadascuna d‟elles (RC-03.01.01 – RC-03.14.01) 40 de 69
 41. 41. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RC-04 – SECCIÓ DE RESULTATS PER MANIOBRALa secció sobre resultats de cada maniobra han de contenir en de manera codificada cadascunde els paràmetres marcats com OBLIGATORIS en la columna “Mand” de la següent taula.La secció sobre resultats de cada maniobra pot contenir de forma textual cadascun de elsparàmetres marcats com OPCIONALS a la columna Mand de la següent taula.Resultats de cada ManiobraLa resta de paràmetres HAN D‟ESTAR agrupats en un sol organitzador de resultats de tipusorganizer del qual el seu codi d‟identificador ha de ser “MM” | “Dades de la millor maniobra”en el sistema de codificació local d‟aquesta guia.Exemple d‟organitzador de paràmetres per resultats de cada maniobra. <entry typeCode="DRIV"> <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> <statusCode code="completed"/> <!-- Datos para la PRIMERA MANIOBRA --> <component> <sequenceNumber value="1"/> <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> <statusCode code="complete"/> <component> … [primer resultado para la maniobra 1] </component> <component> … [segundo resultado para la maniobra 1] </component> ... </organizer> </component> <!-- Datos para la segunda maniobra --> <component> <sequenceNumber value="2"/> … </component> </organizer> </entry> Restricció RC-04-01: Els paràmetres descrits en les restriccions RC-04.01 a RC-04.43 han de ser inclosos com elements component d‟aquest organitzador, per pertany a la millor maniobra. 41 de 69
 42. 42. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaResultats de cada ManiobraParàmetre Template Mand Unitat Codis RestriccióNro. Maniobra - Obligatori RC-04.01FVC MedSCT Obligatori L SCT:50834005|For RC-04.02 ced Vital CapacityFVC referencia MedSCT Obligatori L SCT:310521000|Ex RC-04.03 pected forced vital capacity% FVC / FVC MedSCT Obligatori % SCT:407576000|Co RC-04.04referència ncept:Forced vital capacity (FVC)/expected Forced vital capacity (FVC) percentFEV0.5: Volumen MedLoc Opcional L FEV0.5 RC-04.05espirado en ½ 2.16.840.1.113883segundo .2.19.1.26FEV1: volumen MedSCT Obligatori L SCT:59328004|For RC-04.06espirado en 1 ced expired volumesegundo in 1 secondFEV1 referencia MedSCT Obligatori L SCT:310520004 RC-04.07 |Expected forced expired volume in 1 second% FEV1 / FEV1 MedSCT Obligatori % SCT:313223002|Pe RC-04.08referencia rcent predicted FEV1FEV3: volumen MedLoc Opcional L FEV3 RC-04.09espirado en 3 2.16.840.1.113883segundos .2.19.1.26FEV6: volumen MedLoc Obligatori L FEV6 RC-04.10espirado en 6 2.16.840.1.113883segundos .2.19.1.26FEV6 referencia MedLoc Obligatori L FEV6R RC-04.11 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26% FEV6 / FEV6 MedLoc Obligatori % FEV6/FEV6R RC-04.12referencia 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26 42 de 69
 43. 43. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaFEV0.5 / FVC MedLoc Opcional Quocie FEV0.5/FVC RC-04.13 nt 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26FEV1 / FVC MedSCT Obligatori Quocie SCT:313222007 |Forced RC-04.14 nt expiratory volume in one second (FEV1)/Forced vital capacity (FVC) percent (observable entity)FEV3 / FVC MedLoc Opcional Quocie FEV3/FVC RC-04.15 nt 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26FEV1 / FEV6 MedLoc Obligatori Quocie FEV1/FEV6 RC-04.16 nt 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26FEV1 / VC MedSCT Opcional Quocie SCT: 251943006 RC-04.17 nt |Forced expired volume in one second/vital capacity ratioPEF: Maximo flujo MedSCT Obligatori L/s SCT:18491006 RC-04.18espiratorio |Peak expiratory flow ratePEF referencia MedSCT Obligatori L/s SCT:313192007 RC-04.19 |Expected peak expiratory flow rate% PEF / PEF MedSCT Obligatori % SCT:401163005 RC-04.20referencia |Percentage of best ever peak expiratory flow ratePEFT: Tiempo MedLoc Obligatori Seg PEFT RC-04.21necesario para 2.16.840.1.113883arribar al PEF .2.19.1.26FEF75%: flujo MedSCT Opcional L/s SCT:251921003 RC-04.22espiratorio |Maximumforzado al 75% de expiratory flow ratela FVC at 75% of vital capacityFEF50%: flujo MedSCT Obligatori L/s SCT:251920002 RC-04.23espiratorio |Maximumforzado al 50% de expiratory flow ratela FVC at 50% of vital capacity 43 de 69
 44. 44. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaFEF50% MedLoc Obligatori L/s FEF50%R RC-04.24referencia 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26% FEF50 / FEF50 MedLoc Obligatori % FEF50/FEF50%R RC-04.25referencia 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26FEF25%: flujo MedSCT Opcional L/s SCT:251919008 | RC-04.26espiratorio Maximumforzado al 25% de expiratory flow ratela FVCV at 25% of vital capacityFEF25%-75%: MedSCT Obligatori L/s SCT:251932003 RC-04.27Flujo espiratorio |Forced expiratoryforzado entre el flow rate between25 y 75% de la 25+75% of vitalFVC capacityFEF25-75 MedLoc Obligatori L/s FEF25%-75%R RC-04.28referencia 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26% FEF25-75 / MedLoc Obligatori FEF25%- RC-04.29FEF25-75 75%RP/2.16.840.1referència .113883.2.19.1.26FET100%: Tiempo MedLoc Opcional Seg FET100% RC-04.30hasta llegar al 2.16.840.1.113883100% .2.19.1.26FEF50% / MedLoc Opcional % FEF50%/FIF50% RC-04.31FIF50%: Cociente 2.16.840.1.113883entre flujo .2.19.1.26espiratorio einspiratorio al50% de la FVCFIF50%: Flujo MedSCT Obligatori L/s SCT:251926008|M RC-04.32inspiratorio al aximum inspiratory50% flow rate at 50% of vital capacityFIF50 referencia MedLoc Obligatori L/s FIF50R RC-04.33 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26% FIF50 / FIF50 MedLoc Obligatori % FIF50%/FIF50%R RC-04.34referencia 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26FIVC : Capacidad MedSCT Obligatori L SCT:251913009|In RC-04.35vital inspiratoria spiratory vitalforzada capacity 44 de 69
 45. 45. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya FIVC referencia MedLoc Obligatori L FIVCR RC-04.36 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26 % FIVC / FIVC MedLoc Obligatori % FIVC/FIVCR RC-04.37 referencia 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26 EOTV: Volumen al MedLoc Opcional L EOTV RC-04.38 final del test 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26 Tzero: Punto cero MedLoc Opcional Seg Tzero RC-04.39 temporal por 2.16.840.1.113883 extrapolación .2.19.1.26 anterior BEV: Volumen de MedLoc Opcional L BEV RC-04.40 extrapolación 2.16.840.1.113883 anterior .2.19.1.26 Longitud de Curva MedLoc Opcional LCFV RC-04.41 flujo/volumen 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26 Longitud de la MedLoc Opcional LCVT RC-04.42 curva 2.16.840.1.113883 volumen/tiempo .2.19.1.26 Frecuencia de MedLoc Obligatori FM RC-04.43 Muestreo 2.16.840.1.113883 .2.19.1.26Les restriccions d‟aquesta secció recauen sobre els resultats de la prova basal. Es requereix dela prova broncodilatadora, s‟utilitzaran les mateixes restriccions RC-04.01 – RC-04.43 que esdefineixen afegint el sufix .01 a cadascuna d‟elles (RC-04.01.01 – RC-04.43.01) 45 de 69
 46. 46. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya RC-06 – SECCIÓ DE SENYALS 1. Senyals en JPGRestricció RC-06.01: El gràfic de les senyals flux-volum en format JPG HA D’ESTARinclòs com objecte multimèdia utilitzant el template Multimedia.Restricció RC-06.03: El gràfic de senyals volum-temps en format JPG HA D’ESTAR inclòscom objecte multimèdia utilitzant el template Multimedia. 2. Dades numèriques de les senyalsLes dades numèriques de les senyals corresponents a cada maniobra expressada com elementobservation segons el template Senyal HAN D’ESTAR agrupades en un organitzadord‟observacions del tipus organizer amb un element component per cada maniobra realitzada.Exemple d‟organitzador per senyals de maniobres. <entry> <organizer classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> <statusCode code="completed"/> <!-- Señales para la PRIMERA MANIOBRA --> <component> <sequenceNumber value="1"/> … [primer resultado para la maniobra 1] </component> <!-- Datos para la segunda maniobra --> <component> <sequenceNumber value="2"/> … </component> </organizer> </entry> Restricció RC-06.02: Els punts corresponents a les senyals per cada maniobra de la gràfica flux-volum, HAN D’ESTAR expressades d‟acord al template Senyal. Restricció RC-06.04: Els punts corresponents a les senyals per cada maniobra de la gràfica volum-temps, HAN D’ESTAR expressades d‟acord al template Senyal. 46 de 69
 47. 47. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaAPENDIXSAPENDIX I – DETALL DE OIDS UTILIZATS Descripció OID (root) Root Espirometria 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1 CIP Pacient 2.16.840.1.113883.2.19.10.1 Root Fabricant Esp #1 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.10 Centres At. Primària 2.16.840.1.113883.2.19.40.6 Hospitals 2.16.840.1.113883.2.19.40.5Exemple assignació per part del fabricantFabricant: 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.10 OID ROOT DESCRIPCIO 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.10.1 Numerador de Documents 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.10.2 Numerador de Conjunt de Documents NOTA: Falta definir OIDs per metges, empleats i sistemes d’ informació clínics dels centres. 47 de 69
 48. 48. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaAPENDIX II – VOCABULARIS LOCALS 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.1 - Tipus de Prova Descripció Codi Capacidad Vital Forzada FVC Capacidad Vital Forzada con FVCMB maniobra broncodilatadora Capacidad Vital Lenta VC Capacidad Vital Lenta con VCMB maniobra broncodilatadora Ventilación Voluntaria MVV Máxima Ventilación Voluntaria MVVMB Máxima 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.2 – Seccions del document Codi Títol de la Secció S001 Datos del Paciente S002 Datos del Espirómetro S003 Resultados del Estudio S004 Resultados por Maniobra S005 Gráficos y Valores de las Señales S006 Comentarios u otras observaciones 48 de 69
 49. 49. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometriaPla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.3 – Tipus de TransductorsCodi Tipus de TransductorT001 DiscT002 FleischT003 TurbinaT004 LillyT005 Ultrasonidos 49 de 69
 50. 50. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometriaPla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.4 – Conceptes LocalsCodi ConcepteTT Tipo de TransductorFC Fecha de CalibraciónTR Tabla de Referencia UtilizadaTMBA Cantidad de Maniobras Prueba BasalTMBR Cantidad de Maniobras Prueba BroncodilatadoraFM Flujo MínimoMMBA Datos de la mejor maniobra de la prueba basalMMBR Datos de la mejor maniobra de la prueba broncodilatadoraEP Edad PulmonarGQC Grado de Control de CalidadFEV0.5 Volumen expiración forzado 0.5 segFEV3 Volumen expiración forzado 3 segFEV6 Volumen expiración forzado 6 segFEV6R Volumen expiración forzado 6 seg – V. ReferenciaFEV6/FEV6R Relación Volumen exp. Forzado 6 seg/FEV6 Ref.FEV0.5/FVC Porcentaje FEV0.5/FVCFEV1/FVC Porcentaje FEV1/FVCFEV3/FVC Porcentaje FEV3/FVCFEV1/FEV6 Porcentaje FEV1/FEV6PEFT Tiempo en llegar al maximo flujo expiratorioFEF50%R Valor de referencia para el flujo a 50% del FVCFEF50%/FEF50 Porcentaje FEF50%/FEF50%R%RFEF25%-75%R Valor de referencia para el flujo entre 25 y 75% de FVCFEF25%-75%RP Porcentaje entre FEF25-75 y FEF25-75 de referenciaFEF75%-85% Valor para el flujo entre 75 y 85% de FVCFET25%-75% Tiempo para llegar a flujo entre el 25-75% de FVCFET100% Tiempo para llegar al 100% del FVCFEF50%/FIF50% Relacion entre FEF50% y FIF50%FIF50%R Maxima tasa inspiratoria al 50% FVCFIF50%/FIF50% Valor de referencia para FIF50%RRFIVCR Capacidad vital inspirada de referenciaFIVC/FIVCR Porcentaje FIVC/FIVCRFIV1R FIV1 ReferenciaFIV1/FIV1R Razon FIV1/FIV1 referenciaFIV1/FIVC Razon FIV1/FIVCFEV1/FIV1 Razon FEV1/FIV1PEF/PIF Razon PEF/PIF 50 de 69
 51. 51. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometriaPla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaFEV1/FEV0.5% Razon FEV1/FEV0.5%MTT MTTEOTV End of test volumeTzero Temporal Point Zero by ExtrapolationBEV BEVLCFV Longitud de curva flujo/volumenLCVT Longitud de curva volumen/tiempoFM Frecuencia de MuestreoSMFV1 Señal para Maniobra 1 de la gráfica FVSMFV2 Señal para Maniobra 2 de la gráfica FVSMFV3 Señal para Maniobra 3 de la gráfica FVSMFV4 Señal para Maniobra 4 de la gráfica FVSMFV5 Señal para Maniobra 5 de la gráfica FVSMFV6 Señal para Maniobra 6 de la gráfica FVSMFV7 Señal para Maniobra 7 de la gráfica FVSMFV8 Señal para Maniobra 8 de la gráfica FVSMVT1 Señal para Maniobra 1 de la gráfica FTSMVT2 Señal para Maniobra 2 de la gráfica FTSMVT3 Señal para Maniobra 3 de la gráfica FTSMVT4 Señal para Maniobra 4 de la gráfica FTSMVT5 Señal para Maniobra 5 de la gráfica FTSMVT6 Señal para Maniobra 6 de la gráfica FTSMVT7 Señal para Maniobra 7 de la gráfica FTSMVT8 Señal para Maniobra 8 de la gráfica FT 51 de 69
 52. 52. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometriaPla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de Catalunya 2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.5 – TemplatesCodi Títol de la SeccióT00 Template para el Informe de EspirometríaT01 Mediciones con SNOMED CT (MedSCT)T02 Mediciones con conceptos definidos localmente (MedLoc)T03 Hallazgos clínicos o respuestas positivas codificadas en SNOMED CT (RtaSCT)T04 Hallazgos clínicos o respuestas negativas codificadas en SNOMED CT (RtaSCT)T05 Hallazgos clínicos codificadas con conceptos definidos localmente (No SNOMED CT)T06 DatesT07 Objetos multimedialesT08 SenyalsT09 Informació codificada localment 52 de 69
 53. 53. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaAPENDIX III – REFERENCIES A VOCABULARIS INTERNACIONALS Vocabulari Identificador del Sistema de Codificació LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 HL7 ACTCODE 2.16.840.1.113883.5.4 HL7 CONFIDENTIALITY CODE 2.16.840.1.113883.5.25 HL7 GENDERCODE 2.16.840.1.113883.5.1 HL7 ETHNICITY 2.16.840.1.113883.5.50 53 de 69
 54. 54. Guia d‟implementació CDA R2 d‟espirometria Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica de CatalunyaAPENDIX IV – TEMPLATES PER LES ENTRADES CODIFICADES TEMPLATES PER MEDICIONS TEMPLATE T01– MEDICIONS AMB CONCEPTES DEFINITS PER SNOMED (MedSCT) Les mesures han de ser expressades a través d‟una entrada codificada mínima que ha d‟incloure: 1. Un element observation amb atributs estructurals fixes (@classCode=”OBS”, @moodCode=”EVN”) 2. L‟element code ha d‟existir amb I) l‟atribut @code HA DE contenir l‟identificador de concepte per la medició en SNOMED CT II) l‟atribut @codeSystem HA DE contenir l‟identificador per SNOMED CT : 2.16.840.1.113883.6.96 3. L‟element value HA D’EXISTIR amb 1. l‟atribut xsi:type = “PQ” 2. l‟atribut @value amb la mesura i la precisió decimal definida por la guia. 3. l‟atribut @unit amb la unitat provinent de UCUM definida en aquesta guia 4. l‟element statusCode HA D’EXISTIR existir amb l‟atribut @code=completed. 5. l‟element templateId HA D’EXISTIR amb l‟atribut @root=2.16.840.1.113883.4.292.30.14.1.5 i @extension=T01 54 de 69

×