Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp úvod do 1 kor

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pp úvod do 1 kor

 1. 1. Úvod do 1. listu Korintským
 2. 2. Béma
 3. 3. Istmos znamen{ „krk“
 4. 4. Strategická poloha mesta
 5. 5. Appolov chrám
 6. 6. Trh s mäsom
 7. 7. Afroditin chrám na Akrokorinte
 8. 8. Židovsk{ synagóga
 9. 9. Obsah listu • I. ÚVOD (1:1–9) • • A. Pozdrav (1:1–3) • • B. Poďakovanie (1:4–9)
 10. 10. Obsah listu II. ODPOVEĎ NA SPRÁVY (1:10–6:20) A. Rozdelená cirkev — vnútorne a proti Pavlovi (1:10–4:21) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Problém—Rozdelenie podľa vodcov v mene ―múdrosti‖ (1:10–17) Evanjelium — v rozpore s ―múdrosťou‖ (1:18–2:5) Božia múdrosť— zjavená Duchom (2:6–16) Byť zároveň duchovný a rozdelený? (3:1–4) Náprava nesprávneho pohľadu na cirkev a službu (3:5–17) Záver – všetci v Kristovi (3:18–23) Korinťania a ich apoštoli (4:1–21) B. Nemorálnosť a súdne procesy: (5:1–6:20) 1. 2. 3. Kauza smilného muža (5:1–13) Kauza súdu pred neveriacimi (6:1–11) O chodení k prostitútkam (6:12–20)
 11. 11. Obsah listu III. ODPOVEĎ NA LIST KORINTSKÝCH (7:1–16:12) A. Manželstvo a súvisiace veci (7:1–40) 1. K zosobášeným (alebo kedysi zosobášeným)—Zostaňte ako ste! (7:1–16) 2. Vodiaci princíp — Zostaňte tak, ako ste boli, keď ste boli povolaní! (7:17–24) 3. O pannách (7:25–40) B. Mäso modlám obetované (8:1–11:1) 1. 2. 3. 4. Základ kresťanského správania — láska, nie poznanie (8:1–13) Pavlova obrana apoštolstva (9:1–27) Záver — Nechodenie do chrámov (10:1–22) O jedení jedla z trhoviska (10:23–11:1)
 12. 12. Obsah listu C. Ženy a muži pri oslave Boha (11:2–16) 1. 2. 3. Argument kultúry a hanby (11:2–6) Argument zo stvorenia (11:7–12) Argument vhodnosti (11:13–16) D. Zneužívanie Večere Pánovej (11:17–34) 1. 2. 3. 4. Problém— zneužívanie chudobných (11:17–22) Problém—zneužívanie Pána (11:23–26) Odpoveď—rozoznávanie Tela (11:27–32) Odpoveď— čakanie jeden na druhého (11:33–34)
 13. 13. Obsah listu E. 1. 2. 3. 4. 5. Duchovné dary a duchovní ľudia (12:1–14:40) Kritérium —Ježiš je Pán (12:1–3) Potreba rozličnosti (12:4–31) Vznešenejšia cesta (13:1–13) Potreba zrozumiteľnosti v zhromaždení (14:1–25) Poriadok darov (14:26–40) F. 1. 2. 3. 4. Vzkriesnie veriacich (15:1–58) Základ – vzkriesenie Krista (15:1–11) Istota vzkriesenia (15:12–34) Vzkriesenie tela (15:35–49) Uistenie o triumfe (15:50–58)
 14. 14. Obsah listu G. 1. 2. O zbierke (16:1–11) Prípravy zbierky (16:1–4) Cestovné plány — Pavlove a Timotejove (16:5–11) H. O príchode Apolla (16:12)
 15. 15. Obsah listu IV. ZÁVER (16:13–24) A. B. Záverečné napomenutia (16:13–18) Záverečné pozdravy (16:19–24)
 16. 16. Teologické prínosy listu • Eschatológia – kráľovstvo je už tu, no nie v plnosti. Plnosť pride až po vzkriesení tela. • Evanjelium a etický život – tak ako list Rimanom a list Galatským objasňujú spasenie z milosti bez skutkov, tak 1.list Korintským ukazuje, že skutky sú a majú byť odrazom života kresťana, ktorý je duchovný. • Cirkev – obraz cirkvi ako Božieho chrámu, obraz cirkvi ako jedného tela

×