Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ci digitals comercials i connexionat

532 views

Published on

Circuïts Integrats Comercials-Connexionat

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ci digitals comercials i connexionat

  1. 1. P.Q.P.I. AUXILIAR MUNTTGE ORDINADORS – CARLOS CARDELO – IES MVM CI digitals comercialsTecnologia TTLEn electrònica digital, els dos possibles estats binaris es representen mitjançant tensions.Lexemple de la figura mostra lassignació típica de tensions dun sistema binari, que,com veurem més endavant, es coneix com a tecnologia TTL. Aquesta particularitat presenta una gran diferència entre els sistemes digitals i elsanalògics. En els digitals, el valor exacte de la tensió no és important; per exemple, unatensió de 3,6 V té el mateix significat que una tensió de 4,5 V. En els sistemesanalògics, el valor exacte és molt important. Això implica que els sistemes digitals sónmés immunes al soroll; és a dir, que una variació de la tensió, dins del rang permès, noés important.CI 7400 La figura mostra un CI 7400 amb 4 portes NAND de dues entrades. La marca delesquerra del CI sutilitza per orientar els pins.18/03/2011 Pàgina 1
  2. 2. P.Q.P.I. AUXILIAR MUNTTGE ORDINADORS – CARLOS CARDELO – IES MVM CI 7408 La figura mostra un CI 7408 amb 4 portes AND de dues entrades. CI 7432 CI 7432 amb 4 portes OR de dues entrades.CI 7404 CI 7404 amb 6 portes NOT.18/03/2011 Pàgina 2
  3. 3. P.Q.P.I. AUXILIAR MUNTTGE ORDINADORS – CARLOS CARDELO – IES MVMExemple de connexionsA la figura hi ha un exemple de connexió: lalimentació es connecta entre el pin 14(+Vcc) i el 7, que és la massa, terra o GND (ground).Normes dutilització dels circuits integrats Els circuits integrats són circuits electrònics i, per tant, necessiten alimentació. Cada tipus de circuit integrat necessita una tensió adequada. Recorda, per exemple, que la tecnologia TTL només permet una alimentació de 5 V. No sha daplicar tensió a les sortides de les portes lògiques, ni tampoc connectar-les a massa. No es poden deixar entrades lliures. Les entrades que queden lliures cal connectar-les a la tensió dalimentació o a massa segons el que convingui.Designació dels CI Els CI més utilitzats comercialment són de la família 74XX produïda per diversosfabricants. Prenent com a exemple la designació MC 74 HC 00 N, tenim la informaciósegüent: Fabricant Tipus Funció Encapsulat Fabricant  MC: Motorola  SN: Texas Instruments  H: Harris  Etc. Tipus  HC: CMOS alta velocitat18/03/2011 Pàgina 3
  4. 4. P.Q.P.I. AUXILIAR MUNTTGE ORDINADORS – CARLOS CARDELO – IES MVM  HCT: CMOS alta velocitat que pot substituir el TTL LS  S: TTL Schottky  LS: TTL Schottky de baixa potència  F: TTL Schottky de segona generació que augmenta la velocitat i disminueix la potència consumida  Etc. Funció (74XX)  00: Quatre portes NAND de dues entrades  02: Quatre portes NOR de dues entrades  04: Sis portes NOT  08: Quatre portes AND de dues entrades  10: Tres portes NAND de tres entrades  11: Tres portes AND de tres entrades  20: Dues portes NAND de quatre entrades  21: Dues portes AND de quatre entrades  27: Tres portes NOR de tres entrades  30: Porta NAND de vuit entrades  32: Quatre portes OR de dues entrades  Etc. Encapsulat  N: plàstic  J: ceràmicExemplesExe Mitjançant la connexió adequada de les portes lògiques dels CI integrats es pot realitzar la funciómlògica complexa desitjada.ple la figura es representen les connexions que cal realitzar per obtenir la funció lògicaAf(a,b)=a·b+a·b.s18/03/2011 Pàgina 4

×