Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes i cablatge II tipus i canals

1,321 views

Published on

segona part de 7 sobre xarxes

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xarxes i cablatge II tipus i canals

  1. 1. Xarxes d’Ordinadors i Cablatge per Carles Cardelo INFRAESTRUCTURA DE LES XARXES DE CONNEXIÓ D’ORDINADORS MITJANÇANT CABLATGE ESTRUCTURAT PART II: TIPUS DE XARXES I CANALS
  2. 2. Tipus de Transmissions <ul><li>Enllaç directe: L’emissor i el receptor estan connectats directament (entre ells només hi ha repetidors o amplificadors de senyal). </li></ul><ul><li>Punt a punt: Connexió directa entre dos ordinadors amb exclusivitat del medi. </li></ul><ul><li>Multipunt : Connexió compartida entre diversos ordinadors. </li></ul>
  3. 3. Tipus de TRANSMISSIONS <ul><li>Simplex: Les dades només poden anar en una direcció </li></ul><ul><li>Semi-Duplex (Half-Duplex): Les dades poden anar en els dos camins, però no alhora. Només pot transmetre una de les estacions (semblant als Walkmans) </li></ul><ul><li>Full Duplex: Les dades poden anar en els dos camins alhora </li></ul>
  4. 4. CANALS DE TRANSMISSIÓ O COMUNICACIÓ <ul><li>Els canals són la via o mitjà de transmissió (microones, fil elèctric, cable coaxial, fibra òptica, etc) </li></ul><ul><li>És el suport de la comunicació (per on es transmet), i els equips associats als extrems del circuit, </li></ul><ul><li>Tipus de canal: canal telefònic, canal telegràfic, canal de transmissió de dades, etc. </li></ul><ul><li>Segons la forma de treball:comunicació  símplex, semidúplex, dúplex , o  multiplex . </li></ul><ul><li>Un canal també és definit per la seva  amplada de banda  i la seva capacitat de transmissió en  bauds  o  Mbits/s . </li></ul><ul><li>La capacitat  d'un canal de comunicació  és la velocitat màxima a la qual pot ésser transmesa informació sense errors. (veure El teorema de Shanon) </li></ul>
  5. 5. CANALS DE TRANSMISSIÓ O COMUNICACIÓ <ul><li>Actualment es poden diferenciar dos tipus bàsics de canals: </li></ul><ul><li>La comunicació amb fils </li></ul><ul><ul><li>El primer tipus s'utilitza quan la informació es transmet a través d'un medi físic. En aquest cas, la informació es codifica en forma de senyals elèctrics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per transmetre la informació s'utilitzen mitjans conductors de l'electricitat, com ara els cables de coure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan els senyals transportats tenen una freqüència elevada i les pertorbacions poden arribar a distorsionar aquests senyals, s'utilitzen cables protegits contra interferències, com ara els cables coaxials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan el senyal elèctric és de molt alta freqüència, es pot convertit en un senyal lluminós; aleshores s'utilitza com a mitjà de transmissió la fibra òptica. </li></ul></ul><ul><li>La comunicació sense fils. </li></ul><ul><ul><li>Les comunicacions per cable presenten un inconvenient: cal unir físicament l'emissor amb el receptor, i això pot ser difícil quan la distancia entre ells és molt gran o són en llocs d'accés difícil. </li></ul></ul><ul><ul><li>En aquests casos, la comunicació sense fils és la més adequada i barata. Per aquest sistema, la comunicació es pot dur a terme directament a través de l'aire, per mitjà d'ones electromagnètiques. </li></ul></ul>
  6. 6. INFLUÈNCIES DEL CANAL DE TRANSMISSIÓ <ul><li>Ens pot limitar en: </li></ul><ul><ul><li>Ample de banda: diferència entre les freqüències màxima i mínima que és capaç de transmetre. El canal transmetrà totes aquelles senyals que estiguin dins l’espectre de l’ample de banda del canal. Si una part del espectre de la senyal cau fora del ample de banda, la transmissió serà impossible o no serà de fidelitat. Es diu que la senyal ha estat filtrada pel canal. No importa com ho fem per enviar les dades, l’ample de banda sempre és limitat. </li></ul></ul>L'ample de banda és la quantitat d'amplada que ocupa una senyal. -Quanta més freqüència tenim més ample de banda tenim. -Quant més ample de banda tenim més capacitat de transmissió tenim
  7. 7. <ul><ul><li>Atenuació: El senyal es va perdent a mesura que avança per un medi </li></ul></ul><ul><ul><li>Interferències: Hi ha diverses coses que fan que la senyal es degradi: fressa tèrmica, sorolls, inferència elèctrica ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Quantitat de receptors: La quantitat de receptors fa que la senyal arribi més dèbil que no pas amb pocs receptors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat del canal: Velocitat a la que podem transmetre les dades. </li></ul></ul>INFLUÈNCIES DEL CANAL DE TRANSMISSIÓ

×