Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kazenosamaritanovi

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kazenosamaritanovi

 1. 1. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
 2. 2. Lukáš 10 • 25Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? • 26 Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? • 27 On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého!
 3. 3. Lukáš 10 • 28 Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš.Toto rob a budeš žiť! • 29 Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny?
 4. 4. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha
 5. 5. a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali
 6. 6. nechali ho polomŕtveho a odišli.
 7. 7. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho.
 8. 8. Takisto aj levita; keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho.
 9. 9. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto.
 10. 10. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich.
 11. 11. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho.
 12. 12. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím.
 13. 13. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?
 14. 14. Lukáš 10 • 37 On povedal:Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a rob podobne!
 15. 15. Čo si z toho odnesieme? • Podobenstvo o kresťanskej etike - • O pomoci druhým? O „ľudskosti“? • O vzťahu k „rituálnej“ čistote? • O vzťahu k inakosti?
 16. 16. Samaritáni v evanjeliách • Lukáš 17:11-19 – Ježiš uzdravuje 10 malomocných a len Samaritán sa vráti a mu poďakuje • Ján 4:1-30 – Ježiš a Samaritánka
 17. 17. Čo si z toho odnesieme? • Podobenstvo o kresťanskej etike - • O pomoci druhým? O „ľudskosti“? • O vzťahu k „rituálnej“ čistote? • O vzťahu k inakosti? • O vzťahu k cudzincom?
 18. 18. Čo si z toho odnesieme? • Je to o večnom živote? „Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“
 19. 19. List Jakubov 2 • 18 Ale niekto povie:Ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. 19Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. 20 Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? • ... • 26Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov.
 20. 20. Čo si z toho odnesieme? • Je to alegória? • Z Jeruzalema do Jericha je to „zhora“ – „dolu“ • Nemáme sami chodiť po ceste?
 21. 21. Čo si z toho odnesieme? • Je to o láske? „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého!“
 22. 22. 1. List Jánov 3 • 20 Ak niekto hovorí: Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. 21 A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
 23. 23. Blížny ako obojstranný vzťah „A kto je môj blížny?“ „Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?”
 24. 24. Kontext – Lukáš 10 – Vyslanie apoštolov • 1 Potom určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. 2 I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Neberte si mešec ani kapsu, ani obuv! Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte!
 25. 25. Kontext – Lukáš 10 – Mária a Marta • 38 Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária.Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. 40 Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla! 41 Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 42 a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.

×