Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kazen evanjelizacia&ucenictvo-16.02.2014

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kazen evanjelizacia&ucenictvo-16.02.2014

  1. 1. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. CHOĎTE teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen. Matúš 28:18 - 20

×