Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Problemes diodes i transistors enunciats

335 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Problemes diodes i transistors enunciats

  1. 1. AUX. MUNT. ORDINADORS – P.Q.P.I. CONTROL NÚM. DATA:ALUMNEENUNCIATS1 Observeu les figures i indiqueu: a) El nom del terminal del díode per on pot entrar el corrent b) El nom del terminal per on surt el corrent c) Identifiqueu-los sobre el seu símbol i sobre el component2 En el circuit de la figura: a) Identifiqueu lestat dels díodes i de la bombeta b) Determineu el circuit equivalent c) El sentit i el valor de la intensitat del corrent si Ug = 7 V, i els valors nominals de la bombeta són 6,8 V i 0,25 A3 En el circuit de la figura: a) Identifiqueu lestat dels díodes i de la bombeta b) Dibuixeu el circuit equivalent c) Determineu el sentit i el valor de la intensitat del corrent si Ug = 7 V, i els valors nominals de la bombeta són 6,8 V / 0,25 A. 1
  2. 2. AUX. MUNT. ORDINADORS – P.Q.P.I. CONTROL NÚM. DATA:ALUMNE4 En el circuit de la figura: a) Identifiqueu lestat dels díodes i de les bombetes. b) Dibuixeu el circuit equivalent c) Determineu el sentit i el valor de les intensitats dels corrents si Ug = 7 V, i els valors nominals de les bombetes són 12 V / 0,1 A.5 En el circuit de la figura, determineu: a) Lestat dels díodes b) El circuit equivalent c) La intensitat de corrent a cada resistor. d) Si canviem el sentit del díode D2, canviarà la intensitat de corrent als resistors? Per què?6 Volem construir un circuit per a una pista dScalextric de forma que, en passar el cotxeper la meta, sigui detectat per un sensor i ha dencendre un LED, mentre el cotxe hi és present. 2
  3. 3. AUX. MUNT. ORDINADORS – P.Q.P.I. CONTROL NÚM. DATA:ALUMNEEl circuit ha danar alimentat per una pila de 4,5 V. Quin valor haurà de tenir el resistor si laintensitat en el LED ha de ser de 0,029 A. Dibuixeu lesquema suposant que el sensor és uncontacte normalment obert.7 Volem decorar el circuit de cotxes Scalextric de lexercici anterior amb una fletxalluminosa construïda amb 4 LED rectangulars, de manera que indiqui el sentit deldesplaçament dels cotxes. El circuit estarà alimentat amb una pila de 9 V i es tracta de fer uncircuit el més simple i eficient possible. a) Dissenyeu el circuit b) Calculeu el valor del resistor per limitar la intensitat de corrent a 0,018 A8 Fixeu-vos en el circuit amb transistor i analitzeu la seva estructura. Contesteu: a) En la posició que es troba linterruptor S, quin és lestat del transistor? Quin valor tenen Ib i Ic? b) Si tanquem linterruptor S, quin serà lestat del transistor? Quin valor tindran Ib i Ic. c) En quin estat del transistor el LED estarà encès? d) Serà suficient la intensitat del col·lector per encendre el LED?9 Fixeu-vos en el circuit amb transistor i analitzeu la seva estructura. Contesteu: a) En la posició que es troba linterruptor S, quin és lestat del transistor? quin valor tenen Ib i Ic? 3
  4. 4. AUX. MUNT. ORDINADORS – P.Q.P.I. CONTROL NÚM. DATA:ALUMNE b) Si tanquem linterruptor S, quin serà lestat del transistor? Quin valor tindran Ib i Ic. c) Quina diferència de funcionament hi ha respecte lexercici 8.10 Fixeu-vos en el circuit amb transistor i LDR. Analitzeu la seva estructura. Contesteu:a) En quin estat estarà el transistor i el LED quan la LDR estigui completament il·luminada?Raoneu la resposta.b) Quin serà lestat del transistor i del LED quan la LDR estigui totalment a les fosques?Raoneu la resposta.c) Calculeu Rb (suma de Rb1 i Rb2) perquè quan el transistor estigui en conducció proporcioni ala base una intensitat de corrent de 8 mA (0,008 A)d) Calculeu el valor dRc per obtenir una intensitat de corrent en el LED de 30 mA (0,030 A). 4

×